slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Презентација финансијских извештаја опште намене у складу са ревидираним МРС – 1 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Презентација финансијских извештаја опште намене у складу са ревидираним МРС – 1

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 41

Презентација финансијских извештаја опште намене у складу са ревидираним МРС – 1 - PowerPoint PPT Presentation


 • 96 Views
 • Uploaded on

Презентација финансијских извештаја опште намене у складу са ревидираним МРС – 1. Др Ката Шкарић Јовановић. Разлози за ревидирање. унапређење квалитета финансијских извештаја и

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Презентација финансијских извештаја опште намене у складу са ревидираним МРС – 1


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Презентација финансијских извештаја опште намене у складу са ревидираним МРС – 1

Др Ката Шкарић Јовановић

slide2
Разлози за ревидирање
 • унапређење квалитета финансијских извештаја и
 • повећањем степена усаглашености са захтевима садржаним у одговарајућим америчким опште прихваћеним рачуноводственим принципима (GAAP)
slide3
Ревидирана и допуњена, верзија стандарда ступила је на снагу 1. јануара 2009. године.
1 2007
Измене МРС 1 које су извршене у септембру 2007. године односе се на:
 • (1) називе финансијских извештаја,
 • (2) садржину финансијских извештаја,
 • (3) презентацију у финансијским извештајима усклађених информација од почетка најранијег периода када ентитет користи ретроспективни поступак при промени рачуноводствених политика или када врши рекласификацију ставки у финансијским извештајима,
slide5
(4) објављивања о порезу на добит који се односи на оне приходе и расходе који не тангирају резултат већ капитал (other comprehensive income) и (5) објављивања о дивидендама додељеним власницима.
slide6
Промене у броју и називима финансијских извештаја
 • 1.додат Извештај о финансијском положају на почетку најранијег компаративног периода
slide7
Измена назива - разлози
 • Новине се тичу назива неких од извештаја који чине годишњи обрачун. Измена назива који имају традицију је извршена са намером да се између назива финансијског извештаја и његове садржине успостави чврста веза.
slide8
Назив биланс стања који се односио на финансијски извештај у коме су исказани имовина, обавезе и капитал предузећа на одређени дан биланс стања замењен називом Извештај о финансијском положају на крају периода.
slide9
Термин биланс више одражава захтеве двојног књиговодства за једнакошћу леве и десне стране овог извештаја, односно активе и пасиве, но што указује на његову садржину. Термин финансијски положај се, како се истиче, већ више од 20 година користи у читавом свету у ревизорским извештајима да би се описало шта заправо показује биланс.
slide10
Извештају у коме су исказани приходи, расходи и резултат, односно билансу успеха назив је промењен у Извештај о укупном резултату за период.
slide11
Термин укупан резултат користи да означи збир свих компоненти резултата. За означавање оних добитака и губитака који директно тангирају капитал у ревидираном стандарду се користи термин остали укупан резултат (othercomprehensiveincome).
slide12
Извештај о укупном резултату може према ревидираном стандарду имати двојаку садржину. Наиме, у оквиру овог извештаја могу као и до сада бити исказани приходи и расходи који утичу на висину исказаног резултата и сам резултат, као и они добици и губици који који непосредно утичу на висину сопственог капитала.
slide13
Друга могућност коју стандард нуди састоји се у томе да укупан резултат остварен током периода може бити презентиран у два извештаја. Први би као до сада биланс успеха садржао само приходе, расходе који у складу са стандардима утичу на висину резултата док би у посебном извештају био исказан укупан резултат, који би поред добитка и губитка утврђеног и исказаном у претходном извештају садржао, како се у стандарду означава, остале укупне резултате, тј. приходе и расходе који у складу са другим стандардима директно мењају висину капитала.
slide14
Нови називи стандарда како је истакнуто од стране Одбора нису обавезни. Они ће бити у будућности коришћени у Међународним стандардима финансијског извештавања, али се од предузећа неће захтевати да их користите при означавању својих финансијских извештаја.
slide15
Презентација информација у финансијским извештајима
 • У ревидираном МРС 1 захтеви који се односе на презентацију финансијског положаја у Извештају о финансијском положају на дан извештавања и на презентацију прилива и одлива готовине у Извештају о новчаним токовима су једнаки захтевима који су већ постојали у претходној верзији Стандарда.
slide16
Извештај о укупном резултату периода
 • Укупан резултат периода који обухвата приходе и расходе који у складу са МРС/МСФИ утичу на висину исказаног добитка или губитка и приходе и расходе који тангирају висину сопственог капитала непосредно искажу у једном или у два одвојена извештаја.
slide17
Аргументи за један извештај
 • У прилог коришћења једног извештаја за исказивање укупног резултата оствареног током периода истиче се да је реч о томе да све ставке које испуњавају дефиницију прихода и расхода дату у Оквиру МРС треба да буду презентиране заједно јер се тиме ствара основа за добијање потпуне слике о успешности. Заједничка одлика свих ових прихода и расхода је да су они последица трансакција које нису повезане са власницима.
slide18
Не постоје јасно дефинисани принципи или одлике на основу којих би се могло извршити јасно подвајање прихода и расхода који треба да буду исказани у два подвојена извештаја.
slide19
Аргументи за два извештаја
 • Непостојање јасно дефинисаних принципа за подвајање прихода и расхода на оне који тангирају резултат и оне који тангирају капитал- користи и од стране чланова Одбора који сматрају да треба приходе и расходе који тангирају резултат исказати у једном извештају «извештају о резултату» тако да он задржава позицију примарног финансијског извештаја, а у другом извештају исказати оне приходе и расходе који тангирају капитал и добитак/губитак периода.
slide20
Коришћење два извештаја за презентацију успеха се оцењује као прелазно решење које ће постојати док Одбор не развије принципе за укључивање ставки у приходе и расходе или у остали укупан резултат.
slide21

Извештај о укупном резултату периода и ако се за утврђивање резултата користи метода укупних трошкова тада би у том извештају требало исказати:

 • приходе и расходе из текуће активности односно приходе и расходе који тангирају резултат и
 • приходе и расходе који тангирају капитал непосредно – «остали укупан резултат» и то расчлањено по основи настанка, у висини нето износа након одбитка пореза на добит
 • Укупан резултат датог периода,
 • добит која припада већинским власницима
 • добит која припада мањинским власницима
 • укупан резултат који припада већинским власницима
 • укупан резултат који припада мањинским власницима
 • обичну зараду по акцији
 • разређену зараду по акцији
slide23
Презентација успеха у два извештаја
 • Ако се за презентацију успеха оствареном у току периода користе два извештаја тада први извештај који се означава као извештај о успеху како је већ наведено садржи само оне приходе и расходе који настају из трансакција које нису повезане са власницима и који имају за последицу промену висине резултата. У другом извештају који се саставља исказује се укупан резултат датог периода.
slide26
Укупан резултат периода
 • До тог резултата се долази тако што се на добитак/губитак датог периода који је исказан у првом извештају дода/одузме остали укупан резултат.
slide27
Објављивања о компонентама осталог укупног резултата
 • У ревидираном МРС 1 захтева се објављивање у напоменама информација о: променама које су током периода настале на свакој од ставки осталог укупног резултата, ефектима пореза на добит који се односи на сваку од ставки осталог укупног резулата и рекласификацијама које су у току године настале на ставкама осталог укупног резултата.
slide28
Промене на ставкама осталог укупног резултата
 • За добитке и губитке по основу финансијских средстава расположивих за продају потребно је објавити, висину добитака, односно губитака и износе који су током године рекласификовани у извештај о успеху, за добитике и губитке по основу хеџа готовинскиг токова такође се захтева исказивање износа насталог добитка/губитка и износа рекласификованог у извештај о успеху, или на иницијални износ хеџ ставке
slide29
За оне компоненте које одражавају стање на крају године, као што су добици/губици настали по основу превођења финансијских извештаја иностраног пословања и Актуарски добици/губици од пензионих планова дефинисаних накнада и Добици од ревалоризације сталних средстава исказује се износ добитка односно губитка. Објављени подаци се односе увек на текућу и претходну годину.
slide30
Промене на ставкама осталог укупног резултата у 2008. години
slide31
Објављивања информација о пореским ефектима сваке од ставки осталог укупног резултата
slide32
Подаци садржани у овој напомени омогућавају корисницима да сагледају колики би порез на добит био плаћен да су ове компоненте укупног резултата предмет опорезивања. Треба подсетити да добици или губици исказани на овим ставкама ће у неком од будући периода бити реализоване и да тада ће утицати на висину добити која је предмет опорезивања. Сврха објављивања података у овој напомени је дакле, прогноза будућег терета по основу пореза на добит.
slide33
Објављивања о извршеним усклађивањима због рекласификација
 • Пример: Продато је 1000 акција које су биле класификоване као расположиве по цени од 5. Фер вредност 31.12. 07 била је 6 а на дан 31.12. 08 је повећана на 7,5 . Продаја је извршена 31.12. 2008. Током периода у коме су ове акције биле у поседу предузећа није објављена дивиденда. Пореска стопа износи 30%.
slide35
Објављивања о висини износа исказаних у извештају о успеху и у осталом укупном резултату
 • Захтева се исказивање износа добитака/губитака остварених по основу продаје финансијских средстава која се држе расположива за продају и нето промена висине добитака/губитака исказаних у оквиру осталог укупног резултата.
 • Пружањем ових информацијама корисницима се омогућава увид у трансакције које су довело до исказивања у осталом укупном резултату износа добитка/губитка који се односи на финансијска средства расположива за продају.
slide37
Извештај о променама на капиталу
 • Од овог извештаја се очекује да пружи информације о:
 • укупном резултату оствареном у датом периоду исказујући посебно део укупног резултата који припада већинским власницима, односно власницима мањинских удела;
 • промени висине сваке компоненте капитала која је настала као последица ретроспективне примене промењене рачуноводствене политике и/или усклађивања због исправке грешака сагласно МРС-8 Рачуноводствене политике, промене у рачуноводственим проценама и грешке;
slide39
Извештај о финансијском положају на почетку најранијег упоредног периода
 • за потребе обезбеђења упоредивости састави посебан Извештај о финансијском положају на почетку најранијег компаративног периода. Како је минимални захтев за усклађивање података претходних периода година дана
slide40
То значи да предузеће треба у том случају састави најмање три извештаја о финансијском положају и то на:
 • крају текућег периода
 • крају периода претходног периода што је једнако почетку текућег периода и
 • почетку претходног периода.
slide41
Када јер реч о усклађивањима података о успешности у Извештају о укупном резултату, довољно је исказати упоредне податке за претходну годину, у наведеном примеру то је година која се завршила 31.12. 2007. години.
 • Захтеви за усклађивањем и то треба истаћи односе се и на напомене које се односе на позиције финансијских извештаја које су тангиране тим усклађивањем.