slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Občanské právo hmotné I. PowerPoint Presentation
Download Presentation
Občanské právo hmotné I.

play fullscreen
1 / 12
Download Presentation

Občanské právo hmotné I. - PowerPoint PPT Presentation

vern
147 Views
Download Presentation

Občanské právo hmotné I.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Občanské právo hmotné I. • Podmínky absolvování: (c) Mgr. Pavel Petr 2008

 2. Kontakty • Mgr. Pavel Petr • Konzultační hodiny St 14:00-15:00 • Místnost 41 (budova B) • E-mail pavel.petr@upol.cz • Web www.pavelpetr.cz (c) Mgr. Pavel Petr 2008

 3. Občanské právo hmotné I.Seminář 2.Zásady, principy občanského práva (c) Mgr. Pavel Petr 2008

 4. Zásady • Jsou jedním z odvětvotvorných kritérií (kritéria samostatnosti právního odvětví (samostatný předmět právní regulace; způsobilost formovat vlastní obecnou část; vlastní systém odvětví; podpůrně vlastní teorie odvětví) • Lze členit na zásady obecné (vazba na soukromoprávní metodu regulace) a zvláštní • Odlišujeme od nich tzv. generální klauzule (nejobecnější normy s přímou normativní závazností např.:zákaz zneužití práva (čl.11 LZPS nebo §3 odst. 1 ObčZ) • Zásady jsou pak nejvyšším stupněm zobecnění základních hodnot (axiologické (hodnotové) aspekty) – nemusí být nutně formulovány v normativní rovině! (c) Mgr. Pavel Petr 2008

 5. Zásady • Vše je dovoleno co není výslovně zakázáno • Autonomie vůle • Zásada jistoty soukromoprávního obratu • Ochrana dobré víry • Ochrana práv třetích osob • Zákaz retroaktivity • Zásada ochrany nabytých práv • Zásada dispozitivnosti právní úpravy • Zásada ekvity • Zásada zákazu zneužití práv • Výkon práv v souladu s dobrými mravy • Zásada demokratismu soukromého práva • Zásada prevence • Zásada vigilantibus iura scripta sunt (c) Mgr. Pavel Petr 2008

 6. Další zásady • Ochrana vlastnictví (Radwanski) • Samoobslužného charakteru soukromého práva (Letowska) • Ochrana slabší strany smlouvy (Eliáš) • Pacta sunt servanda (Grotius) (c) Mgr. Pavel Petr 2008

 7. Vše je dovoleno co není výslovně zakázáno (§2 odst.3 ObčZ) • Pro stát platí obráceně – tj. vše je zakázáno co není výslovně dovoleno (vyjma případů dle §21 ObčZ) • MAXimální svoboda jedince • MINimalizace státních zásahů • Staví se in favorem volného jednání jedinců (c) Mgr. Pavel Petr 2008

 8. Zásada autonomie vůle • Zda? • S kým? • O čem? • Jakou formou? • Existuje v duchu premis francouské revoluce (volnost, rovnost, bratrství) • Respektování lidské osobnosti, jako souboru hodnot – jedinečných a neopakovatelných • Někdy se uvádí i aspekt volby svého soudce (u nás v omezené míře. KDE? • U závazků se projektuje lato sensu jako smluvní svoboda (c) Mgr. Pavel Petr 2008

 9. Jistota soukromoprávního obratu • Nedotknutelnost vlastnictví • Pacta sunt servanda • Ochrana dobré víry (bona fides)presumpce pocivost DV je zásadně nezaviněná nevědomost o právních nedostatcích určitého právního stavu • Ochrana práv třetích osob; viz §2 odst.2 ObčZ – (rovné postavení subjektů) druhá strana zásady Pacta (…) platí, ale jen pro strany smlouvy (inter partes) • Zákaz retroaktivity (lex retro non agit)v ekonomické sféře např. ochrana investic • Zásada ochrany nabytých práv (c) Mgr. Pavel Petr 2008

 10. Výkon práv v souladu s dobrými mravy • Vyplývá z někdejšího praetorského práva • Bonos mores • Vzájemná slušnost, vzájemné respektování, potřebná míra tolerance • Dle judikatury se jedná o: souhrn společenských, kulturních, mravních norem, jež v historickém vývoji osvědčují jistou neměnnost, vystihují podstatné historické tendence, jsou sdíleny rozhodující části společnosti a mají povahu norem základních. Nejvyšší soud ČR C 479 • Na tomto vymezení ovšem nepanuje shoda… (c) Mgr. Pavel Petr 2008

 11. Zásada prevence • Hmotně právní prevence § 43;§ 415 aj. (úsilí předejít porušení práva – ve smlouvě, vysvětlení pojmů • Procesně právní prevence – úsilí předejít sporu dohodou účastníků) • Generální prevenční klauzule §415 resp. §3 odst.2 (c) Mgr. Pavel Petr 2008