slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Grażyna Szydłowska-Bojda PowerPoint Presentation
Download Presentation
Grażyna Szydłowska-Bojda

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 18
Download Presentation

Grażyna Szydłowska-Bojda - PowerPoint PPT Presentation

vern
283 Views
Download Presentation

Grażyna Szydłowska-Bojda

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ROLA AUDITU Grażyna Szydłowska-Bojda

 2. Jakie są wymagania norm? p.8.2.2 Audit wewnętrzny (PN EN ISO 9001:2001) p.4.5.5 Audit wewnętrzny (PN EN ISO 14001:2005)  przeprowadzenie auditów wewnętrznych zaplanowanie auditów wewnętrznych udokumentowana procedura działania korygujące i/lub zapobiegawcze

 3. Jakie są oczekiwania ? Audit – efektywne i wiarygodne narzędzie, które wspiera realizację polityki - dostarcza informacji, na podstawie których organizacja może doskonalić swoje działania.

 4. Wymagania normjako podmiot auditu? Zmiana dotychczasowych struktur norm na zarządzanie procesowe … Organizacja jest całością złożoną z procesów, mających przede wszystkim na celu tworzenie wartości dla klientów i innych zainteresowanych stron

 5. Kluczowe zmiany w auditowaniu było Auditowanie skoncentrowane na wykazaniu zgodności z poszczególnymi wymaganiami normy uwaga - niezależnie od tego, jaki w rzeczywistości system miał wkład w osiąganie celów organizacji jest Auditowanie skoncentrowane na procesy organizacji oraz otrzymywane z nich wyjścia uwaga - procesy tworzone są w celu realizacji celów jakości

 6. Zasada auditowania procesów • wynika z • filozofii norm serii ISO 9000, ISO 14000, OHSAS • wytycznych normy ISO 19011 • ogólnych zasad zarządzania procesowego • i odnosi się • do poszczególnych systemów indywidualnie • do systemów zintegrowanych

 7. Auditowanie procesów ~ Podejście procesowe w auditowaniu ? Auditowanie procesów – współczesna metodyka i technika prowadzenia auditu Podejście procesowe w auditowaniu – wynikające z wymagań norm traktowanie auditu jako procesu

 8. Proces jako przedmiot auditu • Definicja procesu jest także wytyczną dla struktury systemu / mapy procesów / • Funkcjonowanie systemu w efekcie końcowym służy doskonaleniu i rozwojowi organizacji • Doskonalenie organizacji polega zasadniczo na ulepszaniu jej elementów / procesów / • W ramach systemu do doskonalenia używamy metod systemowych / np. auditowania / • Czyli - powinniśmy auditować procesy

 9. Status procesów W kontekście ISO 9001:2000 podejście procesowe obejmuje procesy potrzebne do realizacji wyrobu i inne procesy potrzebne w skutecznym systemie zarządzania jakością. W kontekście ISO 14001:2004 podejście procesowe obejmuje procesy niezbędne do uzyskania wyników zgodnie z polityką środowiskową organizacji.

 10. Procesy ważne dla organizacji ? z definicji … tworzące wartość - dla klienta … - dla innych zainteresowanych stron … czyli przede wszystkim procesy biznesowe, a także inne, mające znaczenie dla spełnienia wymagań jak wyżej.

 11. Jakie procesy auditujemy ? Biznesowe – czyli zawierające : - elementy zarządzania związane z działaniem firmy i wyrobem – p. system jakości - elementy zarządzania związane z korzystaniem ze środowiska– p. system środowiskowy - elementy zarządzania związane z bezpieczeństwem pracy załogi i innych – p. system BHP - elementy związane z zarządzaniem informacją – p. system ochrony informacji i wiedzy inne procesy ?

 12. Czego nie auditujemy osobno ? …wszystkich wymagań normy czy elementów systemu, które powinny mieć zastosowanie w planowaniu czy nadzorze procesu i znajdują się w jego opisie / odp. procedurze /. np. • nadzór nad dokumentacją • nadzór nad infrastrukturą • kompetencje personelu • nadzór nad wyrobem niezgodnym • nadzór nad sprzętem pomiarowym • prawidłowość przeprowadzania auditów oraz wykonywania działań korygujących i zapobiegawczych • identyfikacja aspektów środowiskowych • zgodność z wymaganiami prawnymi itd.

 13. Co sprawdzamy - w ramach auditu procesu ? • Skuteczność procesu • Prawidłowość i zgodność zarządzania procesem • Efektywność procesu • Spełnianie wymagań systemowych w całym procesie oraz poszczególnych działaniach i operacjach w ramach procesu.

 14. ELEMENTY AUDITU PROCESU • z punktu widzenia cyklu PDCA • ocena prawidłowości zaplanowania procesu • ocena rzetelności wykonywania planu jw. • ocena sposobu kontroli / monitoringu • ocena poziomu osiągania celów • odpowiednio do wymagań właściwych norm

 15. Spójność merytoryczna ~ • Integralność wewnętrzna – ZSZ • W systemie zintegrowanym - • operacje / czynności / krytyczne / QMS / • znaczące aspekty środowiskowe / EMS / • znaczące zagrożenia / SZBHP / • mają te samą rangę w systemie / i audicie /.

 16. PROCES • Zrozumienie potrzeb Klientów • - świadomość tego co Ty robisz • - dla kogo to robisz • - jakie są Ich wymagania • - jakie masz zasoby • Zrozumienie problemów środowiskowych • - świadomość tego jak to co robisz • wpływa na środowisko • czego prawo od Ciebie wymaga • poznaj AŚ i WŚ • Zrozumienie problemów BHP • świadomość zagrożeń jakie występują • na stanowiskach pracy • czego prawo od ciebie wymaga • poznaj RZ i ZZ PLANOWANIE PROCESU POWRÓT W CELU POPRAWY PROWADZENIE PROCESU • -poznaj swój proces pracy / zasoby / • określ zakres możliwości procesu / kryteria / • - wyszczególnij środki pomiaru MONITOROWANIE PROCESU - oceń swoje pomiary - pokazuj rezultaty

 17. LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH -QMS • Czy aby osiągnać politykę jakości zastosowano odpowiednie podejścieprocesowe? • Czy zastosowano systemowe podejście do zarządzania w celu • zwiększenia skuteczności i efektywności w osiąganiu celów? • W jaki sposób w poszczególnych procesach uwzględniono wymaganiaklienta? • Czy w procesach widoczne jest przywództwo? • W jaki sposób zaangażowano personel do planowania procesu, jego nadzoru i doskonalenia? • Czy decyzje podejmuje się w oparciu ofakty? • Czy w ramach procesów są ciągle doskonalone działania w celu zwiększenia efektywności i skuteczności systemu? • Czy współpraca z dostawcami oparta jest o wzajemne korzyści?

 18. LISTA PYTAŃ KONTROLNYCH -EMS • Czy aby osiągnąć politykę środowiskową zastosowano podejście procesowe? • Czy zastosowano systemowe podejście do zarządzania w celu • zwiększenia skuteczności i efektywności w osiąganiu celów i zadań środowiskowych? • W jaki sposób uwzględniono w poszczególnych procesach aspekty środowiskowe i wymagania prawne? • Czy w procesach widoczne jest przywództwo? • W jaki sposób zaangażowano personel do planowania procesu, jego nadzoru i doskonalenia? • Czy decyzje podejmuje się w oparciu ofakty? • Czy w ramach procesów są ciągle doskonalone działania w celu zwiększenia efektywności i skuteczności systemu? • Czy współpraca z dostawcami zapewnia nadzór nad aspektami środowiskowymi?