Fitxa cas
Download
1 / 13

Fitxa cas - PowerPoint PPT Presentation


 • 114 Views
 • Uploaded on

Fitxa cas. Fitxa cas. Ajuntament de Cornellà de Llobregat Virgínia Vallvé, tècnica del departament de Medi ambient i Sostenibilitat vvallve @ aj-cornella.cat Anna Barbosa, directora del departament de Manteniment i Serveis abarbosa @ aj-cornella.cat. Imatge. Fitxa cas. Dades generals.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Fitxa cas' - verity


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Fitxa cas1
Fitxa cas

Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Virgínia Vallvé, tècnica del departament de Medi ambient i Sostenibilitat

[email protected]

Anna Barbosa, directora del departament de Manteniment i Serveis

[email protected]

Imatge


Fitxa cas2
Fitxa cas

Dades generals

Nom del plec

Tipus de contracte: Serveis

Procediment de contractació (obert, negociat, etc): Obert

-----

Número d’expedient: 10-094

Departament licitador: Manteniment i Serveis

Importcontracte: 213.620,27 € (IVA incluido)

Període de vigència: 1 desembre 2010 fins a 30 novembre 2012

Data publicació: 9 novembre 2010

Data adjudicació: 15 abril de 2011


Fitxa cas3
Fitxa cas

Situació de partida

 • Explicar resumidament la situació de partida: en quinestat es trobaval’anteriorplec, quin era el graud’ambientalització del plec anterior.

  L’anteriorplec ja incorporava alguna clàusula ambiental en elscriteris de millorareferents a l’estalvid’aigua i la introducció de vehicles de tecnologia híbrida.

 • Quingrau de coneixement sobre les possibilitatsd’ambientalització del producte / servei es tenia?

  Es coneixia el serveisuficientment. Tanmateix, tot i que en el noucontractes’hanintroduitméscriterisambientals que en el darrercontracte, encara se’n poden introduirmés.


Fitxa cas4
Fitxa cas

Procés d’ambientalització

 • Durant el procésd’ambientalització:

  • s’haconsultatGuia de solvènciatècnica i gestió ambiental

  • s’haconsultatPlecsd’altresadministracionsmunicipis.

  • s’harebutassessoramentperpartde Diferentsdepartaments de l’Ajuntament (Assessoria jurídica, contractació, mediambient, entre altres.)

 • En l’elaboració del plec van sorgirelssegüentspuntscrítics[completar si s’escau]


Fitxa cas5
Fitxa cas

Procés d’ambientalització

 • Puntcrític: Dificultat a l’horad’acreditar la solvència ambiental perpartd’una de les empresesofertants. Aporta certificat ISO 14001 no referit a l’objecte del contracte.

  • Coms’hasolucionat: Es va sol·licitar a l’empresa que subsanésla documentacióinicialment presentada. Va aportar manual del sistema de gestió ambiental que incloial’abast del mateix, política integrada de l’empresa, qualitat, mediambient i seguretat i salut i procedimentsd’avaluaciós’aspectesambientals i registres associats.


Fitxa cas6
Fitxa cas

Criteris ambientals introduïts

 • Objecte:Servei de mantenimentdelssistemes de regperaspersió, difusió i degoteig, manual i automàtics de la ciutat de Cornellà de Llobregat

 • Criteris de solvènciatècnica:

  Mesures de gestió ambiental, si/no? Sí

  Formacióespecíficament ambiental, si/no? No

  Experiènciaprofessionalespecíficament ambiental, si/no? No

 • Especificacionstècniques:

  Criteri 1.

  Criteri 2.

  Criteri...


Fitxa cas7
Fitxa cas

Criteris ambientals introduïts

 • Criterisd’adjudicació / valoració:

  Criteri 1. Per l’extensió a altreszones de la ciutat del sistema de telegestió que actualments’estàimplantant al municipi.

  Criteri 2. Millorasensecostaddicional. Per la introducció de milloresambientals i de reducció CO2, partícules i NOX emès a l’atmosfera en elsdesplaçamentsdelsequips de treballdurantl’execució de la contracta.

  Criteri 3. Millorasensecostaddicional. Altresmillores a nivell de materials, eines, prestacions de servei, etc. que intervinguin en l’execució del contractre que es tradueixin en la millora del mateix.

  Aquestdarrercriteri no ésestrictament ambiental, però sí s’hanpresentatalgunesmillorescomelssensorspluvials.

 • Criterisd’execució:

  Criteri 1.

  Criteri 2.

  Criteri...


Fitxa cas8
Fitxa cas

Licitació

 • Valoració: Oferta econòmicamentmésavantajosa.

 • Nombre total de punts (puntuació máxima): 20 punts

 • Distribució de puntuacióambiental

  • Criteri 1.10

  • Criteri 2. 5

  • Criteri 3. 5


Fitxa cas9
Fitxa cas

Resultats d’adjudicació

 • Sistema de valoraciód’ofertes:

 • L’extensió del sistema de telegestió, fórmula automàtica a raó de 0,0000825 punts/m2.

 • Les milloressensecostaddicionalsegonsjudici de valor.

 • Nombre d’empresesofertants:3

 • Valoració ofertes (per empresa)


Fitxa cas10
Fitxa cas

Observacions

 • En el procésd’ambientalització del plec destaquen positivamentelssegüentsaspectes:

  • Puntfort:S’incorporenelsaspectes de gestió ambiental de l’empresa a la solvènciatècnica.

  • Puntfort: Es valoren amb una puntuacióforça elevada (20 punts sobre 100) elsaspectesambientals (telegestió, vehicles, materials, etc.).


Fitxa cas11
Fitxa cas

Observacions

Altres observacions: ….


Annex
Annex

Documents de consulta

Adjuntar a aquest document:

 • Plec definitiu

 • Acord de la mesa (si s’escau)


ad