skolen p spil civilization iv som l ringsverkt y n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Skolen på spil – Civilization IV som læringsverktøy PowerPoint Presentation
Download Presentation
Skolen på spil – Civilization IV som læringsverktøy

play fullscreen
1 / 22

Skolen på spil – Civilization IV som læringsverktøy

92 Views Download Presentation
Download Presentation

Skolen på spil – Civilization IV som læringsverktøy

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Skolen på spil – Civilization IV somlæringsverktøy Aleksander Husøy @Alhusoy NGVCivilization.wordpress.com Aleksander Husøy 2013 Skolen på spil

 2. Dagens program Om meg og Nordahl Grieg videregående skole Prosjektet i et nøtteskall Hvorfor spill i undervisningen Introduksjon av Civilization IV Civilization IV og læreplanen i samfunnsfag Elevblogg (Læreplanen i engelsk og norsk) Avslutning - Hvorfor bruke spill i skolen? Spørsmål og kommentarer Aleksander Husøy 2013 Skolen på spil

 3. MEG Aleksander Husøy 2013 Skolen på spil

 4. Nordahl Grieg Videregående skole • ” Vi skal være ledende på teknologisk, forskningsbasert og entreprenøriell læring og undervisning.” – Skolens utviklingsplan Aleksander Husøy 2013 Skolen på spil

 5. Hvorfor spill i undervisningen? • Hvorfor ikke? • Spill ER læring • Elever kan teste problemstillinger som ellers ville vært umulig • Gjør det trygt å feile Aleksander Husøy 2013 Skolen på spil

 6. Hvorfor Civilization IV • Relevant i forhold til kompetansemål i flere fag • Overførbarhet mellom fagstoff og konsepter i spillet • ”Enkelt” å modifisere etter behov • Tur-basert strategispill • Ikke et spill laget for skolen • Samfunnssimulasjon – Ikke en historiesimulasjon Aleksander Husøy 2013 Skolen på spil

 7. Opplegget i et nøtteskall • Opplegg som gikkover fire uker med spill som viktigste læringsverktøy • Høst 2012 med en klasse førsteårs gymnaselever (30 elever) • I år: Minst 2 klasser • 30 gymnaselever • 30 elever på Service, Samferdsel og IKT Tverrfaglig: Samfunnsfag, engelsk og norsk • ProsjektbloggElevblogg Aleksander Husøy 2013 Skolen på spil

 8. Organisering av undervisning? • I undervisningstiden: • 30% til 50% av tiden brukes på aktiv spilling • Ellers • Gjennomgang av relatert fagstoff • Refleksjonsoppgaver • Gruppediskusjoner • Bloggskriving Aleksander Husøy 2013 Skolen på spil

 9. Aleksander Husøy 2013 Skolen på spil

 10. Husøy og Relling 2012

 11. Husøy og Relling 2012

 12. Husøy og Relling 2012

 13. Civilization IV og samfunnsfag • Opplegget dekker kompetansemål under hovedområdet internasjonale forhold • Læreplanmål og tekster (NDLA) knyttes opp mot konsepter i spillet • Fra læreplanen: • definere begrepet makt og gi eksempler på hvordan makt blir brukt i verdenssamfunnet • Fra NDLA: • Hva er makt?,”evnen til å nå de målene man setter seg, om det så er mot andres interesser og vilje”(Økonomisk makt, militær makt, ideologisk makt) • Fra Civilization IV: • Økonomisk makt, militær makt, kulturell/religigøs makt Aleksander Husøy 2013 Skolen på spil

 14. Økonomisk makt i CivIV NDLA: ”Økonomisk makt kan blant annet være basert på adgang til naturressurser eller kontroll over produksjonsmidler. Et eksempel på utøving av økonomisk makt er å boikotte et lands varer. Rike land kan også inngå avtaler med fattige land og få betingelser som er bedre for de rike, ved å true med å holde tilbake utviklingshjelp.” ”Hvis et land sitter på store ressurser, for eksempel i form av matvarer eller naturressurser som olje eller gass, kan det landet bruke makten sin til å bestemme hvordan disse ressursene skal fordeles.”

 15. Militær makt i CivIV NDLA: ”Med militær makt mener vi militære styrker. Størrelsen på et lands militære styrke har noe å si for hvor stor militær makt et land oppfattes å ha i det internasjonale samfunnet. Når vi sier størrelsen her, mener vi ikke bare hvor mange soldater eller våpen styrken har, men også hva slags type våpen. Et land med langdistanseraketter og atomvåpen vil være overlegent et land med et stort antall soldater. De fleste land holder seg med militær makt for å beskytte seg selv mot angrep utenfra. ”Militær makt kan også brukes som en trussel eller til konkret å gå til angrep på andre land.”

 16. Kulturell/religiøs makt i CivIV ”Ideologisk makt er makt over tanker, verdier, følelser og selvoppfatning. Vi kan si at det handler om å kunne påvirke andre uten å bruke økonomisk eller militær makt. Den ideologiske makten ligger i de begrepene som gir mening til verden omkring oss. Vi kan si at ideologisk makt er en form for myk makt eller ”overtalelsens makt”. En aktør kan bruke felles verdier og tanker for å oppnå støtte og på den måten ha ideologisk makt.”

 17. Civilization IV og blogg • Elevene skrev en bloggtekst i uken i løpet av denne perioden • De to første ble vurdert i engelsk/norsk • De to siste i engelsk/norsk + samfunnsfag • Eksempel påbloggoppgave: «Which kinds of international agreements can one enter into in Civilization IV? Which factors decide how successfully you are able to conduct negotiations? Is the way diplomacy is represented in the game an accurate simulation of how diplomacy is conducted in the real world? Why, why not? Draw parallels between the game and concepts we are studying in Social Science. » Husøy 2013

 18. Evaluering • Økt motivasjon for skriftlig arbeid og høyere kvalitet på elevenes tekster • 90 prosent av klassen likte dette opplegget bedre eller mye bedre enn tradisjonell undervisning • 30 prosent mente de hadde et høyere læringsutbytte • 40 prosent – tilsvarende utbytte som av annen undervisning • 30 prosent dårligere utbytte • 3 elever meget dårlig utbytte • I etterkant av opplegget er inntrykket mitt at lærestoffet sitter bedre med denne klassen enn der jeg har brukt et mer tradisjonelt opplegg Aleksander Husøy 2013 Skolen på spil

 19. Spørsmål?