m vzu muftalar mum m lumat z z n a ilmayan muftalar g nc 2009 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MÖVZU: MUFTALAR.ÜMUMİ MƏLUMAT.ÖZ – ÖZÜNƏ AÇILMAYAN MUFTALAR. GƏNCƏ 2009 PowerPoint Presentation
Download Presentation
MÖVZU: MUFTALAR.ÜMUMİ MƏLUMAT.ÖZ – ÖZÜNƏ AÇILMAYAN MUFTALAR. GƏNCƏ 2009

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 7

MÖVZU: MUFTALAR.ÜMUMİ MƏLUMAT.ÖZ – ÖZÜNƏ AÇILMAYAN MUFTALAR. GƏNCƏ 2009 - PowerPoint PPT Presentation


 • 227 Views
 • Uploaded on

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNIVERSITETI INFORMASIYA TEXNOLOGIYALARI, AQRAR MÜHƏNDİSLİK VƏ ENERGETİKA FAKULTƏSİ KƏND TƏSƏRRÜFATI TEXNİKASI VƏ MAŞIN HİSSƏLƏLRİ KAFEDRASI MÜHAZİRƏCİ: DOSENT İSMAYILOV SƏDİ BİNNƏT. MÖVZU: MUFTALAR.ÜMUMİ MƏLUMAT.ÖZ – ÖZÜNƏ AÇILMAYAN MUFTALAR. GƏNCƏ 2009. PLAN:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'MÖVZU: MUFTALAR.ÜMUMİ MƏLUMAT.ÖZ – ÖZÜNƏ AÇILMAYAN MUFTALAR. GƏNCƏ 2009' - verdi


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
m vzu muftalar mum m lumat z z n a ilmayan muftalar g nc 2009

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT AQRAR UNIVERSITETI

INFORMASIYA TEXNOLOGIYALARI, AQRAR MÜHƏNDİSLİK VƏ ENERGETİKAFAKULTƏSİ

KƏND TƏSƏRRÜFATI TEXNİKASI VƏ MAŞIN HİSSƏLƏLRİ KAFEDRASI

MÜHAZİRƏCİ: DOSENT İSMAYILOV SƏDİ BİNNƏT

MÖVZU: MUFTALAR.ÜMUMİ MƏLUMAT.ÖZ – ÖZÜNƏ AÇILMAYAN MUFTALAR.GƏNCƏ 2009

slide2
PLAN:
 • MUFTALAR.ÜMUMI MƏLIMAT.
 • ÖZ - ÖZÜNƏ AÇILMAYAN MUFTALAR.
 • A). OYMAQLI MUFTALAR.
 • B). FLANSLI MUFTALAR.
 • C). DIŞLI MUFTALAR.
 • D). YUMRUCUQLU MUFTALAR.
 • E). OYNAQLI MUFTALAR.
 • Ə). OYNAQLI – BARMAQLI MUFTALAR
d biyyat
ƏDƏBIYYAT.
 • Ə.HƏSƏNOV. MAŞIN DETALLARI.

MAARIF NƏŞRIYYATI, BAKI, 1979.

 • Z.KƏRIMOV VƏ BAŞQ.MAŞIN HISSƏLƏRINDƏN KURS LAYIHƏSI.

MAARIF NƏŞRIYYATI, BAKI, 1983.

 • Z.KƏRIMOV.MAŞIN HISSƏLƏRI VƏ YÜKQALDIRICI – NƏQLEDICI MAŞINLAR.

MAARIF NƏŞRIYYATI, BAKI, 1985.

slide4

1. Muftalar .Ümumi məlumat.Valların uclarını və ya valların üzərində yerləşdirilən hissələri bir – birinə birləşdirməklə burucu momenti ötürən quruluşlara mufta deyilir. (şəkil 1).

Standartlaşdırma təşkilatlarının təklifinə əsasən muftalar dörd sinifə ayrılır; öz-özünə açılmayan, idarə edilə bilən, özü idarə edilən və digər muftalar. Öz növbəsində muftaların sinifləri qruplara (mexaniki, hidravlik, elektromaqnit) yarımqruplara (sərt, konpensəedici, özüqərarlaşan, elastik qoruyucu, sərbəst gedişli); tərzinə görə friksion, sökülə bilən, sökülə bilməyən); konstruktiv icrasına görə (dişli,friksion,kürəli) bölünür.

2. Öz – özünə açılmayan muftalar. Buraya

maşının iş prosesində hissələri bir-birindən ayrıl-mayan muftalar aiddir.Bu muftaların bir neçəsini nəzərdən keçirək.

a)oymaqlı muftalar (şəkil 2) valların tuşoxluğu təmin edildikdə tətbiq lunur.Burucu moment val-dan oymağa və oymaqdan digər vala çiv (şək.2a) və ya işqil (şək.2b) vasitəsilə ötürülür.

Diametri 20...100mm vallar üçün tətbiq olunur. Oymağin d=(1,5...1,8)d;L=(2...4)d;d1=0,2d

slide5

b)Flanslı muftalar (şək.3) bir -biri ilə boltlar vasitəsilə birləşdirilmiş iki yarımmufta-dan ibarətdir. Franslı muftalar diametri 12...220mm olan və 8...45000N·m moment ötü-rə bilən valları birləşdirmək üçündür.

Boltlar araboşluğu ilə oturdularsa

1,3 F

σ = ––––– ≤ [σd]

Пd22

–––

4

Boltlar araboşluqsuz oturdularsa

Fk

τ = ––––– ≤ [τ]

Пd22

c)Dişli mufta daxili ilişməli evolvent dişləri olan iki qurşaqdan 1 və valın uclarına işgildə oturdulmuş iki dişli oy

maqdan 2 ibarətdir (şək.4).

Bu muftaların əsas ölçüləri valın dia-metrinə və Th=kT görə standart üzrə qəbul edildikdən sonra dişlər əzilmə-yə yoxlanılır: d

σəz Az –– = kT

2

slide6

d)Yumrucuqlu diskli mufta və ya Oldhem muftası (şək.5) iki yarımmuftadan və aralıq diskdən ibarətdir.İş prosesində disk yarıqlarda sürüşərək oxların xətti və bucaq yerdəyişməsini kompensə edir.

Sürtünməni azaltmaq məqsə-dilə diski yağlayırlar. Yumru-cuqlu diskli muftalar standart üzrə diametri 16...150mm və ötürəcəyi burucu moment 16...1600N·m olan vallar üçün hazırlanır. Muftanın nasazlığı diskdən çıxıntıların səthlərinin yeyilməsinə görə qiymətlən-dirilir.Təzyiqin səth üzrə xətti dəyişdiyi qəbul olunur (şək. 6)

D – d d 2 D – d

F · 2a = ––––– h · 2 ( –– + –– · ––––– ) = kT

4 2 3 2

12kT

q = –––––––––––––––– ≤ [q]

(2D + d) (D – d) h

slide7

e)Oynaqlı muftalar. Huk oynağı çəngəl-şəkilli iki yarımmuftadan və onları bir-biri ilə oynaqla birləşdiri-lən aralıq hissədən çar-pazdan ibarətdir. Diametri 8...40mm və ötürə biləcəyi moment 11,2...1120N·m, oxları ara-sındakı bu-caq α=450 olan valları birləşdirən oymaqlı muftalar standarta əsasən hazırlanır.

ə)Oymaqlı-barmaqlı mufta iki flanslı yarım

muftadan, konus uclu barmaqçıdanvə bar-

maqçığa keçirilmiş elastik elementdən-qırçın

lırezindən ibarətdir (şəkil 8).

Bu muftalar elektrik mühərrikli intiqallarda çox geniş işlədilir. Konstruksiyası sadədir və dinamik yükləriyumşaldır, vallarda 0,2...0,5mm radial, 1...5mm oxboyu və α≤10çəpliyi konpensə edir. Oymaqlı-barmaqlı mufta valın diametrinə və ötürülən burucu momentə görə seçilir. Elastik element əzilməyə, barmaqlar isə əyilməyə hesablanır.

2kT

F = –––––

zD1