Didaktick met dy a postupy vo vyu ovan portov ch hier
Download
1 / 20

Didaktické metódy a postupy vo vyučovaní športových hier - PowerPoint PPT Presentation


 • 123 Views
 • Uploaded on

Didaktické metódy a postupy vo vyučovaní športových hier. Prednáška č. 4. Metóda/postup. - Zdôvodnený a overený model dosiahnutia stanoveného cieľa Zovšeobecnený projekt činnosti , projekt toho, čo sa má dosiahnuť a ako sa to má dosiahnuť. Didaktická metóda.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Didaktické metódy a postupy vo vyučovaní športových hier' - venetia


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Met da postup
Metóda/postup hier

- Zdôvodnený a overený model dosiahnutia stanoveného cieľa

 • Zovšeobecnený projekt činnosti, projekt toho, čo sa má dosiahnuť a ako sa to má dosiahnuť


Didaktick met da
Didaktická metóda hier

 • Cieľavedomé a zámerné pôsobenie učiteľa za aktívnej súčinnosti žiakov vo vyučovacom procese pri riešení úloh a dosahovaní plánovaných cieľov

 • Teoretický model manipulácie s učivom, zámerne naplánovaný učiteľom s ohľadom na žiakov, ktorý je možné opakovane použiť


Podmienenos v beru vyu ovacej met dy
Podmienenosť výberu vyučovacej metódy hier

 • Cieľ vyučovania (oboznámenie, nácvik, zdokonaľovanie, kontrola)

 • Druh telovýchovného procesu

 • Vek žiakov

 • Stupeň poznania žiakov

 • Dostupné prostriedky a reálne podmienky

 • Osobnosť učiteľa (vek, ďalšie vzdelávanie, schopnosť ďalšieho rozvíjania)


Delenie vyu ovac ch met d
Delenie vyučovacích metód hier

 • Motivačné

 • Expozičné

 • Fixačné

 • Diagnostické a klasifikačnéMotiva n met dy
Motivačné metódy hier

 • Vplývajú na iniciatívu a vôľové úsilie žiaka

 • Vnútorné

  - „Osobný motor“ – chcem sa to naučiť, lebo sa mi to páči, je to in, vie to môj kamarát ...

 • Vonkajšie

  - príťažlivý cieľ a obsah

  - pocit istoty a bezpečnosti

  - pozitívna klíma vyučovania

  - osobnosť učiteľa – odborný

  a ľudský profil

  - spolužiaci


Expozi n met dy
Expozičné metódy hier

 • Priamy prenos poznatkov zo subjektu na objekt

  Monologické

  - Vysvetľovanie(technika HČJ, priebeh kombinácie, súčinnosť v HS ... - argumentácia, zdôvodňovanie)

  - Opis(uzlové body, podstatné momenty... – stručný, jasný)

  - Inštrukcie(čo urobiť, ako to urobiť lepšie, čoho sa vyvarovať... – nácvik, zdokonaľovanie, zápas)

  Dialogické

  - Rozhovor, diskusia, debata


 • Sprostredkovaný prenos pomocou názoru hier

  Demonštrácia/ukážka

  - Statická (plagáty, kinogramy, obrázky, držanie lopty, postoj, rozostavenie hráčov)

  - Dynamická (video,

  videosekvencie - priebeh pohybu, presuny hráčov v HK, HS..)


- hierUkážka („dokonalé“ predvedenie techniky, kombinácie – učiteľ, žiaci)

* kladná

* záporná – nikdy na

žiakoch!!!

 • Spojenie ukážky so slovnými metódami – kedy hovoriť

 • Postavenie učiteľa

 • Priestor na otázky a kontrolu pochopenia


 • Heuristický prístup (objavný, problémový) hier

  Vyžaduje systematickú prípravu, starší, vyspelí žiaci

  1. Definícia problému

  2. Návrh riešenína základe otázok, obrázkov ... (individuálne, skupinovo)

  3. Hodnotenie riešení a výber optimálneho


Expozi n met dy1
Expozičné metódy hier

 • Metódy samostatnej práce

  - V tematických celkoch ŠH náročné!

  Úlohové karty (ako

  riešiť hernú situáciu?)

  1. Žiaci v skupine navrhnú

  riešenie

  2. Demonštrujú návrh

  3. Kontrola a korekcia zo

  strany učiteľa a

  ostatných žiakov


Fixa n met dy
Fixačné metódy hier

 • Hlavný význam pri osvojovaní HČJ, HK, HS

 • Z hľadiska efektivity osvojovania HČJ, HK, HS, (nácviku, opakovania a zdokonaľovania) je v nich rozhodujúci:

 • Výber metodicko-organizačných foriem (PC, HC, PH, VH)

 • Výber sociálno-interakčných foriem (hromadná, skupinová, individuálna)


 • Výber fixačnej metódy hier závisí od:

 • Použitého vyučovacieho prístupu

 • Cieľa vyučovania (nácvik, opakovanie, zdokonaľovanie, korekcia)

 • Charakteru obsahu vyučovania (zložitosť HČJ, HK)

 • Pohybových skúseností žiakov

 • Veku žiakov


Z kladn druhy fixa n ch met d
Základné druhy fixačných metód hier

 • Komplexná – v celku

 • Analyticko-syntetická – od častí k celku

 • Synteticko-analytická – od celku k častiam


Komplexn v celku
Komplexná hierv celku

Vhodná

- u HČJ, ktoré je nelogické deliť

- u jednoduchých alebo

prirodzených HČJ, HK

- v nižších vekových kategóriách

- pri precvičovaní/opakovaní HČJ,

HK

Nutná u tzv. taktického prístup k

vyučovaniu ŠH

* Motivujúca

* Nebezpečie osvojenia

nesprávnej techniky, resp. taktiky

riešenia HS

* Nebezpečie nepochopenia

podstaty techniky, taktiky


Analyticko syntetick od ast k celku
Analyticko-syntetická hierod častí k celku

- Vhodná pre zložité HČJ, HK, HS

- Vhodnejšia u starších žiakov

ako u mladších

- Uplatňovaná v tzv. technickom

prístupe k vyučovaniu ŠH

* Väčšia možnosť pochopiť

podstatu techniky HČJ, detaily

taktiky HK, HS

* Pri dlhodobom používaní strata

motivácie a predstavy finálnej

činnosti,

* Neschopnosť uplatniť hernú

činnosť v zápase


Synteticko analytick od celku k asti
Synteticko-analytická hierod celku k časti

Vhodná:

-na korekciu nedostatkov

- dosiahnutie úrovne jemnej

motoriky v technike HČJ

- zdokonalenie súčinnosti v

HK a HS

- zdokonalenie taktického

riešenia herných situácií v

HK a HS

- použiteľná v tzv. taktickom

prístupe pri zdokonaľovaní

herných fáz, resp. HČJ


Diagnostick a klasifika n met dy
Diagnostické a klasifikačné metódy hier

 • Motorické testy (testy herných zručností – dribling, prihrávky, streľba, podanie, herný reťazec)


 • Pozorovanie a odborné posudzovanie hier(technika HČJ, taktika riešenia HK, individuálny herný výkon, herný výkon družstva)

  - subjektívne hodnotenie

  - objektívne hodnotenie

  Využitie výsledkov

  diagnostiky a

  hodnotenia

   klasifikácia


ad