randzoner
Download
Skip this Video
Download Presentation
RANDZONER

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 13

RANDZONER - PowerPoint PPT Presentation


 • 101 Views
 • Uploaded on

RANDZONER. v/ Advokat Jens Axel Kruchov & Advokat Rune Hyllested. Randzoneloven lovgrundlag Hvad er en randzone Hvad er omfattet? Rettigheder/Pligter Hvad må man i en randzone? Kompensation Hvad skal I gøre nu? Sanktioner ”Fjumreår”?. Randzoneloven . Lov nr. 591 af 14/6 2011

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'RANDZONER' - velma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
randzoner

RANDZONER

v/ Advokat Jens Axel Kruchov

&

Advokat Rune Hyllested

slide2
Randzoneloven
  • lovgrundlag
  • Hvad er en randzone
   • Hvad er omfattet?
  • Rettigheder/Pligter
   • Hvad må man i en randzone?
   • Kompensation
   • Hvad skal I gøre nu?
  • Sanktioner
   • ”Fjumreår”?
randzoneloven
Randzoneloven

Lov nr. 591 af 14/6 2011

§§1-13

+

Lov nr. 563 af 18/6 2012

Ændringer:

§ 2: Den oprindelige adgang til at dyrke energiafgrøder udgår.

Ny § 6a ”Randzonerne er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang hertil…”

Offentligheden

randzoneloven1
Randzoneloven

§ 1

For alle åbne vandløb i landzone og for søer med et overfladeareal på mere end 100 m2 i landzone gælder, at der efter reglerne i denne lov i en randzone på indtil 10 m fra bredden ikke må foretages gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning.

Stk.2. Forbuddene i stk. 1 gælder ikke for arealer, der anvendes til skov, have, park el.lign.

Stk.3. Forbuddene i stk. 1 gælder endvidere ikke for ikke-målsatte vandløb beliggende i marskområder m.v. Ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri fastsætter nærmere regler om, hvilke områder der er omfattet af 1. pkt.

Stk.4. Ministeren fastsætter regler om bredden af randzonen

randzoneloven2
Randzoneloven

Ad § 1

Optil 10 meter fra bredden må der ikke foretages gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning

Gælder for:

ALLE ”Åbne vandløb”

Uanset om de er anført på NaturErhvervsstyrelsens kompensationskort

Retten til kompensation fortabes, hvis ikke der søges inden frist.

”Søer med overfladeareal over 100 m2

Gælder ikke for:

Nogle vandløb i marskområder mv.!?

Det eventuelle randzoneareal der overstiger 5% af en bedriftsareal.(Jf. §5)

randzoneloven3
Randzoneloven

Ad. § 1 fortsat

Hvad er omfattet:

”ALLE åbne vandløb i landzone” er omfattet

Åbne, ferske vandløb, uanset om disse er naturlige eller kunstige løb, herunder grøfter, kanaler mv. såfremt disse er regelmæssigt vandførende.

Kommentar til vandløbsloven:

Som minimum må kræves en terrænformation, der efter almindelig opfattelse kan kaldes et vandløb. Skyllefurer, skelgrøfter og lavninger, der ikke regelmæssigt er vandførende, kan ikke betragtes som vandløb, jf. Tolstrup og Barfod kommentar.

Hvor lang tid er ”regelmæssigt vandførende”?

randzoneloven4
Randzoneloven

Ad. § 1 fortsat

Hvad er ikke omfattet:

Grøblerender næppe omfattet.

Rørlagt vandløb ikke omfattet.

Skyllefurer, skelgrøfter og lavninger, der ikke regelmæssigt er vandførende

I tvivl?

Hvis der er tvivl om, hvorvidt der er tale om et ”åbent vandløb” afgøres dette, efter henvendelse fra lodsejeren, af kommunen der er vandløbsmyndighed.

randzoneloven5
Randzoneloven

Hvad må randzonen benyttes til?

Der må ikke foretages ”gødskning, sprøjtning, dyrkning eller anden jordbearbejdning”

Eksempler fra Naturerhvervsstyrelsen:

Afgrøder, der er etableret i randzonen før 1. september 2012, må gerne høstes, men afgrøden må efter 1. september 2012 hverken gødskes eller sprøjtes. Når afgrøden er høstet, må man foretage den fornødne jordbehandling mhp. at etablere vedvarende græsarealer. Etableringen skal ske uden brug af gødskning og sprøjtning.

Randzonerne må gerne afgræsses, dog skal afgræsningen være ekstensiv, dvs. afgræsningen skal have karakter af pleje

OBS: Offentligheden har normalt ikke adgang til indhegnede arealer, hvor der græsser dyr.

Opbevaring halm, ror mv.

Afholde traktortræk.

Se flere i dokumentet ”Aktiviteter i randzonerne”

OBS: ”Ministeren” har til enhver tid – uden retskendelse – adgang til at kontrollere om reglerne overholdes, jf. § 7

randzoneloven6
Randzoneloven

§ 6a

Randzonerne er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang dertil..

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naturbeskyttelsesloven § 24

Stk. 1.Udyrkede arealer er åbne for færdsel til fods og ophold, hvis der er lovlig adgang dertil. Adgang sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor.

Stk.2. Ejeren kan forbyde adgang på dage, hvor der holdes jagt, eller i områder, hvor der foregår intensivt landbrugsarbejde.

Stk.3.Til privatejede, udyrkede arealer er der kun adgang fra kl. 6 til solnedgang. Ophold må ikke finde sted inden for 150 m fra beboelses- og driftsbygninger.

Stk.4. Bestemmelsen i stk. 1, 1. punktum, gælder ikke privatejede arealer, der i deres helhed er forsvarligt hegnede. Bestemmelsen gælder heller ikke de bræmmer langs vandløb og søer, som efter lov om vandløb skal holdes udyrkede, medmindre de grænser op til arealer, der er åbne for offentlighedens adgang.

Stk.5.Der er dog adgang til hegnede, udyrkede arealer, hvor der ikke er græssende husdyr, gennem låger og led og over stenter eller lignende, såfremt der ikke er opsat skilte, der helt eller delvis forbyder denne færdsel. Ejeren kan opsætte sådanne skilte, hvis (1)færdslen er til gene for den erhvervsmæssige udnyttelse af ejendommen, (2)hvis den i særlig grad generer privatlivets fred, eller (3)hvis der er behov for beskyttelse af dyre- og planteliv. Hvor hegningen eller skiltningen ikke er rimeligt begrundet, kan kommunalbestyrelsen påbyde hegningen eller skiltningen fjernet eller påbyde opsætning af låger, stenter eller lignende, eller opsætning af skilte om adgangsmuligheden.

randzoneloven7
Randzoneloven

Hvad skal gøres nu? VIGTIG FRIST DEN 30. september 2012

Hvis du har en grøblerende, rørlagt vandløb eller andet, der fejlagtigt er angivet som et ”vandløb” skal dette påklages til kommunen nu.

Er der vandløb, der ikke er anført, skal det gøres.

Evt. tab af mulighed for kompensation.

(§ 5)Ansøgning om reduktion af randzoner, hvis de udgør mere end 5% af den samlede bedrift sendes til Styrelsen.

(§6) Ansøgning om dispensation ved ”højværdiafgrøder”:

Eksempelvis: Juletræer, væksthuse, forsøgsanlæg mv.

Krav at brugeren rammes økonomisk særligt hårdt.

randzoneloven8
Randzoneloven

Kompensation

Der kan søges kompensation for de randzonearealer, der er støtteberettiget i henhold til enkeltbetalingsordningen

Udgør 2100 kr. pr. hektar for omdriftsarealer og 1200 kr. pr. hektar ved permanente græsarealer.

randzoneloven9
Randzoneloven

Sanktioner

Bøde, jf. §10

Fjumreår

”Ingen landmænd skal komme i klemme, når loven om randzoner i landbruget træder i kraft 1. september. Det slår fødevareminister Mette Gjerskov nu fast, og indfører derfor en indkøringsfase, hvor landmanden slipper for bøder (min fremhævning) det første år, hvis (min fremhævning) [1]der er tvivl om, hvor randzonerne skal ligge, [2]fordi kortene er mangelfulde”.

www.fvm.dk

Krydsoverensstemmelse??

Uvist

Gælder ”fjumreåret” for krydsoverensstemmselse?

slide13
Hvis I har yderligere spørgsmål eller behov for et møde, kan I kontakte

Advokat Jens Axel Kruchov

[email protected]

Advokat Rune Hyllested

[email protected]

Boulevarden 30, 3. 9000 Aalborg og Adelgade 54, 2., 9500 Hobro

Telefon 98 35 7-9-13, Fax 98 55 7-9-13 www.kuhnel-kringelbach.dk

Disse sider er alene vejledende og ment som inspiration, og kan ikke erstatte individuel juridisk rådgivning.

ad