Oppstartsmøte
Download
1 / 24

Oppstartsmøte 7 . mars 2013 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap (2014 – 2017) - PowerPoint PPT Presentation


 • 88 Views
 • Uploaded on

Oppstartsmøte 7 . mars 2013 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap (2014 – 2017). Forslag til struktur for Fylkes-ROS. DSB`s «retningslinjer» for fylkes-ROS:.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oppstartsmøte 7 . mars 2013 Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap (2014 – 2017)' - vega


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Oppstartsmøte 7. mars 2013Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap (2014 – 2017)Dsb s retningslinjer for fylkes ros

DSB`s «retningslinjer» for fylkes-ROS:

 • Felles kommunisert planleggingsgrunnlag, dvs at relevante ansvarlige regionale og kommunale aktører innestår for ROS-analysen mht fastsettelse av tiltak og ansvar for oppfølging.

 • Oppfølging av tiltaksdelen (handlingsprogrammet) i fylkes-ROS ! FM begrensede virkemidler for oppfølging - viser til ansvarsprinsippet! Den enkelte kommune/etat/myndighet selv ansv. for gjennomføring av tiltak….

 • ….men FM har en viktig samordningsrolle i oppfølgingen av fylkes-ROS og må være en aktiv pådriver, initiativtaker og tilrettelegger for oppfølging av fylkes-ROS.


 • Forslag til rammer for vår Fylkes-ROS:

 • DSB`s «retningslinjer»

 • NRB 2012

 • 22. juli-kommisjonens rapport

 • «Pinseflommen» 2011

 • Fylkes-ROS Hedmark (dialog med FMHE, som er i samme prosess)

 • Gjeldende regionplan


Forslag til prioriterte hendelser – OpplandHovedinndelingen er den samme som i NRB 2012 – gjenkjennelighet!!Konsekvensomr der og sannsynlighet i ros graderinger og kriterier

Konsekvensområder og sannsynlighet i ROS- graderinger og kriterier…….

Forslag til ROS-skjema –

uønskede hendelserForslag til bruk av mal for vurdering av den enkelte hendelse

Forslag til bruk av MAL for vurdering av den enkelte HENDELSE

NB!!! Vurderingen må være enkel, kort og tydelig


Med utgangspunkt i nasjonalt risikobilde 2012 og prosess og metode www dsb no bruk f lgende mal

Med utgangspunkt i Nasjonalt Risikobilde 2012 og- prosess og metode (www.dsb.no)bruk følgende mal:

 • Bakgrunn

 • Risiko (sannsynlighet og konsekvens)

 • Sårbarhet (evne til å gjenopprette normal tilstand)

 • Forebygging og beredskap

 • Tiltak og ansvar


 • Litt om forslag til momenter i bruk av malen metode (www.dsb.no):

 • BAKGRUNN

 • Beskrive/definere hendelsen

 • Kort historikk – har hendelsen skjedd før, når, hvor og hvordan?

 • RISIKO

 • Her må den enkelte fagetat/virksomhet selv vurdere risikobildet av sin hendelse med utgangspunkt i risikomatrisen for Oppland (kriteriene for sannsynlighet og konsekvens). «Lander» hendelsen på grønt, gult eller grønt felt? Det avhenger av egne data og kilder. Uansett vil det måtte bli en viss grad av skjønnsmessige vurderinger. Beskriv kort årsaken(e) til at hendelsen kan oppstå og sannsynligheten for at det kan skje og konsekvensen av hendelsen.

 • SÅRBARHET

 • Def. av sårbarhet: En svakhet som reduserer eller begrenser et systems evne til å motstå en uønsket hendelse, eller til å gjenopprette en ny stabil tilstand etter hendelsen har inntruffet.


 • FOREBYGGING OG BEREDSKAP metode (www.dsb.no)

 • Avhengig av hendelse, men ofte vil forebygging og beredskap dreie seg om kartlegging og identifisering av risiko, sikring, varsling, arealplanlegging, definerte roller og ansvarsforhold, kompetanse, økonomi, teknologi, planverk etc.

 • TILTAK OG ANSVAR

 • Risiko- og sårbarhetsanalysen av hver prioritert hendelse i Fylkes-ROS for Oppland skal ende opp med tydelige tiltak (risikoreduserende tiltak) og hvem som har ansvar. Type tiltak og antall tiltak samt hvem som er ansvarlig lages i en matrise/tabell.


Forslag til organisering av arbeidet med Fylkes-ROS – metode (www.dsb.no)kap 5:

Den som står først tar hovedansvar for arbeidet, og involverer de andre som er nevnt + ANDRE SOM KAN BIDRA ETTER BEHOV

MATTILSYNET, FMOP (Landbruk og Miljø):

B.2 DYRESJUKDOMMER/DYREHELSE

B.3 PLANTESJUKDOMMER

B.4 VANNFORSYNINGSSVIKT

NVE, SEL KOMMUNE:

A.1 EKSTREMVÆR (NEDBØR – VIND - LYN)

A.2 FLOM (HOVEDVASSDRAG OG SIDEVASSDRAG)

A.3 SKRED (SNØ – STEINSPRANG – FJELLSKRED – LØSMASSE)


GJØVIK BRANNVESEN metode (www.dsb.no), SIVILFORSVARET, GJØVIK OG TOTEN FLYKLUBB, SEL KOMMUNE:

A.4 SKOGBRANN

SYKEHUSET INNLANDET HF, FMOP v/ FYLKESLEGEN:

B.1 EPIDEMIER/PANDEMIER

STATENS VEGVESEN, Oppland fylkeskommune (Samferdsel):

C.1 VEGTRAFIKKULYKKE

JERNBANEVERKET:

C.2 JERNBANEULYKKE


POLITI (Vestoppland), metode (www.dsb.no)POLITI (Gudbrandsdal), Redningsselskapet, Røde Kors Hjelpekorps, Gjøvik og Toten flyklubb:

C.3 BÅT/FERGEULYKKE

AVINOR:

C.4 LUFTFARTSULYKKE

LHMR/ØYER BRANNVESEN, SIVILFORSVARET, FMOP (Miljøavd):

C.5 AKUTT FORURENSNING

FMOP (Beredskap), SYKEHUSET INNLANDET HF:

C.6 RADIOAKTIV STRÅLING

POLITI (Vestoppland), SIVILFORSVARET:

C.7 INDUSTRIULYKKE


 • POLITI (Gudbrandsdal), metode (www.dsb.no) POLITI (Vestoppland), SVV, SIVILFORSVARET, LHMR og GJØVIK KOMMUNE, BRANNVESEN, SYKEHUSET INNLANDET (?):

 • C.9 BRANN I INSTITUSJON

 • C.10 BRANN I FJERNTLIGGENDE OVERNATTINGSVIRKSOMHET

 • C.11 BRANN I FJELLANLEGG OG TUNNEL

 • C.12 ULYKKE/BRANN VED STØRRE KULTURARRANGEMENT

 • TELENOR og KDS (NVE):

 • D.1 BORTFALL AV ELEKTRISK KRAFT

 • D.2 TELEKOMMUNIKASJONSSVIKT


POLITI (Vestoppland) metode (www.dsb.no), POLITI (Gudbrandsdal), HV-05, CYBERFORSVARET, LHMR KOMMUNE, HAMAR BISPEKONTOR:

E.1 TERROR OG SABOTASJE

E.2 SKYTING PÅGÅR SITUASJONER

E.3 ANNEN VOLDSKRIMINALITET OG ALVORLIGE TRUSLER

E.4 GISSELTAKING

E.5 ORGANISERT KRIMINALITET

E.6 CYBERANGREP


ad