การตรวจประเมินรับรอง รอบ
Download
1 / 7

???????????????? ??????????????????????????????? ?????????? ???? - PowerPoint PPT Presentation


 • 128 Views
 • Uploaded on

การตรวจประเมินรับรอง รอบ 2 มาตรฐานงานสุขศึกษา Reaccredit ปีงบประมาณ 2556. แนวทางการตรวจสอบ ประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๔. สุดาพร ดำรงค์ วานิช กองสุขศึกษา 19 ธันวาคม 55. เอกสารประกอบการขอรับรอง Reac.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '???????????????? ??????????????????????????????? ?????????? ????' - vaughn


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
5280005

การตรวจประเมินรับรอง รอบ 2มาตรฐานงานสุขศึกษา

Reaccreditปีงบประมาณ 2556

แนวทางการตรวจสอบประเมินรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษาปีงบประมาณ ๒๕๕๔

สุดาพร ดำรงค์วานิช

กองสุขศึกษา

19 ธันวาคม 55


5280005

เอกสารประกอบการขอรับรอง Reac

ส่วนที่ 1ข้อมูลทั่วไปของสถานบริการ และปัญหาสธ.5 อันดับของแต่ละปี จำนวน 3 ปี คือ ปี 55 ปี 54 ปี 53

ส่วนที่ 2ผลประเมินตนเองตามมาตรฐาน 10 องค์ (มส.1 มส.2) จำนวน 3 ปี

ส่วนที่ 3 ข้อมูลที่แสดงผลกระบวนการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม หรือการวิเคราะห์ส่วนขาดกิจกรรม/โครงการและผลเป็นอย่างไร ประมาณ 10 หน้า A4

ส่วนที่ 4ข้อมูลแสดงผลลัพธ์การดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ คือองค์ประกอบที่ 10 ทุกตัวชี้วัดและทุกเกณฑ์ ของ 3 ปีที่ผ่านมา ประมาณ 5 หน้า A4


5280005

เกณฑ์การประเมิน

 • ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา

 • การแก้ปัญหาพฤติกรรมตามปัญหาสาธารณสุขของพื้นที่ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านการประเมิน

 • จำนวนกลุ่มเป้าหมายมีพฤติกรรมเสี่ยงลดลงหรือพฤติกรรมที่ถูกต้องเพิ่มขึ้นจากเดิม ในปีที่ตรวจประเมิน

 • อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือจำนวนผู้ป่วยที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงต่อโรคติดต่อ ในปีที่ตรวจประเมินลดลง


5280005

 • ขั้นตอน

  • 1.สถานบริการสุขภาพแสดงความจำนงขอรับรอง

  • แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ในปีที่ 3 ก่อนวัน

  • หมดอายุในใบรับรองอย่างน้อย 3 เดือน

  • 2.สถานบริการ มีผลการพัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษา

  • ต่อเนื่อง 3 ปี และผลประเมินตนเองในปีที่ 3 อยู่ใน

  • ระดับ 3 (ดีมาก)

  • 3. คณะกรรมการระดับจังหวัด ตรวจสอบผลการ

  • ประเมินตนเองในปีที่ 3 และเตรียมความพร้อม

  • 4. สสจ. รวบรวมรายชื่อสถานบริการที่ขอรับรองส่ง

  • สมาคมวิชาชีพและสำเนาส่งกองส. ภายในเดือน

  • มกราคม 56


5280005

ขั้นตอน (ต่อ)

5. สถานบริการฯส่งเอกสารประกอบการขอรับรองไปยังสมาคมวิชาชีพสุขศึกษา

เดือนมกราคม - เมษายน 2556

6. สถานบริการสุขภาพจ่ายค่าตรวจประเมิน

แก่สมาคมวิชาชีพในอัตราเดียวกับขอรับรองรายใหม่ เมื่อลงประเมินในพื้นที่ระหว่าง

เดือนมีนาคม - มิถุนายน 2556

(คณะกรรมการ 3 คน/แห่งๆละ ครึ่งวัน)


5280005

ขั้นตอน (ต่อ)

7. ประชุมคณะกรรมการประเมินรับรองมาตรฐานงาน

สุขศึกษาระดับกระทรวง เพื่อพิจารณาตัดสินให้การ

รับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา เดือนสิงหาคม 2556

8. แจ้งผลการรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา ให้

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เดือนสิงหาคม 2556

9. จัดเวทีมอบใบรับรองมาตรฐานงานสุขศึกษา

ปี 2556


5280005

สวัสดี

สวัสดี


ad