1 / 8

Dr. Mutlu ARAT

Dr. Mutlu ARAT. KRONİK DİSSEMİNE KANDİDOZ TANI KRİTERLERİ. Konakçı Host factor. Mantar Bilim Mycology. Klinik Özellikler Clinical feature. İnvazif Fungal Hastalık Tanısı Defini tion of IFD. Konakçı Host factor. Klinik Clinical features.

vashon
Download Presentation

Dr. Mutlu ARAT

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Dr. Mutlu ARAT • KRONİK DİSSEMİNE KANDİDOZ TANI KRİTERLERİ

  2. Konakçı Host factor Mantar Bilim Mycology Klinik Özellikler Clinical feature İnvazif Fungal Hastalık TanısıDefinition of IFD

  3. Konakçı Host factor Klinik Clinical features Tanımlar: Olası İnv. Fung. HastalıkDefinitions: Possible invasive fungal disease Karakteristik IFH Fakat Mikolojik Kanıt Yok Characteristic of invasive fungal disease BUT no mycological evidence + EORTC/MSG revised definitions Draft VI, Dec 18 2005, http://www.doctorfungus.org/

  4. Konakçı Host factor Tanımlar: Konakçı ÖzellikleriDefinitions: Host factors neutropenia neutropenia > 3 hafta KS kullanımı > 3 weeks corticosteroids > 3 hafta KS kullanımı > 3 weeks corticosteroids Allo HHN alıcısı Allogeneic HSCT recipient • <36°C or > 38°C • Mantar öyküsü/ prior mycosis • AIDS • IS ajan kullanımı/Immunosuppressive drugs • Nötropeni >10g, > 10 days neutropenia T hücre baskılanmasını sağlayan ajanlar Treatment with other recognized T-cell immune suppressants >4 gün geniş spektrum Ab altında açıklanamayan ateş > 4 days unexplained fever despite broad spectrum antibiotics Doğumsal ağır immunyetmezlik Inherited severe immunodeficiency GvHH Graft versus Host Disease EORTC/MSG revised definitions Draft VI, Dec 18 2005, http://www.doctorfungus.org/

  5. Kronik Dissemine KandidiyazisChronic Disseminated Candidiasis EORTC/MSG revised definitions Draft VI, Dec 18 2005, http://www.doctorfungus.org/

  6. Tanımlar - KlinikDefinitions Clinical features Kronik Dissemine Kandidiyazis Chronic disseminated candidiasis Karaciğer ve/veya dalakta küçük, periferik, hedef benzeri abseler (yeni nodüler dolma defektleri, boğa gözü lezyonları) Small, peripheral, target like abscesses (new nodular filling defects, bull’s-eye lesions) in liver and/or spleen EORTC/MSG revised definitions Draft VI, Dec 18 2005, http://www.doctorfungus.org/

  7. Ateş: %85-100 Karın ağrısı: %60 Bulantı/Kusma: %30 HSM: %30-50 ALP ↑: %60-91 KCFT ↑: %30 Tanıda BK ↑: %30 Klinik Bulgular ve Laboratuvar

  8. Dikkat/Caution • Bu tanımlar klinik ilaç araştırmaları için düzenlenmiş olup klinik takip için değildir. Bireysel değerlendirme klinik hasta takibinde önceliklidir. • EORTC-MSG criteria designed for clinical research but not for clinical care • Individual judgment is pre-eminent for clinical care

More Related