การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
Download
1 / 50

การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยนเรศวร - PowerPoint PPT Presentation


 • 162 Views
 • Uploaded on

การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยนเรศวร. รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พ่วงบางโพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยนเรศวร. ระยะที่ 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก พ.ศ. 2533. ไม่น้อยกว่า 34 หน่วย กิต แยกตามคณะฯ. กลุ่มภาษา 10 หน่วยกิต.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ของมหาวิทยาลัยนเรศวร' - vasanti-lakshmi


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

รองศาสตราจารย์ ดร.สุพักตร์ พ่วงบางโพ

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยนเรศวร


ระยะที่ 1 การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก

พ.ศ. 2533

ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต แยกตามคณะฯ

กลุ่มภาษา 10 หน่วยกิต

กลุ่มมนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต

กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

กลุ่มพลศึกษา 6 หน่วยกิต


ระยะที่ 2 การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2533-2538

ไม่น้อยกว่า 34 หน่วยกิต แยกตามคณะฯ

กลุ่มภาษา 9 หน่วยกิต

กลุ่มมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

กลุ่มพลศึกษา 4 หน่วยกิต


ระยะที่ 3 การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2539-2546

ไม่น้อยกว่า 31 หน่วยกิต แยกตามคณะฯ

กลุ่มภาษา 9 หน่วยกิต

กลุ่มมนุษยศาสตร์ 9 หน่วยกิต

กลุ่มสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต

กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต

กลุ่มพลศึกษา 1 หน่วยกิต


30 การจัดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป หน่วยกิต โดยคณะกรรมการฯ

ระยะที่ 4

มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2546-2550

บังคับ 21 หน่วยกิต

เลือก 9 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาภาษา

 • กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

 • กลุ่มสังคมศาสตร์

 • กลุ่มวิชาพลานามัย วิชาบังคับ

 • กลุ่มวิชาสหศาสตร์

 • กลุ่มภาษา

 • กลุ่มมนุษย์ศาสตร์

 • กลุ่มสังคมศาสตร์

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์


30 หน่วยกิต โดยคณะกรรมการฯ

ระยะที่ 5

มหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. 2551 เป็นต้นไป

บังคับ 21 หน่วยกิต

เลือก 9 หน่วยกิต

 • กลุ่มภาษา

 • กลุ่มมนุษย์ศาสตร์

 • กลุ่มสังคมศาสตร์

 • กลุ่มวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์

 • กลุ่มวิชาสหศาสตร์

 • กลุ่มวิชาภาษา

 • กลุ่มวิชามนุษย์ศาสตร์

 • กลุ่มสังคมศาสตร์

 • กลุ่มวิชาพลานามัย

 • กลุ่มวิชาบูรณาการ


ปรัชญาหมวดวิชาศึกษาทั่วไปปรัชญาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

วิชาที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีความรอบรู้อย่างกว้างขวาง มีโลกทัศน์ที่กว้างไกล มีความเข้าใจธรรมชาติ ตนเอง ผู้อื่นและสังคม เป็นผู้ใฝ่รู้ สามารถคิดอย่างมีเหตุผล สามารถใช้ภาษาในการติดต่อสื่อสารความหมายได้ดี มีคุณธรรมตระหนักในคุณค่าของศิลปะและวัฒนธรรมทั้งของไทยและของประชาคมนานาชาติ สามารถนำความรู้ไปใช้ในการดำเนินชีวิตและดำรงตนอยู่ในสังคมได้เป็นอย่างดี

มาตรฐาน

สกอ.

วิชาที่มุ่งเสริมสร้าง ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ

ในสรรพสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตนเองและสังคม เพื่อความเป็น

ไทจากอวิชชา บังเกิดความเป็นอิสระ ใฝ่แสวงการดำเนินชีวิต

อย่างมีสาระมีคุณค่า มีคุณภาพ และมีคุณธรรม

ม.นเรศวร


จุดมุ่งหมายวิชาศึกษาทั่วไปจุดมุ่งหมายวิชาศึกษาทั่วไป

ของมหาวิทยาลัยนเรศวร

1.ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน

2.มีคุณธรรม

3.เข้าใจศิลปวัฒนธรรม

4.มีทักษะการใช้ภาษาและเทคโนโลยี

5.มีสุขนิสัยที่ส่งเสริมต่อการดูแลรักษาสุขภาพ

6. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ และ

ตัดสินใจอย่างเป็นระบบ


โครงสร้างหลักสูตรฯจุดมุ่งหมายวิชาศึกษาทั่วไป

30 หน่วยกิต

หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

84-110 หน่วยกิต

หมวดวิชาเฉพาะด้าน

6 หน่วยกิต

หมวดวิชาเลือกเสรี


บัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวรบัณฑิตมหาวิทยาลัยนเรศวร

วิชาเฉพาะ

วิชาเลือกเสรี

วิชาเอกเลือก

วิชาเอกเลือก

วิชาเลือกเสรี

วิชาเฉพาะ

ศึกษาทั่วไป

ศึกษาทั่วไป


การบริหาร/จัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไปการบริหาร/จัดการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

อธิการบดี/คณบดี

กรรมการดำเนินงานจัด

รายวิชาศึกษาทั่วไป

รองอธิการบดี/รองคณบดี

คณะฯ

กรรมการประจำรายวิชา


โครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไปโครงสร้างหมวดวิชาศึกษาทั่วไป


รายวิชาศึกษาทั่วไป บังคับ 21 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต

001103 ทักษะภาษาไทย 3(3-0)

001111 ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 3(3-0)

001112 ภาษาอังกฤษพัฒนา 3(3-0)

2. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 3 หน่วยกิต

001134 อารยธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น3(3-0)

เรียนทุกหลักสูตร

3. กลุ่มวิชาพลานามัย 1 หน่วยกิต

(วิชาบังคับเลือก 16 วิชา ) 1(0-2)

4. กลุ่มวิชาบูรณาการ 8 หน่วยกิต

001171 ชีวิตและสุขภาพ 3(3-0)

001172 การจัดการการดำเนินชีวิต 3(3-2)

001173 ทักษะชีวิต 2(1-2)


รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 9 หน่วยกิต

1. กลุ่มวิชาภาษา001113 ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ 3(3-0)2. กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 001121 สารสนเทศศาสตร์เพื่อการศึกษาฯ 3(3-2) 001122 ปรัชญาชีวิต 3(3-0)

001123 ภาษา สังคมและวัฒนธรรม 3(3-0)

001124 ปริทัศน์ศิลปะการแสดงไทย 3(3-0)

001125 ดุริยางควิจักขณ์ 3(3-0)

001126 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 3(3-0)

เรียนทุกหลักสูตร

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

001131 กฎหมายพื้นฐานเพื่อคุณภาพชีวิต 3(3-0)

001132 ไทยกับประชาคมโลก 3(3-0)


รายวิชาศึกษาทั่วไปเลือก 9 หน่วยกิต (ต่อ)

3. กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ (ต่อ)

001133 วิถึไทย วิถึทัศน์ 3(3-0)

001135 การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม 3(3-0)

4. กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์

001140 มนุษยศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม 3(3-0)

001141 คอมพิวเตอร์สารสนเทศขั้นพื้นฐาน 3(2-2)

001142 คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตในยุคสารสนเทศ 3(3-0)

เรียนทุกหลักสูตร

001143 ยาและสารเคมีในชีวิตประจำวัน 3(3-0)

001144 อาหารและวิถึชีวิต 3(3-0)

001245 วิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวัน 3(3-0)

5. กลุ่มวิชาสหศาสตร์

001170 พฤติกรรมมนุษย์ 3(3-0)


การประเมินการเรียนการสอนรายวิชาการประเมินการเรียนการสอนรายวิชา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะกรรมการหมวดวิชาศึกษาทั่วไป

คณะกรรมการวิชาการ

กรรมการดำเนินงานจัด

รายวิชาศึกษาทั่วไป

ประเมินการสอน..

คณะฯ

ประเมินการสอน

กรรมการประจำรายวิชา


การคิด การใช้เหตุผลและจริยธรรม

+

*

มีคุณธรรม

มีความเป็นมนุษย์ฯ

ใฝ่รู้

ใฝ่เรียนฯ

คิดตัดสินใจเป็นระบบ

ซาบซึ้งศิลปะ

วัฒนธรรม

ทักษะภาษาและเทคโนโลยี

ดูแลสุขภาพ

B


วิชาทักษะภาษาไทย การใช้เหตุผลและจริยธรรม

? + +

*

มีคุณธรรม

มีความเป็นมนุษย์ฯ

*

ใฝ่รู้

ใฝ่เรียนฯ

ซาบซึ้งศิลปะ

วัฒนธรรม

คิดตัดสินใจเป็นระบบ

ทักษะ

ภาษาและเทคโนโลยี

ดูแลสุขภาพ


วิชาอังกฤษพื้นฐาน การใช้เหตุผลและจริยธรรม2

? + + +

คิด

ตัดสินใจ

เป็นระบบ

ใฝ่รู้

ใฝ่เรียนฯ

ดูแลสุขภาพ

*

มี

คุณธรรม

มี

ความเป็น

มนุษย์ฯ

ซาบซึ้ง

ศิลปะ

วัฒนธรรม

ทักษะภาษาและเทคโนโลยี

B


วิชาพฤติกรรมมนุษย์ การใช้เหตุผลและจริยธรรม

+ + +

*

คิด

ตัดสินใจ

เป็นระบบ

ใฝ่รู้

ใฝ่เรียนฯ

ดูแลสุขภาพ

มี

คุณธรรม

มี

ความเป็น

มนุษย์ฯ

ซาบซึ้ง

ศิลปะ

วัฒนธรรม

ทักษะภาษาและเทคโนโลยี

B


วิชาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตวิชาเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

+++

*

มี

คุณธรรม

มี

ความเป็น

มนุษย์ฯ

คิด

ตัดสินใจ

เป็นระบบ

ใฝ่รู้

ใฝ่เรียนฯ

ดูแลสุขภาพ

ทักษะภาษาและเทคโนโลยี

ซาบซึ้ง

ศิลปะ

วัฒนธรรม

B


วิชาลีลาศวิชาเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

+ +

*

คิด

ตัดสินใจ

เป็นระบบ

ใฝ่รู้

ใฝ่เรียนฯ

ดูแลสุขภาพ

มี

คุณธรรม

มี

ความเป็น

มนุษย์ฯ

ซาบซึ้ง

ศิลปะ

วัฒนธรรม

ทักษะภาษาและเทคโนโลยี


วิชาว่ายน้ำวิชาเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

+

*

คิด

ตัดสินใจ

เป็นระบบ

ใฝ่รู้

ใฝ่เรียนฯ

ดูแลสุขภาพ

มี

คุณธรรม

มี

ความเป็น

มนุษย์ฯ

ซาบซึ้ง

ศิลปะ

วัฒนธรรม

ทักษะภาษาและเทคโนโลยี


วิชาการบริหารกายวิชาเสริมสร้างคุณภาพชีวิต

+ + +

*

มี

คุณธรรม

มี

ความเป็น

มนุษย์ฯ

คิด

ตัดสินใจ

เป็นระบบ

ใฝ่รู้

ใฝ่เรียนฯ

ดูแลสุขภาพ

ซาบซึ้ง

ศิลปะ

วัฒนธรรม

ทักษะภาษาและเทคโนโลยี


วิชากิจกรรมเข้าจังหวะวิชากิจกรรมเข้าจังหวะ

+++

*

คิด

ตัดสินใจ

เป็นระบบ

มี

คุณธรรม

มี

ความเป็น

มนุษย์ฯ

ใฝ่รู้

ใฝ่เรียนฯ

ดูแลสุขภาพ

ซาบซึ้ง

ศิลปะ

วัฒนธรรม

ทักษะภาษาและเทคโนโลยี


วิชาปริทรรศน์ศิลปะการแสดงวิชาปริทรรศน์ศิลปะการแสดง

++

*

คิด

ตัดสินใจ

เป็นระบบ

ใฝ่รู้

ใฝ่เรียนฯ

ซาบซึ้ง

ศิลปะ

วัฒนธรรม

มี

คุณธรรม

มี

ความเป็น

มนุษย์ฯ

ดูแลสุขภาพ

ทักษะภาษาและเทคโนโลยี


วิชาการเป็นผู้ประกอบการวิชาการเป็นผู้ประกอบการ

+

*

คิด

ตัดสินใจ

เป็นระบบ

ใฝ่รู้

ใฝ่เรียนฯ

มี

คุณธรรม

มี

ความเป็น

มนุษย์ฯ

ดูแลสุขภาพ

ทักษะภาษาและเทคโนโลยี

ซาบซึ้ง

ศิลปะ

วัฒนธรรม


ประเมินเพื่อการพัฒนาฯประเมินเพื่อการพัฒนาฯ

28


การคิด การใช้เหตุผลและจริยธรรม:คิดตัดสินใจเป็นระบบ

ผลสำเร็จ/ปีการศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2/2548

1/2549

1) คิดตัดสินใจเป็นระบบ

+

+

2) มีคุณธรรม มีความเป็นมนุษย์

+

3) ใฝ่รู้ใฝ่เรียน


คอมพิวเตอร์สารสนเทศฯ การใช้เหตุผลและจริยธรรม:ใฝ่รู้ใฝ่เรียนฯ,ทักษะภาษาและเทคโนโลยี

ผลสำเร็จ/ปีการศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2/2548

1/2549

1) ใฝ่รู้ใฝ่เรียนฯ

?

+

2) ทักษะภาษาและเทคโนโลยี

+

+

3) มีคุณธรรมมีความเป็นมนุษย์

4) คิดตัดสินใจเป็นระบบ

+


ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ :ใฝ่รู้ใฝ่เรียน

ผลสำเร็จ/ปีการศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2/2548

1/2549

?

1) ใฝ่รู้ใฝ่เรียนฯ

2) ดูแลสุขภาพ

+

+

+

3) คิดตัดสินใจเป็นระบบ

+

4) ทักษะภาษาและเทคโนโลยี

+

+

5) ซาบซึ้งศิลปวัฒนธรรม


พฤติกรรมมนุษย์ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ :มีคุณธรรมมีความเป็นมนุษย์

ผลสำเร็จ/ปีการศึกษา

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

2/2548

1/2549

1) มีคุณธรรม มีความเป็นมนุษย์

2) ดูแลสุขภาพ

+

+

+

3) ใฝ่รู้ใฝ่เรียนฯ

+

+

+

4) คิดตัดสินใจเป็นระบบ


ข้อเสนอแนะจากการประเมิน 2548

. ควรมีวิชาให้เลือกอย่างหลากหลาย

. ให้ความรู้นิสิตเกี่ยวกับโครงสร้างรายวิชาในหมวดฯ

. ลดจำนวนหน่วยกิตในหมวดรายวิชาศึกษาทั่วไปให้น้อยลง

. จัดตารางเรียนให้มีความสัมพันธ์กับการเรียนรายวิชาถัดไป

. เปิดวิชาเลือกที่สอดคล้องกับสาขาที่เรียนกับความถนัด

. ลดปัญหาการตัดเกรดรวมกับคณะอื่น

. อาจารย์ผู้สอนควรใช้สื่อประกอบการจัดการเรียนการสอน

. มีการให้นิสิตได้ฝึกปฏิบัติ และมีการจัดกิจกรรมนอกห้องเรียน . . การสอนในวิชาที่เน้นการบรรยายควรเพิ่มจำนวนอาจารย์ผู้สอน

. วิชาที่มีเนื้อหาซ้ำซ้อน ควรจัดให้มีวิชาเดียว

. บางวิชาไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์


รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไปที่ควรนำมาเพิ่มเติม

วิชาภาษาต่างประเทศอื่นๆ,วิชางานฝีมือ นาฏศิลป์ ดนตรีไทย-สากล, วิชาศีลธรรมและจรรยาบรรณ, วิชาภูมิปริทัศน์ทั่วประเทศ, วิชาคอมพิวเตอร์ และการประยุกต์ใช้มัลติมีเดีย, วิชาเศรษฐกิจพอเพียง, วิชาที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมและความเชื่อของชนเผ่าต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ, วิชาการพูดการอภิปรายต่อชุมชน, วิชาบัญชี - การตลาดเบื้องต้น, วิชาการอนุรักษ์ธรรมชาติ


การจัดการเรียนการสอน รายวิชาบูรณาการโดยคณะกรรมการฯ


001171 ชีวิตและสุขภาพ

ความรู้ความเข้าใจเชิงบูรณาการเกี่ยวกับวงจรชีวิต พฤติกรรม และการดูแลสุขภาพของมนุษย์ วัยรุ่นและสุขภาพ การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและนันทนาการการส่งเสริมสุขภาพจิต อาหารและสุขภาพ ยาและสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ การประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม

การป้องกันตัวจากอุบัติภัย อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ และ โรคระบาด


การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม

รายวิชา001171 ชีวิตและสุขภาพ

หัวข้อ “อยู่อย่างไรในวัยหนุ่มสาว”โดย..ผศ.นพ.พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์


001172 การจัดการการดำเนินชีวิต

ความรู้และทักษะ เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของบุคคลในครอบครัว และสังคม การปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก การติดต่อสื่อสาร การจัดการความขัดแย้ง วิธีการคิด การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ เศรษฐศาสตร์กับการดำเนินชีวิตที่ดี และคุณธรรมจริยธรรม


การจัดการเรียนการสอน/กิจกรรม

รายวิชา001172การจัดการการดำเนินชีวิต

หัวข้อ“การคิดแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์”และ “การจัดการความขัดแย้ง”โดย พลเอกพหล สง่าเนตร


001173 ทักษะชีวิต

การพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอก ฝึกทักษะการทำงานเป็นทีม ที่เน้นการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี การพัฒนา บุคคลให้มีจิตสาธารณะและการพัฒนาคุณสมบัติด้านอื่น ๆ ของบุคคล


กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชากิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา001173ทักษะชีวิต

หัวข้อ “ความสำคัญของการพัฒนาจิตเพื่อการรู้จักและการเข้าใจตนเอง

โดย..พระครูวินัยธรชาติ กิตติธโร

หัวข้อ “การรับประทานอาหารแบบสากล” โดย..วิทยากรจากโรงแรม


วิธีการเรียนการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา

บรรยาย คำถาม สนทนา อภิปราย โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อต่างๆ มาเป็นวิทยากรบรรยาย เน้นการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย การแบ่งกลุ่มย่อย การจัดกิจกรรมและฝึกปฎิบัติควบคู่กันไปในแต่ละหัวข้อ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนการส่ง Reaction paper เพื่อให้ผู้เรียนสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้ในแต่ละกิจกรรม ฯลฯ

42


ผู้สอน กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา:

ผู้ช่วยสอน :

รศ.ดร.ทิพยวรรณ กิตติพร

รศ.บุหงา วชิรศักดิ์มงคล

ผศ.ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท

พญ.น้ำทิพย์ ทับทิมทอง

ผศ.ดร.วันดี วัฒนชัยยิ่งเจริญ

ดร. กุณฑลตรียะวรางพันธ์

อ. มณฑิรา อินจ่าย

อ. พุฒิธาดา เดชพิทักษ์

อ. วราลักษณ์ ปวนสุรินทร์

43


เค้าโครงรายวิชา กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา(Course Outline)

44


45กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา


46กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา


47กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา


48กิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชา


การวัดและการประเมินผลการวัดและการประเมินผล

 • กิจกรรมในชั้นเรียน 25%

 • กิจกรรมของฝ่ายกิจการนิสิต 25%

 • สอบกลางภาค 25%

  สอบปลายภาค 25%

  49


  ด้วยความขอบคุณการวัดและการประเมินผล

  คณะกรรมการบริหารหมวดฯ

  คณะกรรมการดำเนินงานฯ

  ผู้ทรงคุณวุฒิ

  คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคณะ

  เครือข่ายบัณฑิตอุดมคติภาคเหนือ

  เครือข่ายศึกษาทั่วไป

  50


  ad