MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Cintorínska 6, 949 01 Nitra - PowerPoint PPT Presentation

mestsk pol cia v nitre cintor nska 6 949 01 nitra n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Cintorínska 6, 949 01 Nitra PowerPoint Presentation
Download Presentation
MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Cintorínska 6, 949 01 Nitra

play fullscreen
1 / 33
MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Cintorínska 6, 949 01 Nitra
162 Views
Download Presentation
varick
Download Presentation

MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Cintorínska 6, 949 01 Nitra

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. MESTSKÁ POLÍCIA V NITRECintorínska 6, 949 01 Nitra Š I K A N O V A N I E A P e d a g ó g o v i a Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 2. MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE • opakovaná a úmyselná, často plánovaná a bezdôvodná agresia jednotlivca alebo skupiny agresorov proti jednotlivcovi alebo malej skupine obetí • k tyranii a zotročovaniu spolužiaka agresor používa agresiu a manipuláciu Č o j e š i k a n o v a n i e ? Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 3. MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Akým spôsobom ? Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 4. K l a s i f i k á c i a š i k a n o v a n i a MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE

 5. A k t é r i š i k a n o v a n i a - a g r e s o r MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Prvý typ :hrubý, primitívny, impulzívny, so silným energetickým pretlakom, s problémovým správaním, narušeným vzťahom k autoritám, môže byť zapojený do skupín a gangov páchajúcich trestnú činnosť. Druhý typ :slušný, kultivovaný, narcista, úzkostlivý, inteligentný, uzavretý, niekedy aj so sadistickými tendenciami v sexuálnej oblasti. Tretí typ: zabávač, optimistický, vtipný, výrečný, obľúbený, dobrodružný so značnou dávkou sebadôvery. Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 6. A k t é r i š i k a n o v a n i a - o b e ť MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Typická obeť – bojazlivá, neistá, citlivá až precitlivelá, málo sebavedomá, reaguje plačom alebo uzavretím sa do seba, hodnotí sa ako neschopná, ktorá zlyhala, trpí pocitom samoty, v škole nemáva priateľov, nebýva agresívna, má všeobecne odmietavý postoj voči násiliu. Provokujúca obeť – kombináciou agresívnych alebo úzkostných vzorcov správania sa vyvoláva vo svojom okolí napätie až hnev, je často hyperaktívna, vyvoláva negatívne reakcie celej triedy, provokujú spolužiakov rôznymi formami a po prekročení určitej miery tolerancie sa sami stávajú obeťami násilia. Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 7. Obeťou šikanovania sa môže stať každé dieťa MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE • nový žiak v triede • pre telesnú slabosť alebo nešikovnosť • pre neschopnosť žiaka pobiť sa • pre výnimočnosť žiaka v niektorých činnostiach • pre výborný prospech • pre rasovú odlišnosť • pre viditeľný strach, nerozhodnosť • pre obezitu • pre telesné alebo mentálne znevýhodnenie

 8. Nastavenie osobnosti na kriminalitu, vrodené predispozície cca 40 – 60% Fyzický priestor, priatelia, kultúrno-spoločenská klíma, trestno-právna politika štátu výchova dieťa genetika prostredie Kde to celé vzniká ? MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 9. Čo radíme deťom my ? MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE • Nikto nemá právo Ti ubližovať! • Nezostaň sám, ak Ti niekto ubližuje a požiadaj o pomoc dospelého (rodič, učiteľ, policajt), ktorému veríš! • Nemysli ako obeť, správaj sa prirodzene sebavedome! • Niektoré sebavedomé, ale slušné výroky si precvič doma pred zrkadlom! • Nevšímaj si alebo ignoruj posmešky a urážky! • Nechodievaj sám, drž sa v spoločnosti priateľov alebo spolužiakov! • Nezabudni, chyba nie je v Tebe, ale v agresorovi a v zlých vzťahoch v triede! • Nedovoľ, aby šikanovanie niekomu prešlo bez trestu, tým by si ho iba podporoval! • Nezabudni! Každý z Vás môže byť INÝ, ale všetci ste si ROVNÍ ! Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 10. MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Čo si máte všímať na deťoch Vy ? • žiak je cez prestávku sám, nemá kamarátov • cez prestávku sa zdržiava v blízkosti učiteľov, pri zborovni • pôsobí na vás smutným, zakríknutým alebo uzavretým dojmom • zvyšuje sa mu počet vymeškaných hodín, aj keď ospravedlnených • rýchlo sa mu zhoršuje školský prospech Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 11. MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Čo si máte všímať na deťoch Vy ? • na WC sa pýta často cez hodinu a nie cez prestávku • často Vám hlási stratu peňazí alebo stratu či poškodenie vecí • často má svoje alebo školské veci rozhádzané, poškodené • na tabuli nachádzate posmešné nápisy alebo kresby na určitého žiaka • spolužiaci ho ignorujú, nikto sa s ním nechce hrať Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 12. MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Čo si máte všímať na deťoch Vy ? • máva často poškodené veci a odev • má na tele stopy po násilí (odreniny, modriny, škrabance ...) • na obede alebo výletoch s ním v autobuse s ním málokto chce sedieť • odchádza domov tak, že počká, kým všetci odídu alebo sa pripája k nejakej skupinke, ktorú možno ani nepozná • je niečím odlišný od priemeru • dáva vám nepravdepodobné vysvetlenia, keď sa ho na toto všetko pýtate ? Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 13. MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Čo si majú všímať na deťoch rodičia ? • bojí sa chodiť von alebo do školy, najradšej by ani nevychádzal z domu • chce, aby ste ho odprevádzali do školy alebo vozili autom • často nechce ísť do školy vôbec • často mení trasu cesty do školy alebo zo školy • máte pocit, že choroby simuluje Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 14. MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Čo si majú všímať na deťoch rodičia ? • prichádza domov rozrušený, nechce hovoriť o škole, o spolužiakoch • zhoršuje sa jeho školský prospech • je neistý, mlčanlivý, smutný, pozerá často „tupo“ do zeme, máte pocit, akoby niečo tajil • je väčšinou sám, nemá kamarátov alebo ho kamaráti opustili • je niečím odlišný od priemeru – obézny, neobratný, pomalý, nosí okuliare, viditeľné fyzické poškodenie Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 15. MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Čo si majú všímať na deťoch rodičia ? • máva často poškodené veci a odev • má na tele stopy po násilí (odreniny, modriny, škrabance ...) • nepokojne spí, počas spánku kričí zo sna, prehadzuje sa... • chýbajú mu veci, nápadne často „stráca“ vreckové, je hladný napriek tomu, že mu dávate dostatok jedla • dáva vám nepravdepodobné vysvetlenia, keď sa ho na toto všetko pýtate ? Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 16. Čo môžete pre žiaka urobiť Vy ? MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE S T R A T É G I A V Y Š E T R O V A N I A • poskytnúť maximálnu dôveru a oporu (nehrešiť ho, nevyčítať, neponižovať) • zaistiť ochranu obetiam • rozhovor s deťmi, ktoré na šikanovanie upozornili • rozhovor s obeťou • nájdenie vhodných svedkov, individuálne, prípadne konfrontačné rozhovory so svedkami Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 17. Čo môžete pre žiaka urobiť Vy ? MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE S T R A T É G I A V Y Š E T R O V A N I A • rozhovor s agresorom alebo skupinou agresorov • izolácia agresorov – zabránenie ich dohody • nikdy nekonfrontovať obeť a agresora !!! • kontaktovanie rodičov alebo zákonných zástupcov aktérov šikany • kontaktovanie odborníka alebo polície Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 18. Čo môžete pre žiaka urobiť Vy ? MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE S T R A T É G I A V Y Š E T R O V A N I A • odporúčanie rodičom obetí i agresorov vyhľadať individuálnu pomoc • zorganizovanie skupinového intervenčného programu, informovanie a poradenstvo pre rodičov • prieskumy – dotazníky, anketa... • nulová tolerancia k násiliu • transparentné riešenie problému šikanovania – právo dieťaťa Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 19. Na koho sa môžete obrátiť ? MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE • Detská linka záchrany, Nitra: 0800/ 12 12 12 (bezplatné) pondelok – piatok od 14.00 do 20.00 hod. • Detská linka pomoci, Nitra: 0800/ 100 444 (bezplatné) pondelok – piatok od 14.00 do 20.00 hod. • Linka pomoci obetiam: 0850/ 111 321 (ako miestny hovor) • Linka Nezábudka: 0850 / 111 022 (ako miestny hovor) • Pomoc obetiam násilia, Fr. Mojtu 18, Nitra: 037/ 77 212 09 • Mestská polícia Nitra159 Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 20. Na koho sa môžete obrátiť ? MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE • Na mňa: 0904 415 740 Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 21. P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Prieskumná vzorka Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 22. P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Svedkovia šikanovania Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 23. P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Pohlavie agresora podľa svedkov Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 24. P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Špecifikácia spôsobu šikanovania podľa svedkov Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 25. P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Špecifikácia miesta výskytu šikanovania podľa svedkov Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 26. P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Priznaná rola obete Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 27. P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Špecifikácia spôsobu šikanovania podľa obetí Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 28. P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Špecifikácia miesta výskytu šikanovania podľa obetí Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 29. P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Frekvencia násilia podľa obetí Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 30. P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Miera ochoty informovať o šikanovaní Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 31. P R I E S K U M - ZŠ FATRANSKÁ MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Špecifikácia osôb informovaných o šikanovaní Mgr. Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície Nitra

 32. MESTSKÁ POLÍCIA V NITRE Ďakujem za pozornosť! Miroslav D u c h o ň

 33. Prajem príjemný deň Miroslav Duchoň, preventista Mestskej polície a samosprávy mesta Nitra