Pagsulat
Download
1 / 31

Pagsulat - PowerPoint PPT Presentation


 • 2575 Views
 • Uploaded on

Pagsulat. PROSESO AT YUGTO. Kahulugan at Kalikasan. Pagsulat Ito ay isang pisikal at mental na aktibiti na ginagawa para sa iba’t ibang layunin .

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pagsulat' - varen


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pagsulat

Pagsulat

PROSESO AT YUGTO


Kahulugan at kalikasan
Kahulugan at Kalikasan

Pagsulat

Ito ay isangpisikal at mental naaktibitinaginagawaparasaiba’tibanglayunin.

Pisikalnaaktibitisapagkatginagamitditoangkamaysapagsulatsapapel, o sapagpindotngmgakeys ngtayprayter o ngkeyboardngkompyuter. Ginagamit din sapagsulatangmataupangimonitoranganyongwriting output kahit pa ito ay handwritten lamang o rehistrosa monitor ngkompyuter o print -out na.


Kahulugan at kalikasan1
Kahulugan at Kalikasan

Mental naaktibitisapagkatito ay isangehersisyongpagsasatitikngmgaideyaayonsaisangtiyaknametodongdebelopment at pattern ngorganisasyon at saisangistilonggramarnanaayonsamgatuntuninngwikangginamit.


Kahulugan ng pagsulat ayon sa iba t ibang tao
Kahuluganngpagsulatayonsaiba’t-ibangtao:

 • Angpagsulatangbumubuhay at humuhubogsakaganapanngatingpagigingtao. (William Strunk, E.B White)


Kahulugan ng pagsulat ayon sa iba t ibang tao1
Kahuluganngpagsulatayonsaiba’t-ibangtao:

 • Angpag-iisip at pagsusulat ay kakambalngutak, gayundinnaman, angkalidadngpagsulat ay hindimatatamo kung walangkalidadngpag-iisip. (Kellogg)


Kahulugan ng pagsulat ayon sa iba t ibang tao2
Kahuluganngpagsulatayonsaiba’t-ibangtao:

 • Angpagsulat ay kabuuanngpangangailangan at kaligayahan. (Helen Keller)

 • Ito ay isangkomprehensibongkakayahangnaglalamanngwastonggamitngtalasalitaan, pagbuongkaisipan, at retorika. (Xing Jin)


Proseso ng pagsulat
ProsesongPagsulat

Angprosesongpagsulat ay mahahatisaiba’t-ibangyugto. Angmgayugtongito ay angmgasumusunod:

 • Prewriting

 • Writing

 • Revising

 • Editing


Proseso ng pagsulat1
ProsesongPagsulat

Angmgayugtongito ay sunod-sunodayonsapagkakalahad, ngunitimportantengmabatidnaangmgapropesyunalnamanunulat ay hindinagtratrabahonanghakbang–bawat-hakbang. Makabubuti, kung gayon , naipalagaynaangpagsulat ay isangprosesongrekarsib at ispayraling, kayatangmgamanunulat ay bumabalik-baliksamgayugtongsamgayugtongitongpaulit-ulitsaloobngprosesongpagsulatngisangteksto.


Proseso ng pagsulat2
ProsesongPagsulat

Halimbawa, mataposangikalawangyugto o paglikhangburador, angisangmanunulat ay maaaringbumaliksaunangyugto, ang prewriting atmagsagawangkaragdagangpananaliksik. Mataposang editing, angikaapatnayugto, angmanunulat ay maaringbumaliksayugtongrebisyon at reorganaysangmateryal.


Mga yugto ng proseso ng pagsulat ang pabalik balik na mubment ng proseso ng pagsulat
MgaYugtongProsesongPagsulatAngPabalik-baliknaMubmentngProsesongPagsulat


Proseso ng pagsulat3
ProsesongPagsulat

Prewriting

Lahatngpagpaplanongaktibiti, pangangalapngimpormasyon, pagiisipngmgaideya, pagtukoyngistratehiyangpagsulat at pag-ooraganisangmgamateryalesbagosumulatngburador ay nakapaloobsayugtongito.


Proseso ng pagsulat4
ProsesongPagsulat

AngUnangBurador

Sa puntongito, angiyongmgaideya ay kailangangmaisalinsabersyongpreliminaringiyongdokumentonamaaarimongirebaysnangpaulit-ulitdepende kung gaano mo kinakailangan.

Sa pagsulatngburador, iminumungkahingsundin mo angiyongbalangkasnangbawatseksyon. Palawigin mo angiyongmgapariralasapangungusap.


Proseso ng pagsulat5
ProsesongPagsulat

Sa pagsulatngunangburador, importantenghindimawalaang momentum sapagsulat. Kung gayon, masmabilismongmaisasalinsapapelangmgasalitangmasmabuti. Dahilnaismongmakasulatnangmabilissayugtongito, huwag mo munaalalahaninangpagpilingmgasalita, istrakturangpangungusap, ispeling at pagbabantas. Pagtuunannalamangitongpansinmataposmaisulatangbuongunangburador.


Proseso ng pagsulat6
ProsesongPagsulat

Maaaringakalainnamataposmaisulatangunangburador ay taposnaangprosesongpagsulat. Ngunitmagingmgabatikangmanunulat ay nangagkakaisasapagsasabingmagingsila’ynagkakamalirinsapagpilingmgasalita, pag-oorganisangpangungusap, pagbabaybay o pagbabantaskahitpaminsanminsan. Paulit-ulit pa rinnilangbinabasaangkanilangunangburador, ineebalweytangkanilangakda at hinahamonangkanilangsarilinamapabuti pa angpresentasyonngkanilangmgaideya. Ditopumapasokangyugtongrebisyon at editing.


Proseso ng pagsulat7
ProsesongPagsulat

Revising

Ito ay prosesongpagbabasangmulisaburadornangmakailangulitparasalayuningpagpapabuti at paghuhubogngdokumento. Maaaringsinusuringisangmanunulatditoangistrakturangmgapangungusap at lohikangpresentasyon. Maaaringangisangmanunulat ay nagbabawas o nagdaragdagditongideya. Maaari ring may pinapalitansiyangpahayagnasapalagayniya’ y kailanganparasapagpapabutingdokumento.


Proseso ng pagsulat8
ProsesongPagsulat

Editing

Ito angpagwawastongmgaposiblengpagkakamalisapagpilingmgasalita, ispeling, gramar, gamit at pagbabantas. Angediting angpinakahulingyugtosaprosesongpagsulatbagomaiprodyusangpinalnadokumento.


Bakit tayo sumusulat
BakitTayoSumusulat?

Angkakayahansapagsulat ay isasamgamakrongkasanayannadapatmalinangsaisangindibidwal. Sa pagsulat, hinditayomakapagpapanggap. Hindi katuladsapakikinig, tumangilamangsanagsasalita o tumangu-tango ay masasabingnakikinignakahitibaanginiisip at hindinahahalata; sapagbabasa, makisabaylangsapagbabasangiba o tingnananglibro, iisipingnagbabasanarin; sapagsasalita, malimitangmgakatagang “ah…eh… ma’am/sir nasadulonapongdilako, hindikolangpomasabi eh!”, at mangingitilangangguro…lusotna. Sa pagsulat, malalamanngiyongisip kung anoangnararamdaman mo…itoangmababasa. Walakangmaililihim…walangmaitatago.


Bakit tayo sumusulat1
BakitTayoSumusulat?

Sa isangmag-aaral,ginagawaniyaangpagsulatsapagkatito ay bahagingkanyangpangangailangansapaaralanupangsiya ay makapasa.

Gayundinnaman, angisangmanunulat ay nagsusulatdahilitoangpinagmulanngkanyangikabubuhay. Kung walangtuladnila, walangpahayagannamagtatalangmganagaganapsalahatngsulokngdaigdig. Wala ring libronamagpapalawakngatingkaalaman at magbibigaypaliwanagsa tama at malinagagabaysaatintuladngmgabatas. Wala ring magasinnamadalasnatingpiliingpaglibangan.


Bakit tayo sumusulat2
BakitTayoSumusulat?

Sa pang-araw-arawnatingpagharapsabuhay, hindimaitatanggina may ilangginagawatayonamasmabisangmaipapahayagangsaparaangpagsulatanghigitsapagsasalita. Katuladsamgagawaingpagpapautang, pakikipagugnayansamgataongnasamalayonglugar, pagpapatibaysamgakasunduan, at pagtatapatngpag-ibigsataongminamahalnahindimagawangsabihin ay madalingnaisasagawabilangpatunaysapamamagitanngpagsulat.


Bakit tayo sumusulat3
BakitTayoSumusulat?

Mulasaatingpagsulat… mulasasinusulatngiba, tayo’ynatututo. Nagagawanatingsumabaysatakbongmundongito. Nabibigyantayongpagkakataongmapunanangpuwangsaatingpagkataoupangmakadamangkaligayahan.


Layunin ng gawaing pagsulat
LayuninngGawaingPagsulat

PansarilingPagpapahayag

Pagsulat o pagtatalangmgabagaynanakita, narinig, nabasa o naranasan. Sa layuningito, ginagawaangpagsulatbungangpaniniwalangito’ymapapakinabangan. Ilan pa samgahalimbawanitoangpagsulatngdyornal, planongbahay, mapa at iba pa.


Layunin ng gawaing pagsulat1
LayuninngGawaingPagsulat

ImpormasyonalnaPagsulat

Kung saunanglayuninangmakikinabangangnagsusulat, ditoangmakikinabang ay angtao. Ginagawaangpagsulatupangmapaabotngmensahesamgakaparaanangnangangatwiran, nagpapayo, nagpapaliwanag at iba pa. Ilansamgahalimbawanito ay memorandum, rebyu at riserts.


Layunin ng gawaing pagsulat2
LayuninngGawaingPagsulat

MalikhaingPagsulat

Angmakikinabangdito ay angsarili at ibangtao. Sa tulongngimahinasyon at kapangyarihanngrehistradongwika, nagagawangmanunulatnailarawananguringlipunannakanyangginagalawan. May kakaibanglakasangmgasalitangginagamitditoupangipadamasamambabasaangpanoramikonglarawanngbuhay.Ilansahalimbawanitoangalamat, dula, at iba pa. (ESG)


Pagtatalata
Pagtatalata

Angtalataay isangpangungusap o grupongmgapangungusapnainorganisaupangmakadebelopngisangideyahinggilsaisangpaksabilangbahagingkomposisyon o upangmagsilbingpinakakomposisyonmismo. Angtalatangbinubuongisangpangungusap ay maaringkahitnaanonguringpangungusap.


Pagtatalata1
Pagtatalata

Pansininanghalimbawa:

Anoangsynaesthesia?

Angpag-aaralngsynaesthesiaay isangintriging at kompleksnalaranganngneuroscience o pag-aaralngutak.

Intriging at kompleksanganumangpag-aaralngutakngtaosapagkatsautaknagpupuntaanglahatngatingsensori, dooniniinterpret, iniimbak, at tinutugunan, at kung saansailalimngmgakondisyongiyon, angmga signal ay nagkokominggel.


Pagtatalata2
Pagtatalata

Samantala, angtalatangbinubuongmgapangungusap ay isangkomposisiyonngmgapangungusapnapinagsama-samaupangmagkaroonngsimula, katawan at wakas. Basahinanghalimbawa

Angkahalagahanng phenomenon ngsynaesthesiaay higit pa samedesina. Angmgapinakahulingpag-aaral ay nagpapatunaynamayrooniyongkoneksiyong genetic dahilwari bang ito ay nasadugongmgapamilya. Para tuloynakahinganangmaluwagangmgasynaesthetesnangmatuklasanngmgadalubhasanahindisilaangdelusyonal o mgasugapasagamotnanagkakaroonnanghalusinasyon. Ipinapalagaynangsila’ y mgaaberasyonlamangngkalikasannamistulangtinurukanngmgaalmbresakanilangutak.


Pagtatalata3
Pagtatalata

Upangmagingepetiboangisangtalataan, kailangangtaglayinnitoangmgasumusunodnakatangian:

 • Kaisahan

 • Kohirens

 • Empasis


Pagtatalata4
Pagtatalata

Kaisahan

Nangangahulugangpagkakaroonngisangideyasaloobngtalata. Upangmakamitito:

 • Tukuyinangideyangnaismongidebelop;

 • Ipahayagangideyangitosaisangpamaksangpangungusapnamaaari pang idebelopayonsaiyonglayunin; at

 • Suportahanangpamaksangpangungusapngmgapangungusapnamakadebelopsaideya.


Pagtatalata5
Pagtatalata

Kohirens

Ito ay tumutukoysapagkakauganay-ugnayngmgabahagisaloobngisangtalataan. Sa lebelngpangungusap, tumutukoyitosapagkakasundongpaksa at panaguri; salebelngtalata, tumutukoyitosakohisebnesngdaloyngmgapangungusapsatalataan.


Pagtatalata6
Pagtatalata

Kohirens

Upangmagamitangkohirens, kailangang :

 • Gumamitngepektibongmetodongdebelopment o paraanngpagpapahayag ;

 • Organisahinangmgapangungusapmulasimulahanggangsawakassatulongngepektibong pattern ngorganisasyon; at

 • Gumamitngmgaepektibonasalitangtransisyunal.


Pagtatalata7
Pagtatalata

Empasis

Ito naman ay tumutukoysapagbibigayngangkop at sapatnadiinsabahagingkomposisyongnangangailanganniyon. Makakamititosapamamagitanng:

 • pagtukoyngmgaideya o bahagingtalataangdapatbigyanngdiin

 • epektibongpagpilingmetodongpagbibigay-diin (sapamamagitanngposisyon o proporsyon); at

 • Epektibongpaggamitsanapilingmetodongpagbibigay-diin.