slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
de Hebreeën-brief (11) PowerPoint Presentation
Download Presentation
de Hebreeën-brief (11)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 34

de Hebreeën-brief (11) - PowerPoint PPT Presentation


  • 113 Views
  • Uploaded on

de Hebreeën-brief (11). 3 okt 2013 Rijnsburg. Hebreeën 6. 9 Maar wat u betreft, geliefden, ook al spreken wij zo, wij zijn overtuigd van iets beters , waaraan uw heil hangt. en hebben redding. Hebreeën 6. 10 Want God is niet onrechtvaardig, dat Hij uw werk zou vergeten

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

de Hebreeën-brief (11)


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

de Hebreeën-brief (11)

3 okt 2013

Rijnsburg

slide2

Hebreeën 6

9Maar wat u betreft, geliefden,

ook al spreken wij zo,

wij zijn overtuigd van iets beters,

waaraan uw heil hangt.

en hebben redding

slide3

Hebreeën 6

10 Want God is niet onrechtvaardig,

dat Hij uw werk zou vergeten

en de liefde, die gij voor zijn naam getoond-hebt door de diensten,

welke gij de heiligen bewezen hebt

en nog bewijst.

agape = onvoorwaardelijk, belangeloos

slide4

Hebreeën 6

10Want God is niet onrechtvaardig,

dat Hij uw werk zou vergeten

en de liefde, die gij voor zijn naam getoond hebt door de diensten,

welke gij de heiligen bewezen hebt

en nog bewijst.

slide5

Hebreeën 6

11 Maar het is onze begeerte,

dat ieder uwer dezelfde ijver blijve betonen

tot de verwezenlijking der hoop

tot het einde toe,

lett. naar-toe de (volle) verzekerdheid

slide6

Hebreeën 6

12 opdat gij niet traag wordt,

maar navolgers moogt zijn van hen,

die door geloof en geduld de beloften beerven.

> 5:11

Hierover hebben wij veel te zeggen, maar het is moeilijk uit te leggen, omdat gij traag zijt geworden in het horen.

slide7

Hebreeën 6

12opdat gij niet traag wordt,

maar navolgers moogt zijn van hen,

die door geloof en geduld de beloften beerven.

lett. navolgers mogen worden

slide8

Hebreeën 6

12opdat gij niet traag wordt,

maar navolgers moogt zijn van hen,

die door geloof en geduld de beloften beerven.

lotsdeel genietend

slide9

Hebreeën 6

13 Want toen God aan Abraham

zijn belofte deed, zwoer Hij,

omdat Hij bij niemand hoger kon zweren,

bij Zichzelf,

slide10

Hebreeën 6

14zeggende: Voorzeker zal Ik u zegenen

en zekerlijk u vermeerderen.

Genesis 22

slide11

15Toen riep de Engel des HEREN ten tweeden male van de hemel tot Abraham en zeide:

16Ik zweer bij Mijzelf, luidt het woord des HEREN: omdat gij dit gedaan hebt, en uw zoon, uw enige, Mij niet onthouden hebt,

17 zal Ik u rijkelijk zegenen, en uw nageslacht zeer talrijk maken, als desterren des hemelsen als het zand aan de oever der zee, en uw nageslacht zal de poort zijner vijanden in bezit nemen.

Genesis 22

1

slide12

13Denk aan Abraham, Isaak en Israel,

uw dienaren, aan wie Gij GEZWOREN HEBT

BIJ UZELF en tot wie Gij gesproken hebt:

Ik zal uw nakomelingschap vermenigvuldigen als de sterren des hemels en dit gehele land, waarover Ik gesproken heb, zal Ik aan uw nakomelingschap geven, om het voor altoos te bezitten.

Exodus 32

2

slide13

Hebreeën 6

15 En zo, door geduld te oefenen,

heeft deze het beloofde verkregen.

geduldig zijnde

slide14

Hebreeën 6

16 Want mensen zweren bij wie hoger is,

en de eed dient hun tot bekrachtiging,

als einde van alle tegenspraak.

slide15

Hebreeën 6

17 Daarom heeft God,

toen Hij des te nadrukkelijker

aan de erfgenamen der belofte

het onveranderlijke van zijn raad

wilde doen blijken,

Zich onder ede verbonden,

slide16

Hebreeën 6

17Daarom heeft God,

toen Hij des te nadrukkelijker

aan de erfgenamen der belofte

het onveranderlijke van zijn raad

wilde doen blijken,

Zich onder ede verbonden,

slide17

21Vele zijn de overleggingen in het hart des mensen, maar de raad des HEREN, die zal bestaan.

Spreuken 19

1

slide18

10IK, die van den beginne de afloop verkondig en vanouds wat nog niet geschied is; die zeg: MIJN RAADSBESLUITzal volbracht worden en IK zal al mijn welbehagen doen;

Jesaja 46

2

slide21

Hebreeën 6

17Daarom heeft God,

toen Hij des te nadrukkelijker

aan de erfgenamen der belofte

het onveranderlijke van zijn raad

wilde doen blijken,

Zich onder ede verbonden,

slide22

35 Eenmaal heb Ik bij mijn heiligheid GEZWOREN: Hoe zou Ik tegenover David liegen!

36 Zijn nakroost zal voor altoos bestaan,zijn troon zal als de zon voor mij zijn;

37 als de maan zal hij voor altoos vaststaan,en de getuige aan de hemel is getrouw. sela

Psalm 89

1

slide23

10 Veertig jaren heb Ik Mij geergerdaan dat geslacht, Ik zeide: Het is een volk, dwalende van hart, en zij kennen mijn wegen niet.

11 Daarom HEB IK GEZWORENin mijn toorn: Tot mijn rustplaats zullen zij niet komen!

Psalm 95

2

slide24

4DE HERE HEEFT GEZWORENen het berouwt Hem niet: Gij zijt priester voor eeuwig, naar de wijze van Melchisedek.

Psalm 110

3

slide25

23Want IK HEB GEZWOREN BIJ MIJ ZELF, waarheid is uit mijn mond uitgegaan, een woord dat niet zal worden herroepen: dat voor Mij elke knie zich zal buigen, dat bij Mij elke tong zal zweren.

Jesaja 45

4

slide26

Hebreeën 6

18 opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is,

dat God liegen zou,

wij, die tot Hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben

om de hoop te grijpen, die voor ons ligt.

slide27

19God is geen man, DAT HIJ LIEGEN ZOU; of een mensenkind, dat Hij berouw zou hebben. Zou Hij zeggen en niet doen, of spreken en niet volbrengen?

Numeri 23

1

slide28

29 Ook LIEGT DE ONVERANDERLIJKE ISRAELS NIETen Hij kent geen berouw; want Hij is geen mens, dat Hij berouw zou hebben.

1Samuël 15

2

slide29

2in de hoop des eeuw-igenlevens, dat GOD, DIE NIET LIEGT, voor eeuw-igetijden beloofd heeft...

Titus 1

3

slide30

Hebreeën 6

18opdat door twee onveranderlijke dingen, waarbij het onmogelijk is,

dat God liegen zou,

wij, die tot Hem de toevlucht genomen hebben, een krachtige aansporing zouden hebben

om de hoop te grijpen, die voor ons ligt.

slide31

Hebreeën 6

19 Haar hebben wij als een anker der ziel,

dat veilig en vast is,

en dat reikt tot binnen het voorhangsel,

slide32

Hebreeën 6

19Haar hebben wij als een anker der ziel,

dat veilig en vast is,

en dat reikt tot binnen het voorhangsel,

slide33

Hebreeën 6

20 waarheen Jezus voor ons

als voorloper is binnengegaan

naar de ordening van Melchisedek

hogepriester geworden in eeuwigheid.

LXX: Num.13:20: eerstelingen

slide34

Hebreeën 6

20waarheen Jezus voor ons

als voorloper is binnengegaan

naar de ordening van Melchisedek

hogepriester geworden in eeuwigheid.

tot-in de aion