E-Kurs
Download
1 / 77

Zarządzanie logistyczne w sektorze energii odnawialnej - PowerPoint PPT Presentation


 • 252 Views
 • Uploaded on

e-Kurs. ELOMPRES. LdV Transfer of Innovation. Bioenergia. Zarządzanie logistyczne w sektorze energii odnawialnej. Energia wiatru. Energia geotermalna. Energia słoneczna. Hydroelektrownie.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zarządzanie logistyczne w sektorze energii odnawialnej' - varana


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

e-Kurs

ELOMPRES

LdV Transfer of Innovation

Bioenergia

Zarządzanie

logistyczne

w sektorze

energii odnawialnej

Energia wiatru

Energia geotermalna

Energia słoneczna

Hydroelektrownie

Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

Wstęp


Wstęp

Kurs podzielony jest na trzy główne moduły:

Moduł 1 - Energia,

Moduł 2 – Logistyka i transport, Moduł 3 - Biznes.

Każdy moduł składa się z jednostek nauczania

Zarządzanie logistyczneoznacza zarządzanie powiązanymi ze sobą przepływami informacji, środków finansowych i materiałów od źródeł surowców, poprzez produkcję energii do dystrybucji finalnych produktów.

Obecnie umiejętności i kompetencje w zarządzaniu logistycznym są najważniejsze dla rozwoju sektora energii odnawialnych, szczególnie dla kosztowo-efektywnej produkcji energii i zarządzania firmami energetycznymi.

Kurs pozwoli na zrozumienie zasad działania i zarządzania firmami energetycznymi wykorzystującymi niemal wszystkie znane odnawialne źródła energii za wyjątkiem energii jądrowej.

Uczestnicy kursu zapoznają się z zarządzaniem logistycznym w odnawialnych źródłach energii i opanują umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy.

Więcej informacji znajduje się w podręczniku stanowiącym uzupełnienie materiału kursu.

Moduł 1 składa się z 2 jednostek, Moduł 2 zawiera 5 jednostek a Moduł 3 zawiera 2 jednostki nauczania Moduł 2 i Moduł 3 – każda jednostka kończy się testami sprawdzającymi nabytą wiedzę.

UWAGA:

Każdy, kto posiada wiedzę zawartą w Module 1 może go ominąć i przejść do Modułu 2

Przejdź do Modułu 2

Dalej


Moduł 1 - Energia

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

 • Moduł 1 zawiera ogólny przegląd rynku energii i opisuje podstawowe technologie wykorzystywane do generowania energii ze źródeł odnawialnych, w zakresie niezbędnym do zrozumienia zagadnień związanych z zarządzaniem logistycznym

 • Unit 1: Produkcja i konsumpcja energii – przegląd, w zakresie:

 • - Struktura rynku energii;

 • Trendy w produkcji energii;

 • Ekonomika rynku energii odnawialnej;

 • Wprowadzenie do ekonomiki zakładów energetycznych

 • Unit 2: Przegląd technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w zakresie:

 • Energia wiatru;

 • Biomasa i biopaliwa;

 • Hydroelektrownie;

 • Energia geotermalna;

 • Energia słoneczna;

 • Energia oceaniczna: pływy i fale

Przejdź do Modułu 2

START


Moduł 1

2

Unit 1

Unit 1: Produkcja i konsumpcja energii odnawialnej – przegląd

Diagram konwersji energii

Straty energii

Energia pierwotna

Straty w procesie konwersji

Straty w sieciach dystrybucji

Konsumpcja własna

słoneczna, wiatrowa, hydroenergia, biomasa, odpady

Energia użyteczna

Energia wtórna

Straty energii

Biopaliwa (stałe, płynne), biogaz, elektryczność, energia cieplna

Ciepło, elektryczność, oświetlenie, etc.

Straty w procesie konwersji

Straty w sieciach dystrybucji

Konsumpcja własna

Energia finalna

Straty energii

Biopaliwa (stałe, płynne), biogaz, elektryczność, energia cieplna

Straty w procesie konwersji

Straty w sieciach dystrybucji

Konsumpcja własna

Straty konsumenckie

Cofnij

Dalej


Moduł 1

3

Unit 1

Unit 1: Produkcja i konsumpcja energii odnawialnej – przegląd

Fluktuacje zapotrzebowania

Dostawy prądu elektrycznego powinny odpowiadać wahaniom zapotrzebowania

Zwykle margines rezerwy dla generowania prądu elektrycznegojest o 15% - 20% wyższy od planowanego zapotrzebowania, co zapewnia równowagę między dostawami a kosztami produkcji

Warunek ten jest ważny dla efektywnego zarządzania logistycznego w całym łańcuchu dostaw

Cofnij

Dalej


Moduł 1

5

Unit 1

Unit 1: Produkcja i konsumpcja energii odnawialnej – przegląd

Klasyfikacja OŹE

Według Międzynarodowej Agencji Energii OŹE i odpady dzieli się na trzy główne grupy dla celów badania rynku

Grupa I

Grupa II

Grupa III

Źródła bezpośrednio lub pośrednio przetwarzane w energię elektryczną i nie mogą być magazynowane(geotermalnei energia cieplna słońca)

Produkty, które mogą być magazynowane i używane do generowania energii lub konsumpcji

(odpady, biomasa, biogazibiopaliwa płynne)

Technologie używane do bezpośredniej generacji elektryczności

(hydro, panele fotowoltaiczne, pływy/fale)

Cofnij

Dalej


Moduł 1

9

Unit 1

Unit 1: Produkcja i konsumpcja energii odnawialnej – przegląd

Ekonomika rynku OŹE

Energia geotermalna

Rynek

Koszty

Energia geotermalna jest wykorzystywana w 4 obszarach: pompy ciepła,magazynowanie energii, zużycie bezpośrednie i centralne ogrzewanie. W UEpionowe systemy pomp ciepła stanowią 80% wszystkich instalacji

Prognoza rynku

Koszty geotermicznego ogrzewania i chłodzenia (w €/MWh)

Obecnie tylko niewielka część potencjału podziemnych zasobów ciepła jest wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i ogrzewania lub chłodzenia budynków mieszkalnych

Cofnij

Dalej


Moduł 1

1

Unit 2

Unit 2: Technologie odnawialnych źródeł energii

Struktura systemu energetycznego

Panele PV

Hydroenergia

Różne technologie i dywersyfikacja regionalnej produkcjii zapotrzebowania powinny zrównoważyć wahania w dostawach energii między regionami

Zestawienie różnych technologii i zarządzania logistycznego może zapewnić stabilne dostawy energii niezależnie od sezonowych zmian w produkcji energii

Produkcja wodoru

Magazyno-wanie energii

Zakłady energetycz.

Wiatr

Geoterm.

Przemysł

Słońce - el

Budynki

Biopaliwa

Budynki komercyjne

Krótkookr. magazyn.

Kolektory

Kogeneracja

Spalarnie

Transport

Gosp. domowe

Długookr. magazyn.

Elektryczność

Paliwa

Ciepło

Na podstawie: Droege P. (2009) ‘100 per cent renewable : energy autonomy in action’, Earthscan, London UK

Powrót do zawartości Modułu

Dalej


Moduł 1

2

Unit 2

Unit 2: Technologie odnawialnych źródeł energii

Charakterystyka technologii OŹE

Technologie energii odnawialnej dzieli się na dwie główne grupy:CSCM(Zarządzanie kompletnym łańcuchem dostaw - Complete Supply Chain Management) i PSCM(Zarządzanie częściowym łańcuchem dostaw - Partial Supply Chain Management)

Cofnij

Dalej


Moduł 1

5

Unit 2

Unit 2: Technologie odnawialnych źródeł energii

Hydroenergia

Technologia

Hydroelektrownia

Małe hydroelektrownie (do 30 MW) lub mikro hydroelektrownie (poniżej 1 MW) są dobrym rozwiązaniem wykorzystania energii wodnej rzek.

Mała rzeka o przepływie objętościowym równym 103 m3/s i spadkiem równym 4 metry może wyprodukować około 39 MW energii elektrycznej,typowy zestaw turbina-generator ma sprawność blisko 75%. Nawet małe hydroelektrownie zainstalowane na rzekach o przepływie od 100 do 500 m3/s są zdolne do wytwarzania od 3 do 15 MW

Koszty operacyjne i utrzymania są relatywnie niskie. Wszystkie części mechaniczne turbin są poddawane częstym przeglądom.Rurociągi zasilające, zawory i wrota są czyszczone okresowo

Ilość generowanej energii elektrycznej zależy od różnicy między energią potencjalną wody a masą przepływającej wody

Dzięki ograniczaniu przepływu wody ilość produkowanej energii elektrycznej może być kontrolowana i dostosowywana do aktualnego zapotrzebowania

Cofnij

Dalej


Moduł 1

6

Unit 2

Unit 2: Technologie odnawialnych źródeł energii

Energia geotermalna

Źródła geotermalne

Zakłady geotermalne

 • Rodzaje zakładów geotermalnych

 • Na parę suchą

 • Z systemem jednootworowym

 • Z systemem dwuotworowym

 • Elektrownia binarna

 • Koszty inwestycyjne zależą od lokalnych

 • warunków geologicznych. Całkowity koszt

 • elektrowni geotermalnej o mocy 1 000 kW

 • wynosi około 1,9 million €

Sucha para: woda o temperaturze od 200 do 280 st.C., Duże ilości pary pozyskiwane są przez odwierty

Gorąca woda: zbiornik gorącej wody w stanie płynnym o temperaturze niższej niż w przypadku suchej pary

Zbiorniki geociśnieniowe: temperatury wody są znacznie niższe i osiągają od 120 do 160 st.C. Do zakładu energetycznego dostarczana jest tylko gorąca woda

Nośniki energii cieplnej (para lub wrząca woda) wykorzystywane są do wytwarzania energii elektrycznej (napędzania turbin) lub bezpośrednio w systemach centralnego ogrzewania

Cofnij

Dalej


Moduł 2 – Logistyka i łańcuchy dostaw

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

 • Moduł 2 rozpoczyna się od podstaw planowania i zarządzania łańcuchami dostaw a następnie prezentuje bardziej szczegółowe wiadomości o architekturze łańcuchów, łańcuchach zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, oraz zagadnienia związane z logistyką i transportem.

 • Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchem dostaw, w zakresie:

 • - Wprowadzenie, definicje;

 • Architektura łańcucha dostaw;

 • Podstawy zarządzania łańcuchem dostaw;

 • Wskaźniki łańcucha dostaw;

 • Zarządzanie przepływem materiałów;

 • Integracja łańcucha dostaw;

 • Planowanie łańcucha dostaw.

 • Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia, w zakresie:

 • Rotacja zapasów;

 • Strategia wyboru dostawcy;

 • Współpraca z dostawcami;

 • Zarządzanie stanami magazynowymi;

 • Części zamienne i środki utrzymania produkcji.

Powrót do Wstępu

Dalej


Moduł 2 – Logistyka i łańcuchy dostaw

ZAWARTOŚĆ MODUŁU – cd.

 • Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji, w zakresie:

 • - Wprowadzenie do procesu produkcji;

 • Zarządzanie łańcuchem produkcji;

 • Planowanie produkcji;

 • Planowanie operacyjne;

 • Zarządzanie utrzymaniem ciągłości produkcji;

 • Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji, w zakresie:

 • Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem produkcji;

 • Dopasowanie popytu i podaży;

 • Sieci inteligentne;

 • Systemy dystrybucji;

 • Unit 5: Logistyka i transport, w zakresie:

 • - Wprowadzenie do logistyki;

 • Nowa rola logistyki, konwergencja z marketingiem;

 • Procesy logistyczne;

 • Planowanie strategiczne i outsourcing;

 • Zarządzanie logistyką produkcji i transportem.

Powrót do Wstępu

Dalej


Moduł 2

Unit 1

2

Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

Definicja łańcucha dostaw

i

współczesna definicja zarządzania łańcuchem dostawodnosi się do wszystkich aspektów integracji łańcucha dostaw (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja) i relacji dostawca-nabywca

i

łańcuch dostawto grupa powiązanych ze sobą firm lub działów w obrębie jednej firmy, które dodają wartość do strumienia przetwarzanych materiałów od miejsca ich pochodzenia do produktów finalnych, których domagają się klienci

zarządzanie łańcuchem dostaw jest naturalną konsekwencją badań nad zarządzaniem logistycznym

Cofnij

Dalej


Moduł 2

Unit 1

3

Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

Definicja łańcucha dostaw

synergia i entropia to dwa podstawowe aspekty łańcuchów dostaw

i

synergiaoznacza, że ‘całość to coś więcej niż tylko suma elementów składowych, które ją tworzą’. Współpracujące ze sobą elementy łańcucha dostaw mogą osiągnąć więcej, niż suma osiągnięć uzyskanych indywidualnie przez każdego z nich

i

entropiaoznacza, że system ze słabym sprzężeniem zwrotnym, ale wystarczającymi zasobami ma tendencję do ciągłego osłabiania się (efekt ‘byczego bicza’ jest dobrym przykładem)

Cofnij

Dalej


Moduł 2

Unit 1

5

Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

Architektura łańcucha dostaw

łańcuch dostawjest budowany przez więcej niż jedną niezależną firmę lub dział (wewnętrzny łańcuch dostaw), które są powiązane ze sobą celem dodawania wartości do strumienia materiałów przepływających przez łańcuch

Strefy łańcucha dostaw

Strefa ‘wstępująca’

Strefa ‘pośrednia’

Strefa ‘zstępująca’

łączy surowce i środki utrzymania z łańcuchem dostaw.Obejmuje przetwarzanie i przygotowanie surowców do formy bardziej użytecznej (np. suszenie, rozdrabnianie)

obejmuje realizację zamówień i łączy łańcuch dostaw z klientami. Strefa ta jest prosta w zakładach energetycznych i bardziej złożona u producentów biopaliw

obejmuje wszystkie procesy produkcji, które przetwarzają surowce lub komponenty w produkt finalny (energia lub biopaliwa)

Cofnij

Dalej


Moduł 2

Unit 1

9

Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw

zarządzanie łańcuchem dostaw jest rodzajem zarządzania biznesowego w postaci dodania nowych perspektyw i elementów do dawnych działalności

Definicja 1

Definicja 2

„Systematyczna, strategiczna koordynacja tradycyjnych funkcji biznesowych

i taktyki w ramach łańcucha dostaw, dla celów długoterminowej poprawy efektywności poszczególnych elementów i łańcucha dostaw jako całości”

„Zarządzanie łańcuchem dostaw jest koordynacją produkcji, stanów magazynowych, lokalizacji i transportu między elementami łańcucha dostaw dla osiągnięcia najlepszych rezultatów i wydajności w obsłudze rynku”

Mentzer

Hugos

cel zarządzania łańcuchem dostaw:

zwiększenie wydajności przy jednoczesnej redukcji kosztów magazynowych i operacyjnych,i dostosowania produkcji energii do rzeczywistych potrzeboraz wykorzystywanie rozwiązań sieci inteligentnych, tam gadzie jest to możliwe

i

Cofnij

Dalej


Moduł 2

13

Unit 1

Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Wskaźniki łańcucha dostaw

wskaźniki łańcucha dostaw wykorzystywane są do monitorowania i kontroli wszystkich operacji:przepływu materiałów, środków finansowych i zapotrzebowania dla osiągnięcia najlepszego poziomu wydajności produkcji i reagowania na zmiany

między wielkością zapasów surowców a wielkością produkcji energii lub produktu finalnego (producenci biopaliw) i obsługą klientów musi być zachowana równowaga

Dane dla pomiarów wydajności

Dane taktyczne

Dane strategiczne

Dane operacyjne

Co musi być zrobione?

Jak to zrobić?

Co rzeczywiście musi być zrobione?

Cofnij

Dalej


Moduł 2

1

2

3

14

Unit 1

Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Miary wydajności łańcucha dostaw

Łączne koszty zarządzania

Cykl przepływu środków finansowych

Elastyczność produkcji w łańcuchu dostaw

koszty obejmująobsługę zamówień, zakupy materiałów, koszty energii, koszty ochrony środowiska, zarządzanie zapasami, system informatyczny, zarządzanie finansami. Zwykle kosztyte stanowią od 5% do 6% średnich przychodów ze sprzedaży

średnia liczba dni między realizacją płatności za surowce a otrzymaniem zapłaty za sprzedane produkty

CFCT= (IDS + DSO) – APPm

gdzie CFCT – cykl przepływu środków finansowych, IDS – liczba dni realizacji dostaw, DSO – liczba dni opóźnienia płatności za sprzedaż produktu, APPm – średni okres płatności za surowce

średni czas do osiągnięcia 20% wzrostu produkcji przy niespodziewanym wzroście popytu, określane jako elastyczność produkcji. Powszechną praktyką jest utrzymywanie zapasów surowców dla szybkiego reagowania na wzrost popytu. Elastyczność produkcji mierzona jest w jednostkach czasu

Cofnij

Dalej


Moduł 2

17

Unit 1

Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

Planowanie łańcucha dostaw

Proces planowania

proces planowaniaobejmuje konfigurację, integrację, outsourcing strategiczny i planowanie wielkości produkcji

Strona dostaw

Konfiguracja łańcucha dostaw określa sposób powiązań partnerów, od zaopatrzenia, przez produkcję do dystrybucji, i zależy od stosowanej technologii i struktury rynku

W większości zakładów energetycznych struktura łańcucha dostaw przybiera formę ‘stabilnej sieci’

W innych przypadkach struktura łańcucha określana jest jako ‘sieć dynamiczna’, gdzie producent energii nie ma stałych dostawców i dystrybutorów

Natura

Dostawca

Dostawca

Zakład energetyczny

Dystrybutor energii elektrycznej

Konsument

Dystrybutor energii cieplnej

i

Strona dystrybucji

Struktura łańcucha dostaw w formie ‘stabilnej sieci’

Cofnij

Dalej


Moduł 2

19

Unit 1

Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

Zarządzanie łańcuchem dostaw

Integracja łańcucha dostaw

integracja łańcucha dostaw–wymiana informacji i koordynacja zasobów dla zarządzania procesami (niezbędna jest integracja procesów wewnętrznych między działami firmy a następnie z partnerami zewnętrznymi)

Określenie wskaźników wydajności dla kluczowych procesów

Określenie strategii korporacyjnej, rynkowej i logistycznej

Dostosowanie strategii do kluczowych celów procesowych

Wybór partnerów łańcucha dostaw

Ocena i poprawa wewnętrznej integracji kluczowych procesów

Przeniesienie integracji procesów na partnerów 2 poziomu

Opracowanie wskaźników wydajności łańcucha dostaw

Ocena i poprawa integracji procesów zewnętrznych

Model integracji łańcucha dostaw

i

Ewaluacja systemu w skali roku lub w razie potrzeby

Cofnij

Dalej


Moduł 2 - TEST

Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

Pytanie: Dwa podstawowe aspekty łańcucha dostaw to:

Wybierz tylko jedną odpowiedź

logistyka - zarządzanie

synergia - entropia

A

B

Opcje

transport – procesy biznesowe

C

Pytanie #1


Moduł 2 -TEST

Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

Niestety

Odpowiedź nieprawidłowa!

Spróbuj ponownie


Moduł 2 - TEST

Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

Gratulacje

Odpowiedź prawidłowa!

Następne pytanie


Moduł 2

1

2

3

4

Unit 2

1

Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia

Definicje

Zarządzanie zaopatrzeniem

główne zadanie zarządzania zaopatrzeniem to utrzymywanie zapasów surowców, środków utrzymania produkcji i produktów finalnych na bezpiecznym poziomie w sposób kosztowo efektywny w procesie określanym jako zarządzanie zapasami

zapasy–materiały w magazynie (na składzie), często określane jako jałowe zasoby firmy: artykuły magazynowane na sprzedaż (biopaliwa), materiały przetwarzane i surowce jeszcze nie wykorzystane, części zamienne i środki utrzymania produkcji

surowce

produkty

środki utrzymania

materiały w produkcji

materiały

nieprzetworzone

(również promieniowanie

słońca czy wiatr w

przypadku produkcji

czystej energii)

wykorzystywane do

generowania energii lub produkcji biopaliw

produkty gotowe do dostarczenia klientom (energia cieplna, elektryczna, biopaliwa stałe i płynne)

konieczne dla procesu

produkcji, nie będące

częścią produktów

finalnych (smary, oleje,

części zamienne, itp.)

częściowo przetworzone materiały używane w procesie produkcji, takie jak pelety, brykiety, częściowo oczyszczony olej, przygotowane odpady, itd. Używane do produkcji energii lub biopaliw

i

kategorie zapasów

Powrót do zawartości Modułu

Dalej


Moduł 2

Unit 2

2

Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia

Dział zaopatrzenia

Zarządzanie zaopatrzeniem

Dział zaopatrzenia

Zakupy to zarządzanie dostawami

Zcentralizowany

Zdecentralizowany

Dział zaopatrzenia odpowiedzialny jest za wszystkiedecyzje zakupowe: wielkość zamówień,negocjacje, kontraktowanie, wybór dostawcy, ewaluację i politykę zaopatrzenia firmy

Wszystkie zadania delegowane do poszczególnych działów firmy, które przejmują odpowiedzialność za procesy zakupów i zarządzanie zaopatrzeniem

Hybrydowy typ struktury zaopatrzenia (zcentralizowane – zdecentralizowane), może być także korzystny (centralne zakupy surowców, zdecentralizowane zakupy środków utrzymania produkcji)

Zcentralizowana struktura korzystna jest dla zakładów energetycznych - jeden lub kilka oferowanych produktów: (energia cieplna, elektryczna, biopaliwa)i używanych surowców (biomasa, biopaliwa, paliwa kopalne)

Cofnij

Dalej


Moduł 2

Unit 2

4

Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia

Materiały

Zarządzanie zaopatrzeniem

Materiały bezpośrednie

Materiały pośrednie

materiały strategiczne niezbędne dla procesów produkcji (wytwarzania energii cieplnej i/lub elektrycznej lub wtórnych nośników energii)

wszelkie materiały zużywane dla utrzymania codziennej działalności firmy (właściwe działanie urządzeń), materiały biurowe, środki czystości, itp.

Przepływ informacji

dwukierunkowy przepływ danych i informacji (wielkości zamówień, terminy i miejsca dostaw, obsługa rachunków, warunki płatności) zachodzący w czasie, wolny od błędów. Proces dokonywania zakupów jest przewidywalny i stosuje precyzyjnie zdefiniowane rutynowe procedury. Zakładany poziom zużywania surowców i różnych materiałów przez określone działy firmy jest regularnie porównywany z rzeczywistym zużyciem

Cofnij

Dalej


Moduł 2

Unit 2

5

Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia

Poszukiwanie dostawców

Zarządzanie zaopatrzeniem

poszukiwanie dostawcówjest jednym z elementów operacyjnych łańcucha dostaw. Dzieli się na dwa podstawowe działania biznesowe: wybór nowych dostawców (poszukiwanie dostawców spełniających wymagania firmy, ich analiza i określenie warunków kontraktu) oraz zarządzanie dostawcami w zakładanym okresie

ograniczenie liczby potencjalnych dostawcówi rozpoczęcie negocjacji kontraktów, indywidualnie z każdym z nich

Zasada ogólna

proces poszukiwań może być relatywnie krótki (np. zakup nowego generatora czy turbiny) lub trwać stosunkowo długo (dostawcy surowców, środków utrzymania w ruchu), realizujący regularne dostawy w określonych odstępach czasu

i

Cofnij

Dalej


Moduł 2

Unit 2

7

Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia

Macierz strategii poszukiwania

Zarządzanie zaopatrzeniem

macierz poszukiwania pomaga w opracowaniu strategii zarządzania ryzykiem

Wysokie

Materiały krytyczne

Materiały zatorowe

Ryzyko

Materiały rutynowe

Materiały obojętne

Niskie

Wysokie

Koszty

Applied from: Kraljic, P. (1983). ‘Purchasing must become supply management’. Harvard Business Review, 61(5)

Cofnij

Dalej


Moduł 2

Unit 2

9

Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia

Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zaopatrzeniem

wskaźnik rotacji zapasów (ITR) -ile razy zapasy są zużywane i odnawiane w określonym okresie rozliczeniowym (miesiąc, rok, itd.). Zapasy surowców w przypadku zakładów energetycznych zużywających biomasę i/lub paliwa kopalne. Zapasy surowców i produktów finalnych w przypadku producentów biopaliw powinny być rozpatrywane oddzielnie

Wskaźnik rotacji zapasów obliczany jest w/g wzoru:

ITR = CR / AI

ITR – wskaźnik rotacji zapasów;

CR – koszt uzyskania przychodów;

AI – średnia wielkość zapasów

koszt uzyskania przychoduto koszt sprzedanych produktów; średnia wielkość zapasów oznacza wielkość zapasów między dostawą a całkowitym ich wyczerpaniem. Wskaźnik rotacji zapasów pokazuje ile razy zapasy są uzupełnianie w danym okresie rozliczeniowym (tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie, itd.).W przypadku produktów finalnych (np. biopaliwa) szybszy obrót pozwala na zwiększenie przepływu gotówki i redukcję kosztów utrzymywania zapasów

i

Cofnij

Dalej


Moduł 2

12

Unit 2

Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia

Zarządzanie zapasami

Zarządzanie zaopatrzeniem

moment złożenia zamówienia (ROP): najniższy poziom zapasów, przy którym powinno być złożone nowe zamówienie, celem uniknięcia braków magazynowych, do których może prowadzić niepewny czas dostaw. Z tego powodu konieczne jest utrzymywanie zapasów na bezpiecznym poziomie. Kiedy zapotrzebowanie na surowce (lub produkt finalny) jest znane i stałe a czas dostawy nie jest znany, bezpieczne zapasy równoważą zmienny czas dostaw. ROP jest obliczany wg wzoru:

ROP = (DD x ALT) + (DD x SDLT)

ROP – moment złożenia zamówienia

DD – zapotrzebowanie dzienne

ALT – średni czas dostawy

SDLT – odchylenie standardowe czasu dostawy (w

dniach)

celem uniknięcia braków magazynowych (co może być niebezpieczne dla ciągłości produkcji energii w zakładach korzystających z technologii spalania biomasy lub innych paliw) stosuje się procedury ciągłego lub okresowego monitorowania stanu zapasów

i

Cofnij

Dalej


Moduł 2

14

Unit 2

Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia

e-Zaopatrzenie

Zarządzanie zaopatrzeniem

platformy i aplikacje internetowe dla poszukiwania dostawców i utrzymywania relacji z dostawcami są użyteczne dla stosunkowo niewielkiej liczby zakładów energetycznych. Koszystanie z platform transakcyjnych zależy od rodzaju surowców i technologii stosowanych do produkcji energii lub biopaliw. Zwykle firmy efektywnie korzystają z tych rozwiązań przy zakupach materiałów pośrednich (materiały biurowe, niektóre środki utrzymania ruchu)

duże zakłady energetyczne zużywają ogromne ilości surowców (np. biomasa, węgiel) do produkcji energii i uruchamiają własne platformy transakcyjne, które umożliwiają wybór najlepszych dostawców.W większości przypadków najlepszym rozwiązaniem jest długookresowa współpraca strategiczna z ostrożnie wybranymi dostawcami, co zapewnia ciągłość dostaw surowców. Platformy internetowe pomagają im w poszukiwaniu nowych dostawców lub wybrania najlepszej oferty

Cofnij

Dalej


Moduł 2 - TEST

Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia

Pytanie: Łańcuch zaopatrzenia rozpoczyna się od … i kończy na …

Wybierz tylko jedną odpowiedź

od dostawcy surowców i kończy w punkcie rozpoczęcia produkcji

od dostawcy surowców i kończy po stronie klienta

A

B

Opcje

od dostawcy surowców i kończy w magazynie

C

Pytanie #1


Moduł 2 - TEST

Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia

Niestety

Odpowiedź nieprawidłowa!

Spróbuj ponownie


Moduł 2 - TEST

Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia

Gratulacje

Odpowiedź prawidłowa!

Następne pytanie


Moduł 2

Unit 3

1

Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji

Producenci energii

sektor producentów energii ze źródeł odnawialnych można podzielić na trzy główne grupy w zależności od stosowanej technologii i rodzaju wykorzystywanych źródeł (niezależnie od typu generowanej energii: cieplnej czy elektrycznej)

Producenci czystej energii

Producenci energii

Producenci biopaliw

producenci energii – energia generowana jest przez procesy spalania biopaliw (stałych, ciekłych, gazowych), paliw kopalnych lub współ-spalania paliw kopalnych i biopaliw (zwykle biomasy)

producenci biopaliw – produkcja wtórnych nośników energii w postaci stałej (np. pelety, brykiety) lub płynnej (np. biodizel, bioetanol),wykorzystując biomasę lub odpady

producenci czystej energii – energiagenerowana jest z czystych źródeł odnawialnych takich jak słońce,wiatr czy hydroenergia

i

Powrót do zawartości Modułu

Dalej


Moduł 2

Unit 3

2

Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji

Proces produkcji

proces produkcji–każde działanie, które przetwarza surowce w produkty finalne. Charakter procesu produkcji ma znaczący wpływ na strukturę funkcjonalną i organizacyjną oraz zarządzanie łańcuchem dostaw

Wejście

Proces przetwarzania

Wyjście

Projekt produktu

Planowanie procesowe

Kontrola produkcji

Utrzymanie produkcji

Ludzie

Materiały

Maszyny

Informacja

Kapitał

Produkty

Usługi

Kontrola procesu

Zapasy

Jakość

Koszty

i

Środowisko

Informacja zwrotna

Applied from: Kumar S.A., Suresh N. (2008) ‘Production and Operations Management’, NewAge International New Delhi, India

Cofnij

Dalej


Moduł 2

Unit 3

3

Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji

System produkcji ciągłej

Proces produkcji

linie produkcyjne–sekwencja operacji od surowców do produktów finalnych (energia cieplna, elektryczna, biopaliwa). Dla ułatwienia przepływu materiałów wykorzystywane są przenośniki taśmowe i inne urządzenia transportu wewnętrznego

Cechy

Zalety

 • dedykowany projekt zakładu i urządzenia z zerową lub bliską zeru elastycznością

 • obsługa przepływu materiałów często zautomatyzowana

 • z góry określona sekwencja operacji

 • planowanie i harmonogram traktowane w sposób rutynowy

 • standaryzowane produkty finalne

 • standardowa sekwencja operacji procesu produkcji

 • wyższe tempo produkcji w krótszym czasie

 • automatyczna lub pół-automatyczna obsługa materiałów

 • niższe koszty jednostkowe z powodu dużego wolumenu

 • produkcji

Ograniczenia

- bardzo wysokie koszty infrastruktury

- brak zróżnicowania produktowego

i

Cofnij

Dalej


Moduł 2

Unit 3

8

Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji

Planowanie operacyjne

Zarządzanie

Planowanie długookresowe

obejmuje jeden rok lub dłużej, określa zasoby i wyniki w formie integracji czasu i jednostek wydajności produkcji. Plany są ogólne i często stosowane jako podstawa planowania średniookresowego. Dotyczą strategicznych decyzji o wydajności zakładu (np. budowa nowej infrastruktury, zakupy nowych urządzeń). Zagregowany plan produkcjijest wykorzystywany do długookresowego planowania materiałowego, ustalania wyników na poziomie ogólnym, wielkości zatrudnienia oraz poziomu zapasów. Koszty odnoszące się do zagregowanego (ogólnego) planowania produkcji obejmują koszty zapasów, koszty operacyjne maszyn i urządzeń, koszty zatrudnienia (łącznie z kosztami pracowników sezonowych i zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin)

Cofnij

Dalej


Moduł 2

11

Unit 3

Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji

Zarządzanie utrzymaniem w ruchu

Zarządzanie

‘konserwacja’ oznacza ‘działania utrzymujące coś w dobrym stanie’, czynności, które powinny być podejmowane dla unikania awarii urządzeń i utrzymywania ich w jak najlepszym stanie operacyjnym

Konserwacja bierna

Konserwacja predykcyjna

Konserwacja prewencyjna

działania wykrywające oznaki zużycia mechanizmówco pozwala na podjęcie działań prewencyjnych. Konserwacja predykcyjna opiera się na aktualnym stanie urządzeń.Obniża koszty konserwacji (o 25% - 30%), zapobiega awariom (o 70% - 75%), skraca czas przestojów (o 35% - 45%), zwiększa wydajność produkcji (o 20% - 25%)

działania wykonywane wg określonego harmonogramu, wykrywające, zapobiegające lub łagodzące skutki degradacji urządzeń lub ich części dla utrzymania ich właściwego działania. Efektywne kosztowo,przedłużające żywotność urządzeń, oszczędzają energię, zmniejszają liczbę awarii

‘nie rób nic, zanim się nie popsuje’. Najgorszy rodzaj strategii konserwacji. Prowadzi do skrócenia okresu eksploatacji urządzeń i wiąże się z ryzykiem czasowego zakłócenia produkcji lub jej całkowitego zatrzymania

i

Cofnij

Dalej


Moduł 2 - TEST

Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji

Pytanie: Z punktu widzenia zarządzania łańcuchem produkcji, sektor produkcji energii ze źródeł odnawialnych dzieli się na:

Wybierz tylko jedną odpowiedź

producenci czystej energii, producenci energii i producenci biopaliw

producenci energii, producenci biomasy, elektrownie słoneczne

A

B

Opcje

zaklady spalające biomasę i paliwa kopalne, producenci energii ze źródeł odnawialnych

C

Pytanie #1


Moduł 2 - TEST

Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji

Niestety

Odpowiedź nieprawidłowa!

Spróbuj ponownie


Moduł 2 - TEST

Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji

Gratulacje

Odpowiedź prawidłowa!

Następne pytanie


Moduł 2

Unit 4

1

Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

Dystrybucja a popyt

Zarządzanie dystrybucją

zarządzanie dystrybucją jest integralną częściąłańcucha dostaw. W branży energetycznej stosowane są dwa różne podejścia w zależności od rodzaju biznesu: (1) producenci energii i (2) producenci wtórnych nośników energii, takich jak biopaliwa stałe czy płynne

Popyt całkowity

Popyt zewnętrzny

energia sprzedawana klientom lub ostatecznym konsumentomprzez sieci energetyczne lub sieci rurociągów(gorąca woda, para)

Popyt wewnętrzny

sieci dystrybucji producentów biopaliw są bardziej złożonei obejmują hurtownie, dystrybutorów, sprzedawców detalicznych. Zarządzanie jest także bardziej zożone

energia zużywana przez zakład energetyczny dla podtrzymania działalności

5% do 7% energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrociepłowniach (paliwa kopalne, biomasa, biogaz) wykorzystywane jest na miejscu dla podtrzymania produkcji. Hydroelektrownie, elektrownie słoneczne i wiatrowe oraz zakłady wykorzystujące turbiny gazowe zużywają relatywnie mniej energii elektrycznej dla utrzymania produkcji

i

Powrót do zawartości Modułu

Dalej


Moduł 2

Unit 4

2

Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

Zcentralizowany system dystrybucji

Zarządzanie dystrybucją

Zakład energetyczny

Podstacja transmisyjna

Sieć przesyłowa

Przemysł

Podstacja dystrybucyjna

Budynki komercyjne

sieć dystrybucyjna

Gospodarstwa domowe

Cofnij

Dalej


Moduł 2

Unit 4

4

Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

Kanały dystrybucji

Zarządzanie dystrybucją

Kanał dystrybucji producenta

Dostawy realizowane przez własny kanał dystrybucji

Zakład energyetyczny ma swoją własną sieć dystrybucji – rurociągi dla energii cieplnej lub sieć przesyłową dla energii elektrycznej. Zwykle takie sieci posiadają małe elektrownie lub ciepłownie dostarczające energię lokalnym społecznościom lub firmom a tylko część energii (nadwyżki nie skonsumowane przez klientów) wprowadzana jest do narodowej lub regionalnej sieci przesyłowej

Producent biopaliwa. Producent utrzymuje zapasy produktów finalnych w swoim własnym magazynie (hurtowni, centrum dystrybucji), gdzie następuje ich podział na poszczególne zamówienia dostarczane bezpośrednio do klientów

Cofnij

Dalej


Moduł 2

Unit 4

7

Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

Zbieżność podaży i popytu

Zarządzanie dystrybucją

prognozowanie popytujest ważne dla integracji łańcucha dostaw. Dokładna prognoza popytu umożliwia wyprodukowanie i dostarczenie odpowiednich ilości produktów w sposób kosztowo-efektywny, co oznacza osiągnięcie optymalnego poziomu kosztów i jakości obsługi klientów. Korzyści z dobrego prognozowania to: mniejsze zapasy, eliminacja braków, lepszy plan produkcji, zmniejszone koszty i poprawa obsługi klienta

Duże zapasy

Elastyczne ceny

 • Producenci biopaliw. Utrzymywanie dużych zapasówniezależnie od wahań popytu. Taka strategia pozwala na maksymalizację sprzedaży, ale jest kosztowna – koszt utrzymywania zapasów jest wysoki. Istnieje ryzyko zestarzenia się zapasów.

 • Zakłady energetyczne– stała cena i wielkość produkcji energii w pewnym stopniu przypominają takie podejście

Cena jest wyższa w okresie szczytowego zapotrzebowania (obniżenie wysokiego poziomu popytu). Poza tym okresem, kiedy zapotrzebowanie spada, cena jest obniżana (stosuje się określony rabat). Takie podejście może prowadzić do spadku sprzedaży przez pojawienie się braków w zapasach. Niektóre firmy przesuwają część mocy produkcyjnych poza okres szczytowego zapotrzebowania, o ile pozwala na to stosowana technologia

i

Cofnij

Dalej


Moduł 2

Unit 4

8

Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

Sieci inteligentne

Zarządzanie dystrybucją

tradycyjny łańcuch dostaw energii elektrycznejma strukturę pionową i obejmuje cztery główne obszary operacyjne: generowanie energii, transmisję, dystrybucję i sprzedaż (pomiary, fakturowanie i obsługa klienta)

brak koordynacjii brak dostatecznej komunikacji między elementami tradycyjnego łańcucha dostaw jest powszechnie obserwowanym problemem, prowadzącym do powielania działań i wysiłków przez partnerów łańcucha

sieć inteligentna- ‘integracja sieci elektrycznej, sieci komunikacyjnej, oprogramowania i sprzętu komputerowego do monitorowania, sterowania i zarządzania wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją energii’

Definicja

aplikacje stosowane w zaawansowanych sieciach inteligentnych pozwalają na predyktywną konserwację urządzeń i zarządzanie zasobami, analizę reakcji na popyt, bezpośrednią kontrolę obciążenia klienta, analizę systemu dystrybucji w czasie rzeczywistym, szybkie wykrywanie uszkodzeń, monitorowanie obciążenia sprzętu, zarządzanie zestawianiem połączeń sieci i ocenę jakości energii

i

i

Cofnij

Dalej


Moduł 2

10

Unit 4

Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

Rozproszone generowanie energii

Zarządzanie dystrybucją

Elektrownia centralna

Budynki komercyjne

Przemysł

Sieć

narodowa / regionalna

Gosp.dom.

Gosp.dom.

Gosp.dom.

Gosp.dom.

Gosp.dom.

Gosp.dom.

Elektrownia OŹE

Elektrownia OŹE

Cofnij

Dalej


Moduł 2 - TEST

Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

Pytanie: Dokładna progoza popytu ważna jest dla:

Wybierz tylko jedną odpowiedź

dostarczania właściwej ilości w sposób kosztowo efektywny

utrzymywania dużych dostępnych zapasów

A

B

Opcje

stosowania znacznie wyższych cen za energię

C

Pytanie #1


Moduł 2 - TEST

Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

Niestety

Odpowiedź nieprawidłowa!

Spróbuj ponownie


Moduł 2 - TEST

Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

Gratulacje

Odpowiedź prawidłowa!

Następne pytanie


Moduł 2

Unit 5

1

Unit 5: Logistyka i transport

Definicje

Logistyka

logistyka -‘część zarządzania łańcuchem dostaw; obejmuje planowanie, wdrażanie i kontrolę wydajnego i efektywnego dwukierunkowego przepływu i magazynowania produktów, usług i informacji między miejscem pochodzenia a miejscem konsumpcji celem spełniania wymagań klientów’

Council of Supply Chain Management Professionals

zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje wszystkie funkcje logistyczne:zaopatrzenie, dystrybucję, utrzymanie w ruchu, zarządzanie zapasami, marketing, finanse i zarządzanie obsługą klienta

współcześnie logistyka postrzegana jest jako relacje między trzema głównymi elementami: logistyka = dostawy + zarządzanie materiałami + dystrybucja

logistyka wiązana jest z przepływami fizycznymi i informacyjnymioraz magazynowaniem, od surowców, przez proces produkcji do dystrybucji produktów finalnych

i

i

Powrót do zawartości Modułu

Dalej


Moduł 2

Unit 5

2

Unit 5: Logistyka i transport

Operacje logistyczne

Logistyka

Operacje logistyczne

Logistyka przychodząca

Logistyka wewnętrzna

Logistyka wychodząca

Przemieszczanie materiałów i produktów w obrębie firmy

Wysyłka i dystrybucja gotowych produktów

Dostawy surowców

konwergencja operacji logistycznych i marketingu doprowadziła do wprowadzenia nowego terminu: logistyka marketingowa.Logistyka marketingowa tworzy interfejs między funkcjami marketingowymi a logistycznymi, umożliwiając sterowanie procesami logistycznymi przez rynek. Dotyczy obsługi klienta i dostępności danego produktu lub wartości

Cofnij

Dalej


Moduł 2

Unit 5

3

Unit 5: Logistyka i transport

Logistyka i marketing

Logistyka

Konwergencja logistyki z marketingiem

Franszyza

Wartość marki

Innowacje

Koncentracja na

korzyściach

logistyka wpływa na stosunek korzyści do kosztów, zarówno w znaczeniu pozytywnym jak i negatywnym

Przewaga marketingowa

Wartość dla klienta

Koszt posiadania

Relacje wartości dodanej

Jakość obsługi

Efektywność łańcucha dostaw

Tania dostawa

Zredukowana baza aktywów

Zarządzanie siecią

i

Applied from: New S., Westbrook R. (2004) ‘Understanding Supply Chain’, OUP Oxford, UK

Cofnij

Dalej


Moduł 2

Unit 5

6

Unit 5: Logistyka i transport

Strategia projektowania systemu logistycznego

Logistyka

Projektowanie struktury organizacyjnej

proces powinien być zaprojektowany w formie zintegrowanych działań operacyjnych, od przyjęcia zamówienia do dostawy produktów

Projektowanie procesów logistycznych

obejmuje wszystkie zagadnienia związane z fizycznym przepływem produktu przez: linię produkcyjną, magazyn, węzły dystrybucji do dostawy produktu finalnego klientowi

Projektowanie sieci logistycznej

wszelkie informacje ważne dla wspierania procesów i fizycznej struktury działań operacyjnych. Elektroniczna wymiana danych, system zarządzania magazynem czy system śledzenia i planowania przewozów

Projektowanie systemu informacyjnego

Cofnij

Dalej


Moduł 2

Unit 5

7

Unit 5: Logistyka i transport

Struktura funkcjonalna

Logistyka

Dyrektor zarządzający

Kierownik dystrybucji

Zarządzanie zapasami

Planowanie i kontrola

Operacje

Sieć magazynów

Obsługa klienta

Kontroling budżetu

Systemy informacyjne

Zarządzanie magazynem

Zarządzanie transportem

Zarządzanie składami

Realizacja dostaw

Obsługa zamówień

Prognozowanie popytu

Kontrola zapasów

Zarządzanie materiałami

Ładunek jednostkowy

Pakowanie (biopaliwa)

Cofnij

Dalej


Moduł 2

12

Unit 5

Unit 5: Logistyka i transport

Koszty własnej floty pojazdów

Transport

Koszty pojazdów

Koszty stałe

Koszty zmienne

koszty stałe ponoszone niezależnie od stopnia wykorzystania pojazdu.Obejmują ubezpieczenie, obowiązkowe licencje, wynagrodzenie kierowcy (premie i koszty utrzmania w trasie należą do kategorii kosztów zmiennych), opłaty drogowe, amortyzacja i inne

koszty eksploatacji zależne od rzeczywistego użytkowania danego pojazdu i stopnia jego intensywności. Obejmująkoszty paliwa, olejów i smarów, koszty ogumienia, koszty konserwacji i napraw (pokrywają koszty pracy, części zamiennych, itd.)

koszty pośrednie odnoszą się do całej floty – koszty wynajmu sprzętu, kierowców agencyjnych, narzędzi, koszty administracyjne (wynagrodzenia kierowników i dyspozytorów, prac biurowych, księgowości, itd.)

i

Cofnij

Dalej


Moduł 2 - TEST

Unit 5: Logistyka i transport

Pytanie: Zarządzanie łańcuchem dostaw odnosi się do:

Wybierz tylko jedną odpowiedź

zaopatrzenia i dystrybucji

wszystkich działań logistycznych

A

B

Opcje

marketingu i obsługi klienta

C

Pytanie #1


Moduł 2 - TEST

Unit 5: Logistyka i transport

Niestety

Odpowiedź nieprawidłowa!

Spróbuj ponownie


Moduł 2 - TEST

Unit 5: Logistyka i transport

Gratulacje

Odpowiedź prawidłowa!

Następne pytanie


Moduł 3 - Biznes

ZAWARTOŚĆ MODUŁU

 • Moduł 3 wprowadza w zagadnienia analizy i zarządzania ryzykiem oraz zarządzania procesami biznesowymi. Składa się z dwóch jednostek nauczania

 • Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem, w zakresie:

 • - Wprowadzenie, definicje;

 • Zarządzanie ryzykiem, metoda SOAR;

 • Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw;

 • Realcje między ryzykiem a wydajnością;

 • Przywracanie stabilizacji

 • Unit 2: Zarządzanie procesem biznesowym, w zakresie:

 • Definicja procesu biznesowego, złożoność procesu;

 • Kategorie procesów biznesowych;

 • Cykl zarządzania procesem;

 • Zarządzanie wydajnością;

 • Cykl życiowy procesu biznesowego

Powrót do Wstępu

Dalej


Moduł 3

1

1

2

Unit 1

Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem

Definicje

ryzyko – ktoś lub coś co tworzy lub sugeruje zagrożenie i manifestuje się poprzez zdarzenia, które mają szkodliwe lub niebezpieczne konsekwencje dla biznesu

ryzykoto możliwość wystąpienia strat spowodowanych przez zdarzenie (lub serię zdarzeń)negatywnie wpływających na osiągnięcie celów firmy

Metodologia SOAR (Strategic Objectives At Risk, strategiczne cele pod działaniem ryzyka); i z procesowego punktu widzenia: Set Observe Analyze React, ustaw, obserwuj, analizuj, reaguj) jest często stosowanado analizy i postępowania z ryzykiem; definiuje proces pozwalający na identyfikację i określenie czy można podjąć określone ryzyko i jak przygotować firmę na konsekwencje zdarzenia oraz podejmować odpowiednie przeciwdziałania eliminujące ryzyko lub łagodzące jego skutki

zarządzanie ryzykiem to ‘radzenie sobie z niepewnością’ i ‘metodologia postępowania z ryzykiem, które ma wpływ na strategiczne cele firmy’

i

Cofnij

Dalej


Moduł 3

2

Unit 1

Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem

Proces SOAR

Monitorowanie odpowiednich wskaźników?

Odpowiednie cele i ryzyka?

NIE

NIE

TAK

TAK

Analiza przyczyna-skutek

Obserwacja wartości wskaźników

Analiza wartości wskaźników

Wybór wskaźników

Działanie

Cele i plan

TAK

NIE

Konieczna zmiana strategii?

Applied from: Monahan G. (2008) ‘Enterprise Risk Management’, John Wiley & Sons Hoboken, USA

Cofnij

Dalej


Moduł 3

5

Unit 1

Unit 1: Risk analysis and management

Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw

system łańcucha dostaw może być podatny na różne szkodliwe lub niebezpieczne zdarzenia, takie jak awarie techniczne, błędy ludzkie, wpływy otoczenia, strata kluczowych pracowników, zmienność cen surowców, przerwy w dostawach surowców, itd. Niekorzystne warunki środowiska mogą mieć znaczący wpływ na krótko lub długookresową podatność łańcucha dostaw (np. u producentów czystej energii)

Analiza podatności łańcucha dostaw

Określanie i zrozumienie w jaki sposób prawdopodobieństwo wystąpienia i konsekwencje szkodliwych zdarzeń mogą być zmniejszone i traktowane w sposób kosztowo-efektywny do osiągnięcia akceptowalnego poziomu podatności

Zrozumienie natury i typu czynników, które mają wpływ na osiągnięcie krótko lub długookresowych celów

Identyfikacja i zrozumienie najważniejszych procesów i mechanizmów, poprzez które ryzyka i podatność mogą się rozwijać

i

Cofnij

Dalej


Moduł 3

6

Unit 1

Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem

Rodzaje ryzyka

Ryzyko normalne

Ryzyko anormalne

Opóżnienia w przepływach materiałów

zwykle traktowane jako element zarządzania łańcuchem dostaw

fluktuacje rentowności procesów, kosztów materiałów, zapotrzebowania

awaria systemu, trudne do oszacowania i zarządzania, jest częścią wysiłków dla zachowania ciągłości biznesu, powinno być traktowane jako zadanie należące do procesu zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw

występuje często, jest przewidywalne

zwykle traktowane jako element zarządzania łańcuchem dostaw

Przerwanie przepływu materiałów

rzadkie i nieprzewidywalne, bardziej szkodliwe przez swoje konsekwencje, powodowane przez poważne zdarzenia, takie jak katastrofy, pożary, strajki. Może chwilowo wstrzymać przepływ materiałów

Cofnij

Dalej


Moduł 3 - TEST

Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem

Pytanie: Zarządzanie ryzykiem to:

Wybierz tylko jedną odpowiedź

postępowanie ze szkodliwymi zdarzeniami

postępowanie z niepewnością

A

B

Opcje

podstępowanie ze skutkami katastrof naturalnych

C

Pytanie #1


Moduł 3 - TEST

Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem

Niestety

Odpowiedź nieprawidłowa!

Spróbuj ponownie


Moduł 3 - TEST

Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem

Gratulacje

Odpowiedź prawidłowa!

Następne pytanie


Moduł 3

1

Unit 2

Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi

Definicje

Proces biznesowy

proces biznesowyto ‘uporządkowany, mierzalny zbiór działań prowadzących do określonych rezultatów specyficznych dla określonego rynku. Kładzie silny nacisk na sposób wykonywania zadań. Proces jest określoną sekwencją prac wykonywanych w czasie i przestrzeni, z początkiem i końcem oraz jasno zdefiniowanym wejściem i wyjściem: struktura dla działania’

proces biznesowymoże być prosty lub bardzo złożony zależnie od natury biznesu, produkcji i usług. Procesy produkcyjne łatwo poddają się analizie, gdyż odnoszą się do prac wykonywanych przez ludzi, procesy usługowe są bardziej złożone

prawie wszystkie procesy logistyczne i łańcucha dostaw są zintegrowane z jednym lub kilkoma procesami biznesowymi w sposób bezpośredni lub pośredni

i

Powrót do Wstępu

Dalej


Moduł 3

2

Unit 2

Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi

Klasyfikacja procesów biznesowych

Proces biznesowy

Operacyjne

Organizacyjne

operacyjne procesy biznesowe współdziałają z jednym organizacyjnym procesem biznesowym i stanowią podstawę dla procesów, które zawierają informacje o sposobie wykonywania czynności oraz warunkach organizacyjnych i technicznych. Każdy proces operacyjny zawiera szczegółowe specyfikacje wszystkich czynności i relacji między nimi

organizacyjne procesy biznesowe są charakteryzowane przez wejście (wsad) i wyjście (wynik), oczekiwane rezultaty oraz ich związek z innymi procesami biznesowymi w obrębie struktury firmy, np. proces biznesowy zarządzający dostawami surowców

Cofnij

Dalej


Moduł 3

3

Unit 2

Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi

Poziomy procesów biznesowych

Proces biznesowy

Strategia biznesowa

Cele

Procesy operacyjne

Procesy organizacyjne

Wdrożone procesy biznesowe

określanie

realizacja

Cofnij

Dalej


Moduł 3

6

Unit 2

Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi

Cykl życiowy procesu biznesowego

Zarządzanie procesem biznesowym

Ewaluacja: eksploracja procesu i monitorowanie aktywności

Projekt i analiza: identyfikacja procesu, modelowanie, walidacja

Wdrożenie: działanie, monitoring, utrzymanie

Administracja

Konfiguracja: wybór systemu i wdrożenie

Cykl życiowy procesu biznesowego składa się z powiązanych ze sobą etapów uporządkowanych w cykliczną strukturę z logicznymi zależnościami między nimi

Cofnij

Dalej


Moduł 3

7

1

4

3

2

5

Unit 2

Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi

Modelowanie procesów biznesowych

Zarządzanie procesem biznesowym

Zdefiniowanie procesów i zaprojektowanie wszystkich jego czynności

Określenie wszystkich powiązań i wzajemnych relacji między procesami oraz zdefiniowanie wejść i wyjść oraz wzajemnych oczekiwań

Ustawienie odpowiednich wskaźników, kluczowych wskaźnikó wydajności na poziomie firmy i wskaźników na poziomie procesowym, łącznie z bieżącymi i docelowymi poziomami wydajności

Zdefiniowanie projektów i działań związanych z wdrożeniem procesu i jego udoskonalaniem

Określenie możliwych wersji procesu, również tych związanych z możliwym ryzykiem lub szkodliwymi zdarzeniami, które mogą wystąpić

Cofnij

Dalej


Moduł 3 - TEST

Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi

Pytanie: Proces biznesowy to:

Wybierz tylko jedną odpowiedź

uporządkowany i mierzalny zbiór działań prowadzących do określonych rezultatów

proste procedury księgowe

A

B

Opcje

obsługa relacji z klientami

C

Pytanie #1


Moduł 3 - TEST

Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi

Niestety

Odpowiedź nieprawidłowa!

Spróbuj ponownie


Moduł 3 - TEST

Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi

Gratulacje

Odpowiedź prawidłowa!

Następne pytanie


ad