hervormingen sociale economie studiedag katho 27 11 12 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Hervormingen sociale economie studiedag KATHO – 27/11/12 PowerPoint Presentation
Download Presentation
Hervormingen sociale economie studiedag KATHO – 27/11/12

Loading in 2 Seconds...

  share
play fullscreen
1 / 20
Download Presentation

Hervormingen sociale economie studiedag KATHO – 27/11/12 - PowerPoint PPT Presentation

vanig
185 Views
Download Presentation

Hervormingen sociale economie studiedag KATHO – 27/11/12

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Hervormingen sociale economiestudiedag KATHO – 27/11/12

 2. Hervormingen? • Vlaams Regeerakkoord • Sociale Economie => 2 pijlers: • Lokale Diensteneconomie • Maatwerk • Beschutte werkplaatsen • Sociale werkplaatsen • Invoegmaatregel • Hervorming van de ondersteuningsinstrumenten

 3. Vlaams regeerakkoord Het principeakkoord tussen de sociale partners en de Vlaamse Regering (13 januari 2009) de Europese regelgeving het federale beleid  Activering en doelgroepenbeleid het institutionele akkoord rond de 6e staatshervorming.  Arbeidsmarktbeleid, inclusief sociale economie en doelgroepenbeleid Het brede kader …

 4. Doelstellingen hervormingen sociale economie • Eenduidig kader voor collectieve professionele inschakeling van de zwaksten op de arbeidsmarkt.  nood aan begeleiding en competentieversterkend traject/ondersteuning inschakeling • Vereenvoudigen en afstemmen  Administratief, procedures, subsidiëring

 5. Doelstellingen hervormingen sociale economie • De schotten doorbreken  Binnen de sociale economie en naar de ‘reguliere’ economie • Bevorderen doorstroom  Via de lokale diensteneconomie en het nieuwe maatwerkdecreet • Vereenvoudiging en rationalisatie van het ondersteuningsaanbod  versnippering van expertise over vele actoren, … • effectieve en efficiënte inzet van overheidsmiddelen • duidelijke ROLverdeling en TAAKafbakening overheid  ondersteuningsinstrumenten  koepels/partners • vertrekpunt = de onderneming in de SE, niet de structu(u)r(en)

 6. Inschakeling binnen de sociale economie … • Optimale ondersteuning van inschakeling, begeleiding en ondersteuning  uitgangspunt: ongeacht de plaats van tewerkstelling  zelfde ondersteuning bij individuele of collectieve inschakeling  op maat van de werknemer (via maatwerkdecreet en lokale diensteneconomie)  op maat van de werkgever (via hervorming van het ondersteuningsinstrumentarium)

 7. Sociale economie, geen eiland • Geen categoriale benadering, maar individuele indicering  MAATWERK  een maatpak voor elke werkzoekende  Niet alleen in ondersteuning, ook in toeleiding en indicering (VDAB). • De modules kunnen collectief ingezet worden vanuit Sociale Economie of individueel vanuit Werk.  hervormingen sociale economie zijn lopend  hervormingen binnen individuele inschakeling zullen gefaseerd verlopen

 8. … het brede arbeidsmarktbeleid

 9. … het brede arbeidsmarktbeleid Sociale economie Ondersteuning nodig? Arbeidszorg / W²

 10. Kader – situering collectieve ondersteuning maatwerk

 11. Kader – situering collectieve ondersteuning maatwerk

 12. Kader – situering collectieve ondersteuning maatwerk

 13. Maatwerkdecreet … • collectieve inschakeling van minstens 5 VTE op dezelfde werkvloer in MAATWERBEDRIJVEN  MAATWERKAFDELINGEN = = Sociale werkplaatsen Invoegbedrijven Beschutte werkplaatsen • In lijn met de evolutie naar een maatpak en loopbaangerichte maatregelen  afstappen van standaardtussenkomsten  gericht ondersteuning in functie van individuele noden.

 14. Lokale diensteneconomie • Collectieve inschakeling van minstens 5 VTE op dezelfde werkvloer in lokale diensten • De lokale diensteneconomieonderneming dient  Individueel passend en competentieversterkende tewerkstelling aan doelgroepwerknemers aan te bieden  Doelgroepwerknemers kwalitatief te begeleiden op de werkvloer, afgestemd op de individuele nood en met het oog op doorstroom • Afgestemd op maatwerk (module begeleiding, organisatievoorwaarden en kwaliteit)

 15. Lokale diensteneconomie • Lokale diensteneconomie = • Collectieve inschakeling = sociale economie • compensatie voor de inschakeling • Dienstverlening • lokaal = lokaal bestuur is verantwoordelijk en compenseert • Vb. gemeente / stad – onderhoud publiek domein, sociaal restaurant, energiesnoeiers, … • bovenlokaal = bovenlokale overheid is verantwoordelijk en compenseert • Vb. Vlaanderen - kinderopvang, thuiszorg, groenzorg

 16. Doorstroom • Wat? De tewerkstelling van de doelgroepwerknemer, die aansluit op een tewerkstelling in het kader van dit decreet, in een betrekking geheel zonder of met een geringere ondersteuning dan bepaald in dit decreet Doorstroom kan zowel binnen de sociale economie als naar ‘reguliere’ economie

 17. Doorstroom • Waarom?  Maatwerk / Lokale diensteneconomie • ondersteuning op maat van noden individu • personen die geen ondersteuning meer nodig hebben, stimuleren om door te groeien / door te stromen • meer tewerkstellingskansen • LDE => globale doelstelling • maatwerk => doorstroom voor wie kan • ook doelstelling in huidige regelgeving, maar niet geëxpliciteerd • geen heksenjacht, maar responsabilisering van werknemer en werkgever

 18. Doorstroom • Hoe? • evaluatie • op vaste tijdstippen of op vraag VDAB, werknemer, werkgever • indien positieve evaluatie of gunstige evolutie doorstroomtraject • wanneer doorstroomtraject opstarten? • persoonlijk situatie • continuïteit dienstverlening/productie • passende vacature + ondersteuning • doorstroomtraject = doorstroomstage • effectieve doorstroom of terugkeer

 19. Timing … • Maatwerk en lokale diensteneconomie • Overleg binnen de Vlaamse Regering • Indienen in Parlement : voorjaar 2013 • Overgang in 2013, implementatie in 2014 • Ondersteuning • Collectief ondersteuningsorgaan en regie lokale besturen • Goedgekeurd door Vlaamse Regering • Commissie sociale economie binnen SERV en individuele ondersteuning • voorjaar 2013