zanieczyszczenia powietrza w gminie wejherowo n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zanieczyszczenia powietrza w gminie Wejherowo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zanieczyszczenia powietrza w gminie Wejherowo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 49

Zanieczyszczenia powietrza w gminie Wejherowo - PowerPoint PPT Presentation


  • 204 Views
  • Uploaded on

Zanieczyszczenia powietrza w gminie Wejherowo. 1. Skąd biorą się zanieczyszczenia powietrza?. 1. Zanieczyszczenia powietrza wynikające z działalności człowieka: - spaliny z samochodów, samolotów - wydobycie surowców - transport surowców - przemysł chemiczny, metalurgiczny

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Zanieczyszczenia powietrza w gminie Wejherowo' - vanida


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide3

1. Zanieczyszczenia powietrza wynikające

z działalności człowieka:

- spaliny z samochodów, samolotów

- wydobycie surowców

- transport surowców

- przemysł chemiczny, metalurgiczny

-transport lądowy (dwutlenek węgla, który wytwarza się przy spalaniu benzyny, ropy itp.),-dwutlenek węgla, który wytwarzają m.in. elektrownie cieplne,-wysypiska śmieci,

slide4

Cd. 1. Źródła zanieczyszczeń naturalnych:

- wybuchy wulkanów

- wietrzenie skał

- pył kosmiczny

- procesy biologiczne

- pożary lasów

- wyładowania atmosferyczne (burze)

slide7

2. Jednym z największych trucicieli powietrza na terenie gminy Wejherowo jest benzo(a)piren.

Benzopireny - grupa organicznych związków chemicznych – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne o pięciu skondensowanych pierścieniach benzenowych, stanowiące 1,5% smoły pogazowej, występujące w dymie tytoniowym. Dym z 1 papierosa zawiera 0,16 μg tej substancji. Benzopireny są związkami silnie rakotwórczymi.

Wzór sumaryczny: C20H12

slide10

3. W Wejherowie nie zaobserwowaliśmy zjawiska smogu. Wejherowo jest zbyt małym miastem, a poza tym jest w korzystnym dla środowiska położeniu (leży nad morzem).

Smog – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru.

Nazwa "smog" powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke – dym i fog - mgła.

slide13

4. Najlepsza jakość powietrza została zanotowana w okolicach stadionu wejherowskiego Gryfa, gdzie zanieczyszczenia utrzymywały się w normie.

slide16

5. Jedyny przypadek zaklasyfikowania powiatu wejherowskiego do klasy C to

ponadnormatywne stężenie benzo(a)pirenu pyle stwierdzone w pomiarze na Placu Jakuba Wejhera.

cd 5 jak nasza gmina prezentuje si na tle innych powiat w i gmin tabela na nast pnej stronie
Cd. 5. Jak nasza gmina prezentuje się na tle innych powiatów i gmin?

Tabela na następnej stronie.

slide22

6. Prowadzą m. in. do niżej wymienionych zjawisk:

Efekt cieplarniany - zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia.

slide23

Cd. 6.

Globalne ocieplenie –obserwowane od połowy XX wieku podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości.

slide24

Cd. 6.

Dziura ozonowa –zjawisko spadku stężenia ozonu (O3) w stratosferze atmosfery ziemskiej. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych. Tworzenie się i rozpad O3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.

slide25

Cd. 6.

Kwaśne deszcze -opady atmosferyczne o odczynie pH mniejszym niż 5,6 czyli kwaśnym. Zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór. Skutek kwaśnego deszczu:

slide27

7. POROSTY JAKO BIOWSKAŹNIK ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA.Porosty (Lichenes) są niezwykłymi organizmami składającymi się z dwóch części: grzyba i glonu. Takie powiązanie pozwala porostom rosnąć na nagich skałach, drzewach, płotach a nawet na murach domów. Grzyb dostarcza z podłoża, na którym rośnie, wodę wraz z solami mineralnymi oraz chroni glon przed wysychaniem. Glon z kolei, dzięki zdolności do fotosyntezy, produkuje substancje organiczne będące pokarmem dla obydwu organizmów.Porosty mogą pobierać również substancje odżywcze prosto z atmosfery-zawarte w pyłach i gazach, a wraz z nimi związki trujące, akumulując je w sobie. Z tego powodu porosty okazały się bardzo dobrymi organizmami określającymi zanieczyszczenie atmosfery(biowskaźnikami, bioindykatorami). Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest dwutlenek siarki emitowany do atmosfery, produkt spalania węgla, benzyny, ropy. SO2 reaguje z tlenem atmosferycznym i przechodzi w SO3. Ten zaś wraz z cząsteczkami wody tworzy H2SO4 i w ten sposób powstają tzw. kwaśne deszcze, niszcząco działające na roślinność (umieranie lasów). W wyniku obserwacji okazało się, że porosty są szczególnie wrażliwe na kwaśne deszcze.

slide28

Cd. 7. Prowadząc monitoring powietrza przy pomocy porostów, nie uzyskujemy informacji o składzie chemicznym zanieczyszczeń ani o wpływie poszczególnych związków. Otrzymane wyniki są świadectwem kompleksowego oddziaływania mieszaniny szkodliwych związków.Substancje toksyczne powodują przy oddziaływaniu bezpośrednim na porosty, że najbardziej wrażliwym jest aparat fotosyntetyczny glonów porostowych, w którym chrolofil ulega degradacji i zostaje unieczynniony. Duże stężenie SO2 w krótkim czasie powoduje obumarcie wszystkich glonów w plesze i śmierć porostu. Przy mniejszych stężeniach SO2 następują zmiany w budowie wewnętrznej komórek i przepuszczalności błon plazmatycznych, co ułatwia wnikanie toksyn do wnętrza. Pyły, jeśli są emitowane w dużych ilościach, niszczą plechy porostów w sposób mechaniczny; okrywając je grubą warstwą uniemożliwiającą wymianę gazową i ograniczają dostęp światła do komórek glonów.

cd 7 co m wi porosty o zanieczysz czeniach powietrza
Cd. 7. Co

mówią

porosty o

zanieczysz-

czeniach

powietrza?

slide31
8. Do naszej atmosfery głównie przedostają się gazy tj. dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla oraz różne pyły.
slide32

Cd. 8

dwutlenek siarki

dwutlenek węgla

.

tlenek węgla

tlenek azotu

slide34

9. Do naszej atmosfery wcześniej wymienione gazy przedostają się na skalę województwa (w roku 2011)w ilościach:

dwutlenek węgla - 6 872 496 t

dwutlenek siarki - 19 648 t

tlenki azotu - 9 686 t

tlenek węgla - 8 723 t

pyły ogółem - 2 778 t

cd 9 koparka po prawej wa y 7 ton gazy o kt rych mowa wa niemal 1 000 000 razy wi cej
Cd. 9.

Koparka po prawej waży 7 ton, gazy o których mowa ważą niemal 1 000 000 razy więcej.

slide37

10. Zanieczyszczenia powietrza można zmniejszyć dzięki:

- modernizacji zakładów przemysłowych i stosowaniu mniej szkodliwych dla

środowiska technologii;

- ograniczeniu strat energii w przemyśle i budynkach mieszkalnych, stosując

mierniki energii, ocieplenie budynków;

- likwidacji małych kotłowni opalanych węglem i indywidualnych palenisk

domowych

- ograniczaniu ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery poprzez

poszukiwanie innych źródeł energii takich jak;

a) energia słoneczna

b) energia wodna

c) energia wiatrowa;

- ograniczeniu emisji dwutlenku siarki ze spalających zasiarczony węgiel

elektrowni i elektrociepłowni poprzez budowę instalacji do odsiarczania

spalin;

- eliminowaniu ciężkiego transportu w miastach ( budowa obwodnic );

- ograniczaniu ruchu samochodowego i przestawanie komunikacji na pojazdy

elektryczne;

- stosowaniu w samochodach benzyny bezołowiowej, filtrów oczyszczających gazy

spalinowe ( katalizatorów );

- tworzeniu stref dla pieszych w centrach miast i osiedli, korzystanie z miejskiej

komunikacji lub roweru

slide40

11. Wchodzące w skład zanieczyszczonego powietrza szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Powodują także zmniejszenie masy urodzeniowej płodu, zwiększa zachorowalność na nowotwory oraz POCP oraz zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci. Życie może być też skrócone średnio o 2 lata.

slide43

12. Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin.

Powiat Wejherowski należy do powiatów o stosunkowo czystym powietrzu. W Ocenie

rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 opracowanej przez

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku powiat wejherowski przeważnie

zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza

wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin. Wyniki

pomiarów SO2, NO2, Pb, C6H6, CO i O3, kształtują się dużo poniżej wartości

dopuszczalnych.

bibliografia
Bibliografia:

wikipedia.org

zadane.pl

ściąga.pl

google.pl

Raport WIOŚ

Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2011-2020

koniec
Koniec

Wykonali:

Wojciech Z.

Przemysław B.