zanieczyszczenia powietrza w gminie wejherowo n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Zanieczyszczenia powietrza w gminie Wejherowo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Zanieczyszczenia powietrza w gminie Wejherowo

play fullscreen
1 / 49
Download Presentation

Zanieczyszczenia powietrza w gminie Wejherowo - PowerPoint PPT Presentation

vanida
209 Views
Download Presentation

Zanieczyszczenia powietrza w gminie Wejherowo

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Zanieczyszczenia powietrza w gminie Wejherowo

 2. 1. Skąd biorą się zanieczyszczenia powietrza?

 3. 1. Zanieczyszczenia powietrza wynikające z działalności człowieka: - spaliny z samochodów, samolotów - wydobycie surowców - transport surowców - przemysł chemiczny, metalurgiczny -transport lądowy (dwutlenek węgla, który wytwarza się przy spalaniu benzyny, ropy itp.),-dwutlenek węgla, który wytwarzają m.in. elektrownie cieplne,-wysypiska śmieci,

 4. Cd. 1. Źródła zanieczyszczeń naturalnych: - wybuchy wulkanów - wietrzenie skał - pył kosmiczny - procesy biologiczne - pożary lasów - wyładowania atmosferyczne (burze)

 5. Cd. 1.

 6. 2. Co najbardziej szkodzi powietrzu?

 7. 2. Jednym z największych trucicieli powietrza na terenie gminy Wejherowo jest benzo(a)piren. Benzopireny - grupa organicznych związków chemicznych – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne o pięciu skondensowanych pierścieniach benzenowych, stanowiące 1,5% smoły pogazowej, występujące w dymie tytoniowym. Dym z 1 papierosa zawiera 0,16 μg tej substancji. Benzopireny są związkami silnie rakotwórczymi. Wzór sumaryczny: C20H12

 8. Cd. 2. Niewielki fragment wzoru strukturalnego cząsteczki benzo(a)pirenu:

 9. 3. Czy w Wejherowie występuje zjawisko smogu?

 10. 3. W Wejherowie nie zaobserwowaliśmy zjawiska smogu. Wejherowo jest zbyt małym miastem, a poza tym jest w korzystnym dla środowiska położeniu (leży nad morzem). Smog – nienaturalne zjawisko atmosferyczne polegające na współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza spowodowanych działalnością człowieka oraz niekorzystnych naturalnych zjawisk atmosferycznych: znacznej wilgotności powietrza (mgła) i braku wiatru. Nazwa "smog" powstała ze zbitki dwóch angielskich słów: smoke – dym i fog - mgła.

 11. Cd. 3.

 12. 4. Gdzie występuje najlepsza jakość powietrza?

 13. 4. Najlepsza jakość powietrza została zanotowana w okolicach stadionu wejherowskiego Gryfa, gdzie zanieczyszczenia utrzymywały się w normie.

 14. Cd. 4. .

 15. 5. Gdzie występuje najgorsza jakość powietrza?

 16. 5. Jedyny przypadek zaklasyfikowania powiatu wejherowskiego do klasy C to ponadnormatywne stężenie benzo(a)pirenu pyle stwierdzone w pomiarze na Placu Jakuba Wejhera.

 17. Cd. 5.

 18. Cd. 5. Jak nasza gmina prezentuje się na tle innych powiatów i gmin? Tabela na następnej stronie.

 19. 6. Jakie skutki mają zanieczyszczenia powietrza?

 20. 6. Prowadzą m. in. do niżej wymienionych zjawisk: Efekt cieplarniany - zjawisko podwyższenia temperatury planety powodowane obecnością gazów cieplarnianych w atmosferze. Zmiany powodujące wzrost roli efektu cieplarnianego mogą być jedną z przyczyn globalnego ocieplenia.

 21. Cd. 6. Globalne ocieplenie –obserwowane od połowy XX wieku podwyższenie średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i oceanów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości.

 22. Cd. 6. Dziura ozonowa –zjawisko spadku stężenia ozonu (O3) w stratosferze atmosfery ziemskiej. Występuje głównie w obszarach podbiegunowych. Tworzenie się i rozpad O3 zachodzi pod wpływem światła, którego natężenie różni się dla danego obszaru w poszczególnych porach roku.

 23. Cd. 6. Kwaśne deszcze -opady atmosferyczne o odczynie pH mniejszym niż 5,6 czyli kwaśnym. Zawierają kwasy wytworzone w reakcji wody z pochłoniętymi z powietrza gazami, takimi jak: dwutlenek siarki, trójtlenek siarki, tlenki azotu, siarkowodór, dwutlenek węgla, chlorowodór. Skutek kwaśnego deszczu:

 24. 7. Co świadczy o zanieczyszczeniach powietrza ?

 25. 7. POROSTY JAKO BIOWSKAŹNIK ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA.Porosty (Lichenes) są niezwykłymi organizmami składającymi się z dwóch części: grzyba i glonu. Takie powiązanie pozwala porostom rosnąć na nagich skałach, drzewach, płotach a nawet na murach domów. Grzyb dostarcza z podłoża, na którym rośnie, wodę wraz z solami mineralnymi oraz chroni glon przed wysychaniem. Glon z kolei, dzięki zdolności do fotosyntezy, produkuje substancje organiczne będące pokarmem dla obydwu organizmów.Porosty mogą pobierać również substancje odżywcze prosto z atmosfery-zawarte w pyłach i gazach, a wraz z nimi związki trujące, akumulując je w sobie. Z tego powodu porosty okazały się bardzo dobrymi organizmami określającymi zanieczyszczenie atmosfery(biowskaźnikami, bioindykatorami). Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest dwutlenek siarki emitowany do atmosfery, produkt spalania węgla, benzyny, ropy. SO2 reaguje z tlenem atmosferycznym i przechodzi w SO3. Ten zaś wraz z cząsteczkami wody tworzy H2SO4 i w ten sposób powstają tzw. kwaśne deszcze, niszcząco działające na roślinność (umieranie lasów). W wyniku obserwacji okazało się, że porosty są szczególnie wrażliwe na kwaśne deszcze.

 26. Cd. 7. Prowadząc monitoring powietrza przy pomocy porostów, nie uzyskujemy informacji o składzie chemicznym zanieczyszczeń ani o wpływie poszczególnych związków. Otrzymane wyniki są świadectwem kompleksowego oddziaływania mieszaniny szkodliwych związków.Substancje toksyczne powodują przy oddziaływaniu bezpośrednim na porosty, że najbardziej wrażliwym jest aparat fotosyntetyczny glonów porostowych, w którym chrolofil ulega degradacji i zostaje unieczynniony. Duże stężenie SO2 w krótkim czasie powoduje obumarcie wszystkich glonów w plesze i śmierć porostu. Przy mniejszych stężeniach SO2 następują zmiany w budowie wewnętrznej komórek i przepuszczalności błon plazmatycznych, co ułatwia wnikanie toksyn do wnętrza. Pyły, jeśli są emitowane w dużych ilościach, niszczą plechy porostów w sposób mechaniczny; okrywając je grubą warstwą uniemożliwiającą wymianę gazową i ograniczają dostęp światła do komórek glonów.

 27. Cd. 7. Co mówią porosty o zanieczysz- czeniach powietrza?

 28. 8. Jakie gazy przedostają się do powietrza?

 29. 8. Do naszej atmosfery głównie przedostają się gazy tj. dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, tlenki azotu, tlenek węgla oraz różne pyły.

 30. Cd. 8 dwutlenek siarki dwutlenek węgla . tlenek węgla tlenek azotu

 31. 9.W jakich ilościach gazy przedostają się do powietrza?

 32. 9. Do naszej atmosfery wcześniej wymienione gazy przedostają się na skalę województwa (w roku 2011)w ilościach: dwutlenek węgla - 6 872 496 t dwutlenek siarki - 19 648 t tlenki azotu - 9 686 t tlenek węgla - 8 723 t pyły ogółem - 2 778 t

 33. Cd. 9. Koparka po prawej waży 7 ton, gazy o których mowa ważą niemal 1 000 000 razy więcej.

 34. 10.Jak zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza?

 35. 10. Zanieczyszczenia powietrza można zmniejszyć dzięki: - modernizacji zakładów przemysłowych i stosowaniu mniej szkodliwych dla środowiska technologii; - ograniczeniu strat energii w przemyśle i budynkach mieszkalnych, stosując mierniki energii, ocieplenie budynków; - likwidacji małych kotłowni opalanych węglem i indywidualnych palenisk domowych - ograniczaniu ilości dwutlenku węgla emitowanego do atmosfery poprzez poszukiwanie innych źródeł energii takich jak; a) energia słoneczna b) energia wodna c) energia wiatrowa; - ograniczeniu emisji dwutlenku siarki ze spalających zasiarczony węgiel elektrowni i elektrociepłowni poprzez budowę instalacji do odsiarczania spalin; - eliminowaniu ciężkiego transportu w miastach ( budowa obwodnic ); - ograniczaniu ruchu samochodowego i przestawanie komunikacji na pojazdy elektryczne; - stosowaniu w samochodach benzyny bezołowiowej, filtrów oczyszczających gazy spalinowe ( katalizatorów ); - tworzeniu stref dla pieszych w centrach miast i osiedli, korzystanie z miejskiej komunikacji lub roweru

 36. Cd. 10.

 37. 11. Jak zanieczyszczenia powietrza wpływają na ludzi i zwierzęta?

 38. 11. Wchodzące w skład zanieczyszczonego powietrza szkodliwe związki chemiczne, pyły i znaczna wilgotność są zagrożeniem dla zdrowia, są bowiem czynnikami alergizującymi i mogą wywołać astmę oraz jej napady, a także powodować zaostrzenie przewlekłego zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechową lub paraliż układu krwionośnego. Powodują także zmniejszenie masy urodzeniowej płodu, zwiększa zachorowalność na nowotwory oraz POCP oraz zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia astmy u dzieci. Życie może być też skrócone średnio o 2 lata.

 39. Cd. 11.

 40. 12. Czy Wejherowo jest czyste?

 41. 12. Ogólna ocena stanu powietrza ze względu na ochronę zdrowia i ochronę roślin. Powiat Wejherowski należy do powiatów o stosunkowo czystym powietrzu. W Ocenie rocznej jakości powietrza w województwie pomorskim za rok 2008 opracowanej przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku powiat wejherowski przeważnie zakwalifikowano do klasy A ( poziom stężeń analizowanych zanieczyszczeń nie przekracza wartości dopuszczalnej) pod kątem ochrony zdrowia, jak również ochrony roślin. Wyniki pomiarów SO2, NO2, Pb, C6H6, CO i O3, kształtują się dużo poniżej wartości dopuszczalnych.

 42. Cd. 12. DOBRZE

 43. 13.Po co zapobiegać zanieczyszczeniom powietrza?

 44. Tak będzie wyglądać Ziemia, jeśli nie będziemy dbać o środowisko?!

 45. Bibliografia: wikipedia.org zadane.pl ściąga.pl google.pl Raport WIOŚ Strategia Rozwoju Powiatu Wejherowskiego 2011-2020

 46. Koniec Wykonali: Wojciech Z. Przemysław B.