prirodno matemati ki fakultet n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET PowerPoint Presentation
Download Presentation
PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 28

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET - PowerPoint PPT Presentation


 • 186 Views
 • Uploaded on

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET. ODSEK ZA HEMIJU. Kako doći do nas?. PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Višegradska 33, Niš tel: 533-015. ODSEK ZA HEMIJU Ćirila i Metodija 2, Niš tel: 514-880, 514-881, 514-882. Odsek za hemiju. Nastavu realizuj u

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kako do i do nas
Kako doći do nas?

PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET

Višegradska 33, Niš

tel: 533-015

ODSEK ZA HEMIJU

Ćirila i Metodija 2, Niš

tel: 514-880, 514-881, 514-882

odsek za hemiju
Odsek za hemiju

Nastavu realizuju

PROFESORI (21) i ASISTENTI (14) i TEHNIČKI SARADNICI (10)

Najmoderniji studijski programi u skladu sa Bolonjskom dekleracijom

POČNETE STUDIJE U NIŠU A MOŽETE IH ZAVRŠITI NA OXFORDU, SORBONI, U GRACU, ...

Rad u laboratorijama na najsavremenijim aparatima.

Studije usmerene ka sticanju praktičnih znanja i veština.

osnovne akademske studije
Osnovne akademske studije

Vreme trajanja: 3 godine

Broj predmeta: 23 (obavezni i izborni)

Diploma: HEMIČAR

Osposobljavanje za:

 • rad u hemijskoj laboratoriji
 • nastavnika hemije u osnovnim školama
diplomske akademske studije
Diplomske akademske studije

Diploma:

DIPLOMIRANI HEMIČAR OPŠTE HEMIJE

Smer: OPŠTA HEMIJA

Smer: PRIMENJENA HEMIJA

Vreme trajanja: 2 godine

Broj predmeta: 14 (obavezni10 + izborni 4)

Diploma:

DIPLOMIRANI HEMIČAR ZA PRIMENJENU HEMIJU

Osposobljavanje za:

 • rad u hemijskoj laboratoriji
 • rad na složenim aparatima i uređajima
 • istraživanje i planiranje u hemiji
 • nastavnika u srednjoj školi
 • rad na rešavanju problema u industriji i zaštiti čovekove sredine
doktorske akademske studije
Doktorske akademske studije

Vreme trajanja: 3 godine

Broj predmeta: 8

Oblast istraživanja:

Neorganska hemija

Organska hemija sa biohemijom

Analitička sa fizičkom hemijom

Industrijska i primenjena hemija

Diploma: DOKTOR HEMIJSKIH NAUKA

Osposobljavanje za:

 • samostalan naučno-istraživački rad u hemijskoj laboratoriji
 • rešavanje projektnih zadataka
 • izvođenje nastave u visokoškolskim ustanovama
slide7

KATEDRA ZA OPŠTU I NEORGANSKU HEMIJU

U okviru Katedre radi 3 nastavnika i 2 saradnika.

Šef Katedre je Dr Ružica Nikolić.

slide8

Predmeti na Katedri za opštu i neorgansku hemiju

Izborni predmeti

Osnovne metode i tehnike karakterizacije neorganskih jedinjenja

Neorganski materijali u industriji

Poljoprivredna hemija

Kvantna hemija

Bioneorganska hemija

Metodika naučno istraživačkog rada

Fizička neorganska hemija

Kristalohemija sa osnovama mineralogije

Primena kompjutera u neorganskoj hemiji

Geohemija zemljišta

Hidrogeohemija

Neorganska hemija životne sredine

Poljoprivredna hemija

Toksikološka hemija

Prehrambena neorganska hemija

Hemija u kriminalistici

Kosmohemija

Astrohemija

Menadžment u hemiji

Medicinskaneorganskahemija

Obavezni predmeti

Opšta hemija

Osnovi neorganske hemije

Osnovi hemijske veze

Neorganska hemija prelaznih metala

Viši kurs metoda i tehnika karakterizacije neorganskih jedinjenja

Neorganska hemija lantanoida i aktinoida

Neorganski materijali u industriji

Školski ogledi u nastavi hemije I

slide9

Raspoloživa instrumentacija na Katedri za opštu i neorgansku hemiju

 • ESR spektrometar
 • FTIR spektrofotometar
 • FTIR mikroskop
 • Emisioni spektrometar
 • UV/VIS spektrofotometar
 • Stereo zoom mikroskop sa kamerom
slide10

Oblast istraživanja i diplomski radovi

 • Tragovi metala u sedimentnim stenama (ukjlučujući i fosilna goriva, zemljište i podzemne/površinske vode).
 • Geohemijska proučavanja nafti i naftnih izvornih stena
 • Hemiju cigaretnog dima.
 • Hemiju čvrstih organskih (polimernih) elektrolita.
katedra za organsku hemiju i biohemiju
Katedra za organsku hemiju i biohemiju

Organska hemija i biohemija se na osnovnim akademskim studijama izučava kroz 5 obaveznih predmeta:

 • Organska hemija 1 i 2
 • Hemija primarnih metabolita
 • Instrumentalne metode organske analize
 • Biohemija 1

Student može da odabere od 7 izbornih predmeta još dva predmeta iz ove oblasti, koji imaju akcenat na osposobljavanju studenta za samostalan rad u laboratoriji:

 • Metode izolovanja i razdvajanja u organskoj hemiji i biohemiji
 • Preparativna organska hemija
 • Standard laboratorijskog rada
 • Prehrambena organska hemija
 • Softveri i izvori naučnih informacija u oblasti hemije
 • Nomenklatura u organskoj hemiji
slide12
Na diplomskim akademskim studijama stiču se znanja iz organske hemije i biohemije kroz 3 obavezna i maksimalno 4 izborna predmeta:
 • Opšta hemija
 • Organska stereohemija
 • Biohemija 2
 • Principi organske sinteze
 • Primenjena hemija
 • Hemija organskih polimera
 • Primenjena organska hemija
 • Sinteza makrocikličnih količina organskih jedinjenja
slide13
Oba usmerenja mogu da biraju izborne predmete iz zajedničkog pool-a u kojima preovladavaju predmeti "višeg kursa" kao i oni u kojima se stečena znanja direktno primenjuju:
 • Forenzička hemija
 • Hemija slobodnih radikala
 • Hemija heterocikličnih jedinjenja
 • Masena spektrometrija u organskoj hemiji
 • NMR-spektroskopija visoke rezolucije u organskoj hemiji
 • Organske toksične materije
 • Viši kurs organske hemije
 • Hemija sekundarnih metabolita
 • Sinteza farmakološki aktivnih jedinjenja
 • Prehrambena organska hemija
 • Kontrola farmaceutskih preparata
studenti koji se odlu e za diplomski rad iz oblasti organske hemije i biohemije mo i e
Studenti koji se odluče za diplomski rad iz oblasti organske hemije i biohemije moći će:
katedra za analiti ku hemiju

Katedra za analitičkuhemiju

U izvođenju nastave i vežbi iz predmeta koji se izučavaju u okviru Katedre za analitičku hemiju angažovano je 7 nastavnika i 5 saradnika.

Vežbe se odvijaju iz oblasti:

Kvalitativne analitičke hemije

Kvantitativne analitičke hemije

Instrumentalnih metoda analitičke hemije

Fizičke hemije

ve be se izvode u laboratorijama za
Vežbe se izvode u laboratorijama za
 • Kvalitativnu hemijsku analizu
 • Kvantitativnu hemijsku analizu
 • Instrumentalnu i fizičku hemiju
laboratorije su opremljene
Laboratorije su opremljene:
 • ICP-OES
 • UV-VIS spektrofotometrima
 • Uređajem za solid-phase extraction
 • Titratorom
 • Kolorimetrima
 • Konduktometrima
 • Refraktometrom
 • Polarimetrom
 • Vakum uparivačima
predmeti na katedri za analiti ku hemiju osnovne studije
OBAVEZNI

Analitička hemija I

Analitička hemija II

Analitička hemija III

Instrumentalna anlitička hemija

Fizička hemija I

Fizička hemija II

IZBORNI

Obrada razultata u analitičkoj hemiji

Odabrana poglavlja volumetrijske analize

Hromatografske metode odvajanja

Analitička hemija životne sredine

Odabrana poglavlja instrumentalne analize

Priprema složenih uzoraka za analizu

Metode ovajanja u hemiji

Kinetika i kataliza

Hemijska termodinamiika

Radiohemija i nuklearna hemija

Struktura molekula i molekulski spektri

Predmeti na Katedri za analitičku hemijuOsnovne studije
predmeti na katedri za analiti ku hemiju akademske studije
OBAVEZNI

Savremene optičke metode instrumentalne analize

Elektrohemija

Savremene elektroanalitičke metode

Struktura molekula i molekulski spektri

IZBORNI

Metode analize toksičnih supstanci

Analiza životnih namirnica

Bioanalitička hemija

Osnovi kinetičkih metoda analize

Hromatografske metode odvajanja

Metode odvajanja u hemiji

Fizičko-hemijski procesi u životnoj sredini

Ravnoteža u kompleksirajućim sredinama

Fizička hemija čvrstog stanja

Hemijska termodinamika

Radiohemija i nuklearna hemija

Predmeti na Katedri za analitičku hemijuAkademske studije
slide20
Diplomski radovi se mogu raditi iz navedenih oblasti u savremeno opremljenoj istraživačkoj laboratoriji.

Nastavnici i saradnici sa ove Katedre uspešno se bave istraživanjima iz oblasti hemijske kinetike sa spektrofotometrijskom detekcijom i ravnoteža u kompleksirajućim sredinama kao i primenom razrađenih metoda. Sva istraživanja se odvijaju u okviru projekata finansiranih od strane Ministarstva za nauku i zaštitu životne sredine.

katedra za industrijsku i primenjenu hemiju
Katedra se bavi razvojem sledećih naučnih oblasti:

Industrijska i primenjena elektrohemija

Hemija voda i otpadnih voda

Prečišćavanje voda

Tehnologije novih materijala

Projektovanje površinskei antikorozione zaštite

Hemija i zaštita životne sredine

Hemija zemljišta

Hemija boja

Katedra za industrijsku i primenjenu hemiju

POSTROJENJE ZA PREČIŠĆAVANJE VODE ZAGAĐENE ARSENOM

predmeti na katedri za industrijsku i primenjenu hemiju
Predmeti na Katedri za industrijsku i primenjenu hemiju

H

E

M

I

J

A

A

T

M

O

S

F

E

R

E

 • Hemija životne sredine
 • Zagađivači i zaštita od zagađivanja
 • Hemija vode i otpadnih voda
 • Hemija zemljišta i atmosfere
 • Monitoring u industriji i životnoj sredini
 • Metodika nastave hemije
 • Prehrambeni aditivi
 • Industrijska hemija
 • Tehnologija materijala
 • Hemija tekstilnih materijala
 • Korozija metala
 • Galvanski procesi
 • Hemija površina
 • Koloidna hemija
 • Industrijska elektrohemija
slide23
Katedra za industrijsku i primenjenu hemiju zajedno sa studentima vrši sledeća laboratorijska ispitivanja
 • Analiza zemljišta, vazduha, vode
 • Prečišćavanje vode
 • Analiza prehrambenih boja i aditiva
 • Terenska ispitivanja kvaliteta voda
 • Elektrohemijska ispitivanja materijala
slide24

Laboratorija je opremljena:

 • WTW opremom za terenska ispitivanja vode
 • Atomskim-apsorpcionim spektrometrom
 • Turbidimetrom
 • Jon-metrom sa redoks i jon-selektivnom elektrodom
 • Kolorimetrom
slide27

Naši studenti u svetu

rade na Univerzitetima u Kanadi, Francuskoj, Nemačkoj, Švajcarskoj, Velikoj Britaniji, SAD-u, Australiji

sara ujemo sa
Sarađujemo sa
 • Univerzitetom Pierre et Marie Curie u Parizu
 • Bunri Univerzitetom u Japanu
 • Institutom za farmaceustsku hemiju Karl-Franzens University u Gracu
 • Univezitetom u Oslu
 • Ocean Woods Univerzitetom u SAD-u
 • Univerzitetom u Istanbulu
 • Naval Research Laboratory, Washington DC 20375, USA
 • Department of Geological Science, University of Copenhagen/Ostsjallands Museum, Hojerup, Denmark
 • Dipartimento di Chimica e Fisica della Terra, CFTA, Palermo, Italy
 • Fakultät fur Physik and Geowissenschaften, Universitat, Leipzig, Deutschland