slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU V OBVODU S IMPEDANCÍ PowerPoint Presentation
Download Presentation
VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU V OBVODU S IMPEDANCÍ

play fullscreen
1 / 16
Download Presentation

VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU V OBVODU S IMPEDANCÍ - PowerPoint PPT Presentation

vance
237 Views
Download Presentation

VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU V OBVODU S IMPEDANCÍ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. VÝKON STŘÍDAVÉHO PROUDU V OBVODU S IMPEDANCÍ

 2. A Obvod střídavého proudu s RLC v sérii Impedance - parametr charakterizující složený obvod střídavého proudu.

 3. použijeme-li Pro střední výkon v obvodu střídavého proudu platí:

 4. y x Z fázorového diagramu pro RLC v sérii vyplývá: U - efektivní hodnota střídavého napětí I - efektivní hodnota střídavého proudu cos j - účiník

 5. Činný výkon střídavého proudu - určuje tu část výkonu střídavého proudu, která se v obvodu mění na teplo nebo na užitečnou práci. cos j – účiník - udává účinnost přenosu energie ze zdroje střídavého proudu do obvodu, tedy spotřebiče. Když j = 0 rad cos j = 1 P = UI = Pmax j = p/2 rad cos j = 0 P= 0 W

 6. Jalový výkon střídavého proudu - určuje tu část výkonu střídavého proudu, která se v obvodu pouze neužitečně přelévá tam a zpět. Zdánlivý výkon Potom pro účiník platí

 7. p,u,i y + + x t 0 Činný výkon střídavého proudu při j = 0 rad Nejvíc energie zdroje se mění na teplo nebo jinou formu energie (obvod s R anebo LC v rezonanci).

 8. p,u,i y - - + + x t 0 Činný výkon střídavého proudu při j = p/2 rad Celkový výkon v průběhu jedné periody je nulový (obvod s L anebo s C).

 9. p,u,i y - - + + x t 0 Činný výkon střídavého proudu při 0j  p/2 rad Činný výkon je úměrný rozdílu obsahů kladných a záporných ploch.

 10. Řešte úlohu: Na štítku elektromotoru na střídavý proud jsou tyto údaje: 230 V, 5 A, cos j = 0,8 Jaký je činný výkon motoru? P= 920 W

 11. Řešte úlohu: Na svorkách zdroje střídavého napětí s výkonem 8 kW je amplituda napětí 220 V a připojeným obvodem prochází proud s amplitudou 100 A. Určete fázový rozdíl napětí a proudu v obvodu. j = 43o

 12. Test Činný výkon v obvodu střídavého proudu je dán vztahem: a) P = UI, b) P = UI sinj, c) P = UI cosj, d) P = Um Im. 1

 13. Test Zdánlivý výkon v obvodu střídavého proudu je dán vztahem: a) P = UI, b) P = UI sinj, c) P = UI cosj, d) P = Um Im. 2

 14. Test Činný výkon v obvodu střídavého proudu je největší, když: a) cos j = 1, b) j = 0 rad, c) j = p rad, d) cos j = 0. 3

 15. Test Činný výkon v obvodu střídavého proudu je nejmenší, když: a) cos j = 1, b) j = 0 rad, c) j = p rad, d) cos j = 0. 4

 16. Test Elektrický obvod střídavého proudu pouze s kondenzátorem pracuje s výkonem: a) P = UI, b) P = Pmin, c) P = Pmax, d) P = 0 W. 5