opl g bai skolekonference
Download
Skip this Video
Download Presentation
Oplæg BAI-skolekonference

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 24

Oplæg BAI-skolekonference - PowerPoint PPT Presentation


 • 90 Views
 • Uploaded on

Oplæg BAI-skolekonference. 19/11- 2013 V/Fuldmægtig Matthias Haaber, kontor for erhvervsrettet voksenuddannelse. Disposition. Ny Vejledning - udbudsforpligtelsen Nyt fra UVM Forberedelse til Vækstplan.dk -Ny lov og bekendtgørelse -Serviceeftersyn -Regelforenkling EUD-reform PIAAC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Oplæg BAI-skolekonference' - van


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
opl g bai skolekonference

Oplæg BAI-skolekonference

19/11- 2013

V/Fuldmægtig Matthias Haaber, kontor for erhvervsrettet voksenuddannelse

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

disposition
Disposition
 • Ny Vejledning - udbudsforpligtelsen
 • Nyt fra UVM
 • Forberedelse til Vækstplan.dk

-Ny lov og bekendtgørelse

-Serviceeftersyn

-Regelforenkling

 • EUD-reform
 • PIAAC

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

ny vejledning udbudsforpligtelsen
Ny vejledning - udbudsforpligtelsen
 • Tidligere var udbudsvilkårene beskrevet i udbudsbrevet, men i forbindelse med regelsaneringen er udbudsvilkårene skrevet ind i den nye AMU-bekendtgørelse. Her skelnes mellem udbudspligt og udbudsret
 • Udbudspligten er beskrevet i § 12 og hensigten er at sikre, at uddannelserne udbydes i tilstrækkeligt omfang. Udbudspligten omfatter bl.a. pligt til at sikre passende udbud i forhold til behovet, pligt til annoncering og pligt til at samarbejde med andre udbydere
 • Udbudsretten er beskrevet i § 13, og hensigten er at afdække, hvad udbudsgodkendelsen giver institutionerne ret til. Udbudsretten indebærer, at udbudsgodkendte institutioner inden for dækningsområdet kan markedsføre og afholde arbejdsmarkedsuddannelser

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

ny vejledning udbudsforpligtelsen1
Ny vejledning – udbudsforpligtelsen
 • § 12. Stk. 3. Den godkendte institution skal mindst én gang årligt på dokumenterbar måde undersøge behovet for udbud inden for de pågældende fælles kompetencebeskrivelser. Mindst én gang om året ajourføres på udbyderens hjemmeside en udbudspolitik, som indeholder en beskrivelse af udbyderens samarbejde med de øvrige aktører, herunder en udlægningspolitik og en udliciteringspolitik
 • Ikke et formkrav til udbudspolitikken. Vurderingen er, at institutionernes frie rammer netop kan sikre, at politikken bliver meningsfuld i den lokale kontekst

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

ny vejledning annoncering
Ny vejledning - annoncering
 • Det, der har medført flest spørgsmål til udbudspligten, er pligten til annoncering
 • Ikke et nyt krav, da dette blev udsendt pr. brev i hhv. sommer og efterår 2012. Senest med en meget udførlig beskrivelse og en særdeles rummelig fortolkning af kravet

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

ny vejledning annoncering1
Ny vejledning - annoncering
 • Den meget rummelige fortolkning gælder stadig, og dette er skrevet ind i vejledningen
 • Udbudspligten er i den nye bekendtgørelse formuleret således, at institutionerne mindst en gang årligt skal annoncere de uddannelser, de er godkendt til at udbyde, medmindre institutionen har grund til at antage, at andre udbydere annoncerer de pågældende uddannelser indenfor det geografiske dækningsområde for de pågældende uddannelser
 • På områder, hvor undervisning forudsætter særlig højt specialiseret udstyr eller kompetence, kan annoncering dog undlades, hvis det kan sandsynliggøres, at udbyttet heraf ikke vil stå mål med ressourceforbruget, og hvis institutionen følger en plan for, hvordan kendskabet til eksistensen af disse uddannelser udbredes, og eventuel efterspørgsel imødekommes

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

ny vejledning annoncering2
Ny vejledning - annoncering
 • ”Hvis institutionen har grund til at antage, at andre godkendte udbydere i dækningsområdet annoncerer nogle uddannelser, bortfalder kravet om annoncering for de pågældende uddannelser. Dette vil fx kunne være tilfældet, hvis institutionen har set, at nogle uddannelser har været annonceret af en anden institution i det pågældende år, hvis en institution fast plejer at udbyde visse uddannelser og forventes at fortsætte denne praksis, eller hvis institutionen har indgået en aftale med en anden institution om, at denne annoncerer uddannelsen. Aftaler om garantikurser vil således medføre, at annonceringskravet bortfalder for den pågældende uddannelse

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

ny vejledning annoncering3
Ny vejledning - annoncering
 • Annonceringen kan desuden undlades for de uddannelser, hvor undervisningen forudsætter særligt højt specialiseret udstyr eller kompetencer. Denne undtagelse er særlig relevant, hvis skolen ikke er i besiddelse af det specialiserede udstyr eller kompetencer. Hvis annonceringen på den baggrund udelades skal institutionen dog følge en plan for, hvordan kendskabet til eksistensen af disse kurser udbredes, og eventuelle henvendelser vedrørende uddannelserne skal besvares med en henvisning til en institution, der reelt vil kunne udbyde uddannelsen”

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

nyt fra uvm
Nyt fra UVM

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

forberedelse til v kstplan dk veu
Forberedelse til Vækstplan.dk - VEU
 • Ny AMU-lov og bekendtgørelse – 1. halvår 2013
 • Serviceeftersyn af AMU

Det tekniske serviceeftersyn ved efteruddannelsesudvalgene

Regelsaneringsgruppen nedsat af VEU-rådet

 • Afrapporteringen på det samlede serviceeftersyn af AMU-området

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

den nye amu lov og bekendtg relse
Den nye AMU-lov og bekendtgørelse

2013: L 169 + bekendtgørelse; hovedformål:

Mere klar og overskuelig styring af AMU-udbuddet(hidtidige vilkår, stadig mere detaljerede hyrdebreve, vejledninger)

Tydeligere hjemmel for sanktioner etc.(incl. præventive indgreb uden konstaterede overtrædelser)

Foregribe misbrug, men beskytte smidigheden(fastholde pligt til at levere undervisning, der lever op til AMUs krav både kvalitativt og kvantitativt, men mindre detailforbud om metoden)

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

serviceeftersyn af amu
Serviceeftersyn af AMU
 • AMU kritiseret for stor kompleksitet, manglende overskuelighed, svigtende forsyningssikkerhed og omfattende administration. Ved at igangsætte et samlet serviceeftersyn, som består af flere delelementer i samarbejde med efteruddannelsesudvalgene, tilstræbes et samlet kvalitetstjek af AMU-programmet
 • Fokuspunkter for det samlede serviceeftersyn er gennemgang af FKB´er og arbejdsmarkedsuddannelser, drøftelse af udbudsstyringen, drøftelse af opgaveporteføljen for VEU-centrene samt udmøntningen af den nye AMU-lov

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

gennemgang af fkb og arbejdsmarkedsuddannelser
Gennemgang af FKB og arbejdsmarkedsuddannelser

I samarbejde med VEU-rådet og efteruddannelsesudvalgene skal gennemgangen sikre:

 • at arbejdsmarkedsuddannelserne i tilstrækkeligt omfang bidrager til et horisontalt og vertikalt kompetenceløft
 • at FKB’erne har den rigtige bredde, og at der er tilkoblet det rigtige antal uddannelser
 • at vi samlet set har de rigtige arbejdsmarkedsuddannelser

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

strategiske pejlem rker for et serviceeftersyn
Spørgsmål

Løsning

Fokus på gennemgang af FKB og arbejdsmarkedsuddannelser.

Har vi de rigtige uddannelser?

Fungerer distributionssystemet?

- Udbydes tilbuddene med tilstrækkeligt fleksibilitet?

Fokus på drøftelser om evt. ændringer i udbudsstyringen, herunder garantikurser, geografi m.v.

Fokus på samarbejds- og koordinationsformer, herunder samarbejde om at sikre et udbud udbyderne imellem og i forhold til VEU-centrene.

Er der balance mellem samarbejde og konkurrence institutionerne imellem?

Fokus på tilpasning af uddannelsesadministrationen, fx efteruddannelse.dk, muligheder for regelsanering og udmøntningen af AMU-loven.

Er der klarhed i regelsættet?

- Administrative byrder for brugerne?

Strategiske pejlemærker for et serviceeftersyn

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

regelforenkling
Regelforenkling

Der er indkommet 116 forslag.

Forslagene er grupperet i 10 grupper

 • Takster
 • Adgang og deltagerbetaling
 • VEU-godtgørelse
 • Fleksible afholdelsesformer, herunder misbrugsproblematik
 • Efteruddannelse.dk
 • Beskrivelsessystemet
 • Merit, herunder RKV/IKV
 • Lærerkvalifikationer
 • Udbudsstyring
 • Information, vejledning, rådgivning og markedsføring

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

tidsplan
Tidsplan
 • UUL 2014: Særligt indsatsområde: Serviceeftersyn og gennemgang af FKB og arbejdsmarkedsuddannelser. Afrapportering af gennemgang af FKB og arbejdsmarkedsuddannelser i forbindelse med ansøgning om UUL 2014 (primo oktober)
 • 18. december 2013 – møde i VEU-rådet, der behandler Regelsaneringsgruppens prioriteringer samt det tekniske serviceeftersyn fra efteruddannelsesudvalgene med henblik på drøftelse af eventuelle anbefalinger til M.
 • Foråret 2014 input til kommende drøftelser om vækstplan.dk

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

eud reform hvorfor bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser
Eud-reformHvorfor bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser?
 • Danmark har brug for dygtige faglærte, som kan tænke praktisk og kreativt
 • Attraktivt førstevalg for flere unge
 • Flere skal gennemføre en erhvervsuddannelse
 • Flere skal blive så dygtige som de kan
 • Tilliden til og trivslen på erhvervsskolerne skal styrkes

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

voksenspor
Voksenspor

Et af reformens hovedelementer er et voksenspor for voksne på 25 år og derover

 • Ny attraktiv vej fra ufaglært til faglært
 • Samme niveau og kvalitet som erhvervsuddannelserne for unge, men voksentilpasset pædagogik og fagdidaktik
 • Bygger videre på kompetencer opnået gennem tidligere uddannelsesforløb, erhvervserfaring mv. (standardmerit)

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

voksenspor fortsat
Voksenspor - fortsat
 • Alle på 25 år og derover – RKV – Godskrivning og afklaring af EUV-forløb

Tre typiske veje til en erhvervsuddannelse for voksne

 • 2 års relevant erhvervserfaring (EUV-forløb uden praktik)
 • Erhvervserfaring, EUD, andre ungdomsuddannelser mv. (EUV-forløb med skole- og praktikdel – evt. grundforløbselementer og individuel supplering)
 • Meget lille eller ingen erfaring, uddannelse mv. (Udvidet EUV-forløb med skole og praktik svarende til varigheden af et eud-hovedforløb – evt. grundforløbselementer og individuel supplering

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

oecd unders gelse af voksnes kompetencer piaac
OECD-undersøgelse af voksnes kompetencer (PIAAC)
 • Hvad er PIAAC og hvem deltager?
  • 25 lande i 1. runde 2009-2012
  • 8700 personer i alderen 16-65 har medvirket i den danske undersøgelse
 • Hvilke færdigheder og kompetencer måles i PIAAC?
  • Læse- og regnefærdigheder – samt problemløsning med IT
  • Brug af nøglekompetencer på job og i fritiden + bl.a. spørgsmål om VEU-deltagelse

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

piaac fortsat
PIAAC - fortsat
 • Hvad belyser PIAAC og hvad kan det bruges til?
  • Basale færdigheders fordeling i befolkningen og udvikling i læsefærdigheder i forhold 1998
  • Brug af færdigheder og kompetencer på job og i fritiden
  • International sammenligning af færdigheder og brug af kompetencer mellem OECD- lande
  • Deltagelse i VEU og oplevede effekter
 • International og national rapport 8. okt. 2013 og national PISA/PIAAC –rapport primo april 2014.

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

piaac fortsat resultater
PIAAC fortsat - resultater
 • Undersøgelsen viser, at det er vigtigt at udvikle og vedligeholde kompetencer gennem hele arbejdslivet
 • Der er et positivt udbytte af voksen- og efteruddannelse i form af bl.a. bedre færdigheder og højere sandsynlighed for beskæftigelse.
 • DK under gns ift læsning, på gns ift it-færdigheder og over gns ift regnefærdigheder
 • Med stigende alder ses for alle uddannelsesgrupper et fald i de grundlæggende færdigheder
 • Over en femtedel af de beskæftigede mener at de har brug for mere uddannelse eller oplæring for at de kan klare deres nuværende arbejdsopgaver godt

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

piaac fortsat resultater1
PIAAC fortsat - resultater
 • Personer der har deltaget i efter- og videreuddannelse indenfor de seneste 12 måneder har et højere beskæftigelsesniveau

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

slide24
Tak for jeres opmærksomhed

Matthias Haaber - Undervisningsministeriet

ad