1 / 24

Jelšavsko – lubenícka zaťažená oblasť

Jelšavsko – lubenícka zaťažená oblasť . 3 EN Nela Filipčíková, Žofia Filagová. Zaťažené oblasti na Slovensku. prostredie vysokej kvality. prostredie vyhovujúce. prostredie mierne narušené. prostredie narušené. prostredie veľmi narušené. Hlavné zdroje znečistenia.

valterra
Download Presentation

Jelšavsko – lubenícka zaťažená oblasť

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Jelšavsko – lubenícka zaťažená oblasť 3 EN Nela Filipčíková, Žofia Filagová

 2. Zaťažené oblasti na Slovensku prostredie vysokej kvality prostredie vyhovujúce prostredie mierne narušené prostredie narušené prostredie veľmi narušené

 3. Hlavné zdroje znečistenia • spracovanie železnej rudy v Nižnej Slanej • lom a vápenka v Slavci • ťažba a spracovanie magnezitových rúd: Slovenské magnezitové závody, a.s. Jelšava SLOVMAG, a.s. Lubeník

 4. Magnezitové závody v Jelšave a Lubeníku • Ťažba a spracovanie magnezitovej rudy • výroba žiaruvzdorných materiálov, stavív pre hutníctvo, magnéziovo-uhlíkaté stavivá, malty a i. • Dúbravský masív: významné ložisko magnezitovej rudy

 5. Poškodenie životného prostredia magnezitovými závodmi • Emisie alkalických prachových úletov a ich následné usadzovanie v okolí, emisie ťažkých kovov a škodlivých plynov • Vytvorenie ložísk odpadov z banskej činnosti: haldy, odkalisko • Vznik závalov v dôsledku podbúrania nadložia dobývacieho priestoru

 6. Slovmag, a.s. Lubeník

 7. Dopad na efektivitu a ekonomiku poľnohospodárskeho a lesníckeho využitia územia • Zníženie výnosov a výživnej hodnoty poľnohospodárskej produkcie • Redukcia schopnosti pôdy absorbovať alebo udržať vlhkosť znížením asimilačnej schopnosti rastlín • Zamedzenie ťažby dreva v dôsledku nestability podložia

 8. Emisie a imisie tuhých znečisťujúcich látok • Primárna prašnosť: výpal magnezitov v rotačných peciach a úprava zachytených častíc z výroby • Sekundárna prašnosť: transport častíc z háld a ich následné usadzovanie v širšom okolí

 9. Minerálne komponenty alk.prach.úletov: magnezit, periklas (kryštalický MgO), kalcit, dolomit, ílovité minerály, rôzne druhy popola, sadzí a i. • Podľa fyzikálno-chemických vlastností a množstva spádu ovplyvňujú dynamické prvky pôd, ako sú pôdna reakcia, živinový režim, biologická aktivita, kvalita organických látok a štruktúrny stav pôdy • Pri väčších množstvách - vznik krusty

 10. Vplyvy krusty na prostredie • Zvýšenie pH pôdy • Eliminácia vegetačného krytu • Zníženie krajinotvornej a estetickej funkcie prostredia

 11. Vývoj emisného zaťaženia v r. 2002 - 2010

 12. 2002

 13. 2004

 14. 2006

 15. 2008

 16. 2010

 17. Počet prekročení limitnej hodnoty

 18. Priemerné ročné koncentrácie PM10

 19. Opatrenia na zníženie zaťaženia oblasti • Smernica Európskeho parlamentu a rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu • Smernica EP A RADY 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší v Európe • Použitie nových účinnejších filtračných hadíc v látkových filtroch Amertherm na rotačných peciach - zníženie emisiií PM10 o cca 70 % (2008); SMZ,a.s. Jelšava • Zmena dobývacej metódy z dobývania otvorenou komorou k výstupkovému dobývaniu

 20. Opatrenia na zníženie zaťaženia oblasti • Odpredaj dolomitického odpadu na stavebné účely, odvoz odpadu z úložiska do podzemia (2011-2028); SMZ, a.s. Jelšava • Zavádzanie BAT - technológie v dobývaní magnezitu (šachtové pece v SMZ, a.s. Jelšava)

 21. Zdroje • M. Bobro, J. Hančuľák: Mineralogické vlastnosti imisných depónií v oblastiach magnezitového priemyslu, Acta Montanistica Slovaca, 1997 • B. Baluchová, P. Bačík: Mineralogický výskum prašných spádov z rokov 2006-2008 z olasti Jelšavy, Mineralia Slovaca, 2011 • Program na zlepšenie kvality ovzdušia v oblasti riadenia kvality ovzdušia – územie mesta Jelšava a obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá lúka, Revúcka; MŽP SR, 2009 • Využitie a ochrana zemských zdrojov, vysokoškolské skriptá; Kolektív autorov, Košice, 2006 • V. Lipták: Ťažba magnezitu a ochrana životného prostredia v SMZ a.s. Jelšava • Nakladanie s ťažobnými odpadmi na úložiskách SMZ, a.s. Jelšava, záverečné stanovisko, MŽP SR, 2010 • Správa o kvalite ovzdušia a podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Slovenskej republike, SHMÚ, 2002 – 2010 • Enviromagazín 5/2006 • www.banskeodpady.sk

 22. Ďakujeme za pozornosť

More Related