slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Obxectivo PowerPoint Presentation
Download Presentation
Obxectivo

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 25

Obxectivo - PowerPoint PPT Presentation


 • 66 Views
 • Uploaded on

Obxectivo. evidenciar o potencial da cultura para xerar crecemento e emprego , da súa consideración como industria e da importancia de investir neste sector para xerar valor engadido , riqueza e postos de traballo. Características + das ICC.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Obxectivo' - valterra-watson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
obxectivo
Obxectivo

evidenciar o potencial da cultura para xerarcrecemento e emprego, da súa consideración como industria e da importancia de investir neste sector para xerar valor engadido, riqueza e postos de traballo.

caracter sticas das icc
Características + das ICC
 • Intensivas en man de obra: importancia nun marco de elevado desemprego
 • Cualificación elevada dos RRHH
 • Baixocusto de creación de novosempregos: só se require talento e creatividade
 • Os grandes investimentos xa están realizados: patrimonio, auditorios …
 • Alto potencial de emprendemento
 • Permanencia dos traballadores no sector (polivalencia funcional)
 • Capacidade de transferencia a outros sectores, motor de innovación “intersectorial”
problemas detectados
Problemas detectados
 • O sector está nunhafortecrise económica (triple causa: redución do consumo, investimento público e patrocinio/mecenado)
 • Excesiva atomización polo tamaño de empresa
 • Os anos de bonanza non permitironunha consolidación “empresarial” do sector
 • Baixa internacionalización: consumo/cliente interno
 • Os investimentos públicos orientáronseao final da cadea (auditorios), pero non ao sector máisprodutivo (incubadoras de empresas)
 • Insuficiente apoioaos procesos creativos ou de base non tecnolóxica)
caracterizaci n do sector caracter sticas t cnicas da an lise realizada
Caracterización do sectorCaracterísticas técnicas da análise realizada
 • Os datos obtéñense a partir da información empresarial das contas depositadas no Rexistro Mercantil en Galicia e no Norte de Portugal
 • Dimensionamento a mínimos (depuración dos datos)
 • Non inclúen datos de autónomos (só empresas)

Agrupación segundo o CNAE 2009

construci n dun modelo propio caracter sticas t cnicas da an lise realizada
Construcióndun modelo propioCaracterísticas técnicas da análise realizada
 • O modelo adoptado nestetraballo comparte criterios con modelos anteriores (cadea de valor e círculos concéntricos, nomeadamente)
 • Emana duncoñecemento da situación do tecido das ICC naEurorrexión:
  • primeirabusca por códigos de actividade
  • reasignación (en moitos casos manual) de categorías segundo a principal liña de negocio
  • engadirempresas que, aínda operando baixooutros códigos principais, prestan servizonestessectores
  • ratear os valores para compañías de epígrafes consideradas pero nas que boa parte da actividade non corresponde ás industrias culturais e creativas.
modelo de an lise da industria cultural e creativa na eurorrexi n galicia norte de portugal 2012
Modelo de análiseda industria cultural e creativa naEurorrexión Galicia-Norte de Portugal 2012
dimensi n da icc en galicia n mero de empresas
Dimensión da ICC en GaliciaNúmero de empresas
 • N.º de empresas DIRCE: 13 543 en 2011, o que supón un incremento do 1,11 % respecto a 2010. A nivel galego, no mesmo período existe un descenso do 3,36 %.
 • O peso das ICC no total do tecido empresarial galego é do 6,89 % (en 2008 era do 6,44 %).
 • O 56,36 % das empresas das ICC galegas corresponde ásindustrias culturais, fronte a un 28,52 % das actividades creativas e un 15,12 % das Core Arts.
 • No presente estudocentrámonosnas empresas que presentan contas no Rexistro Mercantil.
dimensi n da icc en galicia facturaci n
Dimensión da ICC en GaliciaFacturación

A facturación galega das industrias culturais e creativas galegas no ano 2009 ascendeu a 1135 millóns de euros,o que supón unha variación do -3,75 % fronteaoexercicio anterior e un crecemento do 10,36 % sobre o ano 2006.

dimensi n da icc en galicia emprego
Dimensión da ICC en GaliciaEmprego
 • Para dotar oestudo de maiorfiabilidadesolicitáronse datos de afiliación por contaallea á TesoureríaXeral da Seguridade Social.
 • No mes de marzo de 2011, un total de 21 263 persoastraballabano sector das industrias culturais en Galicia (2,17 % do total en Galicia)
 • O sector cunhamaior afiliación é o de Edición e impresión, que supera os sete mil afiliados e representa o 35 % do sector.
 • A porcentaxe de autónomos sobre o total do emprego é, no sector, dun 29,51 %, moi por encima do 22,34 % de media da economía galega.
 • En marzo de 2011, as actividades da cadea de valor das industrias culturaise creativas en Galicia estaba dominada polas actividades de creación, con 9941 afiliados,seguidas moide cerca polas actividades de produción(7153 empregos).
dimensi n da icc no norte de portugal n mero de empresas
Dimensión da ICC no Norte de PortugalNúmero de empresas
 • De acordoco Instituto Nacional de Estatística, en 2009 existían 342 044 empresas na NUT II Norte. Este valor representa unha variación de signo negativo do 4,12 % e 3,92 % en relación cos anos 2007 e 2008.
 • De acordo con esta clasificación, resulta que en 2009 o número de empresas no Norte de Portugal que desenvolvía as súas actividades dentro das industrias culturais e creativas ascendía a 20 703, o que representa un 3,66 % menos que no ano 2008, e o 4,45 % menos que en 2007.
 • A maior parte destas empresas pertencentesás industrias culturaisposúemenos de deztraballadores. As empresas das ICC do Norte portugués que teñen entre un e nove empregados representan o 97,72 % do total, mentres que no total das empresas galegas ascendeao 94,75 %.
dimensi n da icc no norte de portugal f acturaci n
Dimensión da ICC no Norte de PortugalFacturación

Os ingresos totais das industrias culturaisnarexión Norte de Portugal no ano 2009 eleváronse a 1189 millóns de euros, o que supón unha variación do 0,88 % fronteaoexercicio anterior e do 17,44 % sobre o ano 2006.

dimensi n da icc no norte de portugal emprego
Dimensión da ICC no Norte de PortugalEmprego (*)
 • Ao igual que acontece cotecido empresarial en xeral, tamén o emprego está a diminuírna NUT II Norte de Portugal: no intervalo 2007-2009 o persoalaoservizo das empresas con sede nestarexiónrexistrouunha caída do 4,36 %.
 • Pero o panorama das ICC resulta contrario a esta tendencia global, poisrexistra un incremento do 1,67 % no referido período.
 • En 2009 un total de 43 355 persoastraballabano sector das industrias culturais e creativas no Norte de Portugal, o que se traduce nun peso do 3,55 % sobre o persoalaoservizonarexión.

(*) Datos INE. Sistema de contas integrado das empresas. Non comparable cos datos do estudo en Galicia

dimensi n da icc na eurorrexi n valores globais do n mero de empresas
Dimensión da ICC na EurorrexiónValores globais do número de empresas
 • Na Eurorrexión Galicia-Norte de Portugal había no ano 2009 algo máis de 7400 empresas,que adoptan a forma de sociedades mercantísnamaioría dos casos. Delas, o 51 % ten o seu domicilio social en Galicia, e o 49 % restante no Norte de Portugal.
dimensi n da icc na eurorrexi n facturaci n agregada
Dimensión da ICC na EurorrexiónFacturación agregada
 • A facturación conxunta das dúas rexións supera os 2,3 millónsde euros.
conclusi ns
Conclusións
 • Sector dinámico, con capacidade para xeraremprego coas políticas axeitadas (necesidade de cambio na formación).
 • Atomizado pero con empresas de referencia a nivel internacional e potencial de crecementofronte a sectores máis maduros.
 • Importancia da creatividade como motor de cambio Sinerxías con outros sectores (TIC) e transferencia cara a outros sectores maduros.
 • Non precisa de grandes investimentos (non precisa de recursos limitados).
 • Sector equilibrado naEurorrexión (50/50), aínda que con diferenzas entre subsectores.
oportunidades de actuaci n galicia
Oportunidades de actuaciónGalicia
 • Mellorar a visión empresarial e industrial do sector: interna e externa.
 • Creación dun único Clúster das ICC.
 • Importancia das políticas de apoio empresarial que deben ser realizadas dendeAgadic: financiamento, internacionalización, formación, cambio tecnolóxico…
 • Incremento do orzamento cultural: a cultura debe aumentar a súapresenza nos fondos europeos no novo marco comunitario, dendeunha óptica empresarial.
 • Xerar un programa específico de emprego adaptado ao sector e reforzar a formación destinada á xerencia e aos mandos directivos (empresarial).
oportunidades de actuaci n norte de portugal
Oportunidades de actuaciónNorte de Portugal
 • Impulsar un modelo propio narexión Norte para o sector audiovisual.
 • O valor simbólico que ten a arquitectura non se traduce nun peso económico: xerarimaxe de marca e reforzar os procesos de internacionalización.
 • Internacionalización: apréciaseunha tendencia cara á confluencia da arte, a ciencia e a tecnoloxía, o que facilita a creación de traballos innovadores, converxentes e transnacionais.
 • Os investimentos en incubadoras creativas e os programas de emprendemento non foron acompañados de capital risco-sementeou de produtosfinanceiros.
 • Converxenciada Axenda da Cultura coa Axenda da Cultura: o sistema educativo debe incorporar a creatividade dentro das súas prioridades.
oportunidades na eurorrexi n g alicia e norte de portugal
Oportunidades naEurorrexiónGalicia e Norte de Portugal
 • Acceso aos mercados internacionais: programa específico, non só asistencia a feiras.
 • Novos instrumentos de apoioás empresas, en especial de financiamento (non sósubvencións).
 • Reorientación das infraestruturasculturaiscara á produción e non ao consumo.
 • Investimento na educación para estimular a demanda e cambiar hábitos de consumo.
 • Coñecemento permanente do sector: xeracióndun observatorio das ICC.