Equal projekts apm c ba datoru un interneta lieto an latvijas bezdarbniekiem sasniegtie rezult ti
Download
1 / 24

- PowerPoint PPT Presentation


 • 157 Views
 • Uploaded on

EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” Sasniegtie rezultāti. Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācija (LIKTA). 2006. gada 13. decembris. Projekta kopsavilkums.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - vallerie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Equal projekts apm c ba datoru un interneta lieto an latvijas bezdarbniekiem sasniegtie rezult ti

EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem”Sasniegtie rezultāti

Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācija (LIKTA)

2006. gada 13. decembris


Projekta kopsavilkums
Projekta kopsavilkums Latvijas bezdarbniekiem”

 • Tēma: "Darba spēju veicināšana - veicināt piekļuvi darba tirgum un atgriešanos tajā tiem, kam ir grūtības iesaistīties vai no jauna integrēties darba tirgū, kuram jābūt atvērtam ikvienam"

 • Projekta ilgums − 30 mēneši (01.2005−06.2007)

 • Projekta kopējais budžets − 712 864 LVL


Projekta vadl nijas
Projekta vadlīnijas Latvijas bezdarbniekiem”

 • Darba tirgus pieejamības bezdarbniekiem paaugstināšana

 • Diskriminācijas un nevienlīdzības darba tirgū samazināšana un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē atbalsts

 • Bezdarbnieku personiskās un sociālās aktivitātes veicināšana

 • Mērķauditorijas mācīšana datora un interneta lietošanai, t.sk. darba iespēju meklēšanai

 • Nodrošināt iespēju papildināt zināšanas patstāvīgi, izmantot e-studiju palīdzību

 • Savstarpējo komunikāciju veicināšana, tādējādi mazinot sociālo atstumtību

 • Sociālo partneru iesaistīšana darba tirgus pieprasījumu analīzē IKT iemaņu jomā


Projekta m r i
Projekta mērķi Latvijas bezdarbniekiem”

 • Apzināt bezdarbnieku datorprasmju līmeņus, intereses un vajadzības partneru pašvaldību teritorijās

 • Izstrādāt datorapmācības programmas un apmācības programmas atbilstoši pašvaldību vajadzībām

 • Izstrādāt, notestēt un aprakstīt procedūras un metodoloģiju bezdarbnieku un darba meklētāju digitālo prasmju novērtēšanai un attīstībai

 • Izstrādāt rekomendācijas sociāli atstumto iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū un sabiedrībā, izmantojot digitālās prasmes

 • Projekta ietvaros izstrādātā pakalpojuma ieviešana valsts apmācības programmās, tai skaitā NVA


M r a auditorija
Mērķa auditorija Latvijas bezdarbniekiem”

 • Bezdarbnieki un darba meklētāji, kuriem:

  • nav zināšanu un prasmju izmantot datorus un Internetā pieejamus pakalpojumus

  • ir pieredze izmantot datoru, bet kuri nav izmantojuši Interneta pakalpojumus vai nav veikuši darījumus ar Interneta palīdzību

 • Invalīdi


Projekta posmi 1 posms sagatavo an s
Projekta posmi: Latvijas bezdarbniekiem”1. posms.Sagatavošanās

 • Atrasti starptautiskie partneri un parakstīts sadarbības līgums:

  • Nīderlande, projekts „My portfolio on-line”

  • AK-Lielbritānija, projekts „Thresholds”

 • Nacionālo projekta partneru identificēšana un sadarbības līguma parakstīšana:

  • LIKTA (vadošais partneris)

  • Krāslavas rajona padome

  • Preiļu rajona padome

  • Valmieras pilsētas pašvaldība

  • Ventspils pilsētas Dome

  • Liepājas pilsētas Dome (pievienojās vēlāk)

  • Nodarbinātības valsts aģentūra (stratēģiskais partneris)

 • Veikti pētījumi:

  • Mērķa auditorijas segmentācija un intereses

  • IT izmantošana uzņēmumos un nepieciešamās zināšanas darba tirgū

  • Digitālā karte jeb sabiedriskie Internet pieejas punkti

  • NVA bezdarbniekiem piedāvāto datorapmācību programmu analīze

  • Pieejamo apmācību resursu analīze


2 posms pakalpojuma izstr de
2. posms. Pakalpojuma izstrāde Latvijas bezdarbniekiem”

 • Izstrādātas apmācību programmas

 • Izstrādāti apmācību materiāli

 • Izstrādāti E-Kursi

 • Izstrādātas apmācību organizācijas un sertifikācijas procedūras

 • Izveidota projekta mājas lapas un e-pasta sistēma

 • Sadarbība starpvalstu sadarbības ietvaros:

  • Organizēts starptautisks seminārs 2006. gada aprīlī Rīgā

  • Sagatavots izdevums par partneru pieredzi un labāko praksi

  • Pieredzes apmaiņa

 • Pilotapmācības (kopā 8000 apmācības)


3 posms projekta rezult tu izplat ana ievie ana
3. posms. Projekta rezultātu izplatīšana, ieviešana Latvijas bezdarbniekiem”

 • Projektā izstrādāto produktu ieviešana valsts apmācību programmās

 • Organizēt horizontālās un vertikālās integrēšanas seminārus reģionos

 • Izplatīt informāciju par pakalpojuma pieejamību, lietderību

 • Izveidot E-Kompetenču centrus reģionos

 • Izplatīt informāciju par projekta rezultātiem, labāko praksi


Rezult tu anal ze
Rezultātu analīze Latvijas bezdarbniekiem”

 • Apmācīto bezdarbnieku auditorijas apraksts

 • Rezultātu analīze:

  • Apmācīto apmierinātība ar mācībām

  • Bezdarba situācija

  • Dzīves kvalitātes pieaugums


Apm c to cilv ku anal zes kopa
Apmācīto cilvēku analīzes kopa Latvijas bezdarbniekiem”

 • Kopējā rezultātu analīzes kopa:

  • Kopējais skaits 5228

   • Kurzeme 721

   • Latgale 3470

   • Vidzeme 1037

  • 5228 dalībnieku (no 8000) ir pietiekami reprezentatīva kopa


Apm c to cilv ku sadal jums p c dzimuma
Apmācīto cilvēku sadalījums Latvijas bezdarbniekiem”pēc dzimuma


Apm c to cilv ku sadal jums p c vecuma
Apmācīto cilvēku sadalījums Latvijas bezdarbniekiem”pēc vecuma


Apm c to cilv ku sadal jums p c izgl t bas
Apmācīto cilvēku sadalījums Latvijas bezdarbniekiem”pēc izglītības


Apm c to apmierin t ba ar m c b m
Apmācīto apmierinātība ar mācībām Latvijas bezdarbniekiem”

 • Par kursu:

  • Šis kurss man bija ļoti lietderīgs (1-10): 9,35

  • Es rekomendēšu šo kursu citiem (1-10): 9,18

  • Darba apstākļi kursa laikā bija labi (1-10): 9,24

  • Kursa organizācija bija apmierinoša (1-10): 9,21

 • Par kursu saturu:

  • Mācību līdzekļi (1-10): 9,26

  • Praktiskajiem darbiem vajadzēja būt (1-mazāk; 3-vairāk): 2,25

  • Kursa temps bija (1-pārāk lēns; 3-pārāk ātrs): 2,06

 • Par pasniedzēju:

  • Pasniedzējs bija zinošs (1-10): 9,44

  • Pasniedzējs bija izpalīdzīgs (1-10): 9,47

  • Pasniedzējs veicināja jautājumus (1-10): 9,23


V lme apmekl t papildu kursus
Vēlme apmeklēt papildu kursus Latvijas bezdarbniekiem”

 • 90% apmācīto vēlējās turpināt apmācību datorprasmēs un darbā ar internetu

 • Visbiežāk minētie papildu kursi, kurus vēlētos apmeklēt apmācītie bezdarbnieki un darba meklētāji:

  • Internets un interneta lapu izstrāde 63-72%

  • Tekstu apstrāde 43-47%

  • Izklājlapas (e-tabulas) 26-40%


Secin jums 1
Secinājums - 1 Latvijas bezdarbniekiem”

 • Apmācītie bezdarbnieki ir ļoti augstu novērtējuši mācības visās jomās

 • Tās ir izraisījušas pozitīvas emocijas un vēlmi padziļināt savas zināšanas

  • 90% apmācīto vēlās mācības datorprasmēs un darbā ar internetu turpināt


Bezdarba situ cija re ionos nva dati
Bezdarba situācija reģionos Latvijas bezdarbniekiem”NVA dati


Bezdarba dinamika latgal nva dati
Bezdarba dinamika Latgalē Latvijas bezdarbniekiem”NVA dati


Secin jumi 2
Secinājumi - 2 Latvijas bezdarbniekiem”

 • Bezdarba situācija kopumā ir uzlabojusies

  • it sevišķi pēc intensīvas apmācības periodiem

 • Lai precizētu apmācību efektu sadarbībā ar NVA veicam detalizētu apmācīto analīzi

  • Noskaidrojam – cik no apmācītajiem joprojām ir bezdarbnieki


E pasta izmanto ana
E-pasta izmantošana Latvijas bezdarbniekiem”


Secin jumi 3
Secinājumi - 3 Latvijas bezdarbniekiem”

 • Apmācītie savas zināšanas pielieto praksē

 • Vairāk kā puse apmācīto (52%) izmanto e-pastu

  • 52% izmantojuši vairāk kā 20 reizes

  • to skaitā 18% to izmanto intensīvi (vairāk kā 50 reižu)


Citi avoti p t jumi
Citi avoti (pētījumi) Latvijas bezdarbniekiem”

 • NVA ESF pētījums (Market Lab, Rīga 2006) “Reģionālie pētījumi par bezdarbnieku sociālpsiholoģisko portretu”

  • “Prasmes darbā ar datoru ļoti nozīmīgi uzlabo bezdarbnieka izredzes atrast labi apmaksātu darbu.”

  • “Vairāk nekā 60% A tipa bezdarbnieku, ap 60% B tipa bezdarbnieku un 50% C tipa bezdarbnieku ir gatavi tuvākā gada laikā apgūt datorzinības”

  • Secinājumos ir teikts: “ir ieteicamas gan profesionālās, gan modulārās apmācības, jo gatavība mācīties ir augsta, bet neatbilstoša kvalifikācija ir visizplatītākais iemesls kāpēc bezdarbnieki netiek pieņemti darbā”


M su secin jumi
Mūsu Latvijas bezdarbniekiem” secinājumi

 • Izveidotā apmācību sistēma ir efektīva

  • Ir apstiprinājies pieņēmums, ka pamatprasmes darbam ar datoru un internetu var apgūt ļoti īsā laikā

  • Izveidotā apmācību sistēma ir izmaksu efektīva

   • Apmācības ir īsas un ar zemām izmaksām

  • Izveidotā apmācību sistēma ir motivējoša

   • apmācītie pielieto savas zināšanas praksē

  • Modulārā apmācība ir sevi attaisnojusi, jo tā ir elastīga un ātri piemērojama konkrētajām auditorijām un prasībām

 • Sistēma ir gatava iekļaušanai bezdarbnieku apmācības sistēmā

  • Mēs uzskatām, ka obligāto apmācību sarakstā ir jāiekļauj pamatprasmes, darbs ar tekstu un izklājlapām

 • Darbs jāturpina veidojot jaunus moduļus un paplašinot auditoriju


Paldies par uzman bu
Paldies par uzmanību! Latvijas bezdarbniekiem”

www.eapmacits.lv

www.likta.lv