EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” Sasniegtie rezultāti - PowerPoint PPT Presentation

equal projekts apm c ba datoru un interneta lieto an latvijas bezdarbniekiem sasniegtie rezult ti n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” Sasniegtie rezultāti PowerPoint Presentation
Download Presentation
EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” Sasniegtie rezultāti

play fullscreen
1 / 24
EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” Sasniegtie rezultāti
178 Views
Download Presentation
vallerie
Download Presentation

EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem” Sasniegtie rezultāti

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. EQUAL projekts “Apmācība datoru un interneta lietošanā Latvijas bezdarbniekiem”Sasniegtie rezultāti Latvijas Informācijas un Komunikācijas Tehnoloģijas Asociācija (LIKTA) 2006. gada 13. decembris

 2. Projekta kopsavilkums • Tēma: "Darba spēju veicināšana - veicināt piekļuvi darba tirgum un atgriešanos tajā tiem, kam ir grūtības iesaistīties vai no jauna integrēties darba tirgū, kuram jābūt atvērtam ikvienam" • Projekta ilgums − 30 mēneši (01.2005−06.2007) • Projekta kopējais budžets − 712 864 LVL

 3. Projekta vadlīnijas • Darba tirgus pieejamības bezdarbniekiem paaugstināšana • Diskriminācijas un nevienlīdzības darba tirgū samazināšana un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju iekļaušanos darba dzīvē atbalsts • Bezdarbnieku personiskās un sociālās aktivitātes veicināšana • Mērķauditorijas mācīšana datora un interneta lietošanai, t.sk. darba iespēju meklēšanai • Nodrošināt iespēju papildināt zināšanas patstāvīgi, izmantot e-studiju palīdzību • Savstarpējo komunikāciju veicināšana, tādējādi mazinot sociālo atstumtību • Sociālo partneru iesaistīšana darba tirgus pieprasījumu analīzē IKT iemaņu jomā

 4. Projekta mērķi • Apzināt bezdarbnieku datorprasmju līmeņus, intereses un vajadzības partneru pašvaldību teritorijās • Izstrādāt datorapmācības programmas un apmācības programmas atbilstoši pašvaldību vajadzībām • Izstrādāt, notestēt un aprakstīt procedūras un metodoloģiju bezdarbnieku un darba meklētāju digitālo prasmju novērtēšanai un attīstībai • Izstrādāt rekomendācijas sociāli atstumto iedzīvotāju integrēšanai darba tirgū un sabiedrībā, izmantojot digitālās prasmes • Projekta ietvaros izstrādātā pakalpojuma ieviešana valsts apmācības programmās, tai skaitā NVA

 5. Mērķa auditorija • Bezdarbnieki un darba meklētāji, kuriem: • nav zināšanu un prasmju izmantot datorus un Internetā pieejamus pakalpojumus • ir pieredze izmantot datoru, bet kuri nav izmantojuši Interneta pakalpojumus vai nav veikuši darījumus ar Interneta palīdzību • Invalīdi

 6. Projekta posmi:1. posms.Sagatavošanās • Atrasti starptautiskie partneri un parakstīts sadarbības līgums: • Nīderlande, projekts „My portfolio on-line” • AK-Lielbritānija, projekts „Thresholds” • Nacionālo projekta partneru identificēšana un sadarbības līguma parakstīšana: • LIKTA (vadošais partneris) • Krāslavas rajona padome • Preiļu rajona padome • Valmieras pilsētas pašvaldība • Ventspils pilsētas Dome • Liepājas pilsētas Dome (pievienojās vēlāk) • Nodarbinātības valsts aģentūra (stratēģiskais partneris) • Veikti pētījumi: • Mērķa auditorijas segmentācija un intereses • IT izmantošana uzņēmumos un nepieciešamās zināšanas darba tirgū • Digitālā karte jeb sabiedriskie Internet pieejas punkti • NVA bezdarbniekiem piedāvāto datorapmācību programmu analīze • Pieejamo apmācību resursu analīze

 7. 2. posms. Pakalpojuma izstrāde • Izstrādātas apmācību programmas • Izstrādāti apmācību materiāli • Izstrādāti E-Kursi • Izstrādātas apmācību organizācijas un sertifikācijas procedūras • Izveidota projekta mājas lapas un e-pasta sistēma • Sadarbība starpvalstu sadarbības ietvaros: • Organizēts starptautisks seminārs 2006. gada aprīlī Rīgā • Sagatavots izdevums par partneru pieredzi un labāko praksi • Pieredzes apmaiņa • Pilotapmācības (kopā 8000 apmācības)

 8. 3. posms. Projekta rezultātu izplatīšana, ieviešana • Projektā izstrādāto produktu ieviešana valsts apmācību programmās • Organizēt horizontālās un vertikālās integrēšanas seminārus reģionos • Izplatīt informāciju par pakalpojuma pieejamību, lietderību • Izveidot E-Kompetenču centrus reģionos • Izplatīt informāciju par projekta rezultātiem, labāko praksi

 9. Rezultātu analīze • Apmācīto bezdarbnieku auditorijas apraksts • Rezultātu analīze: • Apmācīto apmierinātība ar mācībām • Bezdarba situācija • Dzīves kvalitātes pieaugums

 10. Apmācīto cilvēku analīzes kopa • Kopējā rezultātu analīzes kopa: • Kopējais skaits 5228 • Kurzeme 721 • Latgale 3470 • Vidzeme 1037 • 5228 dalībnieku (no 8000) ir pietiekami reprezentatīva kopa

 11. Apmācīto cilvēku sadalījumspēc dzimuma

 12. Apmācīto cilvēku sadalījumspēc vecuma

 13. Apmācīto cilvēku sadalījumspēc izglītības

 14. Apmācīto apmierinātība ar mācībām • Par kursu: • Šis kurss man bija ļoti lietderīgs (1-10): 9,35 • Es rekomendēšu šo kursu citiem (1-10): 9,18 • Darba apstākļi kursa laikā bija labi (1-10): 9,24 • Kursa organizācija bija apmierinoša (1-10): 9,21 • Par kursu saturu: • Mācību līdzekļi (1-10): 9,26 • Praktiskajiem darbiem vajadzēja būt (1-mazāk; 3-vairāk): 2,25 • Kursa temps bija (1-pārāk lēns; 3-pārāk ātrs): 2,06 • Par pasniedzēju: • Pasniedzējs bija zinošs (1-10): 9,44 • Pasniedzējs bija izpalīdzīgs (1-10): 9,47 • Pasniedzējs veicināja jautājumus (1-10): 9,23

 15. Vēlme apmeklēt papildu kursus • 90% apmācīto vēlējās turpināt apmācību datorprasmēs un darbā ar internetu • Visbiežāk minētie papildu kursi, kurus vēlētos apmeklēt apmācītie bezdarbnieki un darba meklētāji: • Internets un interneta lapu izstrāde 63-72% • Tekstu apstrāde 43-47% • Izklājlapas (e-tabulas) 26-40%

 16. Secinājums - 1 • Apmācītie bezdarbnieki ir ļoti augstu novērtējuši mācības visās jomās • Tās ir izraisījušas pozitīvas emocijas un vēlmi padziļināt savas zināšanas • 90% apmācīto vēlās mācības datorprasmēs un darbā ar internetu turpināt

 17. Bezdarba situācija reģionosNVA dati

 18. Bezdarba dinamika LatgalēNVA dati

 19. Secinājumi - 2 • Bezdarba situācija kopumā ir uzlabojusies • it sevišķi pēc intensīvas apmācības periodiem • Lai precizētu apmācību efektu sadarbībā ar NVA veicam detalizētu apmācīto analīzi • Noskaidrojam – cik no apmācītajiem joprojām ir bezdarbnieki

 20. E-pasta izmantošana

 21. Secinājumi - 3 • Apmācītie savas zināšanas pielieto praksē • Vairāk kā puse apmācīto (52%) izmanto e-pastu • 52% izmantojuši vairāk kā 20 reizes • to skaitā 18% to izmanto intensīvi (vairāk kā 50 reižu)

 22. Citi avoti (pētījumi) • NVA ESF pētījums (Market Lab, Rīga 2006) “Reģionālie pētījumi par bezdarbnieku sociālpsiholoģisko portretu” • “Prasmes darbā ar datoru ļoti nozīmīgi uzlabo bezdarbnieka izredzes atrast labi apmaksātu darbu.” • “Vairāk nekā 60% A tipa bezdarbnieku, ap 60% B tipa bezdarbnieku un 50% C tipa bezdarbnieku ir gatavi tuvākā gada laikā apgūt datorzinības” • Secinājumos ir teikts: “ir ieteicamas gan profesionālās, gan modulārās apmācības, jo gatavība mācīties ir augsta, bet neatbilstoša kvalifikācija ir visizplatītākais iemesls kāpēc bezdarbnieki netiek pieņemti darbā”

 23. Mūsu secinājumi • Izveidotā apmācību sistēma ir efektīva • Ir apstiprinājies pieņēmums, ka pamatprasmes darbam ar datoru un internetu var apgūt ļoti īsā laikā • Izveidotā apmācību sistēma ir izmaksu efektīva • Apmācības ir īsas un ar zemām izmaksām • Izveidotā apmācību sistēma ir motivējoša • apmācītie pielieto savas zināšanas praksē • Modulārā apmācība ir sevi attaisnojusi, jo tā ir elastīga un ātri piemērojama konkrētajām auditorijām un prasībām • Sistēma ir gatava iekļaušanai bezdarbnieku apmācības sistēmā • Mēs uzskatām, ka obligāto apmācību sarakstā ir jāiekļauj pamatprasmes, darbs ar tekstu un izklājlapām • Darbs jāturpina veidojot jaunus moduļus un paplašinot auditoriju

 24. Paldies par uzmanību! www.eapmacits.lv www.likta.lv