1 / 7

Дирекция “Директни плащания и пазарна подкрепа” Министерство на земеделието и храните

Семинар на Национална асоциация на зърнопроизводителите в с. Арбанаси на 13 януари 2014 г. I стълб на ОСП 2014 – 2020 г. Дирекция “Директни плащания и пазарна подкрепа” Министерство на земеделието и храните. Среден размер на директните плащания за 2019 г. съгласно Регламент 1307/2013.

Download Presentation

Дирекция “Директни плащания и пазарна подкрепа” Министерство на земеделието и храните

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. Семинар на Национална асоциация на зърнопроизводителите в с. Арбанаси на 13 януари 2014 г.I стълб на ОСП 2014 – 2020 г. Дирекция “Директни плащания и пазарна подкрепа” Министерство на земеделието и храните 13.01.2014 г.

  2. Среден размер на директните плащания за 2019 г. съгласно Регламент 1307/2013

  3. Национален таван за директни плащания в България Съгласно Регламент 1307/2013 за периода 2014-2020 г. Съгласно Регламенти 1782/2003 и 73/2009 за периода 2007-2013 г.

  4. Средства за развитие на селските райони в България (европейско финансиране) Съгласно Регламент 1305/2013 за периода 2014-2020 г. Съгласно Регламент 1698/2005 за периода 2007-2013 г.

  5. Размер на подпомагането без прехвърляне между стълбовете и преразпределителноплащане

  6. Анализ на възможностите по отношение на комбинация от гъвкавост между стълбовете и преразпределителноплащане • Вариант 1: Без прехвърляне между стълбовете и преразпределителноплащане; • Вариант 2: При прехвърляне от II към I стълб на 5 %; • Вариант 3: При прехвърляне от I към II стълб на 5 % ; • Вариант 4: При преразпределителноплащане в размер на 5.1 % за първи 30 ха; • Вариант 5: При прехвърляне от II към I стълб на 5 % и преразпределителноплащане в размер на 5.1 % за първи 30 ха; • Вариант 6: При прехвърляне от I към II стълб на 5 % и преразпределителноплащане в размер на 5.1 % за първи 30 ха

  7. Благодаря за вниманието! Въпроси? МЗХ, Дирекция „Директни плащания на площ“, тел. 02 985 11 444

More Related