jak uaktywni prac samorz du uczniowskiego n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
„Jak uaktywnić pracę Samorządu Uczniowskiego?” PowerPoint Presentation
Download Presentation
„Jak uaktywnić pracę Samorządu Uczniowskiego?”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 32

„Jak uaktywnić pracę Samorządu Uczniowskiego?” - PowerPoint PPT Presentation


 • 89 Views
 • Uploaded on

„Jak uaktywnić pracę Samorządu Uczniowskiego?”. Szkolna debata. Prowadzący debatę: - Katarzyna Zaleska - Dorota Piotrowska - Paulina Matejczuk. Wyciąg z aktów prawnych:. PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

„Jak uaktywnić pracę Samorządu Uczniowskiego?”


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
wyci g z akt w prawnych

Wyciąg z aktów prawnych:

PODSTAWY PRAWNE DZIAŁALNOŚCI SAMORZĄDÓW UCZNIOWSKICH

Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991, Dz.U. z 1991 roku, Nr 95, poz. 425:

slide4

art. 55

 • W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej "samorządem".
 • Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
 • Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 • Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub placówki.
 • Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
slide5

Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami,

 • Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,
 • Prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań,
 • Prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej,
 • Prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem,
slide6

Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 • Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w szkole lub placówce specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych, opiekuńczych i resocjalizacyjnych.
 • Samorząd w szkole dla dorosłych lub placówce kształcenia ustawicznego, w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.
 • art. 39
 • Dyrektor szkoły lub placówki w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą szkoły lub placówki, radą pedagogiczną, rodzicami i samorządem uczniowskim.
historia su w iv lo
Historia SU w IV LO

Samorząd Uczniowski w naszej szkole istniał od roku 1980. Opiekunem tej organizacji w pierwszej fazie jego istnienia była Pani Taisa Maziuk.

 • W kolejnych latach funkcję opiekuna sprawowali:
 • Od września 1997 do 2001 roku - Pani Marzenna Popławska.
 • Od roku 2001 opiekę - Pani Małgorzata Wilczewska i Pani Monika Dziubińska
slide8

Obecnie opiekunami Samorządu Szkolnego są:

 • Dorota Bielicka
 • Izabela Kuklińska
 • Paweł Andryszak
slide9

Z inicjatywy reprezentacji uczniowskiej dzieje IV Liceum spisywano w kronice. Samorząd był inicjatorem dyskotek, wieczornic i części apeli szkolnych. Władze uczniowskie broniły praw kolegów i koleżanek, brały udział w opracowywaniu dokumentów szkolnych. Jednym z pierwszych był regulamin ucznia. Samorząd czuwał nad sprawnym przebiegiem wszystkich świąt państwowych, aktywnie włączał się w akcje charytatywne. Jego członkowie reprezentowali szkołę na zewnątrz.

zasady dzia ania samorz du uczniowskiego na podstawie statutu iv lo
Zasady działania samorządu uczniowskiego na podstawie Statutu IV LO

1. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy :

1) współdziałanie uczniów i nauczycieli w realizacji celów statutowych Liceum,

2) reprezentowanie interesów uczniów w zakresie realizacji ich praw oraz zasad i form oceniania ich wiedzy i umiejętności,

3) współudział w podejmowaniu decyzji dotyczących funkcjonowania Liceum,

4) organizowanie pozalekcyjnej aktywności uczniów Liceum w szczególności w

dziedzinie edukacji, kultury, turystyki, sportu, rozrywki,

6) organizowanie pomocy koleżeńskiej, zapobieganie konfliktom między nauczycielami i uczniami oraz próba rozstrzygania sporów między uczniami,

slide13

2. Samorząd Uczniowski jest uprawniony do :

1) przedstawiania propozycji do planu dydaktyczno - wychowawczego Liceum

wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

2) współudziału w tworzeniu Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania, Programu

Profilaktyki, Programu Wychowawczego Liceum i innych przepisów prawa

wewnątrzszkolnego,

3) przedstawiania innym organom Liceum wniosków i opinii we wszystkich sprawach

dotyczących funkcjonowania Liceum,

4) wydawania gazetek szkolnych, korzystania z radiowęzła, organizowania zebrań i itp. w celu informowania o życiu Liceum i swej działalności,

5) zgłaszanie uczniów do nagród, prawo wnoszenia uwag do opinii władz Liceum o

uczniach, udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania wymierzonej kary,

6) wnioskowanie do Dyrektora Liceum w sprawie powołania określonego nauczyciela na opiekuna Samorządu Uczniowskiego z ramienia Rady Pedagogicznej,

7) dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi w posiadaniu

Samorządu,

8) wydawanie opinii o skreśleniu ucznia z listy uczniów Liceum przed podjęciem uchwały przez Radę Pedagogiczną

slide18

6. Kto powinien piastować stanowisko opiekuna samorządu? Czym powinien charakteryzować się dobry opiekun? Jakie cechy powinien posiadać, aby jak najbardzoej usprawnić działanie samorządu?

slide19

7. Czy w samorządzie jest hierarchia i podział uprawnień oraz funkcji? Tak/nie i jak może to usprawnić pracę samorządu?

slide20

8. Czy istnieje możliwość, aby samorząd otrzymał oddzielne pomieszczenie, gdzie organizowane by były spotkania oraz członkowie pełniliby dyżury, a uczniowie mogliby zgłaszać tam swoje propozycje działań?

Czy usprawniłoby to (i w jak znacznym stopniu) działanie samorządu?

slide21

9. Jakie wymagania wobec samorządu mają uczniowie/dyrekcja/nauczyciele?

slide22

10. Przykładowe działania samorządu i ich ocena przez: uczniów, nauczycieli, dyrekcję, sam samorząd.

slide24

12. Czy samorząd otrzymuje na swoje działania jakieś fundusze od szkoły, sponsorów, czy też samofinansuje się?

slide25

13. W jakim stopniu wszelkie dofinansowania miałyby wpływ na lepszy rozwój samorządu i ogólu społeczności szkolnej?

slide26

14. Jakie były dotychczasowe plany działań samorządu i jak wiele z nich zostało zrealizowanych oraz z jakim skutkiem?

slide27

15. Jakie są założenia dotyczące funkcjonowania samorządu uczniowskiego w naszej szkole na rok szkolny 2010/2011?

slide29

17. Co nowego uczniowie chcieliby widzieć w działaniach samorządu i jak można to osiągnąć?

wnioski z debaty
Wnioski z debaty:
 • Trzeba usprawnić komunikację między samorządem a społecznością uczniowską (np. tablica informacyjna samorządu, ogłoszenia nadawane przez radiowęzeł, pomieszczenie przeznaczone na spotkania przedstawicieli samorządu z uczniami);
 • Przewodniczący samorządu powinien być wybierany przez całą społeczność uczniowską, a nie tylko przez zarząd;
 • Opiekuna samorządu powinni wybierać uczniowie; powinna to być osoba chętna do działania, pomocna uczniom;
 • Każdy uczeń powinien mieć świadomość, że może wpływać na życie szkoły;
 • Uczniowie muszą być bardziej aktywni, powinni zgłaszać swoje pomysły do przedstawicieli samorządu;
 • Należy jak największą liczbę uczniów zachęcić do udzielania się w pracy w samorządu;
 • Pośród członków samorządu powinny zostać podzielona obowiązki –należy utworzyć sekcje odpowiedzialne za poszczególne działania samorządu.
zesp konkursowy
Zespół konkursowy:
 • Opiekun: Pani Dorota Bielicka
 • Członkowie zespołu: Katarzyna Zaleska, Dorota Piotrowska, Paulina Matejczuk
 • Konsultacja: Pani Małgorzata Gwaj