ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226 - PowerPoint PPT Presentation

english for the workplace 3000 1226 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226 PowerPoint Presentation
Download Presentation
ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

play fullscreen
1 / 60
ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226
744 Views
Download Presentation
valentina-ovid
Download Presentation

ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. ภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการภาษาอังกฤษสำหรับสถานประกอบการ ENGLISH FOR THE WORKPLACE 3000-1226

 2. หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม

 3. ครูผู้สอน กอบกาญจน์ สุทธิสม วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

 4. UNIT 5 HOSPITALITY, INFORMATION AND FORMS การต้อนรับ ข้อมูล และแบบฟอร์ม 5.3.3 Types of Forms แบบฟอร์มชนิดต่างๆ

 5. จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Objectives) กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มต่อไปนี้ได้ถูกต้อง - ข้อมูลส่วนตัว ใบสมัครงาน ประวัติส่วนตัว การจองห้องพัก บัตรจดนามผู้เข้าพัก และการฝากข้อความทางโทรศัพท์

 6. ตอนที่5.3 Forms แบบฟอร์ม 5.3.3 Types of Forms 1) Personal Information Form 2) Application Form 3) Resume Form 4) Booking Form 5) Guest Registration Form 6) Telephone Message Form

 7. 5.3.3 Types of Forms แบบฟอร์มชนิดต่างๆ ที่ผู้เรียนควรรู้จักและกรอกข้อมูลได้ มีดังนี้ 1) Personal Information Form แบบฟอร์มข้อมูลส่วนตัว ไม่มีรูปแบบตายตัว แต่จะประกอบด้วยข้อมูลที่สำคัญของบุคคล ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ หมายเลขบัตรประจำตัว หมายเลขโทรศัพท์ ฯลฯ

 8. Example 1 :

 9. Example 2 :

 10. 2) Application Form แบบฟอร์มใบสมัครงาน คือ เอกสารที่สถานประกอบการจัดทำขึ้น เพื่อให้ผู้สมัครงานกรอกข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอง เป็นเสมือนเครื่องมือที่ฝ่ายรับสมัครใช้ประเมินผู้สมัครเป็นลำดับแรก ไม่มีรูปแบบตายตัว แต่ละแห่งจะจัดทำขึ้นเองเพื่อให้เหมาะสมแก่ความต้องการ

 11. INSTRUCTIONS Please answer each question clearly and completely. Type or print in black ink Do nor write in this space. WIWAT DEPARTMENT STORE14 Witayu Rd., PratumwanBangkok 10500 Example

 12. APPLICATION FOR EMPLOYMENT ASgeneral clerk Mr. FAMILY NAMESuparb FIRST NAME Malee Mrs. √Miss ADDRESS 50Nakornchaisri Rd.Dusit Bangkok 10300 DATE OF BIRTH January 10, 1980 NATIONALITY Thai . ID CARD NO. 1023456789 .

 13. EDUCATION school / college from to course Wat Rakang 1991 1996 primary Satree Witya 1997 1999 secondary Ratana College 2000 2003 comercial

 14. QUALIFICATIONS date certifiate / dipoma / degree March 30, 2003 Certificate in Comerce EXPERIENCE employer from to position 7- Eleven 2004 2005 cashier

 15. LANGUAGES first language Thai others English Chinese . I certify that the statements made by me in answer to the foregoing questions are true,complete and correct to the best of my knowledge and belief. DateApril 23, 200X SIGNATUREMalee Suparb .

 16. Example 2

 17. Date July 12, 2007. PERSONAL INFORMATION Name Mr. Udom - Choochai Mr. Mrs. Miss First Middle Last Present address 40 Pitsanulok Rd. Dusit Bangkok 10300 No. Street District Zone No.

 18. Nationality Thai Age 21 Birth date June 1, 1986 Birthplace Bangkok . Identity Card No. 1011007826 Issued by Dusit District Date June 3, 1992 . Height 6 feet - inches Weight 125 pounds Marital status single Number of children - . Number of dependents - .

 19. Time lost on account of illness in the last two years - - Describe - . Person to be notified in cast of imergency Mr. Sombat Choochai . Address 40 Pitsanulok Rd. Dusit Bangkok 10300 Telephone 081-2468100 .

 20. EDUCATION

 21. university - - Subjects studied book - keeping, computer, office machine operation, comercial law, economics, genaral business, languages(Thai, English, Chinese) School and college activities member of Computer Club (2001-2004) SPECIAL KNOWLEDGE AND SKILL Special skillsComputer .

 22. Hobbies or special interests outside business reading, and photography . Typing speed(Thai) 70 words (English) 50 words per minute Foreign language English read √ write √ speak √ Chinese read √ write √ speak √

 23. EMPLOYMENT RECORD Previous employment Begin with your most recent employment and work back conseutively to your first job since leaving school or college

 24. REFERENCES Give the names of three persons not relatedto you, whom you have known at least one year.

 25. I here by certify that the information given above the best of my knowledge is true and correct fully understand that false statement given will cause my dismissal from your employment. Signature Udon Choochai.

 26. Interviewed by __________________________ Employed as __________________________ Starting Date __________________________ Pay Rate or Salary_______________________ Probation Period ________________________ Medical Check __________________________

 27. WAIT A MINUTE, PLEASE โปรดรอสักครู่

 28. 3) Resume resumeคือ ประวัติการศึกษาและการทำงานของผู้สมัครงานที่จะต้องเขียนแยกจากจดหมายสมัครงาน ไม่มีรูปแบบตายตัว resume ยังเรียกได้อีกหลายชื่อ ได้แก่ ประวัติย่อ, ประวัติส่วนตัว, ประวัติการศึกษาและการทำงาน, curriculum vitae (CV), personal profile, personal data sheet, qualification sheet, biodata, summary

 29. resume ประกอบด้วย 1. ข้อมูลส่วนตัว(Personal details)ได้แก่ ชื่อ – นามสกุล อายุ เพศ วัน เดือน ปีเกิด สถานที่เกิด สถานภาพทางการสมรส น้ำหนัก ส่วนสูง สุขภาพ 2. ข้อมูลทางการศึกษา(Education)คือ ประวัติการศึกษา เรียงลำดับ คุณวุฒิทางการศึกษาจากวุฒิสูงสุดลงมา กิจกรรมที่ทำระหว่างเรียน ผลงานเด่น รางวัลที่ได้รับ

 30. 3. ประสบการณ์ในการทำงาน(Working experience)เรียงลำดับจากงานปัจจุบันลงมา ชื่อและที่ตั้งของสถานประกอบการตำแหน่งงานที่ทระยะเวลาที่ทำงาน ทั้งงาน เต็มเวลา(full time)และงานนอกเวลา(part time)

 31. 4. บุคคลอ้างอิง (References)ระบุชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ ตำแหน่งงาน ชื่อสถานที่ทำงาน เพื่อที่ทางสถานประกอบการจะได้ติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครไปได้ โดยทั่วไปจะต้องมีตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป หรือทางบริษัทอาจระบุจำนวนของบุคคลอ้างอิง ก็ได้

 32. Example 1 Resume of Suwicha Mesook 68 Petkasem Road Muang District, Petburi 76000 Phone 0 – 3234 – 5678

 33. Objective Secretary Education 2000 - 2002 Higher Certification in Vocational Education Skills knowledge of computer good command of English 17 May – 16 Five - month training September 2001 course at Siam Company

 34. Personal Sex Female Age 21 Date of birth March 7, 19…….. Place of birth Petburi Height 170 cms. Weight 50 kgs.

 35. Health Excellent Marital Status Single Hobby Reading Working Experience 1 May 2002 to present Secretary at Hello Company 123 Petkasem Road, Muang District, Petburi 76000

 36. References Mr. Werapan Sookjai Director of Petburi Business College Petkasem Road, Muang District Petburi 76000 Mrs. Maliwan Chokedee, Manager Hello Company 123 Petkasem Road, Muang District, Petburi 76000

 37. Example Resume of Yongyoot Janjaem Position applied for : Electrician Personal Details : Sex Male Age 23 Health Excellent

 38. Height 175 cms. Weight 70 kgs. Religion Buddhism Marital Status Single Hobby Playing the guitar Present Address 24 Silom Road, Bangkok 10500 Phone 0 – 6789 - 01234

 39. Education : 1999 – 2001 Siam Institute of Technology Skills knowledge of computer, fluent in English Activity Member of Electric Power Club

 40. Working Experiences : 20 October 2000 – One-term training course 19 February 2001 at Power Plant Dusit, Bangkok 10300 1 April 2002 Electrician at Siam to present Electric Company 52 Sukhumvit Road, Bangkok 10260

 41. References : Mr.Somsak Chokechai, Director Siam Institute of Technology Rajdamnern Road, Bangkok 10300 Mr. Suwit Wong, Manager Siam Electric Company 52 Sukhumvit Road, Bangkok 10260

 42. 4) Booking Form แบบฟอร์มการจองห้องพัก ประกอบด้วยประเภทห้องพัก หมายเลขห้องพัก วัน เดือน ปี ที่จองห้องพัก ชื่อผู้จองหรือ ผู้เข้าพัก

 43. 5) Guest Registration Form แบบฟอร์มบัตรจดนามผู้เข้าพัก บัตรจดนามแขกผู้เข้าพักในโรงแรม เป็นเอกสารทางธุรกิจอย่างหนึ่ง ที่ไม่มีรูปแบบตายตัวแต่จะต้องมีส่วนต่างๆ ที่เหมือนกันของทุกโรงแรม เช่น ชื่อ– นามสกุล ของผู้เข้าพัก ถ้าเป็นชาวต่างประเทศจะมีหมายเลขหนังสือเดินทาง มาจากประเทศใด เที่ยวบินหมายเลขที่เท่าไร จะเดินทางต่อไปยังประเทศใด เที่ยวบินหมายเลขอะไร ข้อมูลเหล่านี้ขึ้นอยู่กับแต่ละโรงแรม

 44. Example

 45. IDENTITY ALIEN CARD NO. 9-1234-5678-0 หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน / ใบต่างด้าว ACCOUNT TO BE SETTLED BY CASH  CHARGE TO COMPANY  CREDIT CARD  CREDIT CARD NO. 8901 234567 0008

 46. Check out 12.00 noon No visitor are allowed in guest rooms เมื่อเช็คเอาท์แล้วไม่ให้แขกกลับเข้าไปในห้องพักอีก SIGNATURE ลายเซ็น