1 / 15

Cena Petra Fedora 2007

Cena Petra Fedora 2007. Veda nemá vlasť, pretože poznanie patrí cel ému ľudstvu a je pochodňou, ktorá osvetľuje svet. Louis Pasteur Francúzsky biológ a bakteriológ (1822 - 1895).

valencia
Download Presentation

Cena Petra Fedora 2007

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. Cena Petra Fedora 2007

 2. Veda nemá vlasť, pretože poznanie patrí celému ľudstvu a je pochodňou, ktorá osvetľuje svet. Louis PasteurFrancúzsky biológ a bakteriológ (1822 - 1895)

 3. “Československá veda utrpela veľkú stratu. 29 apríla 1990 náhle zomrel Peter Fedor. Mal iba 43 rokov. Človek rýdzeho charakteru. Fyzik a biológ s neobvykle širokým vzdelaním, vedec s fantáziou génia. Obeť našej národnej malosti.” Ladislav Kováč, Alma Mater, 1 (1990) str. 56

 4. Priekopník • Výpočtová neuroveda a umelé neurónové siete - originálny model diskriminačného neurónu, originálne samoorganizujúce sa D-neurónové siete, 10 rokov pred “error-backpropagation” • Genetika - konštrukcia “génového dela” na vstreľovanie DNA fragmentov do buniek • Kognitívna veda - teória vedomia ako kolektívnej emergentnej vlastnosti mozgu na základe oscilácií molekúl neurónových membrán pred objavením tzv. Synchrónnych oscilácií, ktoré dnes mnohí pokladajú za neurálny korelát vedomia

 5. Cena Petra Fedora • RNDr. Peter Fedor, PhD. položil na Slovensku základy interdisciplinárneho výskumu, ktorý spája koncepty a metódy matematiky, fyziky, chémie, biológie a informatiky, a ktorý sleduje exaktné vysvetlenie biologických funkcií, od úrovne nukleových kyselín a membrán po úroveň ľudského mozgu. • Cena Petra Fedora sa udeľuje s cieľom podporiť a oceniť mladých ľudí, ktorí pokračujú v interdisciplinárnom prístupe k biologickým problémom a dosahujú pri tom vynikajúce výsledky.

 6. Prečo cena? • Odmena a motivácia mladým vedcom. • Tvorba súvislej stavby tradície, symbolizovanej menami významných vedcov v tejto interdisciplnárnej oblasti. • Ukázanie vedcom, že aj domáca komunita si váži ich prácu.

 7. Predchádzajúci laureáti • 2001: Doc. MUDr. Andrej Kráľ, Ph.D. za významné výsledky v oblasti skúmania sluchovej mozgovej kôry • 2004: Doc. Ing. Igor Farkaš, Ph.D. za vynikajúce výsledky v oblasti počítačového modelovania jazykových funkcií mozgu • 2006: Peter Kosa, Ph.D. za významné výsledky v molekulárnej charakterizácii genómu mitochondrií viacerých druhov kvasiniek a v štúdiu molekulárnej biológie morfogenézy kvasiniek

 8. Laureáti za rok 2007 • Ing. Norbert Kopčo, PhD, za významný príspevok k teoretickému a experimentálnemu skúmaniu neurálnych mechanizmov sluchu • Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD, za významný príspevok k riešeniu problémov rozhrania mozog-počítač a analýzy EEG v súvislosti so stavmi mozgu

 9. Ing. Norbert Kopčo, PhD • Odborný asistent, Katedra kybernetiky a umelej inteligencie, FEl, Technická Univerzita Košice (Ing. 1996 v počítačovej vede) • Res. Fellow at Hearing Research Center, Department of Cognitive & Neural Systems, Boston University, USA (2003 PhD in Cognitive & Neural Systems)

 10. Ing. Norbert Kopčo, PhD • 2003-08 Postdoctoral researcher, Auditory Neuroscience Lab, Cognitive and Neural Systems Dept., Boston University • 2005-06 Postdoctoral researcher, Center for Cognitive Neuroscience, Dept. of Psychological and Brain Sciences, Dartmouth College • 2006-08 Postdoctoral researcher, Center for Cognitive Neuroscience, Dept. of Psychology and Neuroscience, Duke University

 11. Ing. Norbert Kopčo, PhD • Je recipientom NIH-Fogarty Intl. Center Grant, NSF-NATO postdoctoral fellowship, Fullbright Scholarship, ICA-ASA young scientist grant, National Academy& Natl. Res. Council grant, etc. • Pravidelne publikuje v Journal of the Acoustical Soc. USA výsledky o binaurálnej lokalizácii zvukov, kombinuje psychofyzikálne metódy s výpočtovými modelmi a neurobiologickými poznatkami • Je recenzentom 7 medzinárodných časopisov • 45 konferenčných príspevkov, 9 článkov v karentovaných časopisoch a 50 citácií ISI WOS

 12. Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD • 2001- PhD. v počítačovej vede (University of Paisley, UK) • 1999- Mgr. v matematike (MFF UK, Bratislava) • 1993- Ing. v elektrotechnike (ČVUT, Praha)

 13. Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD • 2001-2004 pracoval na dvoch projektoch v NASA Ames Research Center v Kalifornii. Prvým projektom bolo monitorovanie mentálnej únavy a druhým tvorba, vývoj a validácia protokolov rozhrania mozog-počítač. • 2004-2007 pracoval v Austrian Research Institute for Artificial Intelligence (OFAI), Vienna, V projekte 6RP-EU SENSATIONbol zodpovedný za vývoj a validáciu nových pravdepodobnostných metód pre modelovanie spánkového a spánkovo-bdelostného kontinua. • Od októbra 2007 pracuje na Institute of Medical Cybernetics and Artificial Intelligence, Center for Brain Research, Medical University of Vienna. Je zodpovedným riešiteĺom FWF projektu Multisenzorické modelovanie spánkového procesu s fúziou kontextovej informácie.

 14. Ing. Mgr. Roman Rosipal, PhD • Je autorom alebo spoluautorom 18 recenzovaných odborných publikácií a štyroch knižných kapitol. • K jeho prácam sa viaže 115 citácií (ISI WOS). • Poskytol 12 pozvaných prednášok na univerzitách, výskumných inštitúciách a konferenciách v USA, Európe a Japonsku. • Bol členom vedeckej rady 9 medzinárodných konferencií, • Pravidelne recenzuje príspevky pre 12 medzinárodných karentovaných časopisov. • Je členom dvoch edičných rád.

 15. Gratulujeme a želáme ďalšie úspechy !

More Related