Height and distance
Download
1 / 11

Height and Distance - PowerPoint PPT Presentation


 • 77 Views
 • Uploaded on

Height and Distance. rxbIr isMG.gurjIq isMG.jsivMdr isMG jmwq = dsvI srkwrI.sInIAr.sYkMfrI.skUl.auksI sYxIAW.ijlw pitAwlw. BUimkw. iqkoximqI iv`c AsI iek smkox iqRBuj dI vrqo krdy hW [

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Height and Distance' - vail


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Height and distance

Height and Distance

rxbIrisMG.gurjIqisMG.jsivMdrisMG

jmwq=dsvI

srkwrI.sInIAr.sYkMfrI.skUl.auksIsYxIAW.ijlwpitAwlw


Buimkw
BUimkw

 • iqkoximqI iv`c AsI iek smkox iqRBuj dI vrqo krdy hW [

 • ies leI AsI iemwrq mInwr , phwV jW dr`Kq Awid nU iek lMbwqmk ryKw dy rUp ivc Aqy AwdmI jW phwVI dI cotI Awid nUM iek ibMdU dy rUp ivc drswaudw hY [


Idrsti rykw
idRStIryKw

 • jdo AsI iksy vsqU nMU dyKdy hW qW swfI A`K Aqy aus vsqU nUM imlwaux vwlI ryKw idRStI nUM AsI ryKw AwKdy hW [


Aucwx kox
aucwxkox

jykr koeI vsqU swfI A`K dI lytvI ryKw qo au`pr qW swNnMU vsqU nUM dyKx leI isr nUM au`pr cu`kxw pvygw [ies qrw swfIAw A`KW iek kOx nwl a`pr v`l GuMm jwdIAw hn [ ies kox nUM AsI aucwx kOx AwKdy hW [


Invwx kox
invwx kox

 • jykr koeI vsqU swfI A`Kw dI lytvI ryKw qo hyTW hovy qW swnMU vsqU nMU dyKx leI isr nMU hyTw krnw pvygw ies qrw swfIAw A`Kw ie`k kox nwl hyTw v`l GuMm jWdIAW hn ies kox nUM AsI invwx kox AwKdy hW [


Audwrhx
audwrhx

 • iek mInwr DrqI a`pr is`Dw KVw hY [mInwr dy ADwr qO 30 mItr dUrI qy siQq i`k ibMdU qO mInwr dI cotI dw aucwx kxo 60 hY [ mInwr dI aucweI pqw kro [

 • h`l :

 • mMn lau AB mInwr hY Aqy C mInwr dy ADwr ibMdU 30 mI : dUr DrqI qy siQq auh ibMdU hY , ijs qo mInwr dI cotI dw aucwx kox 60 hY [mInwr ryKw KMf dy rUp ivc drswaudy hoey AsI pRSn nUM icqr 13 .5 ivc idKwey Anuswr drsw skdy hW [


Height and distance

 • hux tan 60=AB/BC (ies leI tanø =lMb/ADwr)

 • =>tan60 =AB/30 [ies leI bc =30 mI: ]

 • => anderehood 3×30 =ab [ies leI tan 60=3]

 • Bwv AB =30 anderehood 3 miter:

 • Anderehood 3×1.732lYx qy

 • AB =[30×1.732] mI.= 51.96 mI.


Audwrhx1
audwrhx

 • nUMryKwKMfdyrUpiv`cdrswkyAsIpRSnnMUic`qr 13.7 iv`cidKweyAnuswrdrswskdyhW [ huxsmkoxIiqkox ABC< ivc sin 45= ab /ac [¿ iesleI sin ø =lMb /krx

 • jW 1/ anderehood 2 =12/ac ikauik ac 12 anderehood 2

 • =12×1.414

 • =16.968

 • iesqrwqwrKMbydyADwribMdU (Bwv B ) qo 16.97 mI : dIdUrIqyjmInivcd`bIhY [

 • iekibjlIdyKMbydIaucweI 12 mI : hY [ DrqIqyisDKVwr`KxleIiesdyisryqyiekstIldIqwrbMnIhY [ ijsdwdUsrwisrwbxwaudIhovyqWd`SoikqwrKMbydyADwribdUqOikMnIdUrqyjmInivcjmInivcdibAwhoieAwhY [jykriehstIldIqwrDrqI 45dwkOxd`bIhoeIhY ?

 • h`l :mMnlau AB ibjlIdwKMbwhYAqy ACÇ stIldUIqwrhY [ ibjlIdyKMby


Audwrhx2
audwrhx

 • DrqIa`pris`DyKVyi`ek 10 mI ; a`ucyKMbydya`prlyisryqyie`kr`swbMinAWhYijsdwdUsrwisrwDrqIau`qysiQqkIqwigAwhY [ie`kklwkwrDrqIqor`syrwhIKMbydyaprlyisryv`ljwirhwhYjykrDrqInwl 30dwkoxbxwaudwhovyqWd`soikklwkwrnMUkMbydyisryq`kphMcxleIiknIdUrIqihkrnIpvygI [

 • h`l :

 • mMnlau AB ie`k 10 mI: au`cwKMbwhYAqy AC r`swhYijsdw

 • isrwDrqIqysiQqhY [ klwkwribMdU C isryqoisryv`ljwrhIhY [ KMbynMUryKwKMfAqyAwdmInMUibMdUrUpivcdrswauxnwlAsIpRSnnMUic`qr 13.8 ivc` idKweyAnuswrdrswskdyhW [

 • huxsmkoxIiqRkox ABC ivc


Height and distance

 • sin 30 AB/AC [ ies leI sin ø =lMb /krx

 • Bwv =1/2 =10/ AC

 • jW AC =10×2 =20

 • ies qrW klwkwr nMU KMby dy isry q`k phuMcx leI 20 mI : dUrI qYA krnI pvygI [