1 / 46

ЗВІТ про підготовку науково-педагогічних кадрів

ЗВІТ про підготовку науково-педагогічних кадрів. Новикової М.В. заступника директора ІЕМ з наукової роботи. "Завданням часу є не державна організація науки, а державна допомога науковій творчості нації" ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ

vadin
Download Presentation

ЗВІТ про підготовку науково-педагогічних кадрів

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. ЗВІТпро підготовку науково-педагогічних кадрів Новикової М.В.заступника директора ІЕМ з наукової роботи

 2. "Завданням часу є недержавна організація науки, а державна допомога науковій творчості нації" ВОЛОДИМИР ВЕРНАДСЬКИЙ Дослідницький університет – це вищий навчальний заклад, що має статус національного, значний науковий, науково-технічний та інноваційний потенціал і є визнаним лідером у галузі вищої освіти Сутність класичного дослідницького університету – інтеграція навчального процесу та фундаментальних наукових досліджень (уперше системно визначена В. Гумбольдтом у ХІХ ст). Девіз: Відданість науці!”. ВІЛЬГЕЛЬМ ФОН ГУМБОЛЬДТ

 3. Надання, підтвердження та позбавлення статусу • Для надання університету, підтвердження або позбавлення статусу дослідницького МОН утворює комісію з числа власних працівників, працівників інших центральних органів виконавчої влади, що мають у підпорядкуванні національні університети, Національної та галузевих академій наук, ВАК, відповідних громадських організацій (за згодою). • Надання статусу дослідницького університету та позбавлення університету статусу дослідницького здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням МОН у разі відповідності та невідповідності відповідно університету критеріям діяльності. • Університет протягом шести місяців від дня надання йому статусу дослідницького розробляє на підставі затверджених МОН загальних вимог програми розвитку дослідницького університету, які затверджує комісія. Щороку університет подає до МОН звіт про стан виконання цих програм. • Строк, на який університету надається статус дослідницького, становить п'ять років. Підтвердження статусу дослідницького університету здійснюється Кабінетом Міністрів України кожні п'ять років за поданням МОН на підставі висновків комісії.

 4. 1 Науково-технічний та інноваційний потенціал Наукові дослідження та підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації 2 Стандарти європейського наукового освітянського простору 3 4 Співпраця з іноземними та вітчизняними університетами, з національною та галузевими державними академіями Високі показники в національних рейтингових системах 5 Підготовка кадрів для інноваційного розвитку України 6 СКЛАДОВІ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ НАУ

 5. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЕМ Проведення наукових досліджень Кафедральні НДР Бюджетні НДР Госпдоговірні НДР Керівництво аспірантами, консультування докторантів Підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації Організація та проведення захисту дисертаційних робіт Апробація результатів наукових досліджень Організація та проведення наукових семінарів, Оформлення результатів досліджень у вигляді статей, монографій Видання друкованих та електронних фахових журналів, збірників наукових праць, монографій

 6. Прийняття участі у: олімпіадах; наукових конкурсах; наукових темах; конференціях; робота над науковими дослідженнями та відображення результатів у наукових статтях Підготовка першого варіанту дисертації, чітко обраний напрям дослідження “лайт ” варіант Складання іспитів до аспірантури, інтенсивне доопрацювання роботи відповідно вимог МОНУ Семінар, підготовка до захисту документів ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ 3-5 курс Робота у Студентському науковому товаристві, Раді молодих вчених, Інституті новітніх технологій Магістратура Аспірантура Захист Вирішення питання щодо працевлаштування на кафедрах інституту

 7. ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ НАУ У 2010 РОЦІ Всього: 51 монографія, 31 підручник, 93 навчальні посібники

 8. Видання монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ Загальна кількість праць по ІЕМ - 144 Кафедра економіки Кафедра економічної кібернетики Кафедра фінансів, обліку і аудиту

 9. Видання монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ(продовження) Кафедра маркетингу та ресурсозабезпечення Кафедра міжнародної економіки Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Кафедра логістики

 10. Видання монографій, підручників та навчальних посібників з грифом МОНУ(продовження) Кафедра організації авіаційних перевезень Кафедра вищої математики Кафедра організації авіаційних робіт і послуг Кафедра економічної теорії

 11. КОНКУРС НА КРАЩІ ПІДРУЧНИКИ, НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ, МОНОГРАФІЇ, СЛОВНИКИ, ФАХОВІ НАУКОВО-ПОПУЛЯРНІ ВИДАННЯ ТА ЕЛЕКТРОННІ ПІДРУЧНИКИ ДЛЯ ВНЗ I. Розділ “Підручник”: 1 місце: Кудрін А.П., Кулик М.С., Зайвенко Г.М., Волянська Л.Г., Панін В.В. “Технологія літакобудування “ (Аерокосмічний інститут); 2 місце: Першаков В.М. “Reinforced concrete and stone structures” (Інститут аеропортів); 3 місце: Запорожець О.І., Протоєрейський О.С., Франчук Г.М., Боровик І.М.“Основи охорони праці“ (Інститут екологічної безпеки)ілокур І.П., “Основи дефектоскопії“ (Аерокосмічний інститут). II. Розділ “Навчальний посібник“: 1 місце: Куліш В.В., Козлова Н.Л., Кузнєцова О.Я., Марінченко Г.Є. Комплекс навчальних посібників у чотирьох частинах серії “Physics” (Аерокосмічний інститут); 2 місце: Бойченко С.В., Моца В.Г., Тітова О.С.“Газ і паливно-мастильні матеріали“ (Аерокосмічний інститут); 3 місце: Пічугін М.Ф., Нестерук В.Г., Іщенко Д.А., Сащук І.М., Пінчук О.І.“Довідник молодого офіцера“ (Житомирський військовий інститут радіоелектроніки імені С.П. Корольова). III. Розділ “Монографія”: 1 місце: Луцький М.Г., Азарсков В.М., Бочарніков В.П., Свєшніков С.В.“Анализ и прогнозирование финансовых инструментов в условиях кризиса“ (Інститут аерокосмічних систем управління); 2 місце: Стеклов В.К., Юдін О.К., Руденко О.А.“Комбинированные системы фазовой автоподстройки” (Інститут інформаційно-діагностичних систем); 3 місце: Кулаєв Ю.Ф.“Экономика гражданской авиации Украины” (Інститут економіки та менеджменту). IV. Розділ “Електронний підручник для ВНЗ”: 1 місце: Харченко В.П., Чинченко Ю.В., Остроумов І.В.“Основи теорії прийняття рішень в системі обслуговування повітряного руху” (Інститут аеронавігації).

 12. Публікації науково-педагогічного складу ІЕМ (статті, тези доповідей) Загалом по ІЕМ Кафедра економіки Кафедра економічної кібернетики Кафедра фінансів, обліку і аудиту

 13. Публікації науково-педагогічного складу ІЕМ (статті, тези доповідей) продовження Кафедра міжнародної економіки Кафедра маркетингу та ресурсозабезпечення Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Кафедра логістики

 14. Публікації науково-педагогічного складу ІЕМ (статті, тези доповідей) продовження Кафедра організації авіаційних перевезень Кафедра вищої математики Кафедра організації авіаційних робіт і послуг Кафедра економічної теорії

 15. Кафедра фінансів, обліку і аудиту Публікації співробітників ІЕМ (статті) у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних Загалом по ІЕМ Кафедра економіки Кафедра економічної кібернетики

 16. Публікації співробітників ІЕМ (статті) у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (продовження) Кафедра маркетингу та ресурсозабезпечення Кафедра міжнародної економіки Кафедра менеджменту організацій Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств

 17. Публікації співробітників ІЕМ (статті) у виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (продовження) Кафедра логістики Кафедра організації авіаційних перевезень Кафедра організації авіаційних робіт і послуг Кафедра вищої математики

 18. АНАЛІЗ ІНДЕКСАЦІЇ НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ у фахових виданнях, які входять до міжнародних наукометричних баз даних (SCOPUS , Web of Science, INSPEC та інш.) за останні 5 років Загалом за 5 років співробітниками ІЕМ опубліковано 133 статті в виданнях, що входять до міжнародних баз даних (критерій -125), але значна кількість (68 – 55%) в виданнях з інших галузей наук (фіз.-мат., техн., педагог. Та інш.). Причина – надзвичайно низькій рівень представництва економічних видань

 19. Стан представництва українських видань в системі SCOPUS та інших базах даних • SCOPUS — найбільш відома бібліографічна і реферативна база даних та інструмент для відстеження цитованості статей, опублікованих у наукових виданнях. Розробником та власником SCOPUS є видавнича корпорація Elsevier. База даних доступна на умовах передплати через веб-інтерфейс. • Система SCOPUS – більше 26000 назв періодичних видань, з яких • українських – 41 (18 активних) – жодного з економічних наук • Зареєстровано більше 500 наукових і професійних журналів (тобто мають принаймні номер ISSN) – з них понад 70 економічних видань в т.ч. “Проблеми системного підходу в економіці”, “Проблеми підвищення ефективності інфраструктури” (але наявність номера ISSN не є достатньою умовою) • Серед 210 економічних видань, які включені ВАК України до списку фахових видань, лише 13 (на кінець 2010 року) могли вважатися виданнями які входять до міжнародних баз даних (INSPEC, РИНЦ – російські бази даних, які є похідними бази Web of Sciences) • Найближче представництво компанії Elsevier знаходиться в Росії • Таким чином кількість економічних видань в Україні, в яких можливо презентувати результати наукової роботи надзвичайно обмежена, і ці видання мають низький рівень цитування • Тому одним з основних напрямків наукової діяльності ІЕМ з метою підвищення конкурентноздатності української науки повинно стати підвищення статусу власних наукових видань з метою їх включення до міжнародної бази даних SCOPUS (видавництво Elsevier), або подібної до неї Web of Science (інформаційна база GoogleScholar)

 20. Базові критерії оцінювання видання експертною радою SCOPUS Обов'язкові (або рекомендовані) складові журналу для успішного включення до міжнародної бази даних SCOPUS, або WebofScience • Наявність ISSN(Internationalstandardserialnumber). • Cпискипристатейної бібліографії; • Наявність резюме англійською мовою (включаючи назву роботи та авторів, для деяких баз також необхідні назви та адреси інститутів); • Веб-сторінка видання, особливо її англійська версія, повинна працювати та вчасно оновлюватися; • У складі редакційної ради мають активно працювати закордонні вчені; • Оформлення переліку цитованої літератури відповідно до загальноприйнятих міжнародних стандартів; • Строге дотримання строків виходу видань; • Високий науковий рівень видання (авторитетність, репутація, доступність). Наявний стан не відповідає багатьом з цих критеріїв

 21. ПАТЕНТИ ТА КОМП'ЮТЕРНІ ПРОГРАМИ за підрозділами НАУ

 22. Обсяги фінансування НДДКР (тис.грн) Загалом по ІЕМ Кафедра економіки Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємств Кафедра фінансів, обліку і аудиту

 23. Обсяги фінансування НДДКР (тис.грн) (продовження) Кафедра логістики Кафедра організації авіаційних перевезень Кафедра організації авіаційних робіт і послуг

 24. Інформаційні дані щодо навчання аспірантів/докторантів ІЕМ (станом на 01.11.2011р.) Загальна кількість аспірантів, докторантів ІЕМ – 74, з них: очна – 37, заочна – 37Загальна кількість докторантів ІЕМ – 6 Закінчується термін навчання:

 25. Захисти кандидатських і докторських дисертацій у спеціалізованій вченій раді Д 26.062.02 за 2006-2010 р.р.

 26. Результати роботи наукових керівників (штатних співробітників) з аспірантами (кількість захищених робіт) за 2006-2010 р.р.

 27. ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ У 2010 РОЦІ Σ докторів наук – 7, кандидатів наук – 74+14 (ІНТ)=88 Кандидати наук Доктори наук ЗАХИСТ ДИСЕРТАЦІЙ (2003-2010 рр.)

 28. Кількість відрахованих та незахищених аспірантів та докторантів (2005-2010р.)

 29. Проходження стажування науково-педагогічним складом ІЕМ та студентами Студенти Науково-педагогічні працівники

 30. ПАМЯТКА ДЛЯ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ АСПІРАНТІВ • Відповідно до розпорядження проректора з наукової роботи від 03.04.2009 р. № 01/роз.ст та від 13.04.2009р. № 02/роз.ст, розробленого на основі рішення Департаменту роботи з кадрами вищої школи та державної служби: 1.1. Термін подачі обов’язкових документів, необхідних для вступу до аспірантури – до 1 серпня. 1.2.  Встановлено термін проведення вступних іспитів до аспірантури один раз на рік: з 1 вересня по 30 вересня. 1.3. Термін подачі обов’язкових документів, необхідних для вступу до докторантури - до 1 жовтня. 1.4. Зарахування до аспірантури та докторантури – 1 листопада. 1.5. Встановлено термін проведення кандидатських іспитів два рази на рік: - з 15 березня по 31 березня; - з 15 жовтня по 31 жовтня. 1.6. Термін подачі обов’язкових документів для складання кандидатських іспитів: - до 15 лютого; - до 15 вересня.

 31. ПАМЯТКА ДЛЯ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ АСПІРАНТІВ (продовження) 2. Відповідно до розпорядження про атестацію аспірантів та докторантів від 05.10.2007 р. № 55/роз: 2.1. Проведення атестації аспірантів та докторантів здійснюється відповідно до поданих дирекції інститутів графіків атестації. 2.2. Звіти про атестацію аспірантів і докторантів, проведену на кафедрах, затверджувати на засіданні вченої ради інститутів: атестація проводиться два рази на рік: 1 – проміжний звіт за півріччя; 2 – заключний за рік навчання, відповідно до дати зарахування в аспірантуру чи докторантуру. 3. Атестація аспірантів та докторантів вважається успішною при наявності наступних документів: • позитивного розгляду результатів навчання на засіданні кафедри; • розглянутої атестації на вченій раді інституту на підставі представлених даних кафедрами за якими закріплені аспіранти (витяги з протоколу кафедр та звіти аспірантів); • заповненої картки аспіранта чи докторанта, з усіма підписами та посиланням на номер витягу з протоколу вченої ради інституту; • для докторантів – при наявності відповідно оформленої атестаційної картки, списку наукових праць та з опрацьованим матеріалом роботи – особисто з’являться за підписом до проректора з наукової роботи університету; • секретар вченої ради інституту подає витяг з протоколу про атестацію аспірантів і докторантів до відділу докторантури та аспірантури в установлені терміни – до 20 травня та до 20 листопада кожного року.

 32. ПАМЯТКА ДЛЯ НАУКОВИХ КЕРІВНИКІВ АСПІРАНТІВ (продовження) 4. Для здачі кандидатських іспитів у тому числі додаткових необхідно: • Необхідно готуватися до іспиту відповідно до програми Підготовки аспірантів і здобувачів до складання кандидатських іспитів (згідно програми спеціальності за якою здається іспит). 2. Підготувати належним чином додаткову програму, для цього: • розробити її з науковим керівником відповідно до напряму наукового дослідження дисертаційної роботи; • оформити згідно постійно діючого зразка; • розглянути та затвердити додаткову програму на засіданні кафедри де працює науковий керівник; • витяг протоколу засідання кафедри та додаткову програму (усе у 2-х примірниках, з підписами) не пізніше ніж за місяць до кандидатського іспиту надати до секретаря вченої ради Інституту; • секретар вченої ради представляє на розгляд до вченої ради додаткові програми та затверджує їх відповідно у голови вченої ради Інституту; • додаткові програми секретар вченої ради безпосередньо передає їх до кандидатського іспиту особі відповідальній за проведення іспитів за спеціальностями, які закріплені за Інститутом економіки та менеджменту. УВАГА! Кандидатські іспити, які проводяться іншими структурними підрозділами Національного авіаційного університету чи іншими Вищими навчальними закладами – додаткові програми затверджуються безпосередньо вченою радою структурного підрозділу, де складається іспит. 3. Підготувати реферат, оформлюється у вільній формі (приблизно 30-35 сторінок машинописного тексту). На титульній сторінці повинна бути оцінка наукового керівника.

 33. Кількість студентів, які беруть участь у виконанні НДДКР Інституту економіки та менеджменту (2008-2010 рр.)

 34. Кількість опублікованих статей та тез доповідей за участю студентів (2007-2010 рр.) Загалом по ІЕМ

 35. Кількість залучених студентів у конференціях (2008-2010 рр.)

 36. Кількість студентів, які приймали участь у конкурсах (2008-2010 рр.) Конкурс стипендіальної програми «Завтра.UA» Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук

 37. Переможці Конкурсу Стипендіальної програми «Завтра. UA» Фонду В.Пінчука: 1.Пєхотіна Ольга В’ячеславівна(2009р.) 2. Ціпан Ольга Ярославівна (2010 р.), 3. Черних В.В. (2010 р.), 4. Пєхотіна О.В. (2010 р.)

 38. Кількість студентів, які залучені в наукових гуртках (2008-2010 р.р.) Кількість студентів, які приймали участь у І-му етапі Всеукраїнської студентської олімпіади (2007-2010 рр.)

 39. Критерії діяльності для самоврядного (автономного) дослідницького закладу

 40. продовження таблиці

 41. продовження таблиці

 42. продовження таблиці

 43. Згідно світовому досвіду для отримання студентами елітної освіти у дослідницькому університеті, Інститут економіки та менеджменту, повинен забезпечувати:

 44. Перелік запланованих конференцій ІЕМ на 2011 р.

More Related