Download
samenwerken in een team n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Samenwerken in een team PowerPoint Presentation
Download Presentation
Samenwerken in een team

Samenwerken in een team

97 Views Download Presentation
Download Presentation

Samenwerken in een team

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Samenwerken in een team Op school en op stage (BPV)

 2. Leerdoelen • Jij kunt uitleggen wat groepsvorming is • Je kunt de kenmerken van een team en voorwaarden voor goed functioneren benoemen • Je kunt in een team de werkzaamheden onderling afstemmen • Jij kunt collega’s advies vragen en geven en feedback hanteren • Jij kunt persoonlijke houdingsaspecten onderkennen.

 3. Groepsvorming • Formele groependeze groepen ontstaan om organisatorische redenen(werk bv) • Informele groependeze groepen ontstaan om individuele redenen (vriendschap bv)

 4. Groepen • Formele groepen zijn door het management bewust samengesteld • Informele groepenzijn op vrijwillige basis en niet door het management samengesteld

 5. Groepen • Primaire groepengroot onderling vertrouwen en emotionele band (familie) • Secundaire groepenontbreekt vertrouwen en band

 6. Groepen en functiesInterne functies v.d. groep • Sociale identiteit van de groepsleden • Creëren van een referentiekader • Zich van anderen kunnen onderscheiden

 7. GroepenExterne functies v.d. groep • Positieve externe functies voor een groep • Negatieve externe functies voor een groep

 8. GroepenPositieve externe functies • Verbreding kennis en vaardigheid • Verbreding van visie • Verbeterde acceptatie • Verbeterde communicatie

 9. GroepenNegatieve externe functies • Te sterk streven naar overeenstem-ming • Machtsvor-ming • Afwijkende subcultuur

 10. Toetreden tot groepen gaat met problemen gepaard • IdentiteitWie ben ik? Wat moet ik doen? Welke rol moet ik spelen? • MachtWie heeft er de macht? Welke macht kan ik zelf uitoefenen? • NutWat kan de groep voor mij betekenen? • AcceptatieBen ik geaccepteerd? Voel ik me prettig?

 11. Je kunt je acceptatie in de groep bevorderen door • Te luisteren naar feedback(reacties die groepsleden geven) • Een open houding aan te nemen(verdedig niet, wacht niet af, toon jezelf) • Jezelf goed te kennen(ken je eigen gedrag in groepen en hou er rekening mee)

 12. Het team in de arbeidsorganisatie • een team is een kleiner samenwerkingsverband van • mensen die met bepaalde middelen en deskundigheid • aan een bepaald doel werken

 13. Plaats van het team in de organisatie • Afhankelijkheid van de verschillende teams onderling • Directe afhankelijkheid is wanneer je meteen in de problemen komt als een ander team een fout maakt • Indirecte afhankelijkheid wil zeggen dat wat het ene team doet niet meteen gevolgen heeft voor het andere

 14. Voordelen van een team • De cliënt ziet meer gezichten • Ondersteuning van teamgenoten is mogelijk • Pieken in drukten opvangen met elkaar • Meer deskundigheid

 15. Nadelen van een team • Kwetsbaar samenwerkingsverband • Beperking vrijheid beleidsbepaling • Beperking individuele vrijheid • Overleg kost vaak veel tijd

 16. Voorwaarden voor samenwerken in een team • Gezamenlijk doelduidelijk omschreven doel met taakomschrijving • Teamleden deskundig en bekwaam • Duidelijke functiebeschrijving • Onderlinge verhoudingen functioneel • Teamleden moeten gemotiveerd zijn

 17. Deskundig en bekwaam symetrisch = zelfde deskundigheid en karaktereigen-schappen complementair = verschillen van elkaar maar elkaar aanvullend Karaktereigen-schappen Samenstelling van een team

 18. Werkstijlen • Dromercreatief maar besluiteloos • Denkertheoretisch niet altijd praktisch • Beslisserpraktisch minder sociaal • Doeneractief maar ongeduldig

 19. Teamrollen • Voorzitter • Vormer • Planter • Waarschuwer • Organisator • Groepswerker • Brononderzoeker • Afmaker

 20. Samenhang in een team • Trots • Solidariteit • Teamgeest • Samenwerken • Onderling vertrouwen

 21. Eigen bijdrage aan de samenwerking • Deskundig en bekwaam zijn en blijven • Advies kunnen geven en vragen • Afspraken maken en nakomen • Kunnen deelnemen aan overlegmomenten

 22. Advies geven • Onderscheid maken tussen gevraagd en ongevraagd advies • Analyseer de vraag • Stimuleer het handelen • Realiseer je dat advies doorgaans persoonsgebonden is • Formulier je advies niet dwingend

 23. Dau-formule • Duidelijk • Acceptabel • UitvoerbaarDau-formule

 24. Sociale vaardigheden in een team • Inlevingsvermogen (empathie) • Echtheid • Assertiviteit • Feedback kunnen ontvangen en geven • Conflictbeheersing • Flexibiliteit

 25. Feedback-regels • Gebruik de ik-vorm • Wees correct • Doseer feedback • Wees kort en bondig • Vraag of het klopt

 26. Richtlijnen conflictbeheersing • Voorkom dat de ene tegenstelling de andere oproept • Hou zakelijke en persoonlijke aspecten uit elkaar • Hou onder alle omstandigheden het contact in stand • Ga niet in de aanval als vorm van verdediging

 27. Eigen bijdrage bespreekbaar maken • Beschrijf je eigen bijdrage • Herken de gevolgen van je eigen bijdrage • Bespreek en stel je eigen bijdrage bij

 28. Afstemmen werkzaamheden • Inventariseer werkzaamheden • Samenhang beoordelen • Overleggen met collega’s • Afspraken vastleggen • Planning bewaken en bijstellen • Initiatief nemen, flexibel zijn