Organizing for efficiency a study of norwegian somatic hospitals
Download
1 / 22

Organizing for efficiency - a study of Norwegian somatic hospitals - PowerPoint PPT Presentation


 • 92 Views
 • Uploaded on

Organizing for efficiency - a study of Norwegian somatic hospitals. Lars Erik Kjekshus. Sykehuset som instrument. Organisasjonsstruktur. Output (produktivitet). Input (innsatsfaktorer). Instrumentell teori. Begrenset rasjonalitet Betydningen av formelle strukturer

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Organizing for efficiency - a study of Norwegian somatic hospitals' - usoa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Organizing for efficiency a study of norwegian somatic hospitals

Organizing for efficiency- a study of Norwegian somatic hospitals

Lars Erik Kjekshus


Sykehuset som instrument
Sykehuset som instrument

Organisasjonsstruktur

Output

(produktivitet)

Input

(innsatsfaktorer)


Instrumentell teori
Instrumentell teori

 • Begrenset rasjonalitet

 • Betydningen av formelle strukturer

 • Betydningen av omgivelser


Instrumentell teori1

Toppledelsen, informasjonsavdelingen

Organisasjonens mellomnivå

Organisasjonens

kjernevirksomhet

Institusjonelle

Omgivelser

(finansieringssystem,

politiske signaler,

sammenslåinger)

Tekniske omgivelser

(opptaksområde,

andelen eldre,

nære omgivelser)

Instrumentell teori

Skjermet planlagt kirurgi Paper 1

Forholdet til primærhelsetjenesten

Paper 3

Om å sml sykehusprestasjoner Paper 2

Sykehussammenslåinger Paper 4

Eksogene sjokk og

Organisasjonsendringer Paper 5


Generell skisse av modellene
Generell skisse av modellene

yi=αi+βXi +

yi = (1,……N)

yi =  + i1BUD + i2POL + i3HOSP + i4DRG + i5STR +

itINTORG +

yi=(yi1,…., yit) er observasjoner av avhengige variabler (som kostnadseffektivitet, gjennomsnittelig liggetid), Xi=(Xi1,…., Xit) er observasjoner av uavhengige variabler

itIOMG + 

itIOMG +

itINTORG=(i1INTORG,……, itINTORG) er observasjoner av sykehusenes interne organisasjonsstruktur

itTOMG = (i1TOMG,……, itTOMG) er observasjoner av sykehusenes tekniske omgivelser (kommunale utgifter til sykehjem, andelen eldre i sykehusenes opptaksområde)

itIOMG = (i1IOMG,……, itIOMG) er observasjoner i sykehusenes institusjonelle omgivelser (sykehussammenslåinger, endring I finansieringssystem)


Definisjon av effektivitet

Organisatorisk effektivitet (indre effektivitet)

Ressurser

Sykehus

Produksjon

effekt

Behandlingseffektivitet

(ytre effektivitet)

Definisjon av effektivitet

Organisatorisk effektivitet skiller seg fra behandlingseffektivitet ved at den ikke måler effekt av behandling men effekt av organisering (indre effektivitet)

Effektivitet er forholdet mellom ressursinnsats og produksjon målt i forhold til en norm om hva som skal produseres.

 • Antall justerte opphold

  • Antall polikliniske behandlinger

  • Antall dagbehandlinger

  • eller liggetid (length of stay)

 • Kostnader til medisiner og medisinsk forbruksmateriell

  • Lønnskostnader (kostnads-effektivitet) eller

  • årsverk (teknisk effektivitet)Utvalgte intorg data hero 2002 1 organisasjonsutvikling ved sykehusene 1999 2001
Utvalgte INTORG – DATA (HERO 2002:1)Organisasjonsutvikling ved sykehusene, 1999-2001:


En gjennomgang av paper som inng r i avhandling med hovedfunn
En gjennomgang av paper som inngår i avhandling med hovedfunn

 • Ring Fencing of Elective Surgery: Does it affect Hospital Efficiency. Submitted to Health Services Management Research. (Co-written with Terje P. Hagen)

 • Om å sammenlikne sykehusprestasjoner. Publisert i Tidsskr Nor Lægeforen nr 25, 2000; 120:3035-9.

 • Primary healthcare and Hospitals Interactions: Effects for Hospitals Length of Stay. Accepted to Scand Journ of Public Health.

 • Ga sammenslåinger av sykehus høyere effektivitet? Erfaringer fra Norge i 1990-årene. Publisert i Tidsskrift for Velferdsforskning, Vol 6. nr. 1, 2003. (Co-written with Terje P. Hagen)

 • External shocks as Triggers of Organizational Change in Hospitals. Submitted to Int Journ of Health Plan. and Management.


Paper 1 hvilken effekt har skjerming av elektiv kirurgi
Paper 1: hovedfunnHvilken effekt har skjerming av elektiv kirurgi?


Organizing for efficiency a study of norwegian somatic hospitals 1345554

Dagkirurgi hovedfunn

Hjem

Elektiv

Omkledningsrom

Dagkirurgi

Vurdering

av

Poliklinikk

Operasjon

?

primærlege

Operasjonsrom

Oppvåkning

Hjem

Epikrise

Operasjonsavdeling

Stryk

Nei

Innleggelse

Akuttmottak

Melding

til

AMK

Ambulanse

-

vurdering

av

Hjem

prioritet

Skjerming av elektiv kirurgi

Lab

/

Rtg

Journal

Nei

pasientgrunnlag

Innleggelse

Innskrivning

på post

Kirurgisk

Innkomstsamtale

/Journal

sengeavdeling:

mave/

tarm,

urologi

,

Lab

/

Rtg

/

Andre

prøver

karkir

,

ortopedi

(+

gyn

og

ØNH)

Anestesi

og

kirurgi

vurdering

Sluse

Hvitsone

Forberedelserom

Premedisinering

Operasjon

?

anestesi/

operasj

Grønnsone

Ja

Hjem

Pre-

Operasjonsal

Rapport

operasjonsrom

Hvit

sone (1-6)

Portør

Utskrives

Ja

Forberedelserom

anestesi/

operasj

Epikrise

Rengj

.

Ø-

hjelp

Operasjon

?

Senge-

rom

Lab

/

Rtg

avdeling

Operasjonsal

Oppvåkning

Grønn

sone (1-6)

Journal

Nei

Tekniske

rom

Bytterom

Intensiv


Forholdet mellom yeblikkelig hjelp og planlagte operasjoner effekter av skjerming
Forholdet mellom øyeblikkelig hjelp og planlagte operasjoner – effekter av skjerming

 • Skjermede enheter er effektive! Men,

 • effektiviteseffekten forsvinner når sykehuset analyseres under ett

 • Skjermede enheter tar pasienter som allerede behandles effektivt

 • Skjerming er sårbar for eksterne forhold


Paper 2 om sammenlikne sykehusprestasjoner
Paper 2: Om å sammenlikne sykehusprestasjoner operasjoner – effekter av skjerming


Paper 3 hvilken betydning har organisering mot prim rhelsetjenesten for variasjon i liggetid
Paper 3: operasjoner – effekter av skjermingHvilken betydning har organisering mot primærhelsetjenesten for variasjon i liggetid?

 • ”Hver tredje pasient over 75 år er på sykehuset kun i påvente av sykehjemsplass” (Helsetilsynet 2000)


Sykehusets forhold til prim rhelsetjenesten
Sykehusets forhold til primærhelsetjenesten operasjoner – effekter av skjerming

 • Positive men ikke signifikante effekter av INTORG.

 • Den dynamiske modellen viste effekt av innføring av sykehushotell.

 • Tekniske omgivelser forklarer variasjon i gjennomsnittelig liggetid.


Paper 4 ga sammensl inger av sykehus h yere effektivitet erfaringer fra norge i 1990 rene
Paper 4: operasjoner – effekter av skjermingGa sammenslåinger av sykehus høyere effektivitet? Erfaringer fra Norge i 1990-årene


Om sykehusene
Om sykehusene operasjoner – effekter av skjerming


Ga sammensl inger av sykehus h yere effektivitet
Ga sammenslåinger av sykehus høyere effektivitet? operasjoner – effekter av skjerming

 • Den generelle kostnadseffekten av å slå sammen sykehus er negativ, men

 • enkelte sammenslåinger ga likevel en positiv effekt.

 • Endring i akuttberedskap gir positiv effekt


Paper 5 eksterne sjokk som utl ser av interne organisasjonsendringer
Paper 5: operasjoner – effekter av skjermingEksterne sjokk som utløser av interne organisasjonsendringer


Teoretisk modell

Lav operasjoner – effekter av skjerming

ytelse

Organisasjons- endringer

+ (innholdseffekt)

Økt

ytelse

Sammenslåing

 (prosesseffekt)

Teoretisk modellAvslutning
Avslutning organisasjonsendringer

 • Avhandlingen gir et nytt blikk på sykehus som instrumenter for koordinert handling

 • Viser en organisasjonsutvikling som antyder en byråkratisering

 • Sykehusenes ulike tilpasninger kan fremme effektivitet og vi ser spesifikke effekter av organisering

 • Å organisere for effektivitet innebærer å inkludere sykehusets kompleksitet og dets omgivelser