teis s aktai reglamentuojantys prekursori kontrol n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Teisės aktai, reglamentuojantys prekursorių kontrolę

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 10

Teisės aktai, reglamentuojantys prekursorių kontrolę - PowerPoint PPT Presentation


 • 166 Views
 • Uploaded on

Teisės aktai, reglamentuojantys prekursorių kontrolę. Jungtinių Tautų teisės aktai. 1988 m. Jungtinių Tautų konvencija dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta LR ratifikavo 1998 m. kovo 12 d. Nr. įstatymu Nr. VIII-660 (Žin., 1998, Nr.38-996; 1998 Nr. 93 )

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Teisės aktai, reglamentuojantys prekursorių kontrolę' - ursula-heath


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
jungtini taut teis s aktai
Jungtinių Tautų teisės aktai
 • 1988 m. Jungtinių Tautų konvencija dėl kovos su neteisėta narkotinių ir psichotropinių medžiagų apyvarta

LR ratifikavo 1998 m. kovo 12 d. Nr. įstatymu Nr. VIII-660

(Žin., 1998, Nr.38-996; 1998 Nr.93)

Pagrindinis tarptautinis teisės aktas

Visi kiti teisės aktai yra įgyvendinantys šios Konvencijos nuostatas

jungtini taut teis s aktai1
Jungtinių Tautų teisės aktai
 • 12 straipsnio 9 d.
 • a) p. Šalis, siekiant išaiškinti įtartinus sandorius, sukuria ir palaiko medžiagų <...> “prekursorių” tarptautinės prekybos monitoringo sistemą. Šios monitoringo sistemos naudojamos glaudžiai bendradarbiaujant su gamintojais, importuotojais, eksportuotojais, didmeninės prekybos atstovais, kurie informuoja kompetentingus organus apie įtartinus sandorius ir užsakymus.
 • d) reikalauja, kad importuojamos ir eksportuojamos medžiagos būtų tinkamai paženklintos, būtų reikiami dokumentai <...> medžiagų pavadinimai, kiekiai ir importuotojo, eksportuotojo arba gavėjo, jei toks yra, adresas.
es teis s aktai
ES teisės aktai
 • 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių)
 • 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005, nustatantis prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles
 • 2005 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1277/2005, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles

Įsigaliojo 2005 m. rugpjūčio 18 d.

lr teis s aktai
LR teisės aktai
 • Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakų prekursorių kontrolės įstatymas (Žin., 1999, Nr. 55-1764; 2008 Nr. 65-2455)
  • nauja redakcija įsigaliojo 2008 m. spalio 1 d.
 • Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. kovo 9 d. nutarimas “Dėl veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo, vietos registravimo, importo ir eksporto leidimų išdavimo ir šios veiklos kontrolės vykdymo taisyklių patvirtinimo” (Žin., 2006, Nr. 29-985; 2009, Nr. 22-849)
  • nauja redakcija įsigaliojo 2009 m. vasario 27 d.
lr teis s aktai1
LR teisės aktai
 • Narkotikų kontrolės departamento 2009 m. kovo 17 d. direktoriaus įsakymas Nr. T1-27 „Dėl formų patvirtinimo“ (paraiškų, ataskaitų, pateikiamų kas 3 metus, formos)
 • Tarpinstitucinės veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), licencijavimo ir registravimo komisijos sudėtis ir darbo reglamentas (patvirtintas NKD direktoriaus 2009 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. T1-15 (Žin., 2009, Nr. 14-576)
 • Subjektų veiklos, susijusios su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais), kontrolės tvarkos aprašas (patvirtintas NKD direktoriaus 2009 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. T1-17 (Žin., 2009, Nr. 15-617)
atsakomyb u teis s aktais nustatyt reikalavim nevykdym
Atsakomybė už teisės aktais nustatytų reikalavimų nevykdymą
 • XXXVII SKYRIUS NUSIKALTIMAI IR BAUDŽIAMIEJI NUSIŽENGIMAI, SUSIJĘ SU DISPONAVIMU NARKOTINĖMIS AR PSICHOTROPINĖMIS, NUODINGOSIOMIS AR STIPRIAI VEIKIANČIOMIS MEDŽIAGOMIS

266 straipsnis. Neteisėtas disponavimas pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)

1. Tas, kas neteisėtai gamino, įgijo, laikė, gabeno, siuntė arba pardavė ar kitaip realizavo pirmos kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius), baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki ketverių metų.

2. Lietuvos Respublikos 2006 m. birželio 22 d. įstatymo Nr. X-711 (nuo 2006 m. liepos 14 d.) (Žin., 2006, Nr. 77-2961) redakcija Už šiame straipsnyje numatytas veikas atsako ir juridinis asmuo.

atsakomyb u teis s aktais nustatyt reikalavim nevykdym1
Atsakomybė už teisės aktais nustatytų reikalavimų nevykdymą
 • ATPK 44-2 straipsnis.
 • Narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ženklinimo, dokumentų tvarkymo, apskaitos ir kitų nustatytų reikalavimų pažeidimas - užtraukia baudą nuo trijų tūkstančių iki šešių tūkstančių litų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimu arba be konfiskavimo.
 • Tos pačios veikos, padarytos asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, - užtraukia baudą nuo penkių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimu arba be konfiskavimo.
 • Veikla, susijusi su antros ir (arba) trečios kategorijos narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) neturint veiklos vietos registracijos pažymėjimo, importo ar eksporto leidimo, kai jie reikalingi, - užtraukia baudą nuo šešių tūkstančių iki dešimties tūkstančių litų su narkotinių ar psichotropinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) konfiskavimu arba be konfiskavimo.
gair s kio subjektams es komisija
Gairės ūkio subjektamsES Komisija
 • Gairės skirtos ūkio subjektams, užsiimantiems veikla su narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais)
 • Tikslas – suteikti praktinių žinių apie narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) reglamentuojančių ES teisės aktų pagrindinių nuostatų įgyvendinimą.
 • Išskirtina trečioji gairių dalis – “Įtartinų sandorių nustatymas ir keitimasis informacija su kompetentingomis valstybės institucijomis”, kurioje yra kontrolinis sąrašas klausimų į kuriuos tiekėjai (ūkio subjektai) turėtų atkreipti ypatingą dėmesį parduodant prekursorius.
 • ES Komisijos Elektroninė mokymo priemonė – projektas.
abipusis keitimasis informacija
Abipusis keitimasis informacija
 • Ūkio subjektų ir kompetentingų valstybės institucijų bendradarbiavimas - PARTNERYSTĖ