2013 2014 tan v n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
2013-2014. tanév PowerPoint Presentation
Download Presentation
2013-2014. tanév

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 50

2013-2014. tanév - PowerPoint PPT Presentation


 • 75 Views
 • Uploaded on

2013-2014. tanév. Tanév rendje. Szorgalmi idő első napja 2013.09.02. hétfő Szorgalmi idő utolsó napja 2014.06.13. péntek Félév vége 2014.01.17. péntek Félévi értesítő kiadása 2014.01.24 péntek Félévi és év végi záró értekezlet a szorgalmi idő utolsó napját követő 15 napon belül

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '2013-2014. tanév' - ursa


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
tan v rendje
Tanév rendje
 • Szorgalmi idő első napja 2013.09.02. hétfő
 • Szorgalmi idő utolsó napja 2014.06.13. péntek
 • Félév vége 2014.01.17. péntek
 • Félévi értesítő kiadása 2014.01.24 péntek
 • Félévi és év végi záró értekezlet a szorgalmi idő utolsó napját követő 15 napon belül
 • Tanítási napok száma: 180
sz netek
Szünetek
 • Őszi szünet: 2013.10. 28 - 10. 31
  • Utolsó: 10.25. /péntek/ Első:11.04. /hétfő/
 • Téli szünet: 2013.12. 23. - 2014. 01. 03.
  • Utolsó: 12. 21. /szombat/ Első:01. 06. /hétfő/
 • Tavaszi szünet: 2014. 04. 17 – 04. 22.
  • Utolsó: 04. 16. /szerda/ Első:04. 23. /szerda/
 • Tanítás nélküli munkanapok (terv)

10.24 Pedagógus továbbképzés és értekezlet

04.17 Pedagógus továbbképzés és értekezlet

05.10 Iskolai majális

01.06, 01.07 fűtési költséget csökkentő szünet

slide5

Nem maga a köznevelési törvény, hanem a 2013. évi LV. törvény. 2013. május 10-i vagy 2013. szeptember 1-jei hatályba lépéssel módosította a köznevelési törvény számos előírását. Most csak – a teljesség kedvéért – röviden említjük meg a szóban forgó törvény révén hatályba lépett változásokat.

az oszt lyl tsz mokra csoportl tsz mokra vonatkoz j el r sok
Az osztálylétszámokra, csoportlétszámokra vonatkozó új előírások

2013. szeptember 1-jén lép hatályba a köznevelési törvény 4. sz. melléklete, amely az óvodai csoportok, iskolai osztályok és kollégiumi csoportok minimális, maximális és átlagos létszámát határozza meg.

2013. szeptember 1-jétől hatályosak azok a módosító szabályok, amelyek lehetőséget teremtenek arra, hogy a tanév indításakor a maximális létszámot az intézmény 20%-kal átléphesse. A maximális létszám túllépésére akkor van lehetőség, ha azt a fenntartó engedélyezi.

a mindennapos testnevel s szervez s vel kapcsolatos v ltoz sok
A mindennapos testnevelés szervezésével kapcsolatos változások
 • 2013. szeptember 1-jétől a mindennapos testnevelés az általános iskolák 1-2., 5-6. és a középiskolák 9-10. évfolyamán folyik. A bevezetésben említett 2013. évi LV. törvény több lényeges pontban módosította a köznevelési törvény mindennapos testnevelésre vonatkozó előírásait,amelyek az alábbiak:
 • Nkt. 27.§ (11a): ahol az úszásoktatás infrastrukturális feltételei nem biztosítottak, ott heti egy alkalommal két testnevelési óra egy tanítási napon összevont formában is megtartható.
 • Nkt. 98.§ (16): a mindennapos testnevelés feladatainak megoldása érdekében határozott 2019. szeptember 1-jéig lehetővé tette felsőfokú végzettségű sportoktatók, sportedzők alkalmazását
v laszt si k telezetts g az erk lcstan vagy a hit s erk lcstan k z tt
Választási kötelezettség az erkölcstan vagy a hit- és erkölcstan között
 • A köznevelési törvény 35.§-a 2013. szeptember 1-jei hatályba lépéssel előírja, hogy az állami fenntartású iskola 1-8. évfolyamán a tanulónak választania kell, hogy az erkölcstan, vagy a hit- és erkölcstan oktatásában vesz részt.
 • E két tárgy közül a tanuló szabadon választhat, de a két tantárgy egyikének tanulása kötelező. A köznevelési törvény 35.§-ában találhatók meg a választással, valamint a két tantárgy oktatásának szervezési kérdéseivel kapcsolatos előírások.
 • Fontos tudnunk azt, hogy az erkölcstan, vagy a hit- és erkölcstan kötelező követelményeinek teljesítésén túl a tanulónak joga van ahhoz, hogy részt vegyen a nem kötelező, fakultatív hitoktatásban is.
munkaszervez s
Munkaszervezés
 • A köznevelési törvény módosítására 2013. augusztus utolsó napjaiban került sor az Országgyűlés rendkívüli ülésén.
 • 2013. szeptember 1-jén lép hatályba a köznevelési törvény végrehajtási rendeleteként „A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásról” szóló kormányrendelet, amely – fenntartótól függetlenül – a köznevelési törvény hatálya alá tartozó minden intézményre vonatkozik.
a pedag gusok munkabeoszt s nak j rendje
A pedagógusok munkabeosztásának új rendje
 • 2013. szeptember 1-jétől alapvetően átalakul a pedagógusok munkaidejének beosztási rendje.
 • A vezetők kivételével megszűnik a kötelező óraszám fogalma, és helyére a neveléssel-oktatással lekötött munkaidő kerül, amelynek mértéke – a munkáltató döntésétől függően – heti 22-26 óra között lehet.
 • Új kategóriaként jelenik meg a pedagógusok kötött munkaidejének fogalma, amelynek mértékét – teljes státusban történő alkalmazás esetében – heti 32 órában határozza meg a köznevelési törvény.
a nevel ssel oktat ssal lek t tt munkaid kijel l se
A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő kijelölése
 • A köznevelési törvény (a továbbiakban: Nkt.) 62.§ (6) bekezdése 2013. szeptember 1-jétől hatályosan rendeli el a következők alkalmazását: „A teljes munkaidő ötvenöt-hatvanöt százalékában (a továbbiakban: neveléssel-oktatással lekötött munkaidő) tanórai és egyéb foglalkozások megtartása rendelhető el….”
 • A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő meghatározása tehát az intézmény vezetőjének hatáskörébe tartozik.
 • várhatóan egyéb foglalkozások megtartását rendeli el a pedagógusok számára úgy, hogy a nevelőtestületben egyenletes munkaterhelés alakuljon ki.
slide12
Az e célból elrendelhető egyéb foglalkozások körét a kormányrendelet tervezetének 16.§ (2) bekezdése tartalmazza az alábbiak szerint:
 • a) szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör,
 • b) sportkör, tömegsport foglalkozás,
 • c) egyéni vagy csoportos felzárkóztató, fejlesztő foglalkozás,
 • d) egyéni vagy csoportos tehetségfejlesztő foglalkozás,
 • e) napközi,
 • f) tanulószoba,
 • g) tanulást, iskolai felkészülést segítő foglalkozás,
 • h) pályaválasztást segítő foglalkozás,
 • i) közösségi szolgálattal kapcsolatos foglalkozás,
slide13

j) diákönkormányzati-foglalkozás,

 • k) felzárkóztató, tehetség-kibontakoztató, speciális ismereteket adó egyéni vagy csoportos, közösségi fejlesztést megvalósító csoportos, a szabadidő eltöltését szolgáló csoportos, a tanulókkal való törődést és gondoskodást biztosító egyéni, a kollégiumi közösségek működésével összefüggő csoportos kollégiumi, valamint szakkollégiumi foglalkozás,
 • l) tanulmányi szakmai, kulturális verseny, házi bajnokság, iskolák közötti verseny, bajnokság,
 • m) az iskola pedagógiai programjában rögzített, a tanítási órák keretében meg nem valósítható osztály- vagy csoportfoglalkozás  

A kormányrendelet tervezetében itt szereplő előírás szerint ezeket a foglalkozásokat a tantárgyfelosztásban is lehet szerepeltetni.

a pedag gusok k t tt munkaidej nek megszervez se
A pedagógusok kötött munkaidejének megszervezése

A Nkt. 62.§ (5) bekezdése definiálja a kötött munkaidő fogalmát az alábbiak szerint: „A nevelési-oktatási intézményekben pedagógus-munkakörökben dolgozó pedagógus heti teljes munkaidejének nyolcvan százalékát (a továbbiakban: kötött munkaidő) az intézményvezető által – az e törvény keretei között – meghatározott feladatok ellátásával köteles tölteni, a munkaidő fennmaradó részében a munkaideje beosztását vagy felhasználását maga jogosult meghatározni.”

A kormányrendelet 16.§ (3) szakasza előírja, hogy a pedagógus a kötött munkaidőben köteles a nevelési-oktatási intézményben tartózkodni, kivéve, ha kizárólag az intézményen kívül ellátható feladat ellátásával bízzák meg.

,

a k t tt munkaid a teljes ll shelyen alkalmazott pedag gusok sz m ra heti 32 ra
A kötött munkaidő a teljes álláshelyen alkalmazott pedagógusok számára heti 32 óra
 • A Nkt. 62.§ (6) bekezdése 2013. szeptember 1-jétől a kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részére vonatkozóan rendeli el a következőt: „…A kötött munkaidő fennmaradó részében a pedagógus a nevelés-oktatást előkészítő, nevelés-oktatással összefüggő egyéb feladatokat, tanulói felügyeletet, továbbá eseti helyettesítést lát el.”
slide16

A neveléssel-oktatással lekötött munkaidőn túl a kötött munkaidő terhére elvégzendő feladatokat a kormányrendelet tervezetének 16.§ (1) bekezdése határozza meg az alábbiak szerint:

 • a) foglalkozások, tanítási órák előkészítése,
 • b) a gyermekek, tanulók teljesítményének értékelése,
 • c) az intézmény kulturális- és sportéletének, versenyeknek, a szabadidő hasznos eltöltésének megszervezése,
 • d) a tanulók nevelési-oktatási intézményen belüli önszerveződésének segítésével összefüggő feladatok végrehajtása,
 • e) előre tervezett beosztás szerint vagy alkalomszerűen gyermekek, tanulók – tanórai és egyéb foglalkozásnak nem minősülő – felügyelete,
 • f) a tanuló- és gyermekbalesetek megelőzésével kapcsolatos feladatok végrehajtása,
 • g) a gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő feladatok végrehajtása,
 • h) eseti helyettesítés,
 • i) a pedagógiai tevékenységhez kapcsolódó ügyviteli tevékenység,
 • j) az intézményi dokumentumok készítése, vezetése
 • k) a szülőkkel történő kapcsolattartás, szülői értekezlet, fogadóóra megtartása,
slide17

l) osztályfőnöki munkával összefüggő tevékenység,

 • m) pedagógusjelölt, gyakornok szakmai segítése, mentorálása,
 • n) a nevelőtestület, a szakmai munkaközösség munkájában történő részvétel,
 • o) munkaközösség-vezetés,
 • p) az intézményfejlesztési feladatokban való közreműködés,
 • q) környezeti neveléssel összefüggő feladatok ellátása,
 • r) iskolai szertár fejlesztése, karbantartása,
 • s) hangszerkarbantartás megszervezése,
 • t) különböző feladat ellátási helyekre történő alkalmazás esetében a köznevelési intézmény telephelyei közötti utazás,
 • u) a pedagógiai program célrendszerének megfelelő, az éves munkatervben rögzített, tanórai vagy egyéb foglalkozásnak nem minősülő feladat ellátása
 • v) tanulmányi kirándulás,
 • w) kollégiumban tanulók éjszakai felügyeletének megszervezése
az eseti helyettes t s ell t s val kapcsolatos j szab lyoz s
Az eseti helyettesítés ellátásával kapcsolatos új szabályozás
 • A pedagógus számára elrendelhető tanórai és egyéb (eseti) foglalkozások száma egy tanítási napon a kettő, egy tanítási héten a hat órát nem haladhatja meg.
 • A neveléssel-oktatással lekötött munkaidő felső határa felett eseti helyettesítés a fenti feltételek valamelyikének fennállása rendelhető el, egy pedagógus számára tanítási évenként legfeljebb harminc tanítási napra.
a pedag gus letp lya r szleges bevezet se

Az életpálya modell bértáblája főiskolai végzettségű pedagógusok számára

60%-os

bevezetésnél (F, G fizetési osztály)

Fokozat, várakozás

F osztály

%-os növekedés

Besorolási bér

%-os növekedés

G osztály

Új fokozat

Év

Fokozat

Kjt besorolási bér

Főiskolai

Kjt besorolási bér

Fokozat

Életp.

1.

0-2

F-1

122 000

126 %

121 %

127 000

G-1

154 644

Életp.

2.

3-5

F-2

126 300

146 %

141 %

131 400

G-2

185 573

Életp.

3.

6-8

F-3

130 800

153 %

147 %

136 200

G-3

201 037

Életp.

4.

9-11

F-4

135 400

154 %

148 %

141 000

G-4

208 769

Életp.

5.

12-14

F-5

140 000

154 %

148 %

145 700

G-5

216 502

Életp.

6.

15-17

F-6

144 600

155 %

148 %

150 500

G-6

224 234

Életp.

7.

18-20

F-7

149 100

155 %

149 %

155 300

G-7

231 966

Életp.

8.

21-23

F-8

154 300

155 %

148 %

161 600

G-8

239 698

Életp.

9.

24-26

F-9

159 500

155 %

146 %

169 200

G-9

247 430

Életp.

10.

27-29

F-10

166 800

152 %

143 %

177 200

G-10

255 163

Életp.

11.

30-32

F-11

174 200

150 %

142 %

185 100

G-11

262 895

Életp.

12.

33-35

F-12

181 500

149 %

140 %

193 000

G-12

270 627

Életp.

13.

36-38

F-13

188 800

147 %

138 %

201 000

G-13

278 359

Életp.

14.

39-41

F-14

196 100

145 %

136 %

208 900

G-14

286 091

Életp.

15.

42-44

F-14

196 100

149 %

140 %

208 900

G-14.

293 824

Fokozat, várakozás

Átlagos besorolási bérnövekedés F-ből: 50%

60%-os

Átlagos besorolási bérnövekedés G-ből: 42%

Illetményalap

Minimálbér %

Ft

60%-os

Főiskolai

157,8

154 644

Egyetemi

172,9

169 442

Minimálbér

98 000

A pedagógus életpálya részleges bevezetése
strat giai tervek c lmeghat roz sa
Stratégiai tervek célmeghatározása
 • Tagiskolaként a helyi sajátosságok megőrzése
 • Civil szervezetünk aktív működtetése
 • Jó légkörű legyen az iskola
 • Az iskola segítse a hátrányos helyzetű tanulók társadalmi beilleszkedését
 • Segítsék a gyerekek képességeinek kibontakozását
 • A továbbtanulási eredmények minél jobbak legyenek
 • Tanári hatékonyság növelése
 • „Tantervi” alaptudás biztosítása és szilárd értékrend közvetítése
 • Kulturált magatartásra, kulturált kommunikációra nevelés
 • Maradjon fenn helyben a nyolc osztályos képzés
 • A pedagógiai programban foglaltak valósuljanak meg és a versenyszellem fokozása
helyzetelemz s er forr s meghat roz s
Helyzetelemzés, erőforrás – meghatározás

Az épület állaga, funkcióra való alkalmassága:

 • Külső burkolat Szigetelés - Felújítva, kialakítva
 • Nyílászárók – Cseréje megvalósult
 • Csapadékelvezető rendszer - Felújítva
 • Kerítés - Felújításra szorul
 • Fűtéstechnika Felújítva
 • Világítástechnika - Védőföldelő hálózat nincs
 • Mosdók - Felújításra szorulnak

Lánymosdó vízvezetékei – csőtörés miatt - javítás alatt állnak, így falfelületének festése késik.

 • Padozat - Felújítva
 • Bútorzat - Általában megfelelő (Bordásfal balesetveszélye többször jelezve)
 • Belső falfelületek - Megfelelő
szellemi b zis
Szellemi bázis:
 • Álláshelyeink száma 12

Szakos ellátottságunk nem kielégítő. A helyzetet nehezíti, hogy alapjában alacsony óraszámú tantárgyakról van szó – földrajz, német 7-8. évf., technika 7-8. évf., ének 7-8. évf., rajz és vizuális kultúra valamint az a tény, hogy gesztor intézményünk jelenleg nem rendelkezik szabad kapacitással az említett tárgyak tanítására.

szem lyi felt telek
Személyi feltételek

1 fő testnevelés- történelem szak /tanárképző főiskola/

1 fő tanító; óvodapedagógus; ember – és társadalom műveltségi területen szk.

1 fő tanító; magyar nyelv és irodalom műveltségi terület + magyar másoddiploma

1 fő tanító; német nyelvi szakkollégium; felnőttoktatási szakértő

1 fő tanító; technika szakkollégium

1 fő tanító és pedagógia szakkollégium

1 fő tanító; + pedagógia szakkollégium; óvoda-pedagógus

1 fő biológia- kémia szakos tanár /tanárképző főiskola/

1 fő tanító; hittan

1 fő műszaki tanár /részmunkaidős/

1 fő tanító; ének szakkollégium

1 fő gépészmérnök, műszaki tanár /óraadó/

1 fő tanító; ének és matematika szakkollégium

1 fő gyakorlatot teljesítő szociális pedagógus

a megl v di k sszet tel
A meglévő diákösszetétel:
 • A 2012/13 tanév végén 94 tanulót értékeltünk.
 • Az első évfolyamon szöveges értékelést alkalmaztunk. Ebből következően 13 tanulót nem minősítettünk osztályzattal.
81 rdemjeggyel rt kelt tanul nk eredm nye
81 érdemjeggyel értékelt tanulónk eredménye
 • jeles vagy kitűnő bizonyítványt kapott: 15 tanuló
 • javítóvizsgára kötelezett 8 tanuló
 • 2 évismétlő
felz rk ztat s
Felzárkóztatás:

A tevékenység egyik kulcseleme a hátrányos helyzetű tanuló segítése.

A 12 fő SNI- s és 14 fő BTM - es tanuló fejlesztését 1 fő szurdopedagógus, 1 fő gyógypedagógus és 1 fő logopédus látja el.

a tehets ggondoz s lehet s gei
A tehetséggondozás lehetőségei:

Tervezett versenyek:

 • Kunszentmiklósi körzeti tanulmányi, Suli-hód országos tanulmányi, Dömsödi atlétika, Kunszentmiklósi kosárlabda, Arany János Tankerületi Szavalóverseny, utóbbi költségvonzata: kb. 25 000 Ft

Szakkörök:

 • természetvédelmi, elsősegély
kiemelt c lok a nevel oktat munk ban
Kiemelt célok a nevelő-oktató munkában
 • Környezeti nevelés hangsúlyosabbá tétele nevelő-oktató munkánkban

Célok a nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára (1 – 4. évfolyam):

 • - az alapkészségeket (kommunikáció, írás, olvasás, helyesírás, számolás) a tanulók egyéni adottságaihoz mérten maximálisan fejlesszük

Célok a nevelés-oktatás 5 – 8. évfolyamon:

 • - a tanulókat érdeklődésüknek, képességüknek, tehetségüknek megfelelően készítsük fel a továbbtanulásra
legf bb feladatok a nevel oktat munk ban
Legfőbb feladatok a nevelő-oktató munkában
 • Hatékony együttműködést alakítsunk ki a szülői házzal
 • Kulcskompetenciák hangsúlyosabb fejlesztése hatodik és nyolcadik évfolyamon.
 • A Zöld Program modelljének, tökéletesítése és megvalósítása, Zöld DÖK kialakítása
 • Harmonikus tanár-diák viszonyt alakítsunk ki
 • Az osztályok, folyosó, az udvar tisztaságának megőrzése és esztétikus dekorálása
a nevel oktat munka eszk zei elj r sai
A nevelő-oktató munka eszközei, eljárásai
 • Az első osztályban a beszoktatás időszakában (2 hónap) a tanítók célirányos, türelmes munkával ismertetik meg a tanulókkal az iskolai élet rendjét.
 • Az alsó tagozaton 2. osztálytól a német nyelvet is oktatjuk.
 • Fontosnak tartjuk az eredményes tanulás módszereinek, technikáinak elsajátíttatását.
 • Az 5. évfolyamon tanulóink a tanév 1. hetében intenzív formában, tréningszerűen sajátítják el a legfontosabb tudnivalókat.
c lok a szem lyis gfejleszt sben
Célok a személyiségfejlesztésben

A személyiségfejlesztés során elsődleges eszköznek a dicséretet, a pozitív megerősítést tartjuk.

a szem lyis gfejleszt ssel kapcsolatos feladatok tev kenys gek
A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos feladatok, tevékenységek
 • a tanulók megismerése
 • színes és sokoldalú iskolai élet kialakítása
a k z ss gfejleszt ssel kapcsolatos feladataink
A közösségfejlesztéssel kapcsolatos feladataink:
 • a beilleszkedés folyamatos figyelemmel kísérése, segítése minden életkorban, de kiemelten az alsó tagozat első osztályában
 • egységes iskolai arculat-, érték- és szimbólumrendszer kialakítása
beilleszked si magatart si neh zs gekkel sszef gg pedag giai tev kenys g
Beilleszkedési, magatartási nehézségekkel összefüggőpedagógiai tevékenység

időben felismerni és kiszűrni a beilleszkedési, magatartási problémákkal küzdő tanulókat

slide42
Tanulmányi versenyeken, sportversenyeken, művészeti bemutatókon, pályázatokon való részvétel.
 • Tanórai differenciálás (módszerei: kiselőadások, gyűjtőmunkák, problémafeladatok, stb.)
 • A tananyag lehetőségeinek függvényében projektmódszer alkalmazása.
gyermek s ifj s gv delemmel kapcsolatos feladatok
Gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos feladatok
 • Iskolánkban a gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenységet a gyermekvédelmi felelős tervezi, szervezi és koordinálja.
 • Szükség esetén családlátogatással is tájékozódik a hatékonyabb segítés érdekében.
 • Segíti a hátrányos helyzetű tanuló napközis foglalkozásra való felvételét.
 • Az osztályfőnökökkel és szaktanárokkal és védőnővel együttműködve a prevenciós programokat szervez, koordinál, lebonyolít.
 • Ezekben a programokban kiemelt figyelmet fordítunk az iskolai egészségfejlesztési; hangsúlyosan a drogmegelőzési munkára. Ehhez képzett szakemberek segítségét is igénybe vesszük (egészségnevelő iskolaorvos, védőnő stb.).
alulteljes t lemarad tanul ink felz rk ztat s nak alapvet c lja s feladata
Alulteljesítő, lemaradó tanulóink felzárkóztatásának alapvető célja és feladata:
 • a felkészültségbeli hiányok feltárása és pótlása
 • a megfelelő előrehaladáshoz nélkülözhetetlen megismerő, munkavégző és alkalmazási képességek kialakítása
a felz rk ztat s legf bb feladata
A felzárkóztatás legfőbb feladata:

az egyéni képességeket figyelembe vevő felzárkóztató program kidolgozása és végrehajtása

slide48
A megszokott, hagyományos formákon túl nagyobb hangsúlyt helyezünk:
 • Pályaorientációs tevékenységre
 • Drog-és bűnmegelőzési programokban való részvételre
az eg szs gnevel s sz nterei az iskol ban
:Az egészségnevelés színterei az iskolában
 • tanórák (ezen belül kiemelt szerepet kapnak a biológia és egészségtan, a természetismeret, környezetismeret az osztályfőnöki és a testnevelés órák, de a többi szaktárgyi órán is kihasználjuk a tananyaghoz kapcsolódó egészségnevelési lehetőségeket)
 • napközis foglalkozások
 • játékos egészségfejlesztő foglalkozások az alsó tagozaton (külön terv szerint)
 • iskolaorvosi szűrővizsgálatok
 • egészségnap (tanévenként egy tanítási nap)
 • mentősök és védőnők egészségnevelési foglalkozásai
 • túrák, kirándulások, iskolai sportversenyek
a tanul k k rnyezeti nevel s vel sszef gg iskolai feladataink
A tanulók környezeti nevelésével összefüggő iskolai feladataink:
 • Az alternatív, problémamegoldó gondolkodás képességeinek kialakítása
 • Együttműködés: a Magyar Környezeti Nevelés Egyesülettel, a Fővárosi Állat – és Növénykerttel, a Rákosi Vipera Védelmi Központtal és a Magyar Madártani Egyesülettel