Download
sociale plattegrond n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOCIALE PLATTEGROND PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOCIALE PLATTEGROND

SOCIALE PLATTEGROND

135 Views Download Presentation
Download Presentation

SOCIALE PLATTEGROND

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. SOCIALE PLATTEGROND REGIO Ieper

 2. Programma vandaag • Welzijn en Welvaart in verandering (10.30 – 12.00) • Het Algemeen Welzijnswerk • Geestelijke Gezondheidszorg (13.00 – 14.30) • Personen met een Handicap (14.45 – 16.00)

 3. Welzijn en welvaart in verandering: belangrijke evoluties • nachtwakerstaat (einde 19° E. tot …) • moderne welvaartstaat (vanaf 1945 tot …) • de actieve welvaartstaat vanaf 1990 …

 4. Nachtwakerstaat: de overheid beperkt zich tot instaan voor fysieke veiligheid burgers – via leger en politie • Vanaf late 19° eeuw - 20° eeuw geleidelijke uitbouw van een Welvaartstaat (Rijnlandmodel of Continentaal model): • 1865 ASLK = spaarkas arbeiders onderlinge bijstand • 1891 Encycliek RerumNovarum • 1900 wet op arbeidsovereenkomsten • 1919 algemeen enkelvoudig stemrecht mannen (1948 vrouwen) • 1912 subsidiëring van de ziekenfondsen etc.

 5. Institutionele uitbouw van de overlegeconomie en van de sociale zekerheid tijdens de oorlog: “Ontwerp van overeenkomst van sociale solidariteit” 28 april 1944 • met reële uitbouw na de oorlog van welvaartsstaat:

 6. De welvaartsstaat • “…een samenlevingsvorm waarbij een aantal grondrechten van de burger, met het oog op zijn materiële welvaart en de bevordering van zijn kansen tot ontplooiing, binnen een wettelijk raamwerk, effectief gewaarborgd worden. Dit alles binnen het raam van een parlementaire democratie en met behoud van een markteconomische productiewijze.” (H. Deleeck. 2008.)

 7. De actieve welvaartstaat vandaag: de burger moet actief streven naar participatie en sociale integratie rechten en plichtendiscours arbeid is de beste vorm van integratie en van participatie

 8. Welzijnsbeleid een kluwen? • Europees niveau vb. arbeid en minimum lonen - armoedebestrijding • Federaal niveau vb. RSZ – delen van de gezondheidszorg • Vlaamse Gemeenschap vb. Welzijn - GGZ • Provincie vb. netwerking met strategische bovenlokale samenwerking – sociale kaart en sociale planning - impulsbeleid • Lokaal niveau en Gemeenten vb. decreet lokaal sociaal beleid – coördinerende rol voor lokaal sociaal beleid - huizen van het kind

 9. Wat zijn tendensen: de belangrijkste • Van aanbod naar vraag-gestuurde zorg: • De cliënt moet de regie behouden • Er moet een gediversifieerd aanbod bestaan • Meer participatie van de zorgvrager in het beleid • Empowerment als uitgangspunt: “empowerment als het proces van versterking waarbij individuen, organisaties en gemeenschappen greep krijgen op hun eigen situatie en hun omgeving.”

 10. Professionalisering van de zorg maar gelijktijdige tendensen naar ‘de-professionalisering’: accent op mantelzorg, eigen kracht conferenties, etc. • Vermaatschappelijking van de zorg of • de-institutionalisering • verandering in organisatiemodel en nieuwe visie op zorg • zorg in de omgeving van de cliënt • zorg in ‘netwerken’ van zorg

 11. Schaalvergroting van de organisaties en gelijktijdig nieuwe kleinschalige initiatieven • CAW’s • fusies ziekenhuizen, • fusies en netwerkvorming in sector RVT , etc. • maar ook ‘co-housing’ en ‘sociaal artistiek werk’ en ‘kringloopwinkel’ en … • Decentralisatie van bevoegdheden en gelijktijdige centralisering naar Europees niveau • Welzijn op gemeenschapsniveau • Lokaal sociaal beleid • Enveloppefinanciering

 12. Vermarkting van de zorg • sector van de kinderopvang • sector van de verzorgingstehuizen • private initiatieven in sector personen met een handicap (Terzake op maandag 7/10/2013) • Universeel versus selectief: • het Matteüseffect (Matteüs 13 – 12) “Want wie heeft, die zal gegeven worden, en hij zal overvloedig hebben”

 13. Kwaliteitszorg en de zelfevaluaties • Hulpverlening en ICT: de nieuwe media • Online hulpverlening • Sociale media • Zoeken en vinden (digitale sociale kaart) • Virtueel ontmoeten en seniorenzorg • Flanders Care

 14. Integraal werken • van categoriaal naar inclusief • OF • categoriaal waar nodig – inclusief waar mogelijk • werken in netwerken met naadloze overgangen: zorgcoördinatie • Preventief en proactief werken • opvoedingsondersteuning • borstkanker-screening etc.

 15. Hulpverlening Een schets van de sectoren

 16. Het Algemeen Welzijnswerk Een private partner en een publieke partner

 17. De private partner: het Algemeen Welzijnswerk • Korte historiek: - van 142 naar 35 naar 11 CAW’s voor Vlaanderen in 2014 - Voor West-Vlaanderen blijven er drie: Zuid West Vlaanderen: Kortrijk – Menen – Waregem huidige CAW Piramide en CAW Stimulans Centraal West-Vlaanderen: Roeselare- Ieper huidige CAW De Papaver en CAW Midden West-Vlaanderen Noord West Vlaanderen: Brugge en Middenkust huidige CAW Regio Brugge en CAW Middenkust en hebben meerdere lokale steunpunten …

 18. Er zijn echter twee types CAW • De autonome Centra Algemeen Welzijnswerk • De Centra voor Tele-onthaal: 1 per provincie Dus: West-Vlaanderen heeft eigenlijk 3 + 1 private CAW’s Tot 2009 ook nog ‘centra algemeen welzijnswerk in het kader van de ziekenfondsen’ zijn sinds 2010 ondergebracht binnen het woonzorgdecreet en noemen opnieuw ‘diensten maatschappelijk werk’

 19. Wat is hun kerntaak? • De toegankelijkheid van de maatschappelijke voorzieningen bevorderen en hun bereikbaarheid effectief helpen realiseren • Problemen inzake sociale integratie en bevredigend persoonlijk functioneren voorkomen • Oplossingen aanbieden voor de gebruikers

 20. Hoe organiseren ze zich • Kern in concrete werking is vandaag ‘het centrale onthaal’: • zo breed mogelijk, • laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen… • Gelijktijdig: inspanningen ten aanzien van specifieke doelgroepen: jongeren, gedetineerden, slachtoffers en ‘meest kwetsbare doelgroepen’

 21. Teams voor gezins- en relationeel werk • Teams schuldbemiddeling en budgetbegeleiding • Teams scheidingsbemiddeling en ouderschapsbemiddeling • Teams slachtofferhulp • Jongeren- en advies centra • De neutrale bezoekruimte • Dienstverlening interlandelijke adoptie en adoptie • Inloopcentra • Teledienst • Straathoekwerk

 22. Crisishulp via participatie in regionaal netwerk: • Voor Kortrijk Crisisnetwerk Kortrijk • Crisisnetwerk midden West-Vlaanderen • Crisisnetwerk regio Brugge • Opvangcentra voor thuisloze mannen, vrouwen en kinderen, jongeren… maar evenzeer ‘zorgwonen’ en ‘begeleid wonen’ • Vluchthuizen (Roeselare voor onze provincie) • Forensisch Welzijnswerk met hulpverlening aan ‘gedetineerden’ • Teams Hulpverlening aan Seksuele Delinquenten

 23. samengevat • De CAW’s vandaag hebben een erg brede en toegankelijke eerstelijnswerking met grote differentiatie naar doelgroepen thema’s werkvormen: schakeringen van vindplaatsgericht werken en buurtwerking tot therapeutische hulpverleningsgesprekken in het kantoor en alle tussenvormen… • De CAW’s zitten vandaag ook vaak in actieve samenwerkingsverbanden met de lokale OCMW’s

 24. Het Algemeen Welzijnswerk

 25. De publieke Partner: Het OCMW • Korte historiek: • 1925 COO • 1976 OCMW • 1980 deels federaal (vb. leefloon), deels gemeenschapsmaterie en lokaal beleid • 2012 nieuwe OCMW decreet: afstemming OCMW’s en gemeenten o.a. voor personeelsaangelegenheden en OCMW voorzitter maakt deel uit van schepencollege …

 26. Wat is kerntaak • Centraal ‘De sociale dienst’ : financiële hulp, administratieve hulp, advies, psychosociale hulpverlening en pedagogische begeleiding, opvang van kandidaat vluchtelingen, … • Andere diensten: thuiszorgdiensten, kinderopvang, huisvesting, seniorenzorg, straathoekwerk, buurtwerk, …..

 27. Hoe organiseren ze zich? • Via decreet lokaal sociaal beleid (2004) opdracht tot (1) werken via een lokaal sociaal beleidsplan en (2) uitbouw van informatie, loket en doorverwijsfunctie via ‘Het Sociaal Huis’ • Het lokale sociale beleidsplan baseert zich op het materiaal aangeleverd via het steunpunt Sociale Planning van de provincie: demografische, sociaal- economische realiteit: • Beleidsplan cyclus: evaluatie- en keuzemoment (PDCA) • Prioriteiten/keuzes • Gemeenten en OCMW samen: 1 lokaal sociaal beleidsplan

 28. Het sociaal huis: brede algemene één-informatie-loket: - toegankelijke hulpverlening voor iedereen - Alle vragen: informatie advies verwijzing • ‘sociaal huis’ is ook de samenwerking tussen lokale partners op de eerste lijn: OCMW – CAW – welzijnsdienst gemeente – thuiszorgdiensten - …

 29. Samengevat • Ook OCMW’s vandaag hebben een erg brede en toegankelijke eerstelijnswerking met grote differentiatie naar doelgroepen denk aan de seniorenwerking thema’s werkvormen: schakeringen van vindplaatsgericht werken en buurtwerking tot technisch en juridisch gespecialiseerde budgethulpverlening en budgetbeheer… • Het ‘sociaal huis’ vervult bij uitstek die eerstelijnsfunctie en is de ‘netwerk-functie’ bij uitstek

 30. Enkele uitdagingen voor de toekomst • Stijging armoedecijfers • Stijging aantal mensen met financiële problemen • Grote instroom op die eerste lijn: inclusie vergroot nog instroom vb. ook personen met een handicap worden expliciete doelgroep… • Grote complexiteit van vele vragen • Integraal werken: steeds meer in netwerk: samenlevingsopbouw, CAW’s, OCMW’s, verenigingen waar armen het woord nemen, thuiszorgdiensten, …

 31. Geestelijke Gezondheidszorg

 32. Korte Historiek • Tot midden 20 ° eeuw: Ministerie van Justitie en grote gesloten niet gedifferentieerde instellingen buiten de stadskern • Jaren 60: verschuiving naar ‘volksgezondheid’ en grote Revolutionaire veranderingen via ‘medicatie’: geloof in ‘genezing’, geloof in terugkeer naar de samenleving groeit • Jaren 60 : Ambulante geestelijke gezondheidszorg (1975 1ste decreet op AGGZ) • Ontstaan van familievereniging: Similes • 1976 A & T normen en ook a en t (dag- en nachthospitalisatie) • Jaren 80 en 90 : Beschut Wonen (90) en PVT (90)

 33. Vandaag ‘artikel 107’ uit de ziekenhuiswetgeving: flexibilisering van de zorg, de uitbouw van zorgcircuits en vooral ‘vermaatschappelijking van de zorg’ • Pleidooi voor meer ‘getrapte zorg’: zelfzorg, mantelzorg en omgevingszorg, professionele zorg thuis, via dagopvang of nachtopvang…. residentieel… kort en specialistisch • Ook hier weer ‘netwerken’ • Inclusief waar mogelijk • Klemtoon op preventie • Patiënt als regisseur van de zorg

 34. Hoe organiseren ze zich • Psychiatrische ziekenhuizen (A&T) vb. psychiatrisch ziekenhuis H. Hart Ieper • Psychiatrische afdelingen van algemene ziekenhuizen (PAAZ) vb. niet in Ieper, wel in Kortrijk, Menen, Oostende, Brugge • Psychiatrische verzorgingstehuizen (PVT) vb Ieper PZ Heilig Hart • Beschut wonen vb Beschut Wonen Ieper • Dagcentra zowel vb. Ieper PZ Heilig Hart

 35. Psychiatrische thuiszorg vb. Psychiatrische Expertiseteams (PET) psychiatrische thuiszorg regio Ieper - Diksmuide • Geestelijke gezondheidszorg vb. voor Diksmuide samenwerking met CGGZ Largo Ieper die voor thuiszorg verwijst naar regio Veurne-Diksmuide-Westkust • Privaat gevestigde psychiaters en psychotherapeuten • Via Psy 107 ontstaan er nieuwe vormen: nl. de mobiele ambulante teams soms ACT-teams genoemd (Assertive Community Teams)

 36. Regio werkingsgebied regio Ieper – Diksmuide = helft SEL Midden West - Vlaanderen

 37. Netwerk GGZ regio Ieper – Diksmuide Mobiel team acute psychiatrische zorg: Jan Yperman ziekenhuis & crisiseenheid PZ H.HART als aanmeldpunt Mobiel teams langdurige zorg Project arbeidsrehabilitatie en sociale inclusie Functie wonen Intensifiëring van gespecialiseerde behandeling Werkingsgebied valt samen met helft SEL Midden est- Vlaanderen = samenwerkingsverband eerstelijnsgezondheidzszorg

 38. De Kerntaak! • Opdracht is om ‘zorgregio’s’ uit te bouwen die 5 functies realiseren: 1 Preventie vroeg-detectie screening diagnostiek 2 Ambulante intensieve behandeling zowel voor acute als voor chronische problemen 3 Rehabilitatieteams die werken voor herstel en inclusie 4 Intensieve gespecialiseerde residentiële behandelunits 5 Specifieke woonvormen en verblijfsformules wanneer het thuismilieu niet kan instaan voor de zorg

 39. Sector werkt steeds via multidisciplinaire teams • Hulpverlening in CGGZ is niet gratis: beperkte bijdrage afhankelijk van inkomen • Aandacht voor preventie neemt toe: hoge suïcidecijfers in ons land, hoge cijfers depressie en medicatie

 40. In 2007 bedroeg de incidentie van suïcide in Vlaanderen 22,6 per 100.000 inwoners voor mannen en 9.8 voor vrouwen. Dit zijn 14,7 suïcides per 100.000 inwoners of gemiddeld 2,7 suïcides per dag. In vergelijking met Frankrijk (14,8), Duitsland (9,8) en Nederland (8,7) heeft Vlaanderen daarmee een van de hoogste suïcidecijfers in West-Europa. (p.1) Steunpunt WVG Onderzoek naar verklarende factoren voor de verschillen in suïcidecijfers in Vlaanderen in vergelijking met Europese landen. Onderzoeker: Alexandre Reynders Promotor: Prof. dr. Chantal Van Audenhove; co-promotor: Prof. dr. Cornelis Van Heeringen, Prof.dr. Jan De Maeseneer

 41. 1 op de 7 Belgen (15%) wordt gedurende zijn leven zwaar depressief. Dat is de conclusie van een wereldwijd onderzoek in opdracht van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Daarmee komt België op de 7de plaats in de rangschikking, na onder andere Frankrijk (21%) en Nederland (18%). Meer dan 30 procent van de bevolking in Frankrijk, de VS en Nederland heeft al ooit een depressieve periode meegemaakt.

 42. Specifieke doelgroep & specifieke voorzieningen ‘middelenafhankelijkheid’ en ‘verslaving’ • Mantelzorg en zelfhulp: AA & Al-Anon& Al-Ateen, zelfhulpgroepen voor gokverslaafden, praatgroepen voor ouders, gebruikers… • Straathoekwerk (jaren 80) • Eerstelijnshulpverlening zoals huisartsen, CAW’s, JIAC werkingen (Via CAW De Papaver Ieper) • Specifieke ambulante centra: gespecialiseerde equipes binnen de CGG, maar ook MSOC gespecialiseerd voor druggebruikers (harm-reduction model) Antenne MSOC Oostende – In Ieper via CGGZ Largo, werkpunt van Kompas Kortrijk in Ieper, ook De Sleutel is in Ieper actief

 43. Specifieke afdelingen voor alcohol en drugshulpverlening zowel in PAAZ als in Psychiatrische ziekenhuizen: Jan Ypermanziekenhuis of PZ Heilig Hart • De therapeutische gemeenschappen: hebben CIC crisisinterventiecentra en behandelcentra: KortrijkKompas vzw: ambulant en residentieel… Antenne De Sleutel in Ieper • Spoedopnames van algemene ziekenhuizen hebben ook een EPSI functie: Crisisopvang op Eenheid Spoed Interventie: crisisopvang en stabiliseren + uitbouw van zorg via casemanager (zorgcoördinator): Voor Ieper zit de EPSI functie in het PZ H. Hart

 44. Enkele uitdagingen voor de toekomst • Preventie en vorming • KOPP werking en familie werking • Integrale ‘community based’ zorg met out-reachende teams • Stigmatisering versus inclusie

 45. Hulp aan personen met een handicap

 46. Korte historiek • Thuismilieu of psychiatrische instellingen of grote en weinig gedifferentieerde instellingen • 1965: eerst subsidie voor opvang- en begeleidingsdiensten • 1967: Fonds voor medische, sociale en pedagogische zorg voor gehandicapten of Fonds 81 • Invloed jaren 68 en verder: nieuwe visies op zorg ook binnen deze sector: professionalisering, differentiatie, familie als partner, kleinschaligheid, integratie in samenleving, …..