ldre och l kemedel odontologen 2008 09 02 n.
Download
Skip this Video
Download Presentation
Äldre och läkemedel Odontologen 2008 – 09 -02

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 55

Äldre och läkemedel Odontologen 2008 – 09 -02 - PowerPoint PPT Presentation


 • 135 Views
 • Uploaded on

Äldre och läkemedel Odontologen 2008 – 09 -02. Sten Landahl Sahlgrenska Universitetssjukhuset & Vårdalinstitutet. Läkemedelsbehandling är en process. 1 . Identifiering av behov. 2. Läkemedel el annan behandling. 9. Omprövning. 3. Val av läkemedel. 8. Uppföljning.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Äldre och läkemedel Odontologen 2008 – 09 -02' - uri


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ldre och l kemedel odontologen 2008 09 02

Äldre och läkemedelOdontologen 2008 – 09 -02

Sten Landahl

Sahlgrenska Universitetssjukhuset

&

Vårdalinstitutet

slide2

Läkemedelsbehandling är en process

1. Identifiering

av behov

2.Läkemedel el annan behandling

9. Omprövning

3.Val av läkemedel

8. Uppföljning

4. administreringssätt

7. Rätt dosering

5. Dokumentation

6. Korrekt

läkemedelslista

den gamla m nniskan
Den gamla människan
 • Är ofta sårbar
 • Små marginaler
 • Minskad social säkerhet – socialt nätverk
slide4

Den äldre patienten

 • Den aktuella sjukdomen ger ofta svikt också i andra organsystem

Svår diagnos, komplex sjukdomsbild leder till komplex läkemedelsbehandling

multisvikt sjukdom plus nedsatt funktionsf rm ga
MultisviktSjukdom plus nedsatt funktionsförmåga
 • Cirka 20-25% av befolkningen ≥ 75 år
 • Cirka 50% av befolkningen ≥ 85 år
 • Samordnade och snabba vårdinsatser behövs
diagnostik
Diagnostik
 • Gör en helhetsbedömning av den äldre patienten och behandla utifrån denna helhetsbild
 • Inte bara utifrån enskilda symtom
m let med bed mningen
Målet med bedömningen
 • Identifiera funktionsförluster
  • Direkt eller indirekt relaterade till aktuell sjukdom
 • Multidisciplinär samverkan
behandlingsm l
Behandlingsmål
 • Återställ snarast patientens optimala funktionsförmåga
ibland kommunikationsproblem
Ibland kommunikationsproblem
 • Hörsel - syn
 • Varierande minne och problemlösningsförmåga
 • Förlängt beslutsfattande
 • Minskad psykomotorisk snabbhet
 • Invandrare – språk/kultur
 • Sjukdomar
ldre patienter beh ver tid
Äldre patienter behöver tid
 • För att få rätt diagnos
 • För att få information
 • För att utvärdera behandlingen
 • För att skapa samsyn kring behandlingen
f rbrukning
Förbrukning
 • Äldre står inte på för många läkemedel
 • Äldre står på för många olämpliga läkemedel
ddd 1000 inv 65 r
DDD/1000 inv >65 år

Totalt

Hjärt-kärl

Psyk

risker med f r m nga l kemedel
Risker med för många läkemedel
 • Bristande dokumentation
 • Sämre ordinationsföljsamhet
 • Kassation av läkemedel
 • Läkemedelsrelaterad sjuklighet
dokumentera
Dokumentera!
 • Indikation
 • Förväntat resultat
 • Behandlingsduration
 • Ansvar för utvärdering och när
  • I epikris, läkemedelsberättelse, dosrecept, patientinformation
ordinationsf ljsamhet
Ordinationsföljsamhet
 • 1/3 följer alltid ordinationen
 • 1/3 följer ibland ordinationen
 • 1/3 följer aldrig ordinationen

Källa: ABLA II

rapport, 2001

concordance samsyn
Concordance/samsyn

Då jag blir sjuk går jag till

Min läkare.

Vi samspråkar en stund, sen

skriver han ut medicinerna

Dom tar jag inte – sedan mår jag bra igen.

(Molière: Den inbillade sjuke 1673)

kassation av l kemedel
Kassation av läkemedel
 • 900 ton läkemedel per år lämnas tillbaka till apoteken i Sverige (2/3 lämnas inte tillbaka)

= 1-2 miljarder kronor

Källa: Enkätstudie,

Läkartidningen Nr 10

2004, volym 101

ldre och l kemedel1

Äldre och Läkemedel

Farmakokinetik//farmakodynamik

farmakokinetik

Fett

ECW

BCM

Farmakokinetik
 • Distribution
 • Metabolism
 • Utsöndring

Varierande

farmakokinetik1

Farmakokinetik

Förutsätt alltid att den äldre patientens njurfunktion är nedsatt (oberoende av kreatininvärde) när läkemedel med smal terapeutisk bredd som utsöndras via njurarna ordineras

slide24

Dynamik - åldrande

 • Fysisk prestation
 • Muskelstyrka
 • Lungfunktion
 • Hjärtminutvolym
 • Cerebralt blodflöde
 • Receptorfunktion
dosering
Dosering
 • Mot bakgrund av förändrad kinetik och dynamik hos sköra äldre patienter
 • Starta med låga doser och titrera försiktigt upp till effektiv dos
slide27

Absorption - interaktion

 • Fe2+Antacida L-Dopa Tetracyklin
slide28

Receptorer - Interaktion

 • NSAID
  • Hämmad diuretikaeffekt
  • Minskad blodtryckseffekt av b-blockerare och ACE-hämmare
  • Minskad gluconeogenes från levern: ökad effekt av antidiabetika
nsaid

NSAID

Ökad risk för gastrointestinal blödning

nsaid1

NSAID

Skall undvikas

eller

bara korta kurer

slide31

Metabolism - interaktion

 • Dextropropoxifen
  • Sänkt metabolism av t.ex metoprolol, karbamazepin
l gdosopioider

Lågdosopioider

Försiktighet hos äldre

interaktioner
Interaktioner
 • Waran
  • Salicylat, NSAID, paracetamol, tramadol
l kemedelstolerans
Läkemedelstolerans
 • Äldre tål högdos sämre än vad yngre gör
slide37

Läkemedelsrelaterad sjukdom

 • 10-30% av akutinläggningar är relaterat till läkemedelsbehandling
  • biverkningar, noncompliance, interaktioner
 • 50% av dessa skulle undvikits genom bättre behandling
 • Kostar som läkemedelsnotan
l kemedelsrelaterade problem mava m lndal
LäkemedelsRelaterade Problem MAVA Mölndal
 • 32 % av alla intagna på MAVA hade något läkemedelsrelaterat problem
 • 12 % som intagningsorsak
 • 30 % av vårddagarna på MAVA betingades av LRP

Lars Klintberg, Mölndal, 2006

totalkostnader l kemedel riket

120

80

Möjlig besparing

Kostnad för brister iläkemedels-användningen

Läkemedels-kostnad

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

2015

Totalkostnader läkemedel riket

100

60

Mdr kr

40

20

0

riskl kemedel
Riskläkemedel
 • Långverkande benzodiazepiner
  • Trötthet, muskelsvaghet, kognition
 • Neuroleptika
  • extrapyramidala symtom, ortostatism

stroke, sedation

 • Lätta opioider
  • konfusion, illamående, yrsel
riskl kemedel1
Riskläkemedel
 • Digoxin
  • Ökad biverkningsrisk pga minskad njurfunktion
 • Loopdiuretika
  • Urvätskning, elektrolytrubbningar
 • Waran
  • Ökad blödningsrisk. Sätt ut vid ökad risk
riskl kemedel2
Riskläkemedel
 • PPI
  • Funktionell dyspepsi, utsättningsreaktioner
 • NSAID
  • Hjärtsvikt, njursvikt, blödningar
den gamla patienten
Den gamla patienten
 • Vem har det övergripande ansvaret?
 • Vem dokumenterar indikationer, effekter, bieffekter?
 • Hur sker informationen mellan vårdgivare?
 • Vem följer upp behandlingen och omprövar indikationer?
f rb ttringsarbete
Förbättringsarbete
 • Alla studier/projekt/insatser
  • bör ha en klar målsättning avseende vilket mätbart resultat man vill uppnå
  • bör identifiera det problem man vill åt
l kemedel ldre
Läkemedel - Äldre
 • Läkemedelsbehandling är till nytta för de flesta patienter vid korrekta indikationer
 • Kvaliten i läkemedelsbehand-

ling kan förbättras

st rst f rb ttringspotential
Störst förbättringspotential
 • Identifiera riskpatienter/riskläkemedel – minimera biverkningar
 • Dokumentera
ldre och l kemedel2

Äldre och läkemedel

Strategi för Västra Götalandsregionen – 2008-2012

styrning

Styrning

Framgångsfaktorer

Äldre är en prioriterad grupp i sjukvården, och att detta framgår av vårdgivarnas uppdrag.

Regionala och lokala vårdprogram beaktar multisjuka äldre .

dokumentation

Dokumentation

Journalsystem innehåller ett välutvecklat dokumentationssystem.

Läkemedelsdokumentation som följer patienten genom vården.

ansvar

Ansvar

Patienten har en fast vårdkontakt.

Varje äldre patient har en läkare med samordningsansvar för den totala

läkemedelsbehandlingen.

kvalitet

Varje patients läkemedelsbehandling utvärderas och ses över regelbundet.

I vårdkedjan råder samsyn på hur patienten ska behandlas.

Ett IT-baserat kvalitetsstöd för läkemedelsanalys.

Regionen har fastställda kvalitetsindikatorer för ändamålsenlig läkemedelsbehandling

Kvalitet
b ttre l kemedels anv ndning

Bättre läkemedels-användning

Tänk efter före!!!

Bättre undvika insättning

Än tvingas till utsättning

slide55

En säker läkemedelsprocess

Ett teamarbete

1. Identifiering

av behov

Samlad

Kunskap

2.Läkemedel el annan behandling

9. Omprövning

3.Val av läkemedel

8. Uppföljning

4. administreringssätt

7. Rätt dosering

5. Dokumentation

6. Korrekt

läkemedelslista