Download
gospodarenje otpadom n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Gospodarenje otpadom PowerPoint Presentation
Download Presentation
Gospodarenje otpadom

Gospodarenje otpadom

652 Views Download Presentation
Download Presentation

Gospodarenje otpadom

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. Gospodarenje otpadom Medicinski otpad

 2. Podjela otpada • Podjela prema mjestu nastanka • Komunalni i industrijski otpad • Podjela po svojstvima • Inertni i opasni otpad • Podjela po fizikalnim svojstvima • Kruti i tekući otpad

 3. Podjela prema mjestu nastanka • Komunalni otpad • Kućanstvo • Čišćenje javnih površina • Otpad sličan otpadu iz kućanstva koji nastaje u gospodarstvu i uslužnim djelatnostima (npr. bolnicama) • Tehnološki otpad • Nastaje u proizvodnim procesima u gospodarstvu - razlikuje se od komunalnog otpada

 4. Podjela po svojstvima • Opasni otpad • Karakteristike: eksplozivnost, reaktivnost, nagrizanje, podražljivost, štetnost, toksičnost, kancerogenost, mutagenost, teratogenost, ekotoksičnost, otpuštanje otrovnih plinova ukoliko se biološki ili kemijski razgradi • Komunalni ili tehnološki otpad svrstavaju se u opasni ako ima jedno ili više gore navedenih svojstava • Inertni otpad • Biološki i kemijski teško razgradiv • Može ga se odložiti (iako to nije najisplativije rješenje)

 5. Podjela po fizikalnim svojstvima • Tekući otpad • Otpadne vode, otapala • Kruti otpad

 6. Medicinski otpad • Sav otpad proizveden tijekom pružanja zdravstvene zaštite • Postupci u humanoj medicini tijekom kojih se stvara otpad: • Dijagnostika • Liječenje • Prevencija bolesti • Rehabilitacija • Znanstveno-istraživački rad

 7. Podjela medicinskog otpada prema WHO

 8. Inertni otpad (75 – 90%) Komunalni otpad Kuhinje, praonice, administracija Opasni otpad (10 – 25%) Infektivni otpad Patološki otpad Oštri predmeti Farmaceutski otpad Kemijski otpad Genotoksični otpad Otpad koji sadrži teške metale Posude pod tlakom Radioaktivni otpad Medicinski otpad

 9. Kategorije opasnog medicinskog otpada

 10. Infektivni otpad • Farmaceuti, anesteziolozi i pomoćnici mogu biti izloženi riziku od respiratornih bolesti prilikom izlaganja plinovima, aerosolima i otopinama • Opća populacija - vrlo rijetko izložena! • Virus hepatitisa B i C može relativno dugo preživjeti u okolišu • HIV – vrlo osjetljiv, ne preživljava dugo u okolišu • Bakterije – neke osjetljive a neke ne • Vektori za prijenos bolesti (glodavci)!

 11. Patološki i oštri predmeti • Patološki otpad • Može i ne mora biti infektivan • Oštri predmeti • Zaraza HIV-om, hepatitisom i ostalime

 12. Kemijski otpad i teški metali • Kemijski otpad • Opasan pri profesionalnoj izloženosti • Ukoliko se izlijeva u kanalizaciju opasan i za opću populaciju i okoliš pogotovo • Teški metali • Profesionalna izloženost upitna, izlijevanje u kanalizaciju problem za okoliš • Posude pod tlakom • Eksplozije

 13. Farmaceutski otpad • Farmaceutski otpad • Lijekovi kojima je istekao rok trajanja (često iz donacija) • U Hrvatskoj oko 2 500 t farmaceutskog otpada od čega je bilo potrebno specijalno zbrinuti oko 50% • Riješeno u PUTU • Zatvaranje PUTA – vrlo vrlo loša i stručno neutemeljena odluka!

 14. Genotoksični otpad • Studija u Finskoj utvrdila je povezanost između profesionalne izloženosti takvim tvarima i pobačaja • Druge studije tvrde da to nije slučaj • Ne postoji niti jedno izvješće koje bi utvrdilo zdravstvene posljedice pri nepravilnom rukovanju takvim otpadom • Hrvatska ga je uvrstila u opasan otpad međutim WHO nije

 15. Veći izvori medicinskog otpada: Bolnice Klinike Laboratoriji Istraživački centri Transfuziologije Stacionari Mrtvačnice Obdukcijski centri Manji izvori medicinskog otpada Ambulante Kućna njega Domovi za nepokretne Psihijatrijske ambulante Izvori medicinskog otpada

 16. Bolnice i klinički centri Oko 10000 t godišnje Od toga oko 86% inertni medicinski otpad) i 14% opasni Opasni otpad Oko 80% otpada na infektivni otpad Ambulante i ostalo Slična količina Udio opasnog otpada malo manji Količine proizvedenog otpada po ustanovama

 17. Rizici za ljudsko zdravlje • AIDS • Hepatitis B i C • Infekcije probavnog trakta • Infekcije dišnih putova • Infekcije krvotoka • Kožne infekcije • Genetska oštećenja (radioaktivne supstancije) • Otrovanja

 18. Infekcije • Probavni sustav – enterobakterije, salmonela, šigela, helminti • Dišni sustav – tuberkuloza, streptokokna pneumonija, virus ospica • Kožne infekcije – streptokoki • Genitalne infekcije – najserija gonoreje • Razni sekreti, gnoj, krv, genitalne izlučevine, itd.

 19. Primjer iz prakse • SAD • 1994 –39 slučajeva zaraze HIV-om • 32 slučajeva zaraze iglom • Medicinske sestre, liječnici i laboratorijski tehničari • Francuska • 1992 – 8 slučajeva zaraze HIV-om, sakupljači otpada

 20. Količine proizvedenog medicinskog otpada • USA : 7 – 10 kg/krevet/dan • Južna Amerika: 3 kg/krevet/dan • Zapadna Europa: 3 – 6 kg/krevet/dan • Istočna Europa: 1.4 – 2 kg/krevet/dan • Hrvatska (opasni otpad) • 20 000 – 25 000 opasnog medicinskog otpada dnevno • Zagreb: 100 kg patološkog i 3 tone infektivnog otpada dnevno

 21. Proizvodnja opasnog medicinskog otpada – državne ustanove

 22. Proizvodnja opasnog medicinskog otpada – privatne ustanove

 23. Hrvatska – proizvodnja medicinskog otpada • Ukupno oko 211 000 kg/tjedno (211 tona) • Opasni otpad – 29 800 kg/tjedno • Inertni – 181 118 kg/tjedno

 24. Zbrinjavanje medicinskog otpada u bolnicama • Tim stručnjaka koji se bavi tom problematikom • Dobra administracija i administracija posla • Pažljivo planiranje • Uređeni zakonski propisi • Adekvatno financiranje • Angažman podučenog osoblja

 25. Odgovornost • Glavna i odgovorna osoba jest direktor bolnice • Voditelj projekta – osoba zadužena za zbrinjavanje otpada • Projektni tim • Ravnatelj • Voditelj projekta • Osoba nadležna za kontrolu infekcija • Financijski kontrolor • Osoba nadležna za zbrinjavanje farmaceutskih sredstava • Osoba nadležna za radijaciju

 26. Ravnatelj i osoblje- dužnosti • Ravnatelj • Uspostava tima • Podjela odgovornosti • Novčana sredstva • Voditelj projekta i ostali • Postupci praćenja i kontrole • Osiguravanje poduke • Kontrola nastajanja, sakupljanja i zbrinjavanja • Troškovi

 27. Plan uspostave sustava gospodarenja otpadom • Ocjena postojećeg stanja • Proizvedene količine (gdje nastaju), načini zbrinjavanja • Mogućnosti za smanjenje, ponovno iskorištavanje i recikliranje otpada • Program zbrinjavanja • Način praćenja nastanka • Procjena troškova • Program obrazovanja zdravstvenih djelatnika • Strategija implementacije

 28. Otpad s manjih dislociranih izvora • Treba osigurati da se odvoji opasni medicinski otpad • Organizirati posebno prikupljanje • Npr. Ekooperativa, Indeko i ostali sakupljači • Obučiti osoblje za rukovanje opasnim medicinskim otpadom

 29. Oporaba Recikliranje Obrada Kompostiranje Spaljivanje Odlaganje Gospodarenje komunalnim otpadom Smanjenje nastanka otpada

 30. Dizajn proizvoda Bolje gospodarenje materijalima Omogućiti: Oporabu Recikliranje Smanjenje nastanka otpada Prevencija nastanka otpada: Smanjiti nastanak otpada, toksičnost, upotrebuenergije

 31. Oporaba • Oporaba (engl. reuse) • Zabrana određene vrste amblaže (npr. limenki, PET ambalaže, itd.) • Poticati upotrebu staklene ambalaže • mogu se ponovo upotrijebiti!

 32. Recikliranje • Sakupljanje otpada koji se koristi kao sirovina za izradu novih proizvoda • Reciklaža uključuje: • Sakupljanje otpada • Odvajanje različitih vrsta otpada • Procesiranje te stvaranje sirovina koje se prodaju proizvođačima • U SAD-u otprilike 22% komunalnog otpada se reciklira • Hrvatska oko 7 % (pretežito u Zagrebu)

 33. Recikliranje • Papir • Ima nedostataka, svaki put je kvaliteta proizvedenog papira sve lošija • Plastika • PET, HDPE, LDPE, PVC, PS, PE • Različiti tipovi plastike ne smiju se miješati, važno je sortirati plastični otpad prije recikliranja • 1 boca PVC može uništiti 20 000 boca PET-a

 34. Recikliranje plastike - oznake PET HDPE PVC LDPE PP PS OSTALO

 35. Ostalo • Aluminij • Energetski vrlo isplativo reciklirati • Dobivanje aluminija iz rudače • Redukcija Al2O3 u Al – troše se enormne količine energije • Metali Cu, Fe, Zn

 36. Obrada otpada • Mehanička obrada • Biološka obrada • Termička obrada

 37. Mehanička obrada • Mehanička obrada otpada • isušivanje • prešanje • šrederi: usitnjavanje otpada i smanjenje volumena otpada • magnetski separatori: odvajanje metalnog od nemetalnog dijela

 38. Biološka obrada • Kompostiranje (aerobno) • Kompost • Fermentacija (anaerobno) • Nastaje bioplin • 60% ogrjevne moći prirodnog plina • 55 – 70 vol. % metana • 44-27 vol. % ugljikova dioksida • manje od 1 vol. % vodika i do 3 vol. % sumporovodika

 39. Kompostiranje Za proces kompostiranja bitni parametri su: temperatura, pH, omjer C:N (25), kisik

 40. Termička obrada otpada • Skuplji način obrade komunalnog otpada • Prvi kontrolirani način spaljivanja komunalnog otpada u Nottinghamu u Engleskoj (1874) • Često se koristi za zbrinjavanje opasnog medicinskog otpada! • Tipovi termičke obrade otpada: • spaljivanje • piroliza

 41. Termička obrada otpada • Problem s emisijom • Plinova koji nastaju u procesu sagorijevanja (SO2, NO2, CO2, čestice) • PCCDs/Fs • Emisija žive • Problem s njezinom kontrolom • U Hrvatskoj ne postoji spalionica koja se koristi za spaljivanje komunalnog otpada, PUTO, Koromačno – spaljivanje isključivo opasnog otpada!

 42. Spaljivanje i piroliza • Oksidacija organske komponente otpada • Proizvodnja električne i toplinske energije • Piroliza (otplinjavanje/tinjanje) • Termička razgradnja organskog dijela otpada uz nepotpuni dotok zraka (smanjeni pretičak zraka) • Nastajanje pirolitičkog plina koji se spaljuje • Nastaju kruti ili tekući ostatci (katrani)

 43. Odlaganje • NIMBY (Not in MY Back Yard), BANANA (Build Absolutely Nothing Anytime Near Anyone), NIMET (Not In My Elected Term) • Neizbježno (zasad)! Građanima to često nije jasno. • Opasno! • Nastaje deponijski plin • Procjedne otpadne vode • Odlagališta otpada • I, II i III kategorije • Opasni medicinski otpad bi se trebao odlagati na način da ga se stabilizira/prevede u inertni otpad te odlaže na odlagalištima I i II kategorije • Nikako na sanitarnim deponijama!

 44. Odlagalište otpada mora imati: • Osigurano brtvljenje sa gornje i donje strane • Osiguran sustav otplinjavanja • Sustav za obradu otpadnih voda

 45. Moderna odlagališta otpada

 46. Gospodarenje komunalnim medicinskim otpadom • Nastaje u kuhinjama, preoperativno, administracija • Trebalo bi ga zbrinjavati na način da se poštuje hijerarhija gospodarenja otpadom • Na primjer: • Administracija: nastaje velika količina papira (elektroničko urudžbiranje) • Upotrebljavati kada god je to moguće staklenu ambalažu • U kuhinjama nastaje velika količina plastičnog otpada i organskog otpada, trebalo bi ga reciklirati odnosno kompostirati a ne odložiti

 47. Tehnologije zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada - 1 • Dezinfekcijska sredstva • Odlaganje • Na deponije III kategorije, nikako na sanitarnu deponiju • Inkapsulacija • Zatvara se u plastične ili metalne posude • Dodaje se plastična pjena, bitumenizirani pjesak, cementna žbuka, glineni materijal • Inertizacija • Otpad se preša se te dodaje vapno ili cement • Tako obrađen može se odložiti na deponiju

 48. Tehnologije zbrinjavanja opasnog medicinskog otpada - 2 • Nisko temperaturne tehnologije (95 – 180 C) • Parna i suha dezinfekcija (dezinfekcija parom ili vrućim zrakom) • Autoklavi i mikrovalni uređaji • Nema kemijskih reakcija u otpadu • Srednje temperaturne tehnologije (180 – 370 C) • Nisu još komercijalno primjenjiva • Obrada otpada pri visokim tlakovima i temperaturama • Zbivaju se kemijske reakcije • Visoko temperaturni procesi (540 – 8000 C) • Piroliza • Potpuna razgradnja materije

 49. Infektivni otpad • Prije odlaganja otpad se može inkapsulirati (staviti u metalne i plastične kontejnere te se) • Ukoliko je otpad izrazito infektivan, prije odlaganja treba ga autoklavirati

 50. Farmaceutski otpad • Male količine • Zbrinjavati zajedno s komunalnim otpadom • Inkapsulirati • Spaliti • Velike količine • Spaljivanje • Inkapsulacija • Ne preporuča se odlaganje na deponije