Jenteløftet – økonomiske og avgiftsmessige aspekter - PowerPoint PPT Presentation

jentel ftet konomiske og avgiftsmessige aspekter n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Jenteløftet – økonomiske og avgiftsmessige aspekter PowerPoint Presentation
Download Presentation
Jenteløftet – økonomiske og avgiftsmessige aspekter

play fullscreen
1 / 6
Jenteløftet – økonomiske og avgiftsmessige aspekter
146 Views
Download Presentation
urbana
Download Presentation

Jenteløftet – økonomiske og avgiftsmessige aspekter

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Jenteløftet – økonomiske og avgiftsmessige aspekter

  2. Grunnfinansiering Årlig 1 mill. kroner. Utbetales i 4 årlige rater etter faktura fra klubbene. Det foreslås følgende forfallsdato på klubbenes fakturering for 2008; • 25 % av totalbeløp, forfall 05.01.08 (utbetalt som á konto-beløp) • 25 % av totalbeløp, forfall 05.03.08 (utbetales som á konto-beløp) • 25 % av totalbeløp, forfall 05.05.08 (faktura sendes fra klubbene) • 25 % av totalbeløp, forfall 05.10.08 (faktura sendes fra klubbene) Forfallsdatoene vurderes på nytt det enkelte år. Grunnfinansieringen anses som både avgiftsfri og avgiftspliktig omsetning for klubbene. Basert på skjønn er fordelingen satt til 50 / 50 for 2008. En eventuell verdiøkning av Toppserieproduktet vil gi en annen fordeling i årene som kommer. Vurderes konkret fra år til år. Eget notat distribueres rundt dette.

  3. Faktura fra klubbene vedr. grunnfinansiering - oppstilling Faktura med forfall 05.05.08; ”Grunnfinansiering Jenteløftet 2008” Andel avgiftspliktige ytelser i hht. avtale 375.000 Andel omsetning utenfor avgiftsområdet 375.000 - Mottatt A-konto - 500.000 Sum faktura eksl. mva 250.000 + mva av avgiftspliktige ytelser 93.750 Sum faktura med forfall 05.05.08 343.750 OBS! OBS! på mai-faktura, her avregner vi avgiftsmessig også to tilskudd utbetalt tidligere i år, derfor 500.000 kr a-konto til fradrag

  4. Faktura fra klubbene vedr. grunnfinansiering – oppstilling fakturagrunnlag oktober 2008 Faktura med forfall 05.10.08; ”Grunnfinansiering Jenteløftet 2008” Andel avgiftspliktige ytelser i hht. avtale 125.000 Andel omsetning utenfor avgiftsområdet 125.000 Sum faktura eksl. mva 250.000 + mva av avgiftspliktige ytelser 31.250 Sum faktura med forfall 05.10.08 281.250

  5. Tilskudd busstransport Beregnet beløp pr. klubb utbetales (ingen fakturering) som et tilskudd over to rater: • 50 % 01.06.08 • 50 % 01.11.08

  6. Oppsummering fra notat vedr mva • Et rent tilskudd fra NFF til klubbene er ikke avgiftspliktig da dette ikke anses som omsetning. Tilgjengeliggjøring av reklameplass anses derimot som avgiftspliktig omsetning som klubben må fakturere NFF med 25 % mva. • Man er av den oppfatning at en 50/50 fordeling på avgiftspliktig reklametjeneste/rent tilskudd utgjør et forsvarlig skjønn i 2008. • I avtalene med klubbene vil NFF legge opp til at det klart fremgår at grunnfinansieringen både gjelder betaling for avgiftspliktige reklametjenester og en andel grunnstøtte som ikke er betinget av noen motytelse. • For at det skal ligge en viss fleksibilitet i forhold til justering av fordelingen, vil vi legge inn en klausul i avtalen om at verdsettelsen kan endres årlig. • De klubber som ikke er registrert i avgiftsmantallet må registreres som følge av avtalen.