fremme de yngste barnas lek og estetiske uttrykksformer l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Å fremme de yngste barnas lek og estetiske uttrykksformer PowerPoint Presentation
Download Presentation
Å fremme de yngste barnas lek og estetiske uttrykksformer

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 39

Å fremme de yngste barnas lek og estetiske uttrykksformer - PowerPoint PPT Presentation


 • 233 Views
 • Uploaded on

Å fremme de yngste barnas lek og estetiske uttrykksformer. Kristin Danielsen Wolf oktober 2011. Hensikt. Å oppdage barnekulturer – forstå egen rolle og betydning for å fremme dens vilkår Å bli inspirert til å skape pedagogiske miljø som fremmer lek , skapende aktivitet og

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Å fremme de yngste barnas lek og estetiske uttrykksformer' - urbain


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
hensikt
Hensikt
 • Å oppdage barnekulturer –

forstå egen rolle og betydning for å fremme dens vilkår

 • Å bli inspirert til å skape pedagogiske miljø som

fremmer lek,

skapende aktivitet og

arbeid med det estetiske fagområdet i barnehagen.

oppdage
Å oppdage

Utforsking av verden og

kommunikasjon med andre mennesker handler om å observere, lytte og handle.

(Hernes, Os og Selmer-Olsen 2010:30)

Summe sammen

Med hvilke ord vil du beskrive de yngste barnas kultur i barnehagen?

barnekulturer
Barnekulturer ?

Bevegelselekendekroppsliguroligundrendelydervokaliseringimpulsivfysiskmaurirompaomsorgsfullbråketegledekaotisksosialkonfliktfyltbeskyttendelatterinkluderendeavgrensendeutforskendehumoristiskkreativgriseteskapendemusiskemosjonellvekslendeensformigoverraskendearmerogbeinselvhevendeestetisklopperiblodgjentakendevarierendeuforutsigbarspontankonsentrertsansendehøytoglavtnysgjerrigfantasifullmagisk

barnekultur er i stor grad en lekekultur
Barnekultur er i stor grad en lekekultur.

Barns uttrykksformer og væremåter er lekende og

kroppslige, og har hensikter og meningsinnhold,

og har betydning for

barns subjektsskaping

100 språk og uttrykksformer

barn er medskapere
Barn er medskapere

Er kompetente med en

iboende vilje, lyst, mot og kraft

til å forstå, forholde seg til og

forhandle med det livet og

den verden de er en del av

Og

Er sårbare, uerfarne og

trenger hjelpe og støtte

medvirke
Å medvirke

Å sette spor

Relasjonelt perspektiv

De voksnes evne til å fange

opp barnas kroppslige og

verbale uttrykk, prøve å tolke

dem med et godt blikk, og

svare på uttrykkene på en

tydelig og ansvarlig måte er

avgjørende for

små barns medvirkning.

slide10
Maurice Merleau-Ponty (1908 – 1961)

kroppens fenomenologi,

vektlegger kroppssubjektet

som utgangspunkt for alt vi erfarer;

sanser, persiperer, handler, føler og taler

barnet som kroppssubjekt
Barnet som kroppssubjekt

…den levde kroppen som gjennom aktiv, meningssøkende handling og bevegelse

vet og forstår, før vi kan sette ord på eller tenke det, siden tanken er festet i kroppen.

slide12
Å dele…

…opplevelser og følelser

Barn kommuniserer og forstår

hverandre gjennom

kroppens helhetlige uttrykk

affektiv inntoning
Affektiv inntoning…

…uttrykker følelseskvaliteter ved en delt affektiv tilstand uten å imitere det nøyaktige atferdsmessige uttrykk for den indre tilstanden

Imitasjon gjengir form, inntoning gjengir følelse

Å hooooi – hoooooi - hooooi

jevnaldrings kultur l kken
jevnaldringskultur (Løkken)

Barna gjør og konstruerer aktivt sine relasjoner og fellesskap

De hermer hverandre og gjentar visse handlinger, slik at de over tid blir til rutiner, -

til rutiner på bakgrunn av deling av felles følelser, forståelse og hensikter barna imellom.

De tilpasser seg hverandres handlinger.

Med forutsigbare rutiner er en egen kultur etablert.

Kulturen er ikke statisk, men utvikles videre i stadig nye variasjoner som en del av den øvrige kulturen, både i barnehagen og i samfunnet for øvrig.

leken
Leken…

…har egenverdi og er en grunnleggende livs - og læringsform som barn og voksne kan uttrykke seg gjennom…

definere lek
Å definere lek…

”Å gi seg i kast med begrepet lek, kan sammenlignes med å forsøke å fange såpebobler….

…hver gang det ser ut til å være noe å ta fatt i, forhindrer dens flyktige natur at den fanges”(Janet Moyles)

leken en v rem te et symbolspr k og estetisk uttrykksform
Leken - en væremåte, et symbolspråk og estetisk uttrykksform

”paratelisk” tilstand- oppslukt av det som skjer her og nå, i kropp, sanser og erkjennelse.

Barn bruker ord, lyd og bevegelser og skaper symbolsk handling i et forsøk på å gjenskape og formgi tanker og følelser.

Dette språket deler voksne og barn gjennom eks. leken, danse, teateret og musikken.

(Hernes, Os og Selmer-Olsen 2010:26)

lekens mange former og innhold
Lekens mange former og innhold

Hvilke former for lek ser du i din barnehage?

 • Utforsking og eksperimentering
 • Dramatisk skapende lek

personlig og projisert

 • Sosial kroppslig lek;

- Lek rundt store lekegjenstander

- Kroppslig aktivitet

estetiske erkjennelse
Estetiske erkjennelse

”I nyere forskning om lek inspirert fra kulturvitenskapene antar man at leken kan fungere som en estetisk erkjennelsesprosess…

I dette perspektivet kan leken ses som en erkjennelsesvei og refleksjons-potensiale.” (Bae 2005/2009)

sosial kroppslig lek
Sosial kroppslig lek

preget av etterligning, flere barn sammen, latter ,

blikkveksling og vokalisering

Store lekegjenstander inviterer til

felles lek, eks. gynge, rutsjebane,

tunnel, stor madrass, kartonger,

bord og stoler, gardiner

Små barn lager ”musikk” sammen

Flirekonserter! (Løkken 2004) Koppekonsert!

imitasjon gjentakelse og variasjon gir mulighet for
Imitasjon, gjentakelse og variasjon gir mulighet for
 • Kontakt, glede og mening
 • kontroll over omgivelser

og over egen kropp

 • Inkludering
 • vedvarer over tid
de yngstes humor
De yngstes humor…

…kan sammenlignes med slapstickhumor som karakteriseres ved blant annet uoverensstemmelse;

Det rare og morsomme som fanger vår oppmerksomhet og får oss til å smile og le.

vi m ha en kroppslig tiln rming for f tak i glimt fra sm barnas humoristiske verden
Vi må ha en kroppslig tilnærming for å få tak i glimt fra små barnas humoristiske verden

En overraskende og inkongruent kroppsbevegelse

oppleves ikke bare i hodet,

men også i kroppen,

som morsom.

pedagogisk milj
Pedagogisk miljø
 • ”Barn under tre år utgjør en stadig større andel av barna i barnehagen. Departementet mener derfor det er nødvendig å rette større oppmerksomhet mot denne aldersgruppens behov for særlig tilrettelegging, både i det fysiske miljøet og i de daglige aktivitetene.”

(st.meld.41 2008-2009:77)

pedagogisk milj27
Pedagogisk miljø
 • Er forholdet mellom

det usynlig miljøet;

eks holdninger og syn på barn og læring, samspill og organisering i tid og rom

det synlige miljøet;

det fysiske rommet og materialer

pedagogiske milj som hemmer lek og humor
Pedagogiske miljø som hemmer lek og humor….
 • ”Dersom de voksne ikke har evne og vilje til å leke, får det spontane og impulsive som kjennetegner de yngste barnas væremåte, trange kår.” (Sverdrup og Myrstad 2010)
 • Lekende samspill handler ikke nødvendigvis om lek i tradisjonell forstand. Det handler om det lekende man kan se i en rekke daglige situasjoner(Bae 2010)
lekende humorisktiske samspill
Lekende humorisktiske samspill

-kontroll

-spontane

-det udefinerte

-overraske og bli lurt

-det spennende i det ”trivielle”,

det komiske i det alvorlige/saklige

-romslighet

(Bae 1996)

homo ludens det lekende mennesket
Homo Ludens – det lekende mennesket

Romslige samspillsmønstre kjennetegnet ved fokusert oppmerksomhet, lytting, toleranse, velvillig fortolkning og bevegelig rollefordeling, er nært beslektet med improvisasjon

(Bae 1996, Sverdrup og Myrstad 2010)

Pedagogisk takt betyr at graden av deltakelse i leken vil variere, basert på den

voksnes evne til å fornemme hva

barnets trenger og hvilke muligheter

det har (Röthle)

voksnes roller i barns lek
Voksnes roller i barns lek

Ulike teoretiske tilnærminger til lek påvirker synet på voksnes rolle ulikt

Aktivt deltakende

Tilgjengelige

Tilretteleggende

Observerende

Olofsson -93. kap 10

varsomhetsregler for delta i barns lek
Varsomhetsregler for å delta i barns lek

Gå inn i leken på barnas premisser

Ikke gå inn i lederroller

Ta de roller som barna tildeler

Vise respekt for barnet og leken

Være lyttende og sensitiv

Ha god kjennskap til barnegruppen

Åm: ”Lek i barnehagen – de voksnes rolle” 1984

pedagogiske milj er som fremmer lek og humor
Pedagogiske miljøer somfremmer lek og humor…

Trygghet, tid, rom og anledning

inntoner seg og bekrefter (gi kraft)

Le med, ikke av barna!

Vi vil påpeke viktigheten av at voksne møter barn med uttrykksformer barna behersker.

Utfordringen for voksne samspillspartnere blir å oppfatte og gi disse uttrykkene kraft, slik at barna kan oppleve seg som bidragsytere i et felleskap (Sverdrup og Myrstad 2010)

utfordringer til sm barnspedagogikken
Utfordringer til småbarnspedagogikken
 • Å la små barn få kontakt med estetiske uttrykk kan i høy grad stimulere deres nysgjerrighet, fantasi, glede og humor... og engasjere til skapende lek og aktivitet.
 • Når vi voksne utøver handlinger i fiksjon sier vi samtidig til barn at vi også kan leke (Hernes, Os og Selmer-Olsen 2010)
 • Vi kan heie fram barn lek (Wolf 2011)
pedagogisk milj rom
Pedagogisk miljø - rom
 • Funksjonalitet
 • Tilgjengelighet
 • Fleksibilitet
 • Orienterbarhet
 • Åpenhet og transparent
 • Estetikk
 • Orden
 • Møteplasser
 • Universell utforming
pedagogiske milj er fysiske rom
Pedagogiske miljøer - fysiske rom

Lekeareal med plass, slik at barna kan bevege seg fritt og uten unødvendig innblanding fra voksne

Rom i rommet

Sansemotorisk aktivitet

pedagogiske milj er og materiell
Pedagogiske miljøer og materiell

Lekemateriell som inspirerer og lokker til lek, utforsking, eksperimentering og

forvandling - ”skittent” materiell,

Stor lekegjenstander

Hyller, kasser, esker

Fleksibilitet

overraskelse

Foranderlig

Variasjon

tilgjengelighet

pedagogiske milj organisering av tid
Pedagogiske miljø – organisering av tid

Tilrettelegge

organisere

synliggjøre

Pedagogisk dokumentasjon

kilder
kilder
 • Bae, B. 1996. Det interessante i det alminnelige.
 • Bae, B. De yngste barnas ytringsfrihet. Bhgfolk nr.1, 2010.
 • Barnehagefolk nr 2, 2011 Lekens vilkår
 • Gopnik m.fl. 2002. Den lille, store forskeren.
 • Småbarnspedagogikk, fenomenologiske og estetiske tilnærminger. 2005. Haugen, Løkken og Röthle (red).
 • Greve, A. 2009. Vennskap mellom små barn i barnehagen.
 • Greve, A. De første vennskapene Bhgfolk nr1, 2010
 • Hernes, Os og Selmer-Olsen. Med kjærlighet til publikum. 2010
 • Johansson. E. 2002. Små barns etikk.
 • Løkken, G. 2004. Toddlerkultur
 • Sandvik, N.1994. Til å begynne med
 • Stern, D. 2003. Spedbarnets interpersonlige verden, kap 7
 • Sverdrup, T og Myrstad, A. Å være sammen i spontane rom. Bhgfolk nr1, 2010.
 • http://www.regjeringen.no/upload/kilde/bfd/bro/2004/0004/ddd/pdfv/178931-fns_barnekonvensjon.pdf