slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
“นโยบายกระทรวงคมนาคม” PowerPoint Presentation
Download Presentation
“นโยบายกระทรวงคมนาคม”

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 16

“นโยบายกระทรวงคมนาคม” - PowerPoint PPT Presentation


 • 94 Views
 • Uploaded on

การพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระหว่างคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา กับ คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม. “นโยบายกระทรวงคมนาคม”. โดย ปลัดกระทรวงคมนาคม (พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี). วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

“นโยบายกระทรวงคมนาคม”


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการพบปะสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ระหว่างคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา

กับ คณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคม

“นโยบายกระทรวงคมนาคม”

โดย ปลัดกระทรวงคมนาคม

(พลตำรวจเอก วิเชียร พจน์โพธิ์ศรี)

วันพุธที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ณ อาคารสโมสรและหอประชุม กระทรวงคมนาคม

slide2

นโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

(แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔)

 • ๑. นโยบายเร่งด่วนที่จะเริ่มดำเนินการในปีแรก
  • เร่งฟื้นฟูความสัมพันธ์และพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน

และนานาประเทศ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมขนส่งภายใน

และภายนอกภูมิภาค

- จัดทำแผนยุทธศาสตร์ด้านการขนส่งเพื่อรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียนในปี ๒๕๕๘

- แผนการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการขนส่ง (ปี ๒๕๕๖ – ๒๕๖๓)

วงเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น ๑.๙๙ ล้านล้านบาท

  • แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยการแก้ไขปัญหาค่าครองชีพ
 • - มาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง
 • (รถเมล์ฟรี / รถไฟฟรี)
slide3

นโยบายรัฐบาล นายกรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

(แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔)

 • ๒. นโยบายเศรษฐกิจ : นโยบายโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาระบบราง
 • เพื่อขนส่งมวลชนการบริหารจัดการระบบขนส่งสินค้าและบริการ
  • พัฒนาระบบรถไฟทางคู่ทั่วประเทศ
  • พัฒนารถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพฯ-เชียงใหม่ กรุงเทพฯ-นครราชสีมา

กรุงเทพฯ-หัวหิน

  • พัฒนาขยายทางรถไฟสายแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ ต่อจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ไปยังชลบุรีและพัทยา

  • เร่งรัดโครงการรถไฟฟ้า ๑๐ สายทางในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ให้สามารถเริ่มก่อสร้างได้ครบใน ๔ ปี โดยเก็บค่าบริการ ๒๐ บาทตลอดสายทั้งระบบ

  • พัฒนาท่าเรือน้ำลึกและสะพานเศรษฐกิจเชื่อมสองฝั่งทะเลภาคใต้
  • พัฒนาท่าอากาศยานสากล ท่าอากาศยานภูมิภาค และอุตสาหกรรมการบินของไทย

รวมทั้งเพิ่มความสามารถท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

slide4

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)

ได้มอบนโยบาย เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

ประเด็นความท้าทายภาคการขนส่ง ดังนี้

๑) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งจากทางถนนไปสู่ทางรางและทางน้ำ (Modal Shift)

๒) การเชื่อมโยงโครงข่ายการขนส่งกับประเทศในภูมิภาคตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ

(Regional Connectivity)

๓) การปรับปรุงและพัฒนาประตูการค้า (Gateway Improvement) ได้แก่ ท่าเรือ ท่าอากาศยาน

๔) การพัฒนาโครงข่ายการขนส่งในประเทศ (Internal Network Improvement) ได้แก่

ทางถนน ทางรถไฟ และทางน้ำ

๕) การพัฒนาระบบขนส่งมวลชน (Mass Transit Development)

slide5

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)

ได้มอบนโยบาย เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

นโยบายการดำเนินงานรายหน่วยงาน

๑) สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร : “Merge”

ผลักดันยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม / บูรณาการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน

๒) กรมการขนส่งทางบก : “Innovation”

นำนวัตกรรมใหม่มาปฏิบัติงาน เช่น GPS RFID

๓) กรมทางหลวง : “Connectivity”

เชื่อมโยงโครงข่ายกับประเทศเพื่อนบ้าน / ควบคุมมาตรฐานการก่อสร้างทาง

และเข้มงวดเรื่องน้ำหนักรถบรรทุกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงทาง

slide6

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)

ได้มอบนโยบาย เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

นโยบายการดำเนินงานรายหน่วยงาน

๔) กรมทางหลวงชนบท : “Missing Link”

เชื่อมโยงโครงข่ายให้ทั่วถึง / ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงทาง

๕) การทางพิเศษแห่งประเทศไทย : “Focus”

แก้ไขปัญหาการจราจรหน้าด่าน / ส่งเสริมใช้บัตร Easy pass / พัฒนาทางพิเศษสายใหม่

๖) กรมเจ้าท่า : “Transparency”

เน้นความโปร่งใสในการดำเนินงาน

๗) การท่าเรือแห่งประเทศไทย : “Congession”

แก้ไขปัญหาความแออัดภายในท่าเรือ ปัญหาติดขัดหน้าท่าเรือ ด่านการค้า และประตูการค้า

๘) องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ :“EBIDA Growth and Positive”

ลดค่าใช้จ่าย และเพิ่มรายได้ให้สามารถเลี้ยงองค์กรได้

slide7

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)

ได้มอบนโยบาย เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

นโยบายการดำเนินงานรายหน่วยงาน

๙) บริษัท ขนส่ง จำกัด : “Quality, Service and Reliability”

เน้นคุณภาพ บริการ ความน่าเชื่อถือ / เปิดเส้นทางเดินรถในประเทศเพื่อนบ้านให้เอกชน

พิจารณาบทบาทองค์กร Regulator และ Operator เนื่องจากมี Conflict ofInterest

๑๐) การรถไฟแห่งประเทศไทย : “Change”

ละเลยการขนส่งทางรถไฟมานาน ต้องมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้าน

๑๑) บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด : “Restructuring”

ปรับโครงสร้างองค์กรให้เหมาะสม คล่องตัวในการบริหารงาน

๑๒) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประไทย : “Core Competency”

กำหนดทิศทางขององค์กรในอนาคตให้ชัดเจน

๑๓) กรมการบินพลเรือน : “Adapt”

ปรับองค์กรให้ทันสมัย / พิจารณาศักยภาพการบริหารท่าอากาศยานภูมิภาค

slide8

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)

ได้มอบนโยบาย เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

นโยบายการดำเนินงานรายหน่วยงาน

๑๔) สถาบันการบินพลเรือน : “Competitiveness”

พัฒนาศักยภาพองค์กรในการพัฒนาบุคลากรทางการบิน / ประสานการดำเนินงาน

และความต้องการบุคลากรร่วมกับหน่วยงานด้านการขนส่งทางอากาศ

๑๕) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด : “Risk Management”

ให้ความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง

๑๖) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) : “Growth”

กำหนดแผนรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่จะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต / เพิ่มประสิทธิภาพ

พนักงานเพื่อเพิ่มรายได้ต่อพนักงาน (Revenue per employee)

๑๗) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) : “Positioning”

กำหนดตำแหน่งทางการตลาดของสินค้า/ บริการ (Positioning) ให้เหมาะสม แข่งขันได้

slide9

นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลเอกพฤณท์ สุวรรณทัต)

 • ยึดหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส คุ้มค่า และร่วมมือกับทุกภาคส่วน
 • เน้นประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน
 • เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุกอย่างต่อเนื่อง
 • กำหนดยุทธศาสตร์การดำเนินงานให้ชัดเจน
 • ริเริ่มโครงการสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง

นโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)

 • นำนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
 • พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงาน
 • เน้นการทำงานรวดเร็ว ไม่ล่าช้า
slide10

หลักยึดปฏิบัติในการทำงานหลักยึดปฏิบัติในการทำงาน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม (นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์)

“โปร่งใส รอบคอบ ยุติธรรม”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (พลเอกพฤณท์ สุวรรณทัต)

“รวดเร็ว ทันใจ ปลอดภัย ได้ผล ถึงลูกถึงคน ประชาชนได้ใจ”

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายประเสริฐ จันทรรวงทอง)

“ไม่ล่าช้า (Power of Now)”

slide13

งบประมาณของกระทรวงคมนาคมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556

งบลงทุนรัฐวิสาหกิจ

(วงเงินเบิกจ่าย)

151,966.52

ล้านบาท

งบประมาณแผ่นดิน131,504.13

ล้านบาท