A k zfoglalkoztat s rendszere
Download
1 / 25

- PowerPoint PPT Presentation


 • 79 Views
 • Uploaded on

A közfoglalkoztatás rendszere. „Ahhoz, hogy helyesen cselekedjünk, meg kell tanulnunk helyesen gondolkodni” (Pascal Baise ). Foglalkoztatási célkitűzés. Kormányzati cél 2020-ig: 1 millió új, adózó munkahely létrehozása , 75%-os foglalkoztatási ráta elérése a 20-64 éves korcsoportban.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about '' - unity-munoz


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
A k zfoglalkoztat s rendszere

A közfoglalkoztatás rendszere

„Ahhoz, hogy helyesen cselekedjünk, meg kell tanulnunk helyesen gondolkodni”

(Pascal Baise)


Foglalkoztat si c lkit z s
Foglalkoztatási célkitűzés

Kormányzati cél 2020-ig:

 • 1 millió új, adózó munkahely létrehozása,

 • 75%-os foglalkoztatási ráta elérésea 20-64 éves korcsoportban.

  Magyar Munka Terv:

 • 2012-ben a közfoglalkoztatás és a privát szektor által teremtett munkahelyek közötti arány 80-20%

 • 2015-re az arány a tervezettek szerint a versenyszféra munkahely-teremtési kapacitásainak megerősödésével kiegyenlítődik


Mit jelent a k zfoglalkoztat s i

Mit jelent a közfoglalkoztatás? I.

Célja: a közfoglalkoztatottsikeresen vissza-, illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra

Az állam átmeneti munkalehetőséget és határozott időtartamúfoglalkoztatástbiztosít azok számára, akik:

a munkaerőpiacon egészségi állapotuk, képzetlenségük, életkoruk, vagy bármely más okból hátrányban vannak, FHT-ban részesülnek,

álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők.(kiemeltenmegváltozott munkaképességűek, romák, hajléktalanok, menekültek)

Közfoglalkoztatott lehet aki a Munka Törvénykönyve rendelkezései alapján munkaviszonyt létesíthet és a munkaügyi kirendeltségen regisztrált álláskereső,vagyrehabilitációs ellátásban részesül, 16 éves.


Mit jelent a k zfoglalkoztat s ii

Mit jelent a közfoglalkoztatás? II.

A közfoglalkoztatás a munkaviszony egy speciális formája, amelyre a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezéseit a 2011. évi CVI. törvényben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.

Főbb eltérések a munkaviszonyhoz képest:

a közfoglalkoztatási jogviszony határozott időre létesíthető, próbaidő kikötése nélkül,

a közfoglalkoztatottilletve a munkavezető külön jogszabályban meghatározott közfoglalkoztatási bérrevagy – szakképesítést igénylő munkakör betöltése esetén, ha rendelkezik a munkakör betöltéséhez szükséges szakképesítéssel – közfoglalkoztatási garantált bérrejogosult (havi bérfizetés 04.01-től!),

a közfoglalkoztatott az állásidőre külön jogszabályban meghatározott bérezésre jogosult,


Mit jelent a k zfoglalkoztat s iii

Mit jelent a közfoglalkoztatás? III.

a közfoglalkoztatottat megillető szabadság mértéke naptári évenként 20 munkanap,

a közfoglalkoztatott legalább 3 nap, legfeljebb 90 nap időtartamú fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosultakkor is, ha a közfoglalkoztatási jogviszony tartama alatt közfoglalkoztatói körbe nem tartozó munkáltatónál meghatározott időtartamú, határozott idejű munkaviszonyt létesít.

lehetővé tettea közfoglalkoztatott számára, hogy várandóssága esetére az egészségi állapotának megfelelő munkakör kerüljön felajánlásra,

lehetővé tettea közfoglalkoztatási szerződés módosítását, ugyanakkor meghatározta azokat az eseteket, amelyekben a szerződés módosítása kizárt.

A közfoglalkoztatási jogviszony alapján a közfoglalkoztatott jogosultságot szereztársadalombiztosítási- és nyugellátásra (táppénz, nyugdíj).


Mit jelent a k zfoglalkoztat s iv

Mit jelent a közfoglalkoztatás? IV.

A munkavállalási korú, alacsony iskolai végzettségű, szakképzetlen lakosság foglalkoztatásba történő bevonása a legnehezebb feladat.

A közfoglalkoztatással megvalósuló tevékenység értéket teremt, hasznos mind az egyén, mind a társadalom számára.

A Kormány a nagy létszámú közfoglalkoztatást átmeneti intézkedésnek tekinti, amelynek a következő 2-3 évben meghatározó szerepe lesz, amíg a gazdaság élénkülésével a versenyszférában megkezdődhet a foglalkoztatás dinamikus növekedése.


Ki lehet k zfoglalkoztat

Ki lehet közfoglalkoztató?

helyi és nemzetiségi önkormányzat, valamint ezek jogi személyiséggel rendelkező társulása,

költségvetési szerv (például: vízügyi igazgatóságok, erdőgazdaságok, nemzeti parkok),

egyház,

közhasznú jogállású szervezet,

civil szervezet,

állami és önkormányzati tulajdon kezelésével és fenntartásával megbízott, vagy erre a célra az állam, önkormányzat által létrehozott gazdálkodó szervezet,

vízitársulat,

erdőgazdálkodó (magánerdőgazdálkodó),

szociális szövetkezet és

vasúti pályahálózat-működtető szervezet.

2011. évi CVI. törvény

a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról


K zfoglalkoztat s keret ben v gezhet tev kenys gek

Közfoglalkoztatás keretében végezhető tevékenységek

a 2011. évi CVI. törvényben meghatározott feladat, továbbá törvény által előírt állami feladat, vagy

a helyi önkormányzatokról szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy

a nemzetiségek jogairól szóló törvényben előírt kötelező vagy önként vállalt feladat, vagy

a helyi vagy azon túlmutató közösségi feladat , különösen egészségmegőrzési, szociális, nevelési, oktatási, kulturális, kulturális örökség megóvása, műemlékvédelmi,természet-, környezet- és állatvédelmi, gyermek- és ifjúságvédelmi, sport,közrend és közlekedésbiztonsági, ár- és belvízvédelmi célú, közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és üzemeltetéséhez kapcsolódó szükségletek kielégítését szolgáló vagy

a Kormány által meghatározott közösségi célok megvalósítását elősegítő feladat


T mogat si felt telek

Támogatási feltételek

A feladatok kizárólag akkor láthatók el közfoglalkoztatás keretében, ha:

a feladat ellátásáratörvény nem ír elő közalkalmazotti, közszolgálati vagy kormányzati szolgálati jogviszonyt.

nem lehetnyereségérdekelt, piac- és profitorientált.

A közfoglalkoztatási támogatások típusait és a támogatások igénybevételre vonatkozó szabályokat375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet tartalmazza.

Támogatási formák

rövid időtartamúfoglalkoztatás (legfeljebb 4 hónap,napi 4 óra),

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (legfeljebb 12 hónap, napi 6-8 óra),

országos közfoglalkoztatási program (legfeljebb 12 hónap, napi 8 óra),

mintaprogram(legfeljebb 12 hónap, napi 8 óra),

közfoglalkoztatás mobilitását szolgáló támogatás.


A k zfoglalkoztat s t mogat sa

A közfoglalkoztatás támogatása

Támogatás nyújtható:

abérköltséghez (közfoglalkoztatási bér, a közfoglalkoztatási garantált bér és az ahhoz kapcsolódó szociális hozzájárulási adóhoz), valamint

a közvetlen költségekhez.

A támogatás kérelemrenyújtható, illetékes munkaügyi központhoz kell benyújtani.A kirendeltség, illetve országos közfoglalkoztatási program esetén a munkaügyi központ hatósági szerződést köt a kérelmezővel, részére a jogszabályban meghatározott mértékű előleg folyósítható.

A foglalkoztatásból eredőközvetlen költségként elszámolható:

a foglalkozás-egészségügyi vizsgálat térítési díja,

a munka- és védőruházat és egyéni védőeszköz költsége,

a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló jogszabály szerint a munkaadót terhelő utazási költség,

a munkásszállítás költsége,

a munkaügyi kirendeltséggel történő előzetes egyeztetés szerint a munkavégzéshez nélkülözhetetlen munkaeszközök költsége
A k zfoglalkoztat s rendszere

Tervezett kistérségi startmunka mintaprogramok

ZALA megye 2013


Kist rs gi startmunka mintaprogramok

Kistérségi Startmunka mintaprogramok

A közfoglalkoztatásért felelős miniszter a közfoglalkoztatás egyes típusaira mintaprogramokat indíthat el a kiemelt településeken (240/2006. (IX. 30) és a 311/2007. (XI. 17) Korm. rendelet), valamint a 240/2006. (IX. 30) Korm. rendelet alapján hátrányos helyzetű településeken. Esetükben a beruházási és dologi költségek és kiadásokteljes egészében támogathatók. A kiemelt települések és kistérségek a 1044/2013. (II. 5) Korm. határozat hatálya alá tartoznak.

A mintaprogramoknem csak az egyén számára hasznosak, hanem a kistérség, a település lakóiszámára is értéket teremtenek.

A kistérségimintaprogramok fő kedvezményezettjei a települési önkormányzatok, illetve egyre növekvő mértékben az önkormányzatok összefogásával megalakuló társulások.

A programok végrehajtása- a célok megvalósítása érdekében- folyamatosan ellenőrzött, ezért fontos a jelenlét, helyszín, tevékenység,teljesítmény, a felhasznált anyagokés amegtermelt termények napi pontos nyilvántartása. / jelenléti ív, munkanapló, terménynapló, permetezési napló, eszköz és anyag kiadás,stb/.


A k zfoglalkoztat s rendszere

Mezőgazdasági projekt

Célja:

a megtermelt zöldség, gyümölcs, kisállattenyésztés biztosítsa az önkormányzati intézmények ellátását, valamint a többlettermékek feldolgozását, esetleges értékesítését.


A k zfoglalkoztat s rendszere

 • Belvízelvezetés

  Célja:

  a településeket és a mezőgazdasági területeket fenyegető belvizek kialakulásának megelőzése, a belvíz elvezető árok rendszeres karbantartása, kialakítása.

  Mezőgazdasági utak rendbetétele

  Célja:

  elősegítse a mezőgazdasági telepek, majorok bekötését a közúti hálózatba, a termények biztonságos szállítását.

  Bio- és megújuló energiafelhasználás

  Célja:

  a drága gáz kiváltása alternatív fűtési móddal, a fűtőanyag helyi biztosításával és új biomassza tüzelésű kazánok párhuzamos beállításával.


A k zfoglalkoztat s rendszere


A k zfoglalkoztat s rendszere

Téli és egyéb értékteremtő közfoglalkoztatás

Célja:

folyamatos munkalehetőséget, rendszeres elfoglaltságot és ezáltal biztos megélhetést biztosítson a település közfoglalkoztatottjai számára a téli hónapokban is.

Helyi adottságokra, lehetőségekre épülő közfoglalkoztatás

Célja:

a helyi kulturális hagyományok megőrzése, turisztikai, idegenforgalmi lehetőségek kiépítése, értékteremtő közfoglalkoztatás körének kiszélesítése


Munkaer piaci k pz s a k zfoglalkoztat s keret ben
Munkaerő-piaci képzés a közfoglalkoztatás keretében

 • A közfoglalkoztatás rendszeréből a munkaerőpiacra történő visszakerülés egyik meghatározó feltétele, hogy a közfoglalkoztatottak a közfoglalkoztatási, továbbá a piaci igényeknek megfelelő alap-, illetve továbbképzésben részesüljenek.

 • Amezőgazdasági Start mintaprogramokés az országos közfoglalkoztatási programok résztvevői a TÁMOP 2.1.6. „Újra tanulok”program keretében. Képzésben részesülnek.

 • A képzések2012. szeptember, október hónapban indultak a Türr István Képző és Kutató Intézet szervezésében.


Kist rs gi startmunka mintaprogramokhoz kapcsol d mez gazdas gi k pz sek

Kistérségi Startmunka mintaprogramokhoz kapcsolódómezőgazdasági képzések

A kistérségi mezőgazdasági mintaprogramban résztvevők számára a képzés továbbra is kötelező.

A mezőgazdasági képzési programok megnevezése:

Háztáji növénytermesztés és tartósítás (1,5 éves képzés)

Háztáji állattartás (1 éves képzés)

Háztáji növénytermesztés és állattartás (2 éves képzés)

A 2012-ben elindított mezőgazdasági képzések program szerint folytatódnak 2013-ban.

A 2013. évi kistérségi startmunka mintaprogramok márciusban elindultak, így az érintett közfoglalkoztatottak szerződései – amelyek február 28-án lejártak –újra megkötésre kerültek.

Új képzési csoport indításakor figyelembe kell venni, hogy a képzési program a TÁMOP 2.1.6 program ideje alatt megvalósítható legyen. A szakmai megvalósítás mindenkori határidejéről a Nemzeti Munkaügyi Hivatal TÁMOP 2.1.6. programiroda tud információt adni.

A jelenleg érvényben lévő támogatási szerződés szerint a projekt 2015. április 22-én zárul.

A mezőgazdasági képzésben résztvevők száma 2013-ban az előzetes igények szerint 26 494 fő.


Orsz gos k zfoglalkoztat si programokhoz kapcsol d k pz sek

Országos közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó képzések

Az országos közfoglalkoztatók képzési igényeinek felmérése befejeződött.

Az országos programokban a közfoglalkoztatók szakmai tevékenységeikhez kapcsolódó képzési igényt nyújthatnak be.

A szakmai képzések indításának feltételei:

A közfoglalkoztatás időtartama eléri a 6 hónapot, vagy meghaladja azt.

A közfoglalkoztatottak száma eléri a 100 főt.

Az országos közfoglalkoztatók esetében javasolt az ugyanazon képzési igényeket benyújtó közfoglalkoztatók esetében (pl. az erdőgazdaságoktól és vízügytől beérkező motoros fűkasza- kezelő képzést) egy képzési csoportban megszervezni.

Az országos közfoglalkoztatók összesített igényeit megküldtük az NMH programirodának.


A szoci lis sz vetkezetek szerepe a k zfoglalkoztat sban
A szociális szövetkezetek szerepe a közfoglalkoztatásban

 • A szociális szövetkezet kategóriáját a szövetkezetekről szóló 2006. évi X. törvény vezette be a magyar szövetkezeti jogba.

 • A szociális szövetkezet olyan sajátos szövetkezeti forma, amelynek célja a munkanélküli illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagja számára az önfoglalkoztatás keretében munkafeltételek teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése.

 • Az állami ösztönző rendszer egyik oldaláról a szabályozással, míg a másik oldalról a finanszírozással kívánja lehetővé tenni, hogy a szociális szövetkezet a tagjai számára első lépésben az önellátás (minden gyerek és minden felnőtt lakjon jól), második lépésben az önfenntartás (folyamatos és biztos megélhetés), harmadik lépésben a fenntartható település létrehozását szolgálhassa.

 • Figyelemmel arra, hogy a mezőgazdaság a közfoglalkoztatás egyik fő területe, szükséges a szociális szövetkezet mezőgazdasági szektorban való nagyobb térnyerésének ösztönzése.


A k zfoglalkoztat s rendszere

A közfoglalkoztatásban résztvevők nyílt munkaerőpiacra történő visszavezetésének eszközei

A határozott idejű jogviszony időtartama alatt az álláskeresőként történő nyilvántartás nem szűnik meg, csak szünetel.

Egyes közfoglalkoztatási programokhozképzés és mentorálásis társul.

Fizetés nélküli szabadság engedélyezése a közfoglalkoztatott számára legfeljebb 90 nap időtartamú határozott idejűmunkaviszonyt létesítése esetén.


Elv r sok 2013 ban
Elvárások 2013-ban történő visszavezetésének eszközei

 • 2013. évben legalább 300 000 fő számára kell munkalehetőséget biztosítani a közfoglalkoztatás keretében.

 • Új területek, új tevékenységek támogatása és a közfoglalkoztatók körének bővítése is lehetséges (pl.: digitalizálás, archiválás, ipari termék-előállító tevékenység)

 • Munkaerő-piaci célcsoport a halmozottan hátrányban lévő foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülő, illetve álláskeresési vagy szociális ellátásra nem jogosult álláskeresők (kiemelten a megváltozott munkaképességűek, a hajléktalanok, menekültek, roma nemzetiségű álláskeresők)

  2013. évben a közfoglalkoztatás teljes rendszerének minőségi változáson kell átesnie, kiemelt szempont az értékteremtő, hasznos munkavégzés.


A k zfoglalkoztat s rendszere

Köszönöm megtisztelő figyelmüket! történő visszavezetésének eszközei