dezbatere cu tema transferul cerin elor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Dezbatere AFER la STI PowerPoint Presentation
Download Presentation
Dezbatere AFER la STI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 64

Dezbatere AFER la STI - PowerPoint PPT Presentation


  • 2 Views
  • Uploaded on

Dezbatere AFER la STI anul 2015

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Dezbatere AFER la STI


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
dezbatere cu tema transferul cerin elor

Dezbatere cu tema

„Transferul cerinţelor din Specificaţiile Tehnice de Interoperabilitate - STI în sistemul de management al siguranţei”

Bucureşti, 26 octombrie 2015

hg nr 877 2010 privind interoperabilitatea

HG nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

Obiectivul şi domeniul de aplicare

Art. 1 - HG 877/2010 stabileşte condiţiile care trebuie să fie îndeplinite pentru realizarea interoperabilităţii sistemului feroviar din România cu sistemul feroviar al Uniunii Europene într-un mod care să asigure compatibilitatea cu dispoziţiile Legii nr. 55/2006 privind siguranţa feroviară.

Aceste condiţii se referă la proiectarea, construirea, punerea în funcţiune, modernizarea, reînnoirea, exploatarea şi întreţinerea elementelor acestui sistem, cât şi la calificarea profesională şi condiţiile de sănătate şi de siguranţă ale personalului care contribuie la exploatarea şi întreţinerea sa.

Anexa nr.1 - Sistemul feroviar convenţional

Infrastructura sistemului de transport feroviar convenţional este formată dinlinii ale reţelei de transport feroviar prevăzute în Legea nr. 203/2003 privindrealizarea, dezvoltarea şi modernizarea reţelei de transport de interes naţionalşi european, necesare pentru a se realiza conectarea cu sistemulde transport feroviar convenţional transeuropean.

defini ii sistemul feroviar transeuropean

Definiţii

Sistemul feroviar transeuropean - sistemul feroviar convenţional şi cel de mare viteză, prevăzute la pct. 1 şi, respectiv, la pct. 2 din anexa nr. 1;

Interoperabilitate - capacitatea sistemului feroviar de a permite deplasarea sigură şi neîntreruptă a trenurilor care ating nivelurile necesare de performanţă pentru aceste linii. Această capacitate depinde de toate condiţiile tehnice, operaţionale şi de reglementare care trebuie îndeplinite pentru a respecta cerinţele esenţiale;

Specificaţie tehnică de interoperabilitate (STI) - o specificaţie adoptată în conformitate cu prezenta hotărâre, pe care trebuie să o respecte fiecaresubsistem sau parte de subsistem pentru a îndeplini cerinţele esenţiale şi aasigura interoperabilitatea sistemului feroviar;

Parametri de bază - orice condiţie tehnică, operaţională sau dereglementare care este esenţială pentru interoperabilitate şi care estespecificată în STI aplicabile;

Modernizare - orice lucrare de modificare majoră a unui subsistem sau aunei părţi a subsistemului care îmbunătăţeşte performanţele generale alesubsistemului;

Reînnoire - orice lucrare majoră de înlocuire a unui subsistem sau a uneipărţi a subsistemului care nu modifică performanţele generale alesubsistemului;

Înlocuire în cadrul întreţinerii - orice înlocuire de componente cu piese având funcţii şi performanţe identice în cadrul întreţinerii preventive sau de remediere;

Tip - un tip de vehicul care defineşte caracteristicile de proiectare de bază ale vehiculului care fac obiectul unui singur certificat de omologare descris în modulul CB din Decizia 2010/713/UE privind modulele pentru procedurilor de evaluare a conformităţii şi a adecvării pentru utilizare, precum şi de verificare CE care trebuie utilizate în STI adoptate în temeiul Directivei 2008/57/CE.

hg nr 877 2010 privind interoperabilitatea 1

HG nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

Punerea în funcţiune a subsistemelor existente după reînnoire sau modernizare

În cazul reînnoirii sau modernizării, entitatea contractantă ori producătorul transmite Autorităţii de Siguranţă Feroviară Române un dosar care descrie proiectul.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română examinează acest dosar şi, ţinând seama de strategia de punere în aplicare indicată în STI aplicabilă, decide dacă amploarea lucrărilor face necesară o nouă autorizaţie de punere în funcţiune în înţelesul HG nr. 877/2010.

O autorizaţie nouă de punere în funcţiune este necesară ori de câte ori nivelul general de siguranţă a subsistemului respectiv poate fi afectat negativ de lucrările avute în vedere.

În cazul în care este necesară o autorizaţie nouă, Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română decide în ce măsură este necesară aplicarea STI în cazul proiectului.

Autoritatea de Siguranţă Feroviară Română adoptă decizia în cauză în termen de 4 luni de la depunerea dosarului complet de către solicitant.

hg nr 877 2010 privind interoperabilitatea 2

HG nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

SUBSISTEME

Rezultatul împărţirii sistemului feroviar.

Aceste subsisteme, pentru care trebuie formulate cerinţele esenţiale, pot fi structurale sau funcţionale, după cum urmează:

a) din domeniul structural:

- infrastructură;

- energie;

- control-comandă şi semnalizare terestră;

- control-comandă şi semnalizare la bord;

- material rulant;

b) din domeniul funcţional:

- operare şi gestionare a traficului;

- întreţinere;

- aplicaţii telematice pentru serviciile de transport călători şi marfă.

Conformitatea cu STI şi normele naţionale

Se consideră ca fiind interoperabile şi îndeplinind cerinţele esenţiale referitoare la ele subsistemele structurale din componenţa sistemului feroviar care fac obiectul unei declaraţii de verificare "CE".

Verificarea interoperabilităţii, în conformitate cu cerinţele esenţiale, pentru un subsistem structural din componenţa sistemului feroviar se dovedeşte prin raportare la STI, atunci când acestea există.

hg nr 877 2010 privind interoperabilitatea 3

HG nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

CERINŢE ESENŢIALE- GENERALE

1. Siguranţă

2. Fiabilitate şi disponibilitate

3. Sănătate

4. Protecţia mediului

5. Compatibilitate tehnică

6. Accesibilitate

CERINŢE ESENŢIALE - SPECIFICE FIECĂRUI SUBSISTEM

1. Infrastructură: Siguranţă, Accesibilitate

2. Energie: Siguranţă, Protecţia mediului, Compatibilitate tehnică

3. - 4. Control - comandă şi semnalizare (terestră şi la bord): Siguranţă, Compatibilitate tehnică

5. Material rulant: Siguranţă, Fiabilitate şi disponibilitate,Compatibilitate tehnică, Controale, Accesibilitate

6. Operarea şi Gestionarea Traficului: Siguranţă, Fiabilitate şi disponibilitate,Compatibilitate tehnică, Accesibilitate

7. Întreţinere: Sănătate şi securitate, Protecţia mediului, Compatibilitate tehnică

8. Aplicaţii telematice pentru servicii de transport călători şi marfă: Siguranţă, Fiabilitate şi disponibilitate,Sănătate, Compatibilitate tehnică, Accesibilitate

Domeniul de aplicare geografic

Domeniul de aplicare geografic al prezentelor STI este reprezentat de rețeaua întregului sistem feroviar, compus din:

- rețeaua sistemului feroviar transeuropean convențional (TEN) descrisă în anexa I secțiunea 1.1 „Rețea” din Directiva 2008/57/CE;

- rețeaua sistemului feroviar transeuropean de mare viteză (TEN) descrisă în anexa I secțiunea 2.1 „Rețea” din Directiva 2008/57/CE;

- alte părți ale rețelei întregului sistem feroviar, ca urmare a extinderii domeniului, astfel cum este descris în anexa I secțiunea 4 din Directiva 2008/57/CE.

specifica iile tehnice de interoperabilitate sti

SPECIFICAŢIILE TEHNICE DE INTEROPERABILITATE - STI

Specificaţiile Tehnice de Interoperabilitate se adopă şi se revizuiesc de către Comisia Europeană şi se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Specificaţiile Tehnice de Interoperabilitate sunt postate pe pagina web a ASFR de pe site-ul AFER - www.afer.ro/asfr/, secţiunea LEGISLAŢIE, subsecţiunea STI.

Specificaţii Tehnice de Interoperabilitate aplicabile sistemului de transport feroviar transeuropean:

1.Regulamentul (UE) Nr.1299/2014 privind STI referitoare la subsistemul „infrastructură” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană;

2.Regulamentul (UE) Nr.1301/2014 privind STI referitoare la subsistemul „energie” al sistemului feroviar din Uniune (cu rectificarea din 20.01.2015);

3.Decizia 2012/88/UE privind STI referitoare la subsistemele de „control-comanda si semnalizare” (reformată);

4.Regulamentul (UE) Nr.321/2013 privind STI pentru subsistemul „material rulant - vagoane de marfă” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană (reformat);

5.Regulamentul (UE) Nr.1302/2014 privind STI referitoare la subsistemul „material rulant - material rulant de călători și locomotive” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană (cu rectificarea din 16.01.2015);

6.Decizia 2012/757/UE privind STI referitoare la subsistemul „exploatare și gestionarea traficului” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană(reformată);

7.Regulamentul (UE) Nr.1304/2014 privind STI referitoare la subsistemul „material rulant - zgomot”;

8.Regulamentul (UE) Nr.1300/2014 privind STI referitoare la "accesibilitatea sistemului feroviar al Uniunii pentru persoanele cu handicap și persoanele cu mobilitate redusă"

9.Regulamentul (UE) Nr.1303/2014 privind STI referitoare la „siguranța în tunelurile feroviare” a sistemului feroviar din Uniunea Europeană;

10.Regulamentul (UE) Nr.454/2011 privind STI referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de călători” al sistemului feroviar transeuropean (reformat);

11.Regulamentul (UE) Nr.1305/2014 privind STI referitoare la subsistemul „aplicații telematice pentru transportul de marfă” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană .

regulamentul ue n r 1299 2014 privind

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1299/2014 privind STI referitoare la

subsistemul „infrastructură” alsistemului feroviar din Uniunea Europeană

Domeniu de aplicare

(1) STI se aplică întregii „infrastructuri” noi, modernizate sau reînnoitea sistemului feroviar din Uniunea Europeană, definit la punctul 2.1 din anexa I la Directiva 2008/57/CE.

(2) Fără a aduce atingere articolelor 7 și 8 și punctului 7.2 din anexă, prezenta STI se aplică liniilor de cale ferată noi din Uniunea Europeană care sunt date în exploatare începând cu 1 ianuarie 2015.

(3) STI nu se aplică infrastructurii existente a sistemului feroviar din Uniunea Europeană, care este deja dată în exploatare la 1 ianuarie 2015 pe întreaga rețea a oricărui stat membru sau pe o parte a acesteia, cu excepția cazului în care este reînnoită sau modernizată în conformitate cu articolul 20 din Directiva 2008/57/CE și cu secțiunea 7.3 din anexă.

Certificat de verificare CE

În decursul unei perioade de tranziție care se încheie la 31 mai 2021, se poate elibera un certificat de verificare CE pentru un subsistem care conține elemente constitutive de interoperabilitate pentru care nu există o declarație CE de conformitate sau de adecvare pentru utilizare, cu condiția îndeplinirii cerințelor prevăzute la punctul 6.5 din anexă.

Producerea, modernizarea sau reînnoirea subsistemului cu utilizarea de elemente constitutive de interoperabilitate necertificate trebuie să se finalizeze în cursul perioadei de tranziție prevăzute la alineatul (1), inclusiv darea sa în exploatare.

Începând de la 1 ianuarie 2016, pentru elementele constitutive de interoperabilitate nou-produse trebuie să existe o declarație CE de conformitate sau de adecvare pentru utilizare.

regulamentul ue n r 1299 2014

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1299/2014

Abrogare

Deciziile 2008/217/CE și 2011/275/UE se abrogă cu începere de la 1 ianuarie 2015.

Cu toate acestea, ele continuă să se aplice pentru:

(a) subsistemele autorizate în conformitate cu deciziile respective;

(b) proiectele de subsisteme noi, reînnoite sau modernizate care, la data publicării prezentului regulament, se află întrun stadiu avansat de dezvoltare sau fac obiectul unui contract în curs.

Intrare în vigoare

Regulamentul a intrat în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi se aplică de la 1 ianuarie 2015. Cu toate acestea, se poate acorda o autorizație de dare în exploatare în conformitate cu STI stabilită în anexa la regulament, înainte de 1 ianuarie 2015.

Regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

regulamentul ue n r 1299 2014 1

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1299/2014

Definiția subsistemului „infrastructură”

Prezenta STI reglementează:

(a) subsistemul structural „infrastructură”;

(b) partea subsistemului funcțional „întreținere” aferentă subsistemului „infrastructură” (și anume:instalațiile de spălare pentru curățarea exterioară a trenurilor, echipamentele de realimentare cu apă, echipamentele de realimentare cu combustibil, instalațiile fixe pentru vidanjarea toaletelor și echipamentele de alimentare cu energie electrică de la sol).

Elementele subsistemului „infrastructură” sunt descrise în anexa II (punctul 2.1 Infrastructură) la Directiva

2008/57/CE.

Domeniul de aplicare al prezentei STI include următoarele aspecte ale subsistemului „infrastructură”:

(a) configurația liniilor;

(b) parametrii liniilor;

(c) aparatele de cale;

(d) rezistența liniei la sarcinile aplicate;

(e) rezistența structurilor la sarcinile de trafic;

(f) limitele de intervenție imediată pentru defectele de geometrie a liniei;

(g) peroanele;

(h) sănătatea, siguranța și mediul înconjurător;

(i) dispoziții privind exploatarea;

(j) instalațiile fixe pentru întreținerea trenurilor.

Legătura cu sistemul de management al siguranței

Procesele necesare pentru managementul siguranței conform cerințelor din domeniul de aplicare alprezentei STI, inclusiv interfețele cu persoane, cu organizații sau cu alte sisteme tehnice, trebuie elaborate șiaplicate în cadrul sistemului de management al siguranței de care dispune administratorul de infrastructură,astfel cum prevede Directiva 2004/49/CE.

regulamentul ue n r 1299 2014 2

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1299/2014

Specificațiile funcționale și tehnice ale subsistemului - Categoriile de linii STI

În sensul categoriilor din STI, liniile sunt clasificate în mod generic pe baza tipului de trafic (codului

de trafic) caracterizat de următorii parametri de performanță:

— gabaritul;

— sarcina pe osie;

— viteza pe linie;

— lungimea trenului;

— lungimea utilă a peronului.

Norme de exploatare

(1) Normele de exploatare se elaborează în cadrul procedurilor descrise în sistemul de management al siguranței de care dispune administratorul de infrastructură. Aceste norme iau în considerare documentația legată de exploatare care face parte din dosarul tehnic impus de articolul 18 alineatul (3) și detaliat în anexa VI (punctul I.2.4) la Directiva 2008/57/CE.

(2) În anumite situații care implică lucrări preplanificate, ar putea fi necesar să se suspende temporar specificațiile subsistemului „infrastructură” și ale elementelor sale constitutive de interoperabilitate definite în secțiunile 4 și 5 ale prezentei STI.

Norme de întreținere

(1) Normele de întreținere se elaborează în cadrul procedurilor descrise în sistemul de management al siguranței de care dispune administratorul de infrastructură.

(2) Dosarul de întreținere trebuie elaborat înainte de darea în exploatare a unei linii, ca parte a dosarului tehnic care însoțește declarația de verificare.

(3) Trebuie întocmit un plan de întreținere a subsistemului pentru a asigura respectarea cerințelor prevăzute

în prezenta STI pe toată durata de funcționare a acestuia.

regulamentul ue n r 1299 2014 3

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1299/2014

Dosarul de întreținere

Un dosar de întreținere trebuie să conțină cel puțin:

(a) un set de valori pentru limitele de intervenție imediată;

(b) măsurile luate (de exemplu restricție de viteză, timpul necesar pentru reparație) atunci când nu se respectă valorile limită prescrise.

Planul de întreținere

Administratorul de infrastructură trebuie să aibă un plan de întreținere care să conțină aspectele enumerate la punctul 4.5.1, la care se adaugă cel puțin următoarele aspecte referitoare la aceleași elemente:

(a) un set de valori pentru limitele de intervenție și de alertă;

(b) o declarație privind metodele, competențele profesionale ale personalului și echipamentele de protecție personală care trebuie folosite;

(c) regulile care trebuie aplicate pentru protecția persoanelor ce lucrează la calea ferată sau în apropierea acesteia;

(d) mijloacele folosite pentru a verifica respectarea valorilor în exploatare.

Lista elementelor constitutive

În sensul prezentei STI, numai următoarele elemente, indiferent dacă sunt componente individuale sau subansambluri ale căii ferate, sunt declarate a fi „elemente constitutive de interoperabilitate”:

(a) șina;

(b) sistemele de fixare a șinelor;

(c) traversele de cale ferată.

regulamentul ue n r 1299 2014 4

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1299/2014

Proceduri de evaluare a conformității

(1) Procedura de evaluare a conformității elementelor constitutive de interoperabilitate definite în secțiunea 5 din prezenta STI trebuie să se realizeze prin aplicarea modulelor relevante.

(2) Elementele constitutive de interoperabilitate în stare de funcționare care sunt potrivite pentru reutilizare nu fac obiectul procedurilor de evaluare a conformității.

Un proiect de cale ferată este considerat a fi noudacă se modifică cel puțin una dintre caracteristicile

tehnice stabilite în apendicele C(caracteristicile tehnice ale proiectului liniei şi ale proiectului aparatelor de cale) la prezenta STI sau una dintre condițiile de utilizare stabilite în apendicele D(condiţii de utilizare ale proiectului liniei şi ale aparatelor de cale) la prezenta STI.

Evaluarea dosarului de întreținere

(1) Punctul 4.5 impune ca administratorul de infrastructură să aibă, pentru fiecare linie interoperabilă, un dosar de întreținere pentru subsistemul „infrastructură”.

(2) Organismul notificattrebuie să confirme că dosarul de întreținere există și conține elementeleenumeratela punctul 4.5.1. Organismul notificat nu este responsabil cu evaluarea adecvării cerințelor detaliatestabilite în dosarul de întreținere.

(3) Organismul notificat trebuie să includă o trimitere la dosarul de întreținere impus de punctul 4.5.1 din prezenta STI în dosarul tehnic menționat la articolul 18 alineatul (3) din Directiva 2008/57/CE.

regulamentul ue n r 1299 2014 5

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1299/2014

Subsistemele care conțin elemente constitutive de interoperabilitate fără declarație CE

Condiții

Până la 31 mai 2021, un organism notificat poate elibera un certificat de verificare CE pentru unsubsistem chiar dacă unele dintre elementele constitutive de interoperabilitate încorporate în cadrulsubsistemului nu dețin declarații CE de conformitate și/sau de adecvare pentru utilizare relevante înconformitate cu prezenta STI, dacă sunt îndeplinite următoarele criterii:

(a) organismul notificat a verificat conformitatea subsistemului cu cerințele din secțiunea 4 și în legătură cu secțiunile 6.2-7 (cu excepția punctului 7.7 „Cazuri specifice”) din prezenta STI. În plus,conformitatea ECI-urilor cu punctele 5 și 6.1 nu se aplică; și

(b) elementele constitutive de interoperabilitate care nu fac obiectul declarației CE de conformitate și/sau de adecvare pentru utilizare relevante au fost utilizate în cadrul unui subsistem deja certificat și dat în exploatare în cel puțin un stat membru înainte de intrarea în vigoare a prezentei STI.

Întreținerea subsistemelor certificate în conformitate cu 6.5.1.

(1) Pe durata perioadei de tranziție și după încheierea acesteia, până când sistemul este modernizat sau reînnoit(luând în considerare decizia statului membru cu privire la aplicarea STI-urilor), elementele constitutivede interoperabilitate de același tip care nu dețin o declarație CE de conformitate și/sau de adecvarepentru utilizare pot fi utilizate pentru înlocuiri legate de întreținere (piese de schimb) pentrusubsistem,pe răspunderea organismului responsabil cu întreținerea.

(2) În toate cazurile, organismul responsabil cu întreținerea trebuie să se asigure că elementele pentru înlocuirilelegate de întreținere sunt adecvate pentru aplicațiile respective, sunt folosite în domeniul lor deutilizare și permit realizarea interoperabilității în cadrul sistemului feroviar, respectând în același timpcerințele esențiale. Astfel de componente trebuie să poată fi urmărite și să fie certificate în conformitatecu orice normă națională sau internațională sau cu orice cod de practică recunoscut pe scară largă îndomeniul căilor ferate.

regulamentul ue n r 1299 2014 6

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1299/2014

Subsistem care conține elemente constitutive de interoperabilitate în stare de funcționareadecvatepentru reutilizare

Utilizarea elementelor constitutive de interoperabilitate în stare de funcționare în scopuri de întreținere

(1) Elementele constitutive de interoperabilitate în stare de funcționare care sunt adecvate pentru reutilizare pot fi utilizate ca înlocuitori în operațiunile de întreținere (piese de schimb) pentru subsistem, perăspunderea organismului responsabil cu întreținerea.

(2) În toate cazurile, organismul responsabil cu întreținerea trebuie să se asigure că elementele pentru înlocuirilelegate de întreținere sunt adecvate pentru aplicațiile respective, sunt folosite în domeniul lor de utilizare și permit realizarea interoperabilității în cadrul sistemului feroviar, respectând în același timp cerințele esențiale. Astfel de componente trebuie să poată fi urmărite și să fie certificate în conformitatecu orice normă națională sau internațională sau cu orice cod de practică recunoscut pe scară largă îndomeniul căilor ferate.

Aplicarea prezentei STI la liniile de cale ferată noi

(1) În sensul prezentei STI, o „linie nouă” înseamnă o linie care creează un traseu acolo unde în prezent nu există niciunul.

(2) Următoarele situații, de exemplu în scopul creșterii vitezei și a capacității, pot fi considerate ca reprezentândmai degrabă modernizarea unei linii decât construirea unei linii noi:

(a) realinierea unei porțiuni a unui traseu existent;

(b) realizarea unei rute ocolitoare;

(c) adăugarea unuia sau mai multor fire de cale ferată pe un traseu existent, indiferent de distanța dintre firele de cale ferată inițiale și cele suplimentare.

regulamentul ue n r 1299 2014 7

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1299/2014

Aplicarea prezentei STI la liniile de cale ferată existente

1. Modernizarea unei linii

(1) În conformitate cu articolul 2 litera (m) din Directiva 2008/57/CE, „modernizare” înseamnă oricelucrare de modificare majoră a unui subsistem sau a unei părți de subsistem care îmbunătățește performanțelegenerale ale subsistemului.

(2) Subsistemul „infrastructură” al unei linii este considerat modernizat în contextul prezentei STI atuncicând cel puțin parametrii de performanță „sarcină pe osie” sau „gabarit”, definiți la punctul 4.2.1, suntmodificați pentru a satisface cerințele altui cod de trafic.

(3) În ceea ce privește alți parametri de performanță din STI, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1)din Directiva 2008/57/CE, statele membre decid în ce măsură este necesară aplicarea STI în cazulproiectului.

(4) În cazul în care articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2008/57/CE se aplică din cauză că modernizarea face obiectul unei autorizări de dare în exploatare, statele membre decid care dintre cerințele STI trebuie aplicate.

(5) În cazul în care articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2008/57/CE nu se aplică deoarece modernizarea nu face obiectul unei autorizații de dare în exploatare, se recomandă conformitatea cu prezenta STI.

Atunci când nu este posibilă asigurarea conformității, entitatea contractantă trebuie să informeze statul membru cu privire la motivele aferente.

(6) În cazul unui proiect care include elemente ce nu sunt conforme cu STI, procedurile de evaluare a conformității și de verificare CE care urmează să fie aplicate ar trebui hotărâte de comun acord cu statul membru.

regulamentul ue n r 1299 2014 8

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1299/2014

Aplicarea prezentei STI la liniile de cale ferată existente

2. Reînnoirea unei linii

(1) În conformitate cu articolul 2 litera (n) din Directiva 2008/57/CE, „reînnoire” înseamnă orice lucrare

majoră de înlocuire a unui subsistem sau a unei părți de subsistemcare nu modifică performanțelegenerale ale subsistemului.

(2) În acest sens, o înlocuire majoră ar trebui interpretată ca fiind un proiect realizat pentru a înlocui înmod sistematic elementele unei linii sau ale unui sector de linie. Reînnoirea diferă de înlocuirea încadrul întreținerii, menționată la punctul 7.3.3 de mai jos, prin aceea că dă posibilitatea de a obține untraseu conform cu STI. O reînnoire este același lucru ca o modernizare, dar fără modificarea parametrilorde performanță.

(3) În cazul în care articolul 20 alineatul (2) din Directiva 2008/57/CE se aplică din cauză că reînnoireaface obiectul unei autorizări de dare în exploatare, statele membre decid care dintre cerințele STI trebuieaplicate.

3. Înlocuirea în cadrul întreținerii

(1) În cazul în care se mențin părți ale unui subsistem pe o linie, verificarea formală și autorizarea dării în

exploatare nu sunt necesare în conformitate cu prezenta STI. Cu toate acestea, în măsura posibilului, înlocuirile în cadrul întreținerii ar trebui realizate în conformitate cu cerințele prezentei STI.

(2) Obiectivul urmărit ar trebui să fie acela ca înlocuirile în cadrul întreținerii să contribuie treptat la dezvoltarea unei linii interoperabile.

regulamentul ue nr 1301 2014 privind

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1301/2014 privind STI referitoare la

subsistemul „energie” al sistemului feroviar din Uniune

Domeniu de aplicare

(1) STI se aplică oricărui subsistem „energie” nou, modernizat sau reînnoital sistemului feroviar din Uniunea Europeană, astfel cum este definit la punctul 2.2 din anexa II la Directiva 2008/57/CE.

(2) Fără a aduce atingere articolelor 7 și 8 și punctului 7.2 din anexă, STI se aplică liniilor de cale ferată noi din Uniunea Europeană date în exploatare începând cu 1 ianuarie 2015.

(3) STI nu se aplică infrastructurii existente a sistemului feroviar din Uniunea Europeană care se află deja în exploatare pe toată rețeaua sau pe o parte a rețelei oricărui stat membru la 1 ianuarie 2015, cu excepția situației în care aceasta face obiectul unei reînnoiri sau modernizări în conformitate cu articolul 20 din Directiva 2008/57/CE și cu secțiunea 7.3 din anexă.

Certificat de verificare CE cu ECI necertificate

În decursul unei perioade de tranziție care se încheie la 31 mai 2021 se poate elibera un certificat de verificare CE pentru un subsistem care conține elemente constitutive de interoperabilitate pentru care nu există o declarație CE de conformitate sau de adecvare pentru utilizare, cu condiția îndeplinirii cerințelor prevăzute la punctul 6.3 din anexă.

Producerea, modernizarea sau reînnoirea subsistemului cu utilizarea de elemente constitutive de interoperabilitate necertificate trebuie să se finalizeze în cursul perioadei de tranziție prevăzute la alineatul (1), inclusiv darea sa în exploatare.

Începând de la 1 ianuarie 2016, pentru elementele constitutive de interoperabilitate nou-produse trebuie să existe o declarație CE de conformitate sau de adecvare pentru utilizare.

regulamentul ue nr 1301 2014

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1301/2014

Implementare

(1) Secțiunea 7 din anexă stabilește pașii care trebuie urmați pentru implementarea unui subsistem „energie” pe deplin interoperabil.

(2) În conformitate cu articolul 20 din Directiva 2008/57/CE, atunci când este necesară o nouă autorizare, iar STI nu se aplică integral, statele membre transmit Comisiei următoarele informații:

- motivul pentru care STI nu se aplică integral;

- caracteristicile tehnice aplicabile în locul STI;

- organismele responsabile cu aplicarea procedurii de verificare menționate la articolul 18 din Directiva 2008/57/CE.

Abrogare

Deciziile 2008/284/CE și 2011/274/UE se abrogă cu începere de la 1 ianuarie 2015.

Cu toate acestea, ele continuă să se aplice pentru:

(a) subsistemele autorizate în conformitate cu deciziile respective;

(b) proiectele de subsisteme noi, reînnoite sau modernizate care, la data publicării prezentului regulament, se află întrunstadiu avansat de dezvoltare sau fac obiectul unui contract în curs.

Intrare în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2015. Cu toate acestea, o autorizație de dare în exploatare în conformitate cu STI stabilită în anexa la prezentul regulament poate fi acordată și înainte de 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

regulamentul ue nr 1301 2014 1

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1301/2014

Norme de exploatare

Normele de exploatare se elaborează în cadrul procedurilor descrise în sistemul de management al siguranței de care dispune administratorul de infrastructură. Aceste norme iau în considerare documentația

legată de exploatare, care face parte din dosarul tehnic impus de articolul 18 alineatul (3) din Directiva

2008/57/CE și detaliat în anexa VI la aceasta.

Norme de întreținere

1. Normele de întreținere se elaborează în cadrul procedurilor descrise în sistemul de management al siguranței de care dispune administratorul de infrastructură.

2. Dosarul de întreținere a elementelor constitutive de interoperabilitate (ECI) și a elementelor subsistemului trebuie întocmit înainte de darea în exploatare a subsistemului, ca parte a dosarului tehnic ce însoțește declarația de verificare.

3. Trebuie întocmit un plan de întreținere a subsistemului pentru a asigura respectarea cerințelor prevăzute în prezenta STI pe toată durata de funcționare a acestuia.

regulamentul ue nr 1301 2014 2

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1301/2014

Subsistem cu elemente constitutive de interoperabilitate fără declarație CE

Condiții

Până la 31 mai 2021, unui organism notificat îi este permis să emită un certificat de verificare CE a unui subsistem chiar dacă pentru unele elemente constitutive de interoperabilitate încorporate în subsistem nu există declarații CE de conformitate și/sau de adecvare pentru utilizare relevante în conformitate cu prezenta STI, cu condiția îndeplinirii următoarelor criterii:

(a) organismul notificat a verificat conformitatea subsistemului cu cerințele stabilite în secțiunea 4, la pct. 6.2 și 6.3 și în secțiunea 7 din prezenta STI, cu excepția punctului 7.4. În plus, conformitatea ECI cu secțiunea 5 și cu punctul 6.1 nu se aplică; și

(b) elementele constitutive de interoperabilitate pentru care nu există o declarație CE de conformitate și/sau de adecvare pentru utilizare relevantă au fost utilizate în cadrul unui subsistem deja aprobat și dat în exploatare în cel puțin un stat membru înainte de intrarea în vigoare a prezentei STI.

Întreținerea subsistemelor certificate în conformitate cu punctul 6.3.1

1. Pe durata perioadei de tranziție și după încheierea acesteia, până la momentul modernizării sau reînnoirii subsistemului (având în vedere decizia statului membru cu privire la aplicarea STI-urilor), elementele constitutive de interoperabilitate de același tip pentru care nu există o declarație CE de conformitate și/sau de adecvare pentru utilizare pot fi folosite ca elemente de înlocuire (piese de schimb) în scopul întreținerii subsistemului, sub răspunderea organismului însărcinat cu întreținerea.

2. În orice caz, organismul însărcinat cu întreținerea trebuie să se asigure de faptul că elementele de înlocuire în scopul întreținerii sunt potrivite pentru aplicațiile respective, se folosesc în domeniul lor de utilizare și permit realizarea interoperabilității în cadrul sistemului feroviar, respectând în același timp cerințele esențiale. Aceste componente trebuie să fie trasabile și certificate în conformitate cu orice normă de drept intern sau internațional sau cu orice cod de practici recunoscut pe scară largă în domeniul feroviar.

regulamentul ue nr 1301 2014 3

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1301/2014

IMPLEMENTAREA STI ENERGIE

Statele membre trebuie să elaboreze un plan național de implementare a prezentei STI, ținând seama de coerența întregului sistem feroviar al Uniunii Europene. Acest plan trebuie să includă toate liniile noi, reînnoite și modernizate, în conformitate cu detaliile menționate la punctele 7.1-7.4 de mai jos.

Aplicarea prezentei STI la liniile de cale ferată noi, reînnoite sau modernizate

1. „Linie nouă” înseamnă o linie care creează un traseu acolo unde în prezent nu există niciunul.

2. Următoarele situații pot fi considerate o modernizare sau o reînnoire a liniilor existente:

(a) realinierea unei porțiuni a unui traseu existent;

(b) realizarea unei rute ocolitoare;

(c) adăugarea uneia sau mai multor linii la un traseu existent, indiferent de distanța dintre liniile inițiale și liniile suplimentare.

Aplicarea prezentei STI la liniile existente - Parametri asociați cu întreținerea

Pe parcursul întreținerii subsistemului „energie” nu sunt necesare verificări formale și autorizații de dare în exploatare. Totuși, în măsura posibilului, se pot realiza înlocuiri în cadrul întreținerii, în conformitate cu cerințele prezentei STI, care să contribuie la dezvoltarea interoperabilității.

decizia 2012 88 ue privind sti referitoare

DECIZIA 2012/88/UE privind STI referitoare la

subsistemele de "control-comandă și semnalizare" (reformată)

STI se aplică subsistemului de control-comandă și semnalizare de cale (terestră) descris la punctul 2.3, precum și subsistemului de control-comandă și semnalizare la bord descris la punctul 2.4 din anexa II la Directiva 2008/57/CE.

Deciziile 2006/679/CE și 2006/860/CE se abrogă. Prevederile acestoracontinuă să se aplice pentru întreținerea proiectelor autorizate în conformitate cu STI-urile anexate la deciziile respective și, dacă solicitantul nu solicită aplicarea prezentei decizii, pentru proiectele de subsisteme noi, reînnoite sau modernizate aflate într-un stadiu avansat de dezvoltare sau care fac obiectul unui contract în curs de executare la data notificării prezentei decizii.

Prezenta decizie se aplică după șase luni de la notificarea sa către statele membre.

Domeniul tehnic de aplicare

Prezenta STI se aplică subsistemelor de control-comandă și semnalizarede cale din rețeaua feroviară definită în secțiunea 1.2 (Domeniulgeografic de aplicare) din prezenta STI și subsistemelor decontrol-comandă și semnalizare la bord ale vehiculelor care sunt(sau sunt destinate a fi) exploatate pe aceasta. Aceste vehicule aparțin unuia dintre următoarele tipuri (conform definițiilor dinanexa I secțiunile 1.2 și 2.2 la Directiva 2008/57/CE):

1. trenuri autopropulsate cu motoare termice sau electrice;

2. unități de tracțiune termică sau electrică;

3. vagoane de călători, dacă sunt echipate cu cabină de conducere;

4. echipamente mobile de construcție și întreținere a infrastructuriiferoviare, dacă sunt echipate cu cabină de conducere și suntdestinate a fi folosite în regim de transport pe propriile roți.

Niveluri de aplicare (ERTMS/ETCS)

Interfețele precizate în prezenta STI definesc metodele de transmitere a datelor către și (dacă este cazul) de la trenuri. Specificațiile ERTMS/ETCS menționate în prezenta STI stabilesc nivelurile de aplicare de la care se pot alege, în cadrul implementării echipamentelor de cale, metodele de transmisie care îndeplinesc cerințele

acesteia.

decizia 2012 88 ue

DECIZIA 2012/88/UE

Norme de exploatare

Normele de exploatare a unui serviciu feroviar cu ERTMS/ETCS sunt prevăzute în STI referitoare la exploatarea și gestionarea traficului.

Norme de întreținere

Normele de întreținere a subsistemelor reglementate de prezenta STI asigură menținerea în limitele prevăzute a valorilor menționate în parametrii de bază indicați în capitolul 4 pe toată durata de viață a subsistemelor. Cu toate acestea, în cursul întreținerii preventive sau corective, este posibil ca subsistemul să nu respecte valorile menționate în parametrii de bază; normele de întreținere trebuie să garanteze că siguranța nu este periclitată în cursul acestor activități.

Responsabilitatea solicitantului verificării subsistemului - Solicitantul:

1. se asigură că cerințele de întreținere descrise la punctul 4.5.1 (Responsabilitatea producătorului echipamentelor) sunt definite pentru toate elementele constitutive din domeniul de aplicare a prezentei STI indiferent dacă este vorba sau nu de elemente constitutive de interoperabilitate;

2. îndeplinește cerințele menționate mai sus având în vedere riscurile datorate interacțiunilor dintre diferitele elemente constitutive ale subsistemului și interfețelor cu alte subsisteme.

ELEMENTE CONSTITUTIVE DE INTEROPERABILITATE

Definiție - În conformitate cu articolul 2 litera (f) din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar, elemente constitutive de interoperabilitate înseamnă „orice componentă elementară, grup de componente, subansamblu sau ansamblu complet din echipamentul încorporat sau care se intenționează a fi încorporat întrun subsistem, de care depinde, direct sau indirect, interoperabilitatea sistemului feroviar. Noțiunea de «element constitutiv» acoperă atât obiectele tangibile, cât și pe cele intangibile, precum programele de calculator.”

decizia 2012 88 ue 1

DECIZIA 2012/88/UE

DECIZIA 2012/88/UE

Lista elementelor constitutive de interoperabilitate

Pentru subsistemul de control-comandă și semnalizare la bord;

- ERTMS/ETCS la bord

- Echipament odometrie

- Interfață MST extern

- Echipament radio în cabină GSM-R

- Radio GSM-R ETCS exclusiv pentru date

- Cartela SIM GSM-R

Pentru subsistemul de control-comandă și semnalizare de cale.

- RBC

- Unitate de continuitate radio

- Eurobalise

- Euroloop

- LEU Eurobalise

- LEU Euroloop

Proceduri de evaluare pentru ECI ale subsistemelor de control-comandă și semnalizare

Înainte de introducerea pe piață a unui element constitutiv de interoperabilitate și/sau a unor grupuri de elemente constitutive de interoperabilitate, producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia cu sediul în Uniunea Europeană redactează o declarație de conformitate „CE” în temeiul articolului 13 alineatul (1) din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar și al anexei IV la aceasta.

decizia 2012 88 ue 2

DECIZIA 2012/88/UE

Procedurile de evaluare a subsistemelor de control-comandă și semnalizare

Prezentul capitol se referă la declarația de verificare „CE” pentru subsistemul de control-comandă și semnalizare la bord și la declarația de verificare „CE” pentru subsistemul de control-comandă și semnalizare

de cale.

La cererea solicitantului, organismul notificat realizează o verificare „CE” a unui subsistem de control-comandă și semnalizare la bord sau de cale în conformitate cu anexa VI la Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar.

Solicitantul întocmește declarația de verificare „CE” pentru subsistemul de control-comandă și semnalizare la bord sau de cale în conformitate cu articolul 18 alineatul (1) din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar și cu anexa V la aceasta.

Conținutul declarației de verificare „CE” trebuie să respecte anexa V la Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar.

Procedura de evaluare se realizează cu ajutorul unuia dintre modulele menționate la punctul 6.3.2 (Module pentru subsistemele de control-comandă și semnalizare).

Declarațiile de verificare „CE” pentru un subsistem de control-comandă și semnalizare la bord și pentru un subsistem de control-comandă și semnalizare de cale, împreună cu certificatele de conformitate, sunt considerate suficiente pentru a demonstra că subsistemele sunt compatibile în temeiul condițiilor specificate în prezenta STI.

Evaluarea unor părți ale subsistemelor de control-comandă și semnalizare

În conformitate cu articolul 18 alineatul (5) din Directiva privind interoperabilitatea sistemului feroviar, organismul notificat poate emite certificate de verificare pentru anumite părți ale unui subsistem, dacă este autorizat să facă acest lucru în temeiul STI-ului relevant.

Așa cum se precizează în secțiunea 2.2 (Domeniu de aplicare) din prezenta STI, subsistemul de control-comandă și semnalizare de cale este alcătuit din trei părți, iar subsistemul de control-comandă și

semnalizare la bord este alcătuit din două părți, specificate în secțiunea 4.1 (Introducere).

Pentru fiecare parte specificată în prezenta STI poate fi emis un certificat de verificare: organismul notificat verifică doar dacă partea respectivă îndeplinește cerințele STI.

Indiferent de modulul ales, organismul notificat verifică:

1. dacă cerințele STI pentru partea în cauză sunt îndeplinite;

2. dacă cerințele STI deja evaluate pentru alte părți ale aceluiași subsistem continuă să fie îndeplinite.

decizia 2012 88 ue 3

DECIZIA 2012/88/UE

DECIZIA 2012/88/UE

Îndeplinirea parțială a cerințelor de către subsistemele de control-comandă și semnalizare din cauza aplicării limitate a STI

Dacă anumite cerințe esențiale sunt îndeplinite de normele naționale, certificatul de conformitate CE, în cazul elementelor constitutive de interoperabilitate și certificatul CE de verificare, în cazul subsistemelor, conține o trimitere precisă la părțile din prezenta STI a căror conformitate a fost evaluată și la părțile a căror conformitate nu a fost evaluată.

În orice caz, organismele notificate se coordonează cu agenția în ceea ce privește modalitatea de gestionare a condițiilor și limitelor de utilizare a elementelor constitutive de interoperabilitate și a subsistemelor în certificatele și în dosarele tehnice relevante, în cadrul grupului de lucru înființat în temeiul articolului 21a alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 881/2004 al Parlamentului European și al Consiliului.

Implementarea ERTMS la sol

Obiectivul planului european de desfășurare a ERTMS este de a asigura că, treptat, locomotivele, automotoarele și alte vehicule feroviare prevăzute cu ERTMS pot avea acces la un număr mai mare de linii, porturi, terminale și stații de triaj fără a fi necesare echipamente naționale suplimentare pe lângă ERTMS.

C o r i d o a r e

Cele șase coridoare descrise la punctul 7.3.4 trebuie echipate cu ERTMS conform calendarului indicat în secțiunea respectivă.

Conectarea la principalele porturi, stații de triaj, terminale de marfă și zone de transport marfă europene

Porturile, stațiile de triaj, terminalele de marfă și zonele de transport marfă enumerate la punctul 7.3.5 trebuie să fie conectate la cel puțin unul dintre cele șase coridoare specificate la punctul 7.3.4 la data și în condițiile prevăzute la punctul 7.3.5.

Linii specifice care formează coridoarele - Coridorul E: Dresden - Brno - Bratislava - Budapest - Curtici - Arad - Braţov - Bucureşti - Constanţa

Principalele porturi, stații de triaj, terminale de marfă și zone de transport marfă europene

regulamentul ue n r 321 2013 privind sti pentru

REGULAMENTUL (UE) Nr. 321/2013 privind STI pentru subsistemul „material rulant - vagoane de marfă” al sistemului feroviar din UE (reformat)

Regulamentul a intrat în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi se aplică de la 1 ianuarie 2014. Cu toate acestea, se poate acorda o autorizație de dare în exploatare în aplicarea STI stabilite în anexa la regulament, cu excepția punctului 7.1.2, înainte de 1 ianuarie 2014.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

STI se aplică vagoanelor de marfă cu o viteză maximă în exploatare mai mică sau egală cu 160 km/h și o sarcină maximă pe osie mai mică sau egală cu 25 t.

STI se aplică tuturor vagoanelor de marfă noidin sistemul feroviar al Uniunii Europene, ținând seama de secțiunea 7 din anexa la Regulament.

STI se aplică şi vagoanelor de marfă existente:

(a) atunci când sunt reînnoite sau modernizate în conformitate cu articolul 20 din Directiva 2008/57/CE; sau (b) în ceea ce privește anumite dispoziții, precum trasabilitatea osiilor de la punctul 4.2.3.6.4 și planul de întreținere de la punctul 4.5.3.

Un certificat de verificare CE pentru un subsistem care conține elemente constitutive de interoperabilitate ce nu au o declarație CE de conformitate sau de adecvare pentru utilizare poate fi eliberat în cursul unei perioade de tranziție de zece ani de la intrarea în vigoare a regulamentului, cu condiția îndeplinirii dispozițiilor stabilite în secțiunea 6.3 din anexa la acesta.

După o perioadă de tranziție de un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, elementele constitutive de interoperabilitate nou produse ale „semnalelor de fine de tren” trebuie să facă obiectul declarației de conformitate CE.

Până la expirarea perioadei lor de aprobare în curs, elementele constitutive de interoperabilitate „element de frecare pentru frânele care acționează pe suprafața de rulare a roții” enumerate în apendicele G din anexă nu trebuie să facă obiectul unei declarații CE de conformitate. În această perioadă, „elementele de frecare pentru frânele care acționează pe suprafața de rulare a roții” enumerate în apendicele G din anexă sunt considerate conforme cu prezentul regulament.

regulamentul ue n r 321 2013

REGULAMENTUL (UE) Nr. 321/2013

Parametrii de bază și corespondența acestora cu cerințele esențiale

regulamentul ue n r 321 2013 1

REGULAMENTUL (UE) Nr. 321/2013

Norme de exploatare

Normele de exploatare sunt elaborate în cadrul procedurilor descrise în sistemul de management al siguranței din cadrul întreprinderii feroviare. Aceste norme iau în considerare documentația legată de exploatare care face parte din dosarul tehnic conform articolului 18 alineatul (3) și anexei VI la Directiva 2008/57/CE.

Solicitantul trebuie să furnizeze versiunea inițială a documentației legate de normele de exploatare. Această documentație ar putea fi modificată ulterior în conformitate cu legislația corespunzătoare a Uniunii, ținând cont de condițiile de exploatare și de întreținere existente ale unității. Organismul notificat verifică numai dacă documentația

privind exploatarea este furnizată.

Norme de întreținere

Întreținerea este un set de activități destinate menținerii unei unități funcționale într-o stare în care aceasta își poate îndeplini funcția necesară sau readucerii acesteia în starea respectivă.

Următoarele documente, care fac parte din dosarul tehnic conform articolului 18 alineatul (3) și anexei VI la Directiva 2008/57/CE, sunt necesare pentru a întreprinde activități de întreținere asupra unităților:

- documentația generală (punctul 4.5.1);

- dosarul de justificare a proiectului de întreținere (punctul 4.5.2);

- dosarul de descriere a activităților de întreținere (punctul 4.5.3).

regulamentul ue n r 321 2013 2

REGULAMENTUL (UE) Nr. 321/2013

Dosarul de descriere a activităților de întreținere

Dosarul de descriere a activităților de întreținere include următoarele:

- ierarhia și descrierea funcțională a componentelor, care determină limitele materialului rulant prin enumerarea tuturor elementelor care aparțin structurii de produs a respectivului material rulant și prin utilizarea unui număr adecvat de niveluri discrete. Elementul inferior al ierarhiei trebuie să fie o componentă care poate fi înlocuită;

- lista pieselor, care trebuie să conțină descrierile tehnice și funcționale ale pieselor de schimb (unități ce pot fi înlocuite). Lista trebuie să includă toate piesele pentru care se specifică schimbarea în funcție de stare și care pot necesita înlocuirea ca urmare a unei defecțiuni electrice sau mecanice sau care se preconizează că vor necesita înlocuirea după o avariere accidentală. Trebuie indicate elementele constitutive de interoperabilitate și trebuie făcute trimiteri la declarațiile de conformitate aferente acestora;

- valorile limită pentru componente, care nu trebuie depășite în exploatare. Este permisă specificarea de restricții în exploatare în regim de avarie (valoarea limită atinsă);

- lista trimiterilor la obligațiile legale europene cărora le sunt supuse componentele sau subsistemele;

- planul de întreținere (1), adică setul structurat de sarcini pentru realizarea întreținerii, inclusiv activitățile, procedurile și mijloacele;

- încercările și procedurile care trebuie îndeplinite după fiecare operațiune de întreținere înainte de repunerea în circulație a materialului rulant.

regulamentul ue n r 321 2013 3

REGULAMENTUL (UE) Nr. 321/2013

ELEMENTE CONSTITUTIVE DE INTEROPERABILITATE

Elementele constitutive de interoperabilitate (ECI), astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (f) din Directiva 2008/57/CE, sunt următoarele:

- Aparatul de rulare;

- Osia montată;

- Roata;

- Osia şi Elementul de frecare pentru frânele care acționează pe suprafața de rulare a roții;

- Semnalul de fine de tren.

Înlocuire, reînnoire și modernizare

Prezenta secțiune tratează:

- înlocuirea elementelor constitutive, menționată la articolul 2 litera (p) din Directiva 2008/57/CE; - reînnoirea sau modernizarea vagoanelor de marfă, inclusiv înlocuirea elementelor din cadrul unei unități, în conformitate cu condițiile stabilite la articolul 20 din Directiva 2008/57/CE.

În ceea ce privește înlocuirea elementelor constitutive trebuie luate în considerare următoarele categorii:

- ECI certificate: componente care corespund unui ECI din capitolul 5 și care dețin un certificat de conformitate;

- alte componente: orice componentă care nu corespunde unui ECI din capitolul 5;

- ECI necertificate: componente care corespund unui ECI din capitolul 5, dar nu dețin un certificat de conformitate, și care sunt produse înainte de expirarea perioadei de tranziție menționate la punctul 6.3.

tabel de permuta ii pentru nlocuire
Tabel de permutații pentru înlocuire

REGULAMENTUL (UE) Nr. 321/2013

Cuvântul „da” din tabel înseamnă că entitatea responsabilă cu întreținerea (ERI) poate înlocui, sub responsabilitatea sa, o componentă cu alta care are aceeași funcție și performanțe în conformitate cu cerințele relevante ale STI, ținând seama ca aceste

componente:

- să fie adecvate, adică să fie conforme cu STI-ul sau STI-urile) relevante;

- să fie utilizate în domeniul său de utilizare;

- să permită interoperabilitatea;

- să îndeplinească cerințele esențiale;

- să fie în conformitate cu eventualele restricții consemnate în dosarul tehnic.

Atunci când amploarea lucrărilor duce la o altă funcție sau performanță sau în cazul înlocuirii unui element din cadrul unității, entitatea contractantă sau producătorul trebuie să trimită statului membru respectiv un dosar care descrie proiectul, conform celor prevăzute la articolul 20 din Directiva 2008/57/CE. Statul membru decide dacă este necesară o nouă autorizație de dare în exploatare.

regulamentul ue n r 1302 2014 privind

REGULAMENTUL (UE) Nr.1302/2014 privind STI referitoare la subsistemul „material rulant – material rulant de călători și locomotive” al sistemului feroviar din UE

Regulamentul a intrat în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene şi se aplică de la 1 ianuarie 2015. Cu toate acestea o autorizație de dare în exploatare în conformitate cu STI stabilită în anexa la regulament poate fi acordată înainte de 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

STI se aplică subsistemului „material rulant” descris la punctul 2.7 din anexa II la Directiva 2008/57/CE care esteexploatat sau este destinat să fie exploatat pe rețeaua feroviară definită la punctul 1.2 din anexa la regulament și care se înscrie într-unadin următoarele categorii:

(a) trenuri autopropulsate cu motoare termice sau electrice;

(b) unități de tracțiune termice sau electrice;

(c) vagoane de călători;

(d) echipamente mobile de construcție și întreținere a infrastructurii feroviare.

STI se aplică întregului material rulant nou alsistemului feroviar din Uniune, definit la articolul 2 alin.(1), care este dat în exploatare începând cu 1 ianuarie2015, fără a aduce atingere articolelor 8 și 9 și punctului 7.1.1 din anexa la regulament.

STI nu se aplică materialului rulant existent al sistemului feroviar din Uniunea Europeană, care este deja dat înexploatare la 1 ianuarie 2015, fie pe întreaga rețea a oricărui stat membru, fie pe o parte a acesteia, cu excepția cazuluiîn care este reînnoit sau modernizat în conformitate cu articolul 20 din Directiva 2008/57/CE și cu secțiunea 7.1.2 dinanexă.

Un certificat de verificare CE pentru un subsistem care conține elemente constitutive de interoperabilitate ce nu au o declarație CE de conformitate sau de adecvare pentru utilizarepoate fi eliberat în cursul unei perioade de tranziție care se încheie la 31 mai 2017, cu condiția îndeplinirii dispozițiilor stabilite în secțiunea 6.3. din anexa.

Producerea sau modernizarea/reînnoirea subsistemului cu utilizarea de elemente constitutive de interoperabilitate necertificatetrebuie să se finalizeze în cursul perioadei de tranziție prevăzute la alineatul (1), inclusiv darea în exploatare.

După un an de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, elementele constitutive de interoperabilitate nouproduse trebuie să facă obiectul declarației CE de conformitate sau de adecvare pentru utilizare.

regulamentul ue n r 1302 2014

REGULAMENTUL (UE) Nr.1302/2014 

Deciziile 2008/232/CE și 2011/291/UE ale Comisiei se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2015.

Se aplică însă în continuare:

(a) subsistemelor autorizate în conformitate cu aceste decizii;

(b) cazurilor menționate la articolul 9 din prezentul regulament;

(c) proiectelor de subsisteme noi, reînnoite sau modernizate care, la data publicării prezentului regulament, se află într-un stadiu avansat de dezvoltare, au la bază un proiect existent sau fac obiectul unui contract aflat în curs de execuție, astfel cum se menționează la punctul 7.1.1.2 din anexa la regulament.

Domeniul tehnic de aplicare

Această STI este o specificație care reglementează un anumit subsistem în vederea îndeplinirii cerințelor esențiale și a asigurării interoperabilității sistemului feroviar al Uniunii, astfel cum este descris la articolul 1 din Directiva 2008/57/CE.

Subsistemul în cauză este materialul rulant al sistemului feroviar al Uniunii menționat în secțiunea 2.7 din

anexa II la Directiva 2008/57/CE.

Prezenta STI se aplică materialului rulant:

care este (sau se intenționează să fie) exploatat pe rețeaua feroviară definită în secțiunea 1.2 „Domeniul de aplicare geografic” din prezenta STI;

- care aparține unuia dintre următoarele tipuri (definite în secțiunile 1.2 și 2.2 din anexa I la Directiva 2008/57/CE):

- trenuri autopropulsate cu motoare termice sau electrice;

- unități de tracțiune termice sau electrice;

- vagoane de călători;

- echipamente mobile de construcție și întreținere a infrastructurii feroviare.

regulamentul ue n r 1302 2014 1

REGULAMENTUL(UE) Nr.1302/2014 

Cerințe esențiale care nu sunt reglementate de prezenta STI

Cerințe generale, cerințe referitoare la întreținere și la exploatare

Întreținerea

Aceste cerințe esențiale sunt relevante în cadrul domeniului de aplicare al prezentei STI, în conformitate

cu secțiunea 3.1 din prezenta STI, numai pentru documentația de întreținere tehnică legată de subsistemul „material rulant”; ele nu intră în domeniul de aplicare al prezentei STI în ceea ce privește instalațiile de întreținere.

Exploatarea

Aceste cerințe esențiale sunt relevante în cadrul domeniului de aplicare al prezentei STI, în conformitate

cu secțiunea 3.1 din prezenta STI, pentru documentația de exploatare legată de subsistemul „material rulant” (cerințele esențiale 2.6.1 și 2.6.2) și pentru compatibilitatea tehnică a materialului rulant cu normele de exploatare (cerințele esențiale 2.6.3).

CERINȚE ESENȚIALE

Elemente ale subsistemului „material rulant” care corespund cerințelor esențiale

Următorul tabel indică cerințele esențiale, astfel cum sunt stabilite și numerotate în anexa III la Directiva 2008/57/CE, luate în considerare de specificațiile prevăzute în capitolul 4 din prezenta STI.

regulamentul ue n r 1302 2014 2

REGULAMENTUL(UE) Nr.1302/2014

Clasificarea principală a materialului rulant pentru aplicarea cerințelor STI

Pentru a defini cerințele relevante aplicabile unei unități, în clauzele de mai jos ale prezentei STI este

utilizat un sistem de clasificare tehnică a materialului rulant.

Categoria tehnică (categoriile tehnice) relevantă(e) pentru unitatea care face obiectul aplicării prezentei STI trebuie să fie identificată(e) de partea care solicită evaluarea. Această clasificare trebuie utilizată de organismul notificat responsabil cu evaluarea pentru a stabili cerințele aplicabile din prezenta STI și trebuie menționată în certificatul de verificare CE.

Categoriile tehnice de material rulant sunt următoarele:

- unitate proiectată pentru transportul călătorilor;

- unitate proiectată pentru transportul unei sarcini asociate călătorilor (bagaje, automobile etc.);

- unitate proiectată pentru transportul altor sarcini utile (poștă, marfă etc.) în trenuri autopropulsate;

- unitate prevăzută cu cabină de conducere;

- unitate prevăzută cu echipament de tracțiune;

- unitate electrică, definită ca unitate alimentată cu energie electrică de un sistem sau de sisteme de electrificare specificat(e) în STI Energie;

- unități de tracțiune termică;

- locomotivă de marfă: unitate proiectată pentru tractarea vagoanelor de marfă;

- locomotivă de călători: unitate proiectată pentru tractarea vagoanelor de călători;

- mașini de cale;

- vehicule de inspectare a infrastructurii.

O unitate poate face parte dintr-una sau mai multe dintre categoriile de mai sus.

regulamentul ue n r 1302 2014 3

REGULAMENTUL(UE) Nr.1302/2014 

Documentația pentru exploatare și întreținere

Cerințele specificate în prezenta clauză 4.2.12 se aplică tuturor unităților.

Prezenta clauză 4.2.12 din STI descrie documentația cerută în clauza 2.4 din anexa VI la Directiva 2008/57/CE (clauză intitulată „Dosarul tehnic”): „caracteristicile tehnice legate de proiect, inclusiv planuri generale și detaliate conforme cu execuția, scheme electrice și hidraulice, scheme ale circuitelor de control, descrierea sistemelor automate și de procesare a datelor, documentație privind operarea și întreținerea etc. relevante pentru subsistemul respectiv”.

Această documentație, făcând parte din dosarul tehnic, este compilată de organismul notificat și trebuie să însoțească declarația de verificare CE.

Această documentație, făcând parte din dosarul tehnic, este prezentată solicitantului și este păstrată de solicitant pe toată durata de viață utilă a subsistemului.

Documentația necesară este legată de parametrii de bază identificați în prezenta STI. Conținutul său este descris în clauzele de mai jos.

Documentația de întreținere

Întreținerea este un set de activități destinate menținerii sau restabilirii unei unități funcționale într-o stare în care aceasta își poate îndeplini funcția necesară, asigurând integritatea continuă a sistemelor de siguranță și conformitatea cu standardele aplicabile.

Trebuie furnizate următoarele informații necesare pentru a întreprinde activități de întreținere a materialului

rulant:

- Dosarul de justificare a proiectării întreținerii: explică modul în care activitățile de întreținere sunt definite și proiectate pentru a asigura menținerea caracteristicilor materialului rulant în limite de utilizare acceptabile pe durata de viață a acestuia.

Dosarul trebuie să furnizeze date de intrare pentru determinarea criteriilor de inspecție și a periodicității activităților de întreținere.

- Dosarul de descriere a activităților de întreținere: explică modul în care trebuie realizate activitățile de întreținere.

regulamentul ue n r 1302 2014 4

REGULAMENTUL(UE) Nr.1302/2014 

Dosarul de descriere a activităților de întreținere

1. Dosarul de descriere a activităților de întreținere trebuie să descrie modul în care trebuie realizate

activitățile de întreținere.

2. Activitățile de întreținere includ toate activitățile necesare, cum ar fi inspecțiile, monitorizarea, încercările, măsurătorile, înlocuirile, ajustările, reparațiile.

3. Activitățile de întreținere sunt împărțite în:

- întreținere preventivă programată și controlată;

- întreținere corectivă.

Dosarul de descriere a activităților de întreținere trebuie să includă următoarele elemente:

- Ierarhia componentelor și descrierea funcțională: ierarhia stabilește limitele materialului rulant prin

enumerarea tuturor elementelor care aparțin structurii de produs a respectivului material rulant și prin utilizarea unui număr adecvat de niveluri discrete. Ultimul element din ierarhie trebuie să fie o unitate înlocuibilă.

- Diagrame schematice ale circuitelor, diagrame ale conexiunilor și diagrame electrice.

-Lista pieselor: care trebuie să conțină descrierile tehnice și funcționale ale pieselor de schimb (unități înlocuibile).

Lista trebuie să includă toate piesele prevăzute a fi schimbate în funcție de anumite condiții sau care ar putea să trebuiască să fie înlocuite ca urmare a unei defecțiuni electrice sau mecanice sau care vor necesita, în mod previzibil, înlocuirea după o avariere accidentală (de exemplu parbrizul).

Trebuie indicate elementele constitutive de interoperabilitate și trebuie făcute trimiteri la declarațiile de conformitate corespunzătoare ale acestora.

- Trebuie stabilite valorile limită pentru componente, valori care nu trebuie depășite în exploatare; este permisă precizarea de restricții de exploatare în regim de avarie (valoarea limită atinsă).

- Obligațiile legale europene: în cazul în care componentele sau sistemele fac obiectul unor obligații legale europene specifice, obligațiile respective trebuie enumerate.

- Setul structurat de sarcini care include activitățile, procedurile, mijloacele propuse de solicitant pentru efectuarea sarcinii de întreținere.

regulamentul ue n r 1302 2014 5

REGULAMENTUL(UE) Nr.1302/2014 

ELEMENTE CONSTITUTIVE DE INTEROPERABILITATE

- Cuplă automată cu tampon central

- Cuplă finală manuală

- Cuple pentru operațiuni de recuperare

- Roți

- WSP (Sistemul de protecție antipatinare)

- Faruri

- Lămpi de poziție

- Lămpi spate

- Dispozitive de avertizare sonoră

- Pantograf

- Patine de contact

- Disjunctorul principal

- Scaunul mecanicului de locomotivă

- Racordul pentru vidanjarea toaletelor

- Racordul pentru alimentarea rezervoarelor de apă

Evaluarea conformității

(1) Înainte de a introduce pe piață un element constitutiv de interoperabilitate, fabricantul sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în Uniune trebuie să întocmească o declarație CE de conformitate sau de adecvare pentru utilizare, în conformitate cu articolul 13 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE și cu anexa IV la aceasta.

(2) Evaluarea conformității sau a adecvării pentru utilizare a unui element constitutiv de interoperabilitate se face în conformitate cu modulul (modulele) prevăzut(e) pentru elementul constitutiv de interoperabilitate respectiv, specificat(e) în clauza 6.1.2 din prezenta STI.

regulamentul ue n r 1302 2014 6

REGULAMENTUL(UE) Nr.1302/2014 

Subsistemul „material rulant”

Verificarea CE (generalități)

(1) Procedurile de verificare CE care urmează să fie aplicate subsistemului „material rulant” sunt descrisela articolul 18 și în anexa VI la Directiva 2008/57/CE.

(2) Procedura de verificare CE a unei unități de material rulant trebuie realizată în funcție de modululsau modulele aferente specificate în clauza 6.2.2 din prezenta STI.

(3) Atunci când solicitantul aplică o primă evaluare referitoare la etapa de proiectare sau la etapele deproiectare și de producție, organismul notificat selectat de acesta trebuie să emită declarația de verificareintermediară (ISV) și să întocmească declarația CE de conformitate intermediară a subsistemului.

Subsistem care conține elemente constitutive de interoperabilitate fără declarație CE

Condiții

(1) În timpul perioadei de tranziție care se încheie la 31 mai 2017, un organism notificat are dreptul săemită un certificat de verificare CE pentru un subsistem, chiar dacă unele din elementele constitutivede interoperabilitate incluse în subsistem nu fac obiectul declarațiilor CE de conformitate sau deadecvare pentru utilizare relevante conform prezentei STI (ECI necertificate), dacă sunt îndepliniteurmătoarele criterii:

(a) organismul notificat a verificat conformitatea subsistemului cu cerințele din secțiunea 4 și înrelație cu secțiunile 6.2-7 (cu excepția „cazurilor specifice”) din prezenta STI. În plus, conformitateaECI cu secțiunile 5 și 6.1 nu se aplică; și

(b) elementele constitutive de interoperabilitate care nu sunt cuprinse în declarația CE de conformitatesau adecvare pentru utilizare relevantă au fost utilizate într-un subsistem deja aprobat și datîn exploatare în cel puțin unul din statele membre înainte de data intrării în vigoare a prezenteiSTI.

(2) Nu trebuie redactate declarații CE de conformitate sau adecvare pentru utilizare pentru elementeleconstitutive de interoperabilitate evaluate în acest mod.

regulamentul ue n r 1302 2014 7

REGULAMENTUL(UE) Nr.1302/2014 

Întreținerea subsistemelor certificate în conformitate cu clauza 6.3.1

(1) În timpul perioadei de tranziție, precum și după încheierea acesteia, până în momentul în caresubsistemul este modernizat sau reînnoit (ținând cont de decizia statului membru privind aplicareaSTI-urilor), elementele constitutive de interoperabilitate care nu dețin o declarație CE de conformitatesau de adecvare pentru utilizare și care sunt de același tip pot fi utilizate ca înlocuitori în operațiunile de întreținere (piese de rezervă) pentru subsistem, sub responsabilitatea entității însărcinatecu întreținerea.

(2) În orice caz, entitatea responsabilă cu întreținerea trebuie să se asigure că elementele componentepentru înlocuirile din cadrul operațiunilor de întreținere sunt adecvate pentru aplicațiile lor, suntutilizate în domeniul lor de întrebuințare și permit interoperabilitatea în cadrul sistemului feroviar,respectând în același timp cerințele esențiale. Astfel de componente trebuie să poată fi urmărite șicertificate în conformitate cu orice normă națională sau internațională sau cu orice cod de practicărecunoscut pe scară largă în domeniul căilor ferate.

Etapa de tranziție- Aplicarea STI în cursul etapei de tranziție

(1) Existența unui număr semnificativ de proiecte sau contracte care au început înainte de data aplicării

prezentei STI poate duce la fabricarea de material rulant care nu respectă pe deplin prezenta STI. În cazul materialului rulant care face obiectul acestor proiecte sau contracte și în conformitate cu art.5 alin. (3) lit.(f) din Directiva 2008/57/CE, se definește o etapă de tranziție în care aplicarea prezentei STI nu este obligatorie.

(2) Această etapă de tranziție se aplică:

- proiectelor în stadii avansate de dezvoltare, conform definiției din clauza 7.1.1.2.2;

- contractelor în curs de execuție, conform definiției din clauza 7.1.1.2.3;

- materialului rulant care corespunde unui proiect existent, conform definiției din clauza 7.1.1.2.4.

În cursul etapei de tranziție, dacă solicitantul alege să nu aplice prezenta STI, se reamintește faptul că celelalte STI-uri și/sau norme naționale notificate se aplică în funcție de domeniile lor de aplicare și normele lor de implementare respective pentru autorizarea dării în exploatare în conformitate cu articolele 22-25 din Directiva 2008/57/CE.În special, STI-urile care urmează să fie abrogate de prezenta STI se aplică în continuare, în condițiile stabilite la articolul 11.

regulamentul ue n r 1302 2014 8

REGULAMENTUL(UE) Nr.1302/2014 

Aplicarea în cazul echipamentelor mobile de construcție și întreținere a infrastructurii feroviare

(1) Aplicarea prezentei STI în cazul echipamentelor mobile de construcție și întreținere a infrastructurii

feroviare (astfel cum sunt definite în secțiunile 2.2 și 2.3) nu este obligatorie.

(2) Procesul de evaluare a conformității descris în clauza 6.2.1 poate fi utilizat voluntar de către solicitanți

pentru a stabili o declarație de verificare CE în raport cu prezenta STI; această declarație de verificare CE trebuie recunoscută ca atare de statele membre.

(3) În cazul în care solicitantul optează să nu aplice prezenta STI, echipamentele mobile de construcție și întreținere a infrastructurii feroviare pot fi autorizate în conformitate cu articolul 24 sau 25 din Directiva 2008/57/CE.

decizia 2012 757 ce privind sti referitoare

DECIZIA 2012/757/CE privind STI referitoare la subsistemul „exploatare și

gestionarea traficului” al sistemului feroviar din Uniunea Europeană (reformată)

Directiva 2008/57/CE definește subsistemul „exploatare și gestionarea traficului” ca fiind un subsistem funcțional. Prin urmare, STI referitoare la exploatare și gestionarea traficuluinu este folosită la evaluarea în scopul autorizării unui vehicul pentru a fi dat în exploatare, ci la evaluarea sistemelor de management al siguranței ale întreprinderilor feroviare și ale administratorilor de infrastructură.

Prezenta decizie se aplică de la 1 ianuarie 2014.

Notificarea normelor referitoare la tipul de semnal de fine de tren

Statele membre notifică Comisiei normele care definesc tipul de semnal de fine de tren, conform descrierii de la punctele 4.2.2.1.3.2 și 4.2.2.1.3.3 din anexa I, până la 1 ianuarie 2016 cel târziu, cu condiția ca acestea să nu fi fost deja notificate în temeiul Deciziilor 2006/920/CE, 2008/231/CE, 2011/314/UE sau al prezentei decizii.

Implementare

Statele membre întocmesc un plan național de implementare încare descriu acțiunile pe care intenționează să le întreprindă pentru a seconforma prezentei decizii, în conformitate cu secțiunea 7 din anexa I.

Statele membre notifică planurile lor naționale de implementareComisiei, până cel târziu la data de 1 iulie2017. Statele membrenotifică, de asemenea, posibilele actualizări ale acestor planurinaționale de implementare.

Domeniul de aplicare

Prezenta STI se aplică subsistemului „exploatare și gestionarea traficului” al administratorilor de infrastructură și al întreprinderilor feroviare legat de exploatarea trenurilor în sistemul feroviar european, astfel cum este definit în capitolul 1.2.

decizia 2012 757 ce

DECIZIA 2012/757/CE

Subsistem

Subsistemul „exploatare și gestionarea traficului” este definit la punctul 2.5 din anexa II la Directiva 2008/57/CE ca: „Procedurile și echipamentele asociate care permit operarea coerentă a diferitelor subsisteme structurale, atât în cursul unei operări normale, cât și al unei operări în condiții degradate, incluzând, în special, compunerea și conducerea trenurilor, planificarea și gestionarea traficului. Calificările profesionale care pot fi necesare pentru efectuarea serviciilor transfrontaliere.”

Principii

Prezenta STI reglementează acele elemente (stabilite în capitolul 4) ale subsistemului feroviar „exploatare și gestionarea traficului”pentru care există în special interfețe operaționale între IF și AI și pentru care există un beneficiu special în ceea ce privește interoperabilitatea.

IF și AI trebuie să asigure îndeplinirea tuturor cerințelor privind normele, procedurile și documentația, prin instituirea proceselor adecvate. Instituirea acestor procese reprezintă o parte importantă a sistemului de management al siguranței al IF și al AI impus de Directiva 2004/49/CE (1). SMS este evaluat de autoritatea națională competentă în materie de siguranță înainte de acordarea certificatului/autorizației de siguranță.

În conformitate cu articolele 10 și 11 din Directiva 2004/49/CE, atunci când solicită un certificat sau o autorizație de siguranță nouă sau modificată, ÎF și AI trebuie să demonstreze că respectă cerințele prezentei STI în cadrul propriului sistem de management al siguranței.

Metodele de siguranță comune privind evaluarea conformității obligă autoritățile naționale de siguranță să instituie un regim de inspecții prin care să supervizeze și să monitorizeze respectarea cotidiană a sistemului de management al siguranței, inclusiv toate STI-urile.

Trebuie menționat că niciunul dintre elementele incluse în prezenta STI nu necesită o evaluare separată de către un organism notificat.

Cerințele din prezenta STI care se referă la subsisteme structurale și sunt enumerate în cadrul interfețelor (punctul 4.3) sunt evaluate în temeiul STI-urilor structurale relevante.

decizia 2012 757 ce 1

DECIZIA 2012/757/CE

Specificațiile funcționale și tehnice ale subsistemului

Specificațiile funcționale și tehnice ale subsistemului exploatare și gestionarea traficului cuprind următoarele:

- specificații referitoare la personal;

- specificații referitoare la trenuri;

  • - specificații referitoare la exploatarea trenurilor.

Specificațiile referitoare la personal

Se referă la personalul care participă la exploatarea subsistemului prin îndeplinirea unor sarcini esențiale pentru siguranță care implică o interfață directă între o întreprindere feroviară și un administrator de infrastructură.

1. Personalul întreprinderii feroviare:

(a) care îndeplinește sarcina de conducere a trenurilor („mecanic de locomotivă”) și care face parte din „personalul de tren”;

(b) care îndeplinește sarcini la bord (altele decât conducerea trenului) și care face parte din „personalul de tren”;

(c) care îndeplinește sarcina de pregătire a trenurilor.

2. Personalul administratorului de infrastructură care îndeplinește sarcina de autorizare a circulației trenurilo

Manualul de proceduri al mecanicului de locomotivă

Toate procedurile necesare mecanicului de locomotivă trebuie incluse într-un document sau pe un suport electronic denumit „manualul de proceduri al mecanicului de locomotivă”.

Manualul de proceduri al mecanicului de locomotivă trebuie să specifice cerințele pentru toate rutele parcurse și pentru materialul rulant folosit pe rutele respective în funcție de situațiile de exploatare normală și de exploatare în condiții de avarie și în situațiile de urgență cu care s-ar putea confrunta mecanicul de locomotivă.

Manualul de proceduri al mecanicului de locomotivă trebuie să trateze două aspecte distincte:

- unul care descrie setul de reguli și de proceduri comune (ținând seama de conținutul apendicelor A, B și C)

- altul care stabilește orice reguli și proceduri necesare, specifice fiecărui administrator de infrastructură.

ÎF este responsabilă pentru întocmirea manualului de proceduri al mecanicului de locomotivă.

decizia 2012 757 ce 2

DECIZIA 2012/757/CE

Descrierea liniei și a echipamentelor de cale relevante aferente liniilor pe care se circulă

Mecanicilor de locomotivă trebuie să li se pună la dispoziție o descriere a liniilor și a echipamentelor de cale aferente liniilor pe care vor circula și care sunt relevante pentru sarcina de conducere a trenului. Aceste informații trebuie prevăzute într-un document unic denumit „manualul de parcurs” (care poate fi un document tradițional sau unul în format electronic).

Informațiilor minime care trebuie furnizate:

- caracteristicile generale de exploatare;

- indicarea declivităților ascendente și descendente;

- diagrama detaliată a liniei.

Specificații referitoare la trenuri

Întreprinderea feroviară trebuie să asigure faptul că trenurile sunt echipate cu mijloace de indicare a capătului anterior și a celui posterior al trenului.

Specificații referitoare la exploatarea trenurilor

Exploatarea în condiţii de avarie

Administratorul de infrastructură, în cooperare cu întreprinderea(întreprinderile) feroviare, trebuie să definească un proces deinformare reciprocă imediată în legătură cu orice situație careafectează siguranța, performanța și/sau disponibilitatea rețeleiferoviare sau ale materialului rulant.

Gestionarea unei situaţii de urgenţă

Administratorul de infrastructură trebuie, în consultare cu:

- toate întreprinderile feroviare care activează pe infrastructura sa sau, după caz, organismele de reprezentare ale întreprinderilor feroviare care activează pe infrastructura sa;

- administratorii de infrastructură învecinați, după caz;

- autoritățile locale, organismele de reprezentare ale serviciilor de urgență (inclusiv pompierii și forțele de salvare) de la nivel local sau național, după caz,

să definească, să publice și să pună la dispoziție măsuri adecvate de gestionare a situațiilor de urgență și de readucere a liniei la condiții normale de exploatare.

decizia 2012 757 ce 3

DECIZIA 2012/757/CE

Specificații funcționale și tehnice ale interfețelor

- Interfețele cu STI privind infrastructura

- Interfețele cu STI privind subsistemul de control-comandă și semnalizare

- Interfețele cu STI-urile privind materialul rulant

- Interfețele cu STI privind energia

- Interfețele cu STI privind siguranța în tunelurile feroviare

Competență profesională - Evaluarea inițială și continuă a personalului

Întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură au obligația de a defini procesul de evaluare a personalului propriu în vederea îndeplinirii cerințelor specificate în Regulamentele (UE) nr. 1158/2010 (1) și (UE) nr. 1169/2010 (2) ale Comisiei.

Întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură au obligația să realizeze o analiză a necesităților de formare pentru personalul propriu relevant și să definească un proces de revizuire și de actualizare a necesităților lor de formare individuale pentru a îndeplini cerințele specificate în Regulamentele (UE) nr. 1158/2010 și (UE) nr. 1169/2010.

Această analiză trebuie să stabilească atât sfera, cât și complexitatea formării și trebuie să ia în considerare riscurile asociate cu exploatarea trenurilor, a unităților de tracțiune și a materialului rulant. Întreprinderea feroviară trebuie să definească procesul prin care sunt dobândite și menținute cunoștințele personalului de la bord privind rutele exploatate.

Condiții de sănătate și de siguranță

Întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură trebuie să instituie și să documenteze procesul pe care l-au pus în aplicare pentru îndeplinirea cerințelor medicale, psihologice și de sănătate referitoare la personalul propriu în cadrul propriului sistem de management al siguranței.

Întreprinderea feroviară și administratorul de infrastructură trebuie să aibă instituite proceduri pentru controlarea riscului ca personalul să se prezinte la muncă sub influența acestor substanțe sau să consume aceste substanțe la locul de muncă.

regulamentul ue nr 1304 2014 privind

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1304/2014 privind STI referitoare la

subsistemul „material rulant –zgomot”

Prezenta STI se aplică materialului rulant care intră în domeniul de aplicareal Regulamentului (UE) nr. 1302/2014 al Comisiei și al Regulamentului (UE) nr. 321/2013 al Comisiei.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2015. Cu toate acestea, se poate acorda o autorizație de dare în exploatare în aplicarea prezentei STI stabilite în anexa la prezentul regulament, înainte de 1 ianuarie 2015.

Toți parametrii de bază stabiliți în prezenta STI trebuie să aibă legătură cu cel puțin una dintre cerințele

esențiale prevăzute în anexa III la Directiva 2008/57/CE. Tabelul indică alocarea.

regulamentul ue nr 1304 2014

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1304/2014

Specificații funcționale și tehnice ale subsistemelor

Următorii parametrii au fost identificați ca fiind critici pentru interoperabilitate (parametrii de bază):

(a) „zgomot la staționare”;

(b) „zgomot la pornire”;

(c) „zgomot la trecere”;

(d) „zgomot din interiorul cabinei mecanicului”.

Aplicarea prezentei STI în cazul subsistemelor reînnoite și modernizate

Dacă un stat membru consideră că, în conformitate cu articolul 20 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE, este necesară o nouă autorizare pentru punerea în funcțiune, solicitantul demonstrează că nivelurile de zgomot ale unităților reînnoite sau modernizate rămân sub limitele stabilite în STI-ul care era aplicabil când unitatea în cauză a fost autorizată pentru prima dată. Dacă nu a existat STI la momentul primei autorizații,

se demonstrează că nivelurile de zgomot ale unităților reînnoite sau modernizate nu au crescut sau că acestea rămân în limitele specificate în Decizia 2006/66/CE sau Decizia 2002/735/CE.

regulamentul ue nr 1303 2014 privind

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2014 privind STI referitoare la

„siguranța în tunelurile feroviare” a sistemului feroviar din Uniunea Europeană

Prezentul regulament se aplică tunelurilor, indiferent de volumul lor de trafic.

Statele membre dispun de capacitatea de a defini rolul și responsabilitatea serviciilor de salvare. Pentru tunelurile care intră în domeniul de aplicare al prezentului regulament, statele membre ar trebui să asigure accesul în scopuri de salvare, coordonându-se cu serviciile de salvare. Este important să se specifice măsuri în domeniul salvării care să se bazeze pe ipoteza că serviciile de salvare ce intervin în cazul unui accident într-un tunel trebuie să protejeze vieți, nu valori materiale, precum vehicule sau structuri. Regulamentul ar trebui să se aplice tunelurilor, indiferent de volumul lor de trafic.

STI se aplică subsistemelor control-comandă și semnalizare, infrastructură, energie, exploatare și material rulant, descrise în anexa II la Directiva 2008/57/CE, în conformitate cu secțiunea 7 din anexă.

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii.

Prezentul regulament se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Domeniul de aplicare tehnic

Scopul prezentei STI este de a defini un set coerent de măsuri specifice tunelurilor pentru subsistemele deinfrastructură, de energie, de material rulant, de control-comandă și semnalizare și de exploatare, oferind astfel un nivel optim de siguranță în tuneluri în modul cel mai eficient din punctul de vedere al costurilor.

În acest mod, se permite libera circulație a vehiculelor care sunt conforme cu prezenta STI în vederea rulării în condiții de siguranță armonizate în tunelurile feroviare.

Domeniul de aplicare în ceea ce privește tunelurile

Prezenta STI se aplică tunelurilor noi, reînnoite și modernizate care se regăsesc în rețeaua feroviară a Uniunii Europene și care sunt conforme cu definiția de la clauza 2.4 din prezenta STI.

Sfera de risc, riscuri care nu sunt acoperite de prezenta STI

Prezenta STI vizează riscuri specifice pentru siguranța în tuneluri a călătorilor și a personalului de la bord

pentru subsistemele menționate mai sus. Ea acoperă și riscurile la adresa persoanelor aflate în vecinătatea

unui tunel, unde o prăbușire a structurii tunelului ar putea avea consecințe dezastruoase.

În cazul în care o analiză a riscurilor ajunge la concluzia că alte incidente produse în tuneluri ar putea fi relevante, se definesc măsuri specifice pentru a face față respectivelor situații.

regulamentul ue nr 1303 2014

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2014

Scenarii de risc

(a) Prezenta STI prevede măsuri care ar putea preveni sau reduce dificultatea operațiunilor de evacuare sau desalvare în urma unui incident feroviar specific tunelurilor.

(b) S-au identificat măsuri relevante, care vor combate sau vor reduce semnificativ riscurile rezultate în urmascenariile de incidente specifice tunelurilor.

(c) Acestea au fost elaborate pentru categoriile prevenire/combatere/evacuare/salvare, însă nu apar la rubricilerespective în prezenta STI, ci la rubricile subsistemelor vizate.

(d) Măsurile prevăzute pot fi considerate drept o reacție la cele trei tipuri de incidente prezentate în continuare.

- Incidente „fierbinți”: incendiu, explozie urmată de incendiu, emisie de fum sau de gaze toxice;

- Incidente „reci”: coliziune, deraiere;

- Staționarea prelungită;

- Scenarii excluse - Scenariile care nu au fost abordate sunt enumerate la clauza 1.1.4.

Parametrii de bază ai STI și corespondența acestora cu cerințele esențialeprevăzute și numerotate în anexa III la Directiva 2008/57/CE

regulamentul ue nr 1303 2014 1

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1303/2014

Norme de exploatare

Normele de exploatare se elaborează în cadrul procedurilor descrise în sistemul de management al siguranțeide care dispune administratorul de infrastructură. Normele menționate iau în considerare documentațialegată de exploatare care face parte din dosarul tehnic impus de articolul 18 alineatul (3) și detaliat în anexa VI la Directiva 2008/57/CE.

Norme de întreținere-Infrastructură

Înainte de darea în exploatare a unui tunel trebuie pregătit un dosar de întreținere care cuprindă cel puțin:

1. Identificarea elementelor supuse uzurii, defectării, îmbătrânirii sau altor forme de deteriorare sau de degradare.

2. Specificarea limitelor de utilizare a elementelor prevăzute la subpunctul 1 și o descriere a măsurilor care

trebuie luate pentru a preveni depășirea acestor limite.

3. Identificarea elementelor care sunt relevante pentru situațiile de urgență și pentru gestionarea lor.

4. Verificările periodice și activitățile de service necesare pentru a se asigura buna funcționare a componentelor și a sistemelor prevăzute la subpunctul 3.

Evaluarea normelor de exploatare

În conformitate cu articolele 10 și 11 din Directiva 2004/49/CE, atunci când solicită un certificat sau o autorizație de siguranță nouă sau modificată, întreprinderile feroviare și administratorii de infrastructură trebuie să demonstreze că respectă cerințele prezentei STI în cadrul propriului sistem de management al siguranței.

Respectarea normelor de exploatare ale prezentei STI nu necesită evaluarea de către un organism notificat.

Măsuri de modernizare și de reînnoire pentru tuneluri

Luând în considerare articolul 20 alineatul (1) din Directiva 2008/57/CE, orice modificare a parametrilor de

bază ai subsistemelor structurale prevăzuți în prezenta STI se consideră că afectează nivelul general de siguranță al infrastructurii subsistemului în cauză. Prin urmare, statele membre trebuie să decidă în ce măsură trebuie aplicată prezenta STI în cazul proiectului respectiv. Dacă nu se definește altfel în secțiunea 7.3 „Cazuri specifice”, rezultatul lucrărilor de reînnoire sau de modernizare trebuie să asigure menținerea sau îmbunătățirea compatibilității instalațiilor fixe cu materialul rulant care respectă STI.

regulamentul ue nr 454 2011 privind

REGULAMENTUL (UE) Nr. 454/2011 privind STI referitoare la subsistemul

„aplicații telematice pentru serviciile de călători” al sistemului feroviar transeuropean(reformat)

Prezenta STI are ca obiect definirea procedurilor și interfețelor dintre toate tipurile de actori în vederea furnizării de informații și emiterii de legitimații de transport către călători prin intermediul tehnologiilor disponibile la scară largă. Aceasta ar trebui să includă schimbul de informații referitor la următoarele aspecte: sistemele care oferă călătorilor informații înaintea și în timpul călătoriei, sistemele de rezervare și plată, gestionarea bagajelor, emiterea de legitimații de transport la ghișee, prin intermediul distribuitoarelor automate, la bordul trenurilor, prin telefon, internet sau prin orice alte mijloace informatice disponibile la scară largă, gestionarea legăturilor între trenuri și cu alte moduri de transport.

Prezenta STI se pune în aplicare în trei etape:

- o primă etapă de stabilire a specificațiilor informatice detaliate, a gestionării și a planului general (etapa întâi);

- o a doua etapă privind dezvoltarea sistemului de schimb de date (etapa a doua); și

- o etapă finală privind desfășurarea sistemului de schimb de date (etapa a treia).

Statele membre se asigură că întreprinderile feroviare, administratorii de infrastructură, gestionarii de gară și vânzătorii de legitimații de transport sunt informați cu privire la prezentul regulament și desemnează un punct de contact național (PCN) pentru monitorizarea punerii în aplicare a acestuia. Rolul PCN este descris în anexa VI.

Domeniul geografic de aplicareal prezentei STI îl constituie sistemul feroviar transeuropean, astfel cum este definit la articolul 2 litera (a) din Directiva 2008/57/CE.

Subsistem - Prezenta STI reglementează:

(a) subsistemul funcțional „aplicații telematice pentru serviciile de călători”;

(b) partea subsistemului de întreținere referitoare la aplicațiile telematice pentru serviciile de călători (de exemplu, metodele de utilizare, gestionarea, actualizarea și întreținerea bazelor de date, a programelor de calculator și a protocoalelor de comunicare a datelor etc.).

regulamentul ue nr 454 2011

REGULAMENTUL (UE) Nr. 454/2011

Informarea călătorilor înaintea și în timpul călătoriei

Anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1371/2007 privind drepturile șiobligațiile călătorilor din transportul feroviar enumeră informațiileminime care trebuie furnizate călătorilor de către întreprinderileferoviare și/sau de către vânzătorii de legitimații de transport.

Sistemele de rezervare și plată

Sistemele de rezervare și eliberare a legitimațiilor de transport, precumși sistemele de plată ale diferiților vânzători de legitimații de transportși întreprinderi feroviare vor face schimb de informații pentru apermite călătorilor să plătească legitimațiile de transport, rezervărileși suplimentele de mai sus, în funcție de tipul traseului și al serviciuluiales de către aceștia.

Gestionarea bagajelor

Călătorii vor fi informați în legătură cu procedurile de depunere a uneiplângeri în cazul pierderii bagajelor înregistrate pe parcursul călătoriei.În plus, călătorii vor primi informații referitoare la expedierea sau ridicarea bagajelor înregistrate.

Emiterea de legitimații de transport la ghișee sau prin intermediuldistribuitoarelor automate, prin telefon, internet sau prin orice altemijloace informatice disponibile la scară largă.

Întreprinderile feroviare și vânzătorii de legitimații de transport vorface schimb de informații pentru a permite celor din urmă să emită,după caz, legitimații de transport, bilete directe și suplimente și să facă rezervări.

Gestionarea legăturilor între trenuri și cu alte moduri de transport

Se propune un standard privind furnizarea și schimbul de informații cualte moduri de transport.

regulamentul ue n r 454 2011

REGULAMENTUL (UE) Nr. 454/2011

Specificații funcționale și tehnice ale subsistemului- Parametri

- Schimbul de date cu privire la orar

- Schimbul de date privind tarifele

- Gestionarea informațiilor privind datele de contact ale întreprinderii feroviare

- Gestionarea informațiilor privind condițiile de transport

- Gestionarea informațiilor privind transportul bagajelor înregistrate

- Gestionarea informațiilor privind transportul și asistența persoanelor cu mobilitate redusă (PMR)

- Gestionarea informațiilor privind transportul de biciclete

- Gestionarea informațiilor privind transportul de mașini

- Gestionarea disponibilității/rezervării

- Gestionarea elementelor de securitate pentru distribuția produselor

- Furnizarea produsului către client după achiziționarea sa (realizare)

- Gestionarea furnizării de informații în zona gării

- Gestionarea furnizării de informații în zona vehiculelor

- Pregătirea trenului

- Informații și prognoza privind circulația trenului

- Informații privind întreruperea serviciului

- Gestionarea datelor privind orarul pe termen scurt pentru trenuri

Calitatea datelor și informațiilor aferente prezentei STI

Toți destinatarii prezentei STI răspund de punerea la dispoziția altor întreprinderi feroviare, administratori de infrastructură sau părți terțe a datelor actualizate, coerente, exacte și complete la momentul și în formatul oportun. Fiecare actor vizat de prezenta STI răspunde de publicarea de informații actualizate, coerente, exacte și complete la momentul și în formatul oportun pentru clienți (călători) sau alte întreprinderi feroviare, administratori de infrastructură sau părți terțe.

În cazul în care datele sau informațiile sunt utilizate pentru a îndeplini simultan cerințele mai multor parametri de bază din prezenta STI, actorii vizați se asigură că datele sau informațiile transmise reciproc între parametrii de bază sunt utilizate într-o manieră coerentă.

regulamentul ue n r 454 2011 1

REGULAMENTUL (UE) Nr. 454/2011

Niciun element constitutiv de interoperabilitate nu vizează subsistemul„aplicații telematice pentru transportul de călători”.

PUNERE ÎN APLICARE

Etapa întâi - specificații informatice detaliate, gestionare și plangeneral

Etapa întâi are trei obiective:

1. Definirea sistemului de schimb de date (denumit în continuare„sistemul”) format din componente comune și din interconectareasistemelor de informații și comunicații ale părților interesatecapabile să îndeplinească cerințele prezentului regulament.

2. Confirmarea acestui tip de sistem din punctul de vedere al fiabilitățiitehnice și economice.

3. Elaborarea unei agende a activităților considerate necesare învederea implementării sistemului, inclusiv inovațiile corespunzătoarepentru monitorizarea progresului implementării acestuiade către Comisie, Agenția Europeană a Căilor Ferate, statelemembre și părțile interesate.

Etapa a doua - Dezvoltare.Toți actorii vizați dezvoltă sistemul conform celor descrise înelementele rezultate din etapa întâi, după cum urmează:

(a) Gestionarea proiectului

(b) Planul general

(c) Dezvoltarea sistemului

Etapa 3 - Desfășurare. Toți actorii vizați desfășoară sistemul în urma modificării prezenteiSTI.

regulamentul ue n r 1305 2014 privind

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1305/2014privind STI la subsistemul „aplicații telematicepentru transportul de marfă” al sistemului feroviar din UE

Prezenta STI se bazează pe cele mai înalte cunoștințe de specialitate disponibile, însă evoluțiile tehnologiceși operaționale ar putea impune modificarea sa ulterioară. Iată motivul pentru care ar trebui elaborată o procedurăde gestionare a controlului modificărilor, vizând consolidarea și actualizare cerințelor STI.

Domeniu de aplicare -STI se aplică următoarelor rețele:

(a) rețeaua sistemului feroviar transeuropean convențional, definită la punctul 1.1 din anexa I la Directiva 2008/57/CE;

(b) rețeaua sistemului feroviar transeuropean de mare viteză, definită la punctul 2.1 din anexa I la Directiva

2008/57/CE;

(c) alte părți ale rețelei sistemului feroviar din Uniune.

Intrare în vigoare și aplicare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 1 ianuarie 2015.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Domeniul tehnic de aplicare

Scopul prezentei STI este ca, prin instituirea cadrului tehnic, să se asigure un schimb eficient de informații care să conducă la crearea unui proces de transport cât mai viabil din punct de vedere economic. Specificația acoperă aplicațiile pentru serviciile de transport de marfă și gestionarea legăturilor cu alte moduri de transport, ceea ce înseamnă că, pe lângă simpla exploatare a trenurilor, ea se concentrează pe serviciile de transport ale unei IF. Aspectele de siguranță sunt luate în considerare doar în măsura existenței unor elemente informaționale; valorile nu vor avea niciun impact asupra exploatării în siguranță a unui tren, iar respectarea cerințelor STI nu poate fi considerată ca respectare a cerințelor de siguranță.

regulamentul ue n r 1305 2014

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1305/2014

Descriere generală a subsistemului

Entități implicate - Prezenta STI ține seama de prestatorii de servicii actuali și de diverșii prestatori de servicii potențiali din viitor, implicați în transportul de marfă, cum ar fi (lista nu este exhaustivă):

- vagoaneşi locomotive;

- mecanici;

- manevre prin macazuri și prin gravitație;

- vânzarea de sloturi;

- managementul expedițiilor;

- compunerea trenului;

- exploatarea trenurilor;

- monitorizarea trenurilor;

- controlul trenurilor;

- monitorizarea expedițiilor;

- inspecția și repararea vagoanelor și/sau a locomotivelor;

- vămuire;

- exploatarea terminalelor intermodale;

- managementul transportului rutier.

Observații generale - Calitatea unui sistem de informații depinde de fiabilitatea datelor pe care le conține. Astfel, datele care joacă un rol decisiv în expedierea unui lot, vagon sau container trebuie să fie exacte și să fie obținute în mod eficient. Cu alte cuvinte, datele trebuie introduse în sistem o singură dată. Acestea trebuie să includă toate datele tehnice indispensabile transportului, și anume:

- identificarea materialului rulant;

- date tehnice/de proiectare;

- evaluarea compatibilității cu infrastructura;

- evaluarea caracteristicilor de încărcare relevante;

- caracteristicile de frânare relevante;

- datele privind întreținerea;

- caracteristicile de mediu.

regulamentul ue n r 1305 2014 1

REGULAMENTUL (UE) Nr. 1305/2014

Modalități de aplicare a prezentei STI

STI se referă la subsistemul „aplicații telematice pentru serviciile de marfă”. Acest subsistem este funcțional în conformitate cu anexa II la Directiva 2008/57/CE [1]. Prin urmare, cu excepția unor prevederi

contrare ale prezentei STI, aplicarea sa nu se bazează pe noțiunea de subsistem nou, reînnoit sau actualizat,

cum este cazul specificațiilor tehnice de interoperabilitate referitoare la subsistemele structurale.

STI este pusă în aplicare în etape:

- etapa întâi - specificații informatice detaliate și plan general;

- etapa a doua - dezvoltare;

- etapa a treia - desfășurare.

hg nr 877 2010 privind interoperabilitatea 4

HG nr. 877/2010 privind interoperabilitatea sistemului feroviar

Extinderea domeniului de aplicare a STI

Art.1 - (4) Domeniul de aplicare a specificaţiei tehnice de interoperabilitate (STI) se extinde treptat, în conformitate cu art. 8 din Directiva 2008/57/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 2008 privind interoperabilitatea sistemului feroviar în Comunitate (reformare), la întregul sistem feroviar, inclusiv accesul pe calea ferată la terminale şi principalele instalaţii portuare care deservesc sau pot deservi mai mulţi utilizatori, fără a aduce atingere derogărilor de la aplicarea STI prevăzute la art. 9.

Art.8. - (1) Până la intrarea în vigoare a extinderii domeniului de aplicare a STI la întreaga reţea feroviară:

a) autorizaţiile de punere în funcţiune a subsistemelor de vehicule şi controlcomandă şi semnalizare la bord, a căror utilizare este prevăzută cel puţin parţial pe partea de reţea care nu este încă cuprinsă în domeniul de aplicare al STI, pentru partea respectivă a reţelei şi a subsistemelor de infrastructură, energie şi control-comandă şi semnalizare pe calea ferată pe acele părţi de reţea care nu sunt încă cuprinse în domeniul de aplicare al STI se acordă în conformitate cu prevederile art. 8 din Legea nr. 55/2006, cu modificările ulterioare, sau, după caz, ale art. 17 din prezenta hotărâre;

b) autorizaţiile de punere în funcţiune a vehiculelor a căror utilizare este prevăzută uneori pe partea de reţea care nu este încă cuprinsă în domeniul de aplicare al STI, pentru partea respectivă a reţelei se acordă în conformitate cu prevederile art. 21-27 şi cu prevederile art. 8 din Legea nr. 55/2006, cu modificările ulterioare, sau, după caz, ale art. 17 alin. (3) din prezenta hotărâre.

Anexa nr. 1, pct.4 - Extinderea sferei de aplicare

Domeniul de aplicare a STI este extins progresiv la întregul sistem feroviar prevăzut la art. 1 alin. (4) din hotărâre. Pentru a garanta eficacitatea interoperabilităţii din punctul de vedere al costurilor, se vor crea, dacă va fi necesar, mai multe subcategorii ale tuturor categoriilor de reţele şi vehicule menţionate în prezenta anexă.

directiva 2004 49 ce privind siguran a c ilor

DIRECTIVA 2004/49/CE privind siguranța căilor ferate comunitare

Art.10. - Certificate de siguranţă

(1) Pentru a i se acorda acces la infrastructura feroviară, o întreprindere feroviară trebuie să dețină un certificat de siguranță prevăzut în prezentul capitol. Certificatul de siguranță poate acoperi întreaga rețea feroviară a unui stat membru sau numai o parte definită a acesteia.

Scopul certificatului de siguranță este de a dovedi că întreprinderea feroviară și-a stabilit sistemul de management al siguranței și poate îndeplini cerințele prevăzute în STI, în alte dispoziții legislative comunitare relevante și în normele de siguranță naționale, în scopul de a controla riscurile și de a furniza în siguranță servicii de transport în rețea.

(2) Certificatul de siguranţă cuprinde:

b) certificare confirmând acceptarea dispozițiilor adoptate de întreprinderea feroviară pentru a îndeplini cerințele specifice necesare pentru furnizarea în siguranță a serviciilor sale pe rețeaua corespunzătoare. Aceste cerințe se pot referi la aplicarea STI și a normelor de siguranță naționale, inclusiv a regulilor de exploatare a rețelei, la acceptarea certificatelor de personal și la autorizația de introducere în circulație a vehiculelor folosite de către întreprinderea feroviară. Certificarea se bazează pe documentația prezentată de întreprinderea feroviară, prevăzută în anexa IV.

Art.11. - Autorizarea de siguranţă a gestionarilor de infrastructură

(1) Pentru a i se permite să gestioneze și să exploateze o infrastructură feroviară, gestionarul de infrastructură trebuie să obțină o autorizație de siguranță din partea autorității de siguranță din statul membru în care este stabilit.

(2) Autorizaţia de siguranţă cuprinde:

b) o autorizație confirmând acceptarea dispozițiilor gestionarului de infrastructură de a îndeplini cerințe specifice necesare pentru proiectarea, întreținerea și exploatarea sigură a infrastructurii feroviare incluzând, dacă este cazul, întreținerea și exploatarea sistemului de control al traficului și de semnalizare.

directiva 2004 49 ce

DIRECTIVA 2004/49/CE

Toți cei care exploatează sistemul feroviar, gestionarii de infrastructură și întreprinderile feroviare, ar trebui să fie pe deplin răspunzători pentru siguranța sistemului, fiecare pentru propria sa parte. Oricând este adecvat, aceștia ar trebui să coopereze la punerea în aplicare a măsurilor de control al riscurilor. Statele membre ar trebui să facă o distincție clară între această responsabilitate imediată pentru siguranță și sarcina autorităților de siguranță de a oferi un cadru național de reglementare și de controlare a performanței operatorilor.

Responsabilitatea gestionarilor de infrastructură și a întreprinderilor feroviare pentru exploatarea sistemului feroviar nu împiedică alți actori, precum producătorii, furnizorii de întreținere, operatorii de vagoane, prestatorii de servicii și entitățile achizitoare să-și asume răspunderea pentru propriile produse sau servicii.