ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009
Download
Skip this Video
Download Presentation
Ang Mga Patakarang Pangwika Kaugnay ng Konstitusyon ng 1987 (1987-2009)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 40

Ang Mga Patakarang Pangwika Kaugnay ng Konstitusyon ng 1987 (1987-2009) - PowerPoint PPT Presentation


 • 234 Views
 • Uploaded on

Ang Mga Patakarang Pangwika Kaugnay ng Konstitusyon ng 1987 (1987-2009). Ni Myra C. Beltran IV-6 BEED. Pebrero 25, 1986. Nang pangalanan ni Corazon C. Aquino ang apatnapu’t walong mga konstitusyonal komisyoner muling inasahan ang mga mapanghating isyung pangwika.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Ang Mga Patakarang Pangwika Kaugnay ng Konstitusyon ng 1987 (1987-2009)' - una


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
ang mga patakarang pangwika kaugnay ng konstitusyon ng 1987 1987 2009

AngMgaPatakarangPangwikaKaugnayngKonstitusyonng 1987(1987-2009)

Ni Myra C. Beltran

IV-6 BEED

slide3
Nang pangalananni Corazon C. Aquino angapatnapu’twalongmgakonstitusyonalkomisyonermulinginasahanangmgamapanghatingisyungpangwika.
slide4
WilfridoVillacorta, “the de facto existence of Filipino as a national lingua franca was merely given de jure recognition initially by the Committee in Human Resources.”
slide5
(Gonzales, 2001), nanganginisyalnaborador ay isumitengTagapangulongSubkomitesaWikanasiCiriloRigos.
slide6
AngKomite ay nagkaisanaiulatito, at nangilahadsaKomisyongKonstitusyonalsaplenaryongsesyon, pinahintulutanangpormulamalibansailangpagbabagosapananalita at paglinawnaang Filipino ay maghahalongmgaleksikalnaaytemmulasaibangmgawikasaPilipinas at iba pang wika.
slide7
?
 • ?

?

artikulo xiv
Artikulo XIV:
 • Seksiyon 6:
  • AngwikangpambansangPilipinas ay Filipino.
  • Dapatnamagsagawangmgahakbanginangpamahalaanupangibunsod at puspusangitaguyodangpaggamitng Filipino bilangmidyumngopisyalnakomunikasyon at bilangwikangpagtuturosasistemang pang-edukasyon.
artikulo xiv1
Artikulo XIV:
 • Seksiyon 7:
  • Ukolsamgalayuninngkomunikasyon at pagtuturo, angmgawikangopisyalngPilipinas ay Filipino at, hangga’twalangibangitinadhanaangbatas, Ingles.
  • Angmgawikangpanrehiyon ay pantulongnamgawikangopisyalsamgarehiyon at magsisilbinapantulongnamgawikangpanturoroon.
artikulo xiv2
Artikulo XIV:
 • Seksiyon 8:
  • AngKonstitusyongito ay dapatipahayagsa Filipino at Ingles at dapatisalinsamgapangunahingwikangpanrehiyo, Arabic at Kastila.
artikulo xiv3
Artikulo XIV:
 • Seksiyon 9:
  • DapatmagtatagangKongresongisangkomisyonngwikangpambansanabinubuongmgakinatawanngiba’tibangmgarehiyon at mgadisiplinasamagsasagawa, mag-uugnay at magtataguyodngmgapananaliksiksa Filipino at iba pang mgawikaparasakanilangpagpapaunlad, pagpapalaganap at pagpapanatili.
slide14
KomisyonerVillacorta
  • Ang Filipino ay angpambansang lingua franca naginagamitsabuongPilipinas.
  • Gonzalez (2001)

-Dahilsapinag-uugatanghistorikalsaKalakhangMaynila, angmgakatangianngwikang Filipino ay nahahawigsaTagalogkomparasaalinmangwikasaPilipinas.

komisyon sa wikang filipino 2001
KomisyonsaWikang Filipino (2001)
 • Ang Filipino ay angkatutubongwikanaginagamitsabuongPilipinasbilangwikangkomunikasyonngmgaetnikonggrupo. Katuladngiba pang wikangbuhay, ang Filipino ay dumaraansaprosesongpaglinangsapamamagitanngmgapanghiramsamgawikangPilipinas at di-katutubongwika at saebolusyonngiba’tibangbaraytingmgawikaparasaiba-ibangsitwasyon, samganagsasalitanitona may iba’tibangsanligangsosyal at parasamgapaksangtalakayan at iskolarlingpagpapahayag.
slide16
Konstitusyonng 1987
  • Ang Filipino ay hindilamangmagigingmidyumngopisyalnakomunikasyon o opisyalnawikabagkusito ay wikarinngpagtuturosasistemang pang-edukasyon.
slide17
Rehiyonnawika
  • “pantulongnamgawikangopisyal” samgarehiyon.
slide18
Angahensyangmagpapatupadng “pagpapaunlad, pagpapalaganap, at pagpapanatiling Filipino at iba pang mgawika” ay luponsailalimngTanggapanngPangulo.

komposisyonngkomisyon ay bubuuinngmgakinatawanmulasaiba’tibangrehiyon at mgadisiplina.

nicolas 2006
Nicolas (2006)

PagkakaibangTagalog, Pilipino, at Filipino.

Kung katwirangpanlingguwistikaangpag-uusapan, ang “Filipino,” “Pilipino,” at “Tagalog” ay nabibilangsaiisangwika.

slide20
Mgatatlongpangunahingdahilan:

1. sinasabingnagsasalitaangdalawangtaongmagkaparehongwika kung saprosesongpaggamitngkani-kanilangbaraytingpananalita ay nagkakaintindihansila.

sinasabingnagsasalitaangdalawangtaongmagkaibangwika kung saprosesongpaggamitngkani-kanilangbaraytingpananalita ay hindisilanagkakaintindihan.

slide21
Angkaranasan ay nagtuturosaatinnaangisangumano’ynagsasalitang “Filipino” at angisangumano’ynagsasalitang “Tagalog,” o “Pilipino” ay magkakaintindihan.
 • Gramatikang “Tagalog” at “Filipino.”

Angpatunaydito ay angpagkakaparehoangkanilangginagamitnapantukoy; mgapanghalip-panao; panghalip-panturo o pamatnig; pangatnig; kataga o paningit; at panlapingpandiwa.

3. Angparaanngpagtawagnarinngmga Pilipino saatingwikangpambansa.

slide22
“Tagalog,” “Pilipino,” at “Filipino.”

Panglingguwistika

Pansosyo-lingguwistika

magkakapareho

magkakaiba

slide23
Inaasahanngmgamambabatasnamag-eebolusyonangwikangpambansabuhatsaisangwikananakabataylamangsaTagalogpatungosaisangwikangnakabataysaiba pang mgawikasaPilipinas, at magingsaiba pang wikangdayuhangayang Ingles.
social weather station ng ateneo de manila university
Social Weather Station ngAteneo de Manila University

Pebrero 1989, Tagalogangpinasyanggamitin.

Fr. Nimo Gonzales (Sicat, 2000)

Tagalogangginagamitdahilmaskilalasatawagnaitoang nag-eebolusyonpambansangwika.

slide25
Tanongsa Responded:

1. nauunawaan

2. sinasalita

3. binabasa

4. sinusulatangTagalog

apatnapung porsyento 40
Apatnapungporsyento (40%)

Marunongmagsalitang Cebuano

slide29
Tagalog o Filipino,

Luzon, Visayas at

Mindanao.

slide31
Agosto 25, 1988

- nilagdaanniPangulong Corazon C. Aquino ngKautusangTagapagpaganapBlg. 335.

- na nag-aatassalahatngngkagawaran, kawanihan, opisina, ahensiya, at instrumentalilingpamahalaannamagsasagwangmgahakbangnakailanganparasalayuningmagamitang Filipino saopisyalnamgatransaksyon, komunikasyon, at korespondensiya.

slide32
Nang pinirmahanniPangulong Corazon Aquino angKautusangTagapagpaganapBilang 335 ay nagkaroonngnapakaramingkritisismo at malakasnareaksiyonmulasamgapolitiko at edukadorpartikularsamga Cebuano.

Angmga Cebuano ay hinditumutolsapaggamitng Filipino samgalaranganng lingua franca.

slide33
Ito ay magandanghalimbawasahirapngpag-intelektuwalisasaisangwika at ngisangbansa.

AmranHalim (nasaConstantino, 1991)

-isasamgaimplikasyon ay angkagustuhanngbansanagamitinangwikangito at idevelopitoparaumangkopsamgapangangailangangpambasa.

slide34
Tinatanggapngbansaangwikabilangpambansangsimbolonakarapat-dapatnatanggapin at angganitongpagpapahalaga ay isangpangangailanganngpagkilala.
slide36
Walangsinusuriang SWP tungkolsa kung anongwikaangmagigingwikangpambansa.

2. IniutosngKonstitusyonng 1987 angpagpapayabong at pagpapayamanngwikangpambansanasamantalangito’ynililinangmagigingsaliganangumiiralnamgawikasaPilipinas, kayaangkopangpangalannaLinanganngmgaWikasaPilipinas (Flores, 1978).

slide37
Nilikhaang LWP sapamamagitanngKautusangTagapagpaganapBlg. 117 nanilagdaanngPangulong Aquino noongEnero 1987.
  • Ito ay tanggapangpangkulturananasailalimngKagawaranngEdukasyon, Kultura at Isportsnaangtungkulin ay payabungin at pagyamaninang Filipino bilangwikangpambansangPilipinas.
ang mga bagong tungkulin ng linangan ng mga wika sa pilipinas
AngmgabagongtungkulinngLinanganngmgaWikasaPilipinas:

IsakatuparananginiaatasngKonstitusyon at angkatumbasnamgabatassaKongresoukolsalalo pang pagdedevelop at pagpapayamansa Filipino.

Bumuo at magsagawangmgaprogramasapananaliksikparasapagdevelop, pagpapalaganap at preserbasyonng Filipino at iba pang mgawikasaPilipinas.

slide39
3. Magpatibayngmgahakbangparasimulan at patuloynaitaguyodangpaggamitng Filipino bilangmidyumngoipsyalnakomunikasyon at bilangwikangpanturosasistemangedukasyon.

4. Mag-isyungmgapanuntunan, tuntunin, at regulasyonnakailanganparasareporma, estandaedisasyon, at intelektuwalisasyonngwika.

ad