Univerzitet singidunum fakultet za finansijski menad ment i osiguranje iii godina bankarstvo
Download
1 / 8

UNIVERZITET SINGIDUNUM FAKULTET ZA FINANSIJSKI MENADŽMENT I OSIGURANJE III GODINA BANKARSTVO - PowerPoint PPT Presentation


 • 131 Views
 • Uploaded on

UNIVERZITET SINGIDUNUM FAKULTET ZA FINANSIJSKI MENADŽMENT I OSIGURANJE III GODINA BANKARSTVO. Prof dr Miroljub Hadžić. 21 . Analiza uspešnosti poslovanja. 2 1 .1.Pristup merenju prinosa 2 1 .2.Ključni pokazatelji prinosa 2 1 . 3. Opcioni odnos izmedju prinosa i rizika

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' UNIVERZITET SINGIDUNUM FAKULTET ZA FINANSIJSKI MENADŽMENT I OSIGURANJE III GODINA BANKARSTVO' - umay


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Univerzitet singidunum fakultet za finansijski menad ment i osiguranje iii godina bankarstvo

UNIVERZITET SINGIDUNUMFAKULTET ZA FINANSIJSKI MENADŽMENT I OSIGURANJEIII GODINABANKARSTVO

Prof dr Miroljub Hadžić


21 analiza uspe nosti poslovanja
21.Analiza uspešnosti poslovanja

21.1.Pristup merenju prinosa

21.2.Ključni pokazatelji prinosa

21. 3. Opcioni odnos izmedju prinosa i rizika

20.4. Unutrašnja kontrola i uskladjenost poslovanja

20.5. Unutrašnja i spoljna revizija


21 1 pristup merenju prinosa
21.1. Pristup merenju prinosa

 • Merenje uspešnosti poslovanja polazi od istih pokaztelja kao i kod svakog drugog predzuzeća

 • Specifićčnosti pokazatelja su vezane za banku kao novčarsko preduzeće

 • Osnovni pokazatelj je ROE – prinos na akcionarski kapital

 • Najbolji pokazatelj uspešnosti poslovanja bi bila tržišna cena

 • Postoje problemi vezani za tržišnu cenu banaka (nerazvijeno tržište, kotiranje na berzi i sl.)

 • Kod analiziranja koeficijenta profitabilnosti do izražaja dolazi ekspertska procena


21 2 klju ni pokazatelji prinosa
21.2. Ključni pokazatelji prinosa

 • Medjunarodna bankarska praksa koristi najčešće sledeće pokazatelje prinosa – profitabinosti:

 • ROE (Return on Equity) - prinos na akcionarski kapital

  • Najvažniji pokazatelj

  • Pokazuje koliko akcionari mogu očekivati prinos u odnosu na uloženo u vrednost akcija

  • Poredjeenj sa ostalim bankama ukazuje kolika se može očekivati atraktivnost novih emisija akcija

   2) ROA (Return on Assets) – prinos na aktivu

  • Pokazuje efikasnosti upravljanja aktivom banke

  • Najviše poverenje od strane regulatornih tela, odnosno CB

  • Preporučuje se korišćenje prosečnog iznosa aktive tokom godine, jer se izbegavaju sezonske oscilacije

   3) Kamatna marža (razlika prihoda od aktivnih i rashoda pasivnih kamatnih stopa)

  • Merenje prihoda i rashoda po osnovu kamata

  • Sklonost min spredu – koriste se plasmani u HOV


Nastavak
Nastavak..

4) Nekamatna proviziona marža

 • Nekamatni prihodi – nekamatni rashodi

 • Provizijei prihodi – plate i troškovi

 • Tendencija rasta učešća ovih prihoda, ali su još uvek sa negativnim predznakom

  5) Operativni profit = ukupni opretivni prihod – rashodi / ukupna aktiva

 • Ukazuje nan uspešnost mandžmenta da prihodi rastu brže od rashoda

  6) EPS (Earnings per share) - Prihodi po običnoj akciji

 • Analitičari koji se bave akcijama favorizuju ovaj pokazatelj

 • Dopunski pokaztelji:

 • Odnos prinosne aktive i ukupne aktive

 • Profit po zaposlenom

 • Odns nekamatnih prihoda i presečnog iznosa aktive

 • Odnos rezervi i operativnih prihoda

 • Odnos izdataka za zaposlene i operativnog prihoda

 • Odnos profita pre oporezivanja i neto profita nakon oporezivanja


 • 21 3 opcioni odnos izmedju prinosa i rizika
  21.3. Opcioni odnos izmedju prinosa i rizika

  • Za menadžment banke je uvek važno sameravanje prinosa i rizika

  • Za to sagledavanje neophodno je dekomponovanje pokazatelja prinosa banke – analiza pojedinih poslova

  • ROE prikazuje: sposobnost da se stvori prihod, operativnu efikasnost banke, zaduženost banke, planiranje

  • ROE = ROA x Ukupna aktuiva/ukupni akcionarski kapital

  • Ako se dalje raščlani pokazuje da je visina profita koju akcionari prisvajaju u visokoj meri osetljiva na kompoziciju izvora banake na strani aktive – veza ROA i ROE izražava odnos prinosa i rizika

  • Ukoliko opada efiakasnost poslovanja u pogledu generisanja prihoda na plasirana sredstva banka mora da preduzme veći rizik zaduživanja


  21 4 unutra nja kontrola i uskladjenost poslovanja
  21. 4. Unutrašnja kontrola i uskladjenost poslovanja

  • Novi zakon o banakam obradio je na celovit način pitanje unutrašnje kontrole, kontrole uskladjeosti pslovanja i unutrašne i spoljne revizije

  • IO je odgovorona za vršenje unutrašnje kontrole

  • Banka je u obavezi da formira Odbor za praćenje poslovanja banke Organizacionu jedinicu za uskladjenost poslovanja banke i Organizacionu jedinicu za unutrašnju reviziju

  • Org. jedinica za uskladjenost poslovanja banke (complain unit) – organizacija, nadležnost i način rada su definisani Odlukom o načinu i sulovima identifikacije i praćenja rizika uslkadjenosti poslovanja

  • Rizik uskladjenosti poslovanja uključuje naročito:

   • Rizik od sanckija regulatornog tela

   • Rizik od finansijkog gubitka i

   • Reputacioni rizik


  21 5 unutra nja i spoljna revizija
  21.5. Unutrašnja i spoljna revizija

  • Izvrši odbor banke odgovoran za unutrašnju kontrolu

  • Uskladjenost poslovanja banke sa regulativom – obaveze Odbora za poslovanje banke, odbora za reviziju i odeljenja unutrašnje revizije

  • Unutrašnja revizija – nezavisno i objektivno mišljenje UO

  • Spoljna revizija – celovito

   • pravilo obezbedjenja saglasnosti NBS

   • ne sme umnogome zavisiti od revizije jedne banke (preko ½ godišnjih prihoda),

   • max tri puta uzastopno,

   • samo reviziju, a ne i druge usluge ,

   • skraćeni izvod u jednim dnevnim novinama


  ad