slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
การสร้างเครื่องมือวัดผล ที่สอดคล้องกับภาภPowerPoint Presentation
Download Presentation
การสร้างเครื่องมือวัดผล ที่สอดคล้องกับภาà¸

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 132

การสร้างเครื่องมือวัดผล ที่สอดคล้องกับภาภ- PowerPoint PPT Presentation


 • 125 Views
 • Uploaded on

การสร้างเครื่องมือวัดผล ที่สอดคล้องกับภาระงาน. ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี. องค์ประกอบการประเมินผล. การมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะประเมินผล(การวัดผล). การตัดสินคุณค่าตามเกณฑ์. การมีเกณฑ์ตัดสินคุณค่า. -อิงเกณฑ์ (Rational Criterion)

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'การสร้างเครื่องมือวัดผล ที่สอดคล้องกับภาà¸' - uma


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

การสร้างเครื่องมือวัดผลการสร้างเครื่องมือวัดผล

ที่สอดคล้องกับภาระงาน

ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ศิลาเดช

รองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏ หมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี

slide2
องค์ประกอบการประเมินผลองค์ประกอบการประเมินผล

การมีข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่จะประเมินผล(การวัดผล)

การตัดสินคุณค่าตามเกณฑ์

การมีเกณฑ์ตัดสินคุณค่า

-อิงเกณฑ์ (Rational Criterion)

-อิงกลุ่ม (Related Criterion)

-อิงบุคคล (Individual Criterion)

slide3

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

จัดการเรียนรู้/ประเมินผลตามแผน

เขียนแผนการจัดการเรียนรู้

ออกแบบภาระงาน

ออกแบบหน่วยการเรียน

โครงสร้างวิชา

สาระท้องถิ่น

คำอธิบายราย

วิชา

มฐ./ตช

สาระแกนกลาง

slide4

“ร” สุดวิสัย

ได้ ๑ - ๔

ได้ “๐”

ได้ “๑”

แก้“ร”

ผ่าน

“ร” ไม่ใช่สุดวิสัย

ได้ ๑

แก้ตัวได้อีก ๑ ครั้ง

ได้ “ร”

สอนซ่อมเสริม/สอบแก้ตัว

ไม่แก้ “ร” ภายใน ๑ ภาคเรียน

ไม่เข้าวัดผลปลายภาค

ได้ “๐”

ได้ “๑”

ได้ “๐”

ได้ “๑”

สอนซ่อมเสริม/

สอบแก้ตัว

สอบแก้ตัว

ถ้าจะแก้ “๐”

ยื่นคำร้อง

เรียนซ้ำเพิ่มเติมเวลาเรียนครบ

ได้ “๑-๔”

ได้ “๐”

๖๐%<เวลาเรียน<๘๐%

เวลาเรียน < ๖๐%

ตัดสินผล

การเรียน

ได้ “มส”

วัดผลปลายภาคเรียน

แก้ “ร”

เรียบร้อย

อนุญาต

ไม่อนุญาต

ได้ “ร”

ไม่แก้ “มส” ภายใน

ภาคเรียนนั้น

ไม่แก้ “ร” ภายในภาคเรียนนั้น

ดุลยพินิจ

ผู้บริหารสถานศึกษาเห็นชอบ

มีเวลาเรียน ๘๐%

มีเวลาเรียนไม่ถึง ๘๐%

วัดผลระหว่างภาค

ส่งงานไม่ครบ

ไม่เข้าสอบกลางภาค

เรียน

เรียนซ้ำ

เรียนซ้ำ

แผนภาพที่ ๒.๕แสดงกระบวนการตัดสินและแก้ไขผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา

slide5
เปรียบเทียบการวัดและประเมินผลเปรียบเทียบการวัดและประเมินผล

หลักสูตรฯ 51

หลักสูตรฯ 44

การวัดและ

ประเมินผล

ตามมาตรฐานการเรียนรู้

และตัวชี้วัด

ตามผลการเรียนรู้

ที่คาดหวัง

เกณฑ์

การจบ

สพฐ.กำหนดเกณฑ์แกนกลาง

เป็นข้อกำหนดอย่างน้อย

สถานศึกษา

กำหนด

slide6

โครงสร้างวิชาคณิตศาสตร์

ชั้น ม. 1 เวลา 90 ชั่วโมง คะแนน 100 คะแนน อัตราส่วน 70 : 30

slide7

Authentic assessment

Alternative assessment

Performance assessment

Culminating performance

Performance-based learning

slide8

ยุคของโลก ยุคของการเรียนรู้

Performance หมายถึง พฤติกรรม (Behavior) หรือ การแสดงออก (Action) ซึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

slide9

Performance Assessmentหมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินคุณค่าบุคคล จาก พฤติกรรม และผลการปฏิบัติงานที่แสดงว่าได้บรรลุตามจุดมุ่งหมายที่กำหนด

ยุคของโลก ยุคของการเรียนรู้

slide10

Authentic Assessment

ความงอกงาม

ของผู้เรียน Culminating performance

ประเมินการปฏิบัติจริงจากชิ้นงาน/การปฏิบัติงาน(Performance Assessment)

อยู่บนพื้นฐานชีวิตจริง/บูรณาการ (Real life)

ผู้เรียน

สัมพันธ์กับกิจกรรมการเรียนการสอน(Procedure,Product,or both)

การมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ตามมาตรฐานหรือตัวชี้วัดชั้นปี

เน้นการประเมินระหว่างเรียน(ประเมินตนเองเพื่อมุ่งพัฒนา/ปรับปรุงแก้ไข)

การประเมินเพื่อสรุป

bloom

การวิเคราห์ตัวชี้วัด ตาม ระดับขั้นจุดประสงค์การเรียนรู้ของ Bloom

ระดับพฤติกรรม/ทักษะการคิด

slide12
Taxonomy of Learning Specified, with Six Steps of Appropriation

Benjamin Bloom

(1913–99)

slide13
ภูมิหลัง

ในปีค.ศ. 1956 เบนจามินบลูมอาจารย์มหาวิทยาลัยชิคาโกได้นำเสนอ“Taxonomy of Educational Objectives”ที่ต่อมา ได้เป็นที่รู้จักกันดีทั่วไป

Bloom ได้แยกระดับของจุดประสงค์การเรียนรู้ไว้ 6 ระดับ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการสอนนั้นกระตุ้นและพัฒนาทักษะการคิดขั้นสูงของนักเรียนซึ่งใช้กันต่อมานานกว่าสี่ทศวรรษ

slide14

พฤติกรรมด้านสติปัญญาของมนุษย์พฤติกรรมด้านสติปัญญาของมนุษย์

Application(การนำไปใช้)

Evaluation (การประเมินค่า)

Synthesis(การสังเคราะห์)

Analysis(การวิเคราะห์)

Comprehension (ความเข้าใจ)

Knowledge (ความรู้ ความจำ)

Bloom’s Taxonomy,56

slide15

พฤติกรรมด้านสติปัญญาของมนุษย์พฤติกรรมด้านสติปัญญาของมนุษย์

Application(นำไปใช้)

Creation (สร้างสรรค์)

Evaluation(ประเมินค่า)

Analysis(วิเคราะห์)

Understand (เข้าใจ)

Remember (จำ)

Bloom’s Taxonomy,90

slide23

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียน

อีก 10% ได้จากการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม

ฟัง

เกิดการเรียนรู้ 20%

เกิดการเรียนรู้ 90%

อ่าน+ฟัง+คิดวิเคราะห์ อภิปรายฝึกทักษะ

พฤติกรรมการเรียนรู้

อ่าน+ฟัง

เกิดการเรียนรู้ 50%

อ่าน+ฟัง+คิด

เกิดการเรียนรู้ 70%

slide24

สมรรถภาพด้านการวัดผลประเมินผลสมรรถภาพด้านการวัดผลประเมินผล

 • มีความรู้เกี่ยวกับหลักสูตร
 • สร้างเครื่องมือวัดผลที่สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่หลักสูตรกำหนด
 • พัฒนาปรับปรุงเครื่องมือวัดผล
 • ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดผลได้
 • นำผลการวัดไปใช้ได้
 • ตัดสินผลให้ระดับผลการเรียนได้
slide25

คิดนอกกรอบ

ต่อยอดความคิด

slide26

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ

วิเคราะห์ผลที่เกิดกับผู้เรียน

มฐ./ตัวชี้วัด

กำหนดวิธีการ/เครื่องมือ/เนื้อหา

สร้างเครื่องมือ/เกณฑ์

ตรวจสอบคุณภาพ

นำไปใช้

slide27

การสังเกต

การสัมภาษณ์

เครื่องมือสำหรับภาระงาน

การตรวจผลงาน

การรายงานตนเอง

29

slide28

การบันทึก

แบบทดสอบ Authentic

เครื่องมือสำหรับภาระงาน

Portfolio

Rubrics

แบบทดสอบแบบเขียนตอบ

29

slide29
1. การสังเกต

การสังเกต (Observation)

 • พฤติกรรมด้านการใช้ความคิด การปฏิบัติงาน อารมณ์ ความรู้สึก ลักษณะนิสัย
 • ทุกเวลา ทุกสถานที่ ใน-นอกห้องเรียน
slide30

ลักษณะของ “การสังเกตโดยตั้งใจ” (แบบมีโครงสร้าง)

1. กำหนดพฤติกรรมที่ต้องสังเกต 2. กำหนดช่วงเวลาที่สังเกต 3. กำหนดวิธีการสังเกต

ลักษณะของ “การสังเกตโดยไม่ตั้งใจ” (แบบไม่มีโครงสร้าง)

1. ไม่กำหนดพฤติกรรมที่สังเกต ล่วงหน้า 2. ช่วงเวลาที่สังเกต เป็นไปตามธรรมชาติ 3. ไม่กำหนดวิธีการสังเกตใช้การจดบันทึกเมื่อพบพฤติกรรม น่าสนใจ

slide31
หลักเกณฑ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกตหลักเกณฑ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสังเกต

1. ควรใช้ทั้ง สอง วิธี

2. สังเกตหลายครั้ง หลายสถานการณ์

3. ทำการจดบันทึกอย่างละเอียดทุกขั้นตอน

4. ประมาณ 2-3 สัปดาห์ควรสรุปข้อมูล

slide32
เครื่องมือประกอบการสังเกตเครื่องมือประกอบการสังเกต
 • แบบตรวจสอบรายการ ( Checklist)
 • แบบจัดอันดับคุณภาพ( Rating Scale)
 • ตารางจดบันทึกข้อมูล (Data Gathering Schedule)
 • ระเบียนพฤติกรรม (Anecdotal Record)
 • การถ่ายภาพ การถ่ายวิดีทัศน์และการบันทึกเสียง
slide33

แบบตรวจสอบขั้นตอนการทำความสะอาดห้องเรียนแบบตรวจสอบขั้นตอนการทำความสะอาดห้องเรียน

ให้พิจารณาขั้นตอนการทำงานของนักเรียนตามรายการที่กำหนดให้แล้วทำเครื่องหมาย(/) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง

คำชี้แจง

รายการตรวจสอบ ทำ(1) ไม่ทำ(0)

1. ยกม้านั่งวางบนโต๊ะก่อน

2. กวาดเพดาน

3. กวาดพื้นห้อง

4. ถูพื้นด้วยผ้าเปียก

5. ถูพื้นด้วยผ้าแห้ง

6.ยกม้านั่งลงและจัดโต๊ะเป็นระเบียบ

slide34

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

0 - 2

3 - 4

5 - 6

เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

slide35

แบบตรวจสอบขั้นตอนการเขียนเรียงความแบบตรวจสอบขั้นตอนการเขียนเรียงความ

ให้พิจารณาขั้นตอนการทำงานของนักเรียนตามรายการที่กำหนดให้แล้วทำเครื่องหมาย(/) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง

คำชี้แจง

รายการตรวจสอบ ทำ(1) ไม่ทำ(0)

1. ศีกษากรอบงานให้เข้าใจก่อน

2. วางเค้าโครงเรื่องก่อนเขียน

3. ลงมือเขียนตามโครงเรื่อง

4. ค้นคว้าระหว่างการเขียน

5. อ่านทบทวนปรับปรุง

6.จัดทำต้นฉบับที่สมบูรณ์

slide36

แบบตรวจสอบรายการ คณิตศาสตร์ หน่วยที่... เรื่อง.......

 • จปส สร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วเมื่อกำหนดความยาวฐานให้ 1 ด้านและ
 • มุมยอด 30 องศา.
 • คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย/ ลงในช่องที่นักเรียนปฏิบัติถูกต้องตามรายการประเมิน
 • รายการที่ต้องการตรวจสอบ
 • เขียนส่วนของเส้นตรงมีความยาวตามที่กำหนดให้เป็นฐานของสามเหลี่ยมได้ถูกต้อง
 • สร้างมุม 75 องศา ที่จุดปลายข้างหนึ่งของฐานที่กำหนดให้ โดยสร้างมุม 15 องศา
 • และ 45 องศา จากมุม 30 องศา ที่กำหนดให้
 • สร้างมุม 75 องศาที่ปลายอีกข้างหนึ่งที่กำหนดให้ ลากเส้นต่อปลายแขนมุม
 • ไปพบกับแขนของมุมแรก ที่จุดยอดของสามเหลี่ยม
 • 4. สามเหลี่ยมที่ได้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วที่มีมุมยอดเท่ากับ 30 องศา
slide37

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดีมาก

0 - 1

2 - 3

4

เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

slide39

แบบจัดอันดับคุณภาพ คณิตศาสตร์ หน่วยที่... เรื่อง.......

 • จปส สร้างรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่วให้มีขนาดตามสิ่งที่กำหนดให้ได้
 • การสังเกต : ให้คะแนนในช่องที่นักเรียนปฏิบัติในแต่ละรายการต่อไปนี้ เมื่อ
 • 3 = ผลการปฏิบัติดีมาก
 • 2 = ผลการปฏิบัติดี
 • 1 = ผลการปฏิบัติพอใช้
 • 0 = ผลการปฏิบัติต้องปรับปรุง
 • รายการที่ต้องสังเกต
 • การใช้เครื่องมือในการสร้าง
 • ลำดับขั้นตอนการสร้าง
 • รูปที่สร้างมีความถูกต้องตามสิ่งที่กำหนด
 • รูปที่สร้างมีความสะอาดเรียบร้อย
 • ความรวดเร็วในการสร้าง
slide40

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

0 - 2

ต้องปรับปรุง

ควรปรับปรุง

พอใช้

ดี

ดีมาก

3 - 5

6 - 10

11 - 13

14 - 15

เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ระดับคุณภาพดีขึ้นไป

slide43

แบบจัดอันดับคุณภาพทักษะการเล่นบาสเกตบอลเบื้องต้นแบบจัดอันดับคุณภาพทักษะการเล่นบาสเกตบอลเบื้องต้น

ให้พิจารณาการปฏิบัติงานของนักเรียนตามรายการที่กำหนดให้แล้วทำเครื่องหมาย(/) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง

คำชี้แจง

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน ดี (3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1) 1.การทรงตัวจากการกระโดดกลับตัว

2. ความคล่องตัวการวิ่งซิกแซกอ้อมหลัก

3. ความเร็วจากการวิ่ง 50 เมตร

4. ความสัมพันธ์ของประสาทตากับกล้ามเนื้อ

จากการรับส่งลูก

5. ความแม่นยำจากการยิงลูกบอลลงห่วง

slide44

วิธีที่ 2“การสัมภาษณ์” (Interview)

ข้อมูลที่สามารถใช้วิธีการ“การสัมภาษณ์” (Interview)1. ความคิด (สติปัญญา) ความรู้สึก 2. ขั้นตอนการทำงาน

3. วิธีการแก้ปัญหา

ข้อบ่งใช้

ควรใช้ประกอบการสังเกต เพื่อให้ได้ข้อมูลที่มั่นใจ

slide45
ลักษณะสำคัญในการสัมภาษณ์ลักษณะสำคัญในการสัมภาษณ์
 • มีวัตถุประสงค์ที่ชัดแจ้ง (Explicit purpose)
 • มีคำอธิบายที่ชัดเจน (Ethnographic explanations)
 • มีรูปแบบการตั้งคำถามที่เหมาะสม (Ethnographic questions)
slide46
การเริ่มต้นสัมภาษณ์

1. ก่อนสัมภาษณ์ : หาข้อมูลภูมิหลังนักเรียนก่อน เพื่อสัมภาษณ์ตรงประเด็น

2. ทักทาย : เรียบง่ายกลมกลืน อย่างเหมาะสม

ใช้วาจา ท่าทาง น้ำเสียงอบอุ่นเป็นมิตร

3. คำถาม : เข้าใจง่าย

ethnographic questions
รูปแบบการตั้งคำถามที่เหมาะสม (Ethnographic questions)

1. คำถามเชิงกว้าง เพื่อหาประเด็นเริ่มต้น (Descriptive questions)

2. คำถามเพื่อจับเค้าโครง ประเด็น (Structural questions)

3. คำถามเชิงลึกเพื่อหาคำตอบ....

4. คำถามเชิงสมมติ(Hypothetical question) เหมาะสำหรับคำถามที่ถามตรงๆไม่ได้ เพราะ Sensitive เช่น หากคนในบ้านนักเรียน ถูกทำร้าย นักเรียนจะทำอย่างไร

5. คำถามจากประสบการณ์ (experiential question)

slide48
การถามคำถาม
 • คำถาม
   • ทั่วไป (Descriptive)
   • จับประเด็น (Structural)
   • คำถามเพื่อความชัดเจน (Contrast, hypothetical, experiential)
 • ถามซ้ำ
 • ทวนคำพูด ความคิด ที่ผู้ให้สัมภาษณ์กล่าวถึง
 • แสดงความสนใจ ใส่ใจ
 • เป็นผู้ถูกถามบ้าง (Two ways)
 • หัดมองไม่เห็นบ้าง (expressing cultural ignorance)

Source: (Spradley 1979: 67)

slide49
เทคนิคการเป็นนักสัมภาษณ์ที่ดีเทคนิคการเป็นนักสัมภาษณ์ที่ดี
 • ธรรมชาติและจริงใจ มีทัศนคติของการเรียนรู้ (ทำความคุ้นเคยกับเครื่องมือ)
 • บุคลิกภาพ มั่นคง ไม่เหนือ ไม่ต่ำ ให้เกียรติ ยอมรับ เสียง ความเป็นมิตร
 • อย่าใช้เสียงแสดงอำนาจ
 • คำถามที่ควรใช้ให้บ่อย อะไร? อย่างไร? ทำไม?
 • ใจเย็น ไม่เร่งร้อนที่จะเอาคำตอบ หยุดบ้างก็ดี
 • หลีกเลี่ยงการขัดจังหวะ
slide51

วิธีที่ 3“การตรวจผลงาน”

วัดและประเมินเพื่อนำผลไปใช้ทันที 1. เพื่อช่วยเหลือนักเรียน 2. เพื่อปรับปรุงการสอนของครู

3. วิธีการแก้ปัญหา

วิธีการ

ตรวจแบบฝึกหัด ตรวจผลงานภาคปฏิบัติ ตรวจโครงงาน

slide52

ข้อแนะนำ“การตรวจผลงาน”

 • ให้นักเรียนเลือกชิ้นงานที่ดีที่สุดมาให้ประเมิน
 • อาจประเมินชิ้นงานอื่นนอกเหนือจากที่สั่งให้ทำ
 • ผลการประเมินควรบอกในรูประดับคุณภาพ พร้อมคำอธิบายคุณภาพ
slide53

แบบตรวจสอบผลงานการทำความสะอาดห้องเรียนแบบตรวจสอบผลงานการทำความสะอาดห้องเรียน

ให้พิจารณาผลงานการทำความสะอาดของนักเรียนตามรายการที่กำหนดให้แล้วทำเครื่องหมาย(/) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง

คำชี้แจง

รายการตรวจสอบ ใช่(1) ไม่ใช่(0)

1. เพดานสะอาดปราศจากหยากไย่

2. พื้นห้องสะอาดเป็นมันเงาวับ

3. กระดานลบสะอาดไม่สีผงชอล์ก

4. ถังขยะสะอาดไม่มีขยะ

5. โต๊ะม้านั่งจัดเป็นระเบียบ

6.อุปกรณ์ทำความสะอาดจัดเก็บเป็นระเบียบ

slide54

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

0 - 2

3 - 4

5 - 6

เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

slide55

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

0 - 2

3 - 4

5 - 6

เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

slide56

แบบตรวจสอบผลงานการเขียนเรียงความแบบตรวจสอบผลงานการเขียนเรียงความ

ให้พิจารณาผลงานการเขียนเรียงความตามรายการที่กำหนดให้แล้วทำเครื่องหมาย(/) ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง

คำชี้แจง

รายการตรวจสอบ ใช่(1) ไม่ใช่(0)

1. ชื่อเรื่องตรงกับเนื้อหา สั้นกระทัดรัด

2. คำนำ น่าสนใจ จูงใจให้ติดตามเนื้อหา

3. เนื้อหาตรงกับจุดประสงค์ ชัดเจนชวนอ่าน

4. เขียนสรุปได้กินใจ

5. ตัวหนังสือเป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อย

6.ความยาวในการเขียนเป็นไปตามที่กำหนด

slide57

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

0 - 2

3 - 4

5 - 6

เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

slide58

Rubric

ประเมินทักษะการเล่นบาสเกตบอล

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

ปรับปรุง (1)

ดี (3)

พอใช้ (2)

1. การทรงตัว

เท้า 2 ข้างลงพร้อม

กันทรงตัวนิ่ง อยู่กับ

ที่

เท้า 2 ข้างลงพร้อม

กันทรงตัวนิ่ง ไม่อยู่

กับที่

เท้า 2 ข้างลงไม่พร้อม

กันทรงตัว ไม่ได้

2. ความคล่องตัว

ตัวไม่ถูกหลักเลย

ตัวถูกหลัก 1-4หลัก

ตัวถูกตั้งแต่ 5หลักขึ้นไป

slide59

แบบจัดอันดับคุณภาพการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับ…….แบบจัดอันดับคุณภาพการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับ…….

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

ปรับปรุง (1)

ดี (3)

พอใช้ (2)

1. การเขียนบท

1.1 การใช้คำศัพท์สำนวน

1.2 ไวยากรณ์

slide60

Rubric

ประเมินการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับ…….

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

ปรับปรุง (1)

ดี (3)

พอใช้ (2)

1. การเขียนบท

1.1 การใช้คำศัพท์สำนวน

ใช้คำศัพท์ถูกต้อง

ตรงความหมายใช้

สำนวนเหมาะสมกับ

เหตุการณ์

ใช้คำศัพท์ผิดความ

หมายบางคำ ใช้

สำนวนผิดบางแห่ง

ใช้คำศัพท์

สำนวนผิดหลาย

แห่ง

1.2 ไวยากรณ์

โครงสร้างไวยากรณ์ ถูกต้องทุกประโยค/สะกดคำถูกต้องทุกคำ

มีผิดทางโครงสร้างไวยากรณ์และการสะกดคำบางประโยคแต่สื่อความได้

มีผิดทางโครงสร้างไวยากรณ์และการสะกดคำหลายแห่งจนสื่อความไม่ได้

slide61

วิธีที่ 4“การรายงานตนเอง” (Self Report)

รูปแบบของเครื่องมือ 1. ตอบแบบสอบถามที่สะท้อนการเรียนรู้ของนักเรียน

-ความรู้/ความเข้าใจ

-วิธีคิด วิธีทำงาน

-ความพึงพอใจในผลงาน

-ความต้องการพัฒนาตนเอง

2. การเขียนบันทึก (Log)

slide62

ตัวอย่างแบบสอบถาม “ความคิดเห็นต่อชิ้นงาน”

ให้นักเรียนเลือกชิ้นงานที่ต้องการให้ประเมินแล้วตอบคำถามต่อไปนี้ 1. ทำไมจึงเลือกงานชิ้นนี้

2. จุดเด่นของงานชิ้นนี้คืออะไร

3. มีอะไรสำคัญเป็นพิเศษ ขณะสร้างผลงานชิ้นนี้

4. ได้เรียนรู้อะไรบ้างจากงานชิ้นนี้

5. ถ้าให้ทำงานชิ้นนี้ใหม่อยากปรับปรุงอะไร

questionnaire
แบบสอบถาม ( Questionnaire)
 • เป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้ตอบเลือกเติมหรือเลือกคำตอบเอง
 • แบบสอบถามส่วนใหญ่จะประกอบด้วยข้อคำถามที่มุ่งหาคำตอบเฉพาะในเรื่องที่จะศึกษา โดยมากไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด
 • ข้อดีคือเสียเวลาน้อยกว่าวิธีอื่น
slide64
ส่วนประกอบแบบสอบถาม
 • ชื่อแบบสอบถาม

แบบสอบถาม........เกี่ยวกับ...........

สำหรับ...........................

 • คำชี้แจงในการตอบ
 • สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบ
 • คำถามเกี่ยวกับข้อเท็จจริง/ความคิดเห็น
slide65
วิธีการสร้างแบบสอบถามวิธีการสร้างแบบสอบถาม

1. แบบสอบถามประเภทปลายเปิด เป็นการถามที่ไม่ได้กำหนดคำตอบให้เลือก เปิดโอกาสให้ตอบโดยอิสระ

1. ทำไมนักเรียนจึงเลือกงานชิ้นนี้

slide66
การสร้างแบบสอบถามปลายปิดการสร้างแบบสอบถามปลายปิด

1. แบบตรวจสอบ ( Checklists)

เครื่องมือที่เป็นแบบตรวจสอบนี้ เป็นการถามเรื่องราวต่างๆ ให้ผู้ตอบกาเครื่องหมายเพื่อแสดงว่า มี / ไม่มี เห็นด้วย/ไม่เห็นด้วย ชอบ/ไม่ชอบ เช่น

1.นักเรียนเคยทำงานแบบนี้มาก่อนหรือไม่ ( ) เคย ( ) ไม่เคย

2.ผู้ปกครองที่บ้านช่วยทำงานชิ้นนี้หรือไม่ ( ) ช่วย ( ) ไม่ช่วย

slide67
การสร้างแบบสอบถาม

2. แบบสอบถามประเภทปลายปิด ที่มีคำตอบให้เลือกมากกว่า 2 คำตอบ เช่น

1. นักเรียนอยากปรับปรุงงานชิ้นนี้หรือไม่ ( ) ไม่อยากปรับปรุง

( ) ถ้าครูให้ปรับก็จะปรับด้วยตนเอง

( ) อยากปรับปรุงแต่ครูควรชี้แนะ

slide68
การสร้างแบบสอบถาม

3. แบบสอบถามประเภทปลายปิด แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เช่น

1. นักเรียนคิดว่างานชิ้นนี้ยอดเยี่ยมมากที่สุด

( ) เห็นด้วยอย่างยิ่ง

( ) เห็นด้วย

( ) ไม่แน่ใจ

( ) ไม่เห็นด้วย

( ) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง

slide69

บันทึกการทำความดีประจำวันบันทึกการทำความดีประจำวัน

ชื่อ ด.ช. พฤทธิ์…… ชั้น ม. 1/5 วันที่ 25 ม.ค. 2552

วัน/เดือน/ปี

ความดีที่ได้ทำวันนี้

ผู้เห็น/ผู้ได้รับ

12 มค. 45

13 มค. 45

ช่วยภารโรงทำความสะอาด

ลุงสมพร

slide70

บันทึกการเรียนรู้วิชา……………...บันทึกการเรียนรู้วิชา……………...

ชื่อ ด.ช. พฤทธิ์…… ชั้น ม. 1/5 วันที่ 25-31 ม.ค. 2552

1. สิ่งที่บรรลุผลการเรียนรู้แล้วคือ………………………..

2. การเรียนรู้ที่เห็นว่ามีประโยชน์คือ…………………….

3. การเรียนรู้ที่พบว่ายากและยังไม่รอบรู้คือ…………….

4. ข้อสงสัยบางประการที่ต้องการความกกระจ่าง………

5. เทคนิคการเรียนรู้ที่อยากลองใช้……………………...

slide71

วิธีที่ 5บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง

รูปแบบของเครื่องมือ บันทึกความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวนักเรียนจากแหล่งข้อมูลบุคคลที่ใกล้ชิด หรือเกี่ยวข้องกับนักเรียน

1. บันทึกจากครูที่สอนนักเรียนด้วยกัน จัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลกัน เดือนละครั้งแล้วบันทึก

2. บันทึกจากเพื่อนักเรียนด้วยกัน จัดชั่วโมงสนทนา วิพากษ์ วิจารณ์ผลงานด้วยกัน

slide72

วิธีที่ 5บันทึกจากผู้เกี่ยวข้อง

3. บันทึกจากผู้ปกครอง

จดหมาย สารสัมพันธ์ จัดประชุมผู้ปกครอง

ตัวอย่างบันทึกจากการสนทนากับผู้ปกครอง

ให้ผู้ปกครองดูแฟ้มสะสมงานการเขียนของลูก คุยกับลูกแล้วตอบคำถาม

1. งานชิ้นใดในแฟ้มที่ให้ข้อมูลด้านการเขียนของลูกมากที่สุด/งานชิ้นนั้นบอกความสามารถอะไร

slide73

บันทึกโต้ตอบ

ชื่อ ด.ช. พฤทธิ์…… ชั้น ม. 1/5 วันที่ 25 ม.ค. 2552

บันทึกของผู้เรียน

บันทึกของครู

1.ดีมากอยากให้หนูทบทวนและไปอ่านเพิ่มเติมจากหนังสือ…….

2. เรื่องนี้ครูว่าหนูควร……….

3. ดีมาก อย่าลืมทำให้ดีขึ้นและเล่าให้เพื่อนฟัง

1.วันนี้ผมเรียนเรื่องเศษส่วนเข้าใจดีครับ

2. ผมอยากให้ครูช่วยเรื่อง……

3. ตอนนี้ผมสามารถทำผลงาน……………. ได้แล้ว

slide74

วิธีที่ 6 ข้อสอบที่เน้นการปฏิบัติจริง (Authentic Test)

รูปแบบของเครื่องมือ แบบทดสอบภาคปฏิบัติที่เน้นการปฏิบัติจริง

 • ลักษณะของแบบทดสอบ
 • ปัญหามีความหมายและความสำคัญต่อผู้เรียน
 • ปัญหาเลียนแบบสภาพจริงในชีวิตนักเรียน
 • ครอบคลุมความสามารถ/เนื้อหาตามหลักสูตร
 • บูรณาการทักษะ/ความรู้ หลายด้าน
slide75

วิธีที่ 6 ข้อสอบที่เน้นการปฏิบัติจริง (Authentic Test)

ลักษณะของแบบทดสอบ

5. มีหลายคำตอบ วิธีหาคำตอบมีหลายวิธี

6. มีเกณฑ์การให้คะแนนตามความสมบูรณ์ของคำตอบ

6.1 เกณฑ์ให้คะแนนภาพรวม

6.2 เกณฑ์ให้คะแนนโดยวิเคราะห์งานเป็นส่วนย่อย

slide76

ตัวอย่างข้อสอบและเกณฑ์รวมตัวอย่างข้อสอบและเกณฑ์รวม

คำถาม วิชิตวิ่งรอบสนามเฉลี่ยวันละ 2.5 กม. เป็นเวลา 3 วัน ถ้าวันแรกวิ่งได้ 4 กม. วันที่สองวิ่งได้ 1.25 กม.อยากทราบว่าวันที่สามเขาวิ่งได้ระยะทางเท่าไร (ให้อธิบายวิธีคิด พร้อมทั้งหาคำตอบด้วย

 • เกณฑ์การให้คะแนน
 • 0 เมื่อ ไม่ตอบหรือตอบไม่ถูกเลย
 • 1 เมื่อ แสดงวิธีคิดเล็กน้อยแต่ยังไม่ได้คำตอบ
slide77

ตัวอย่างข้อสอบและเกณฑ์รวมตัวอย่างข้อสอบและเกณฑ์รวม

 • เกณฑ์การให้คะแนน (ต่อ)
 • 2 เมื่อ เหตุผลหรือการคำนวณผิด แต่ได้แสดงแนวทางนำไปสู่คำตอบ
 • 3 เมื่อ คำตอบถูก เหตุผลถูกต้อง แต่มีข้อผิดพลาดบ้าง
 • 4 เมื่อ คำตอบถูก แสดงเหตุผลถูกต้อง แนวคิดชัดเจน
slide78

ตัวอย่างข้อสอบและเกณฑ์วิเคราะห์งานเป็นส่วนย่อยตัวอย่างข้อสอบและเกณฑ์วิเคราะห์งานเป็นส่วนย่อย

คำสั่ง ให้เวลานักเรียน 1 ชั่วโมง วาดภาพสีน้ำ โดยภาพต้องแสดงให้เห็นถึงความประทับใจของนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนใหม่

 • เกณฑ์การให้คะแนน
 • การจัดองค์ประกอบ
 • คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน
 • 1 คะแนน องค์ประกอบภาพน้อยหรือมากเกินไป เนื้อหาไม่ตรงจุดมุ่งหมาย ระยะภาพมีระยะเดียว
slide79

เกณฑ์การให้คะแนน

 • การจัดองค์ประกอบ
 • คำอธิบายแนวทางการให้คะแนน (ต่อ)
 • 2 คะแนน องค์ประกอบภาพกระจาย ไม่มีจุดเด่น ระยะภาพผิดขนาดในบางส่วน
 • 3 คะแนน ภาพมีความสมดุล จุดเด่นภาพชัดเจน เหมาะสม มีการใช้ระยะภาพใกล้-ไกลนำสายตาไปสู่จุดเด่น
 • 2. การผสมสี
portfolio

7. การจัดทำ Portfolio

ลักษณะสำคัญของ Portfolio

1.ต้องมีการสะสม(Collect)

2.ต้องมีการสะสางจัดระบบ(Organized)

3.ต้องสะท้อน(Reflect)

ความก้าวหน้า + ความสำเร็จ

portfolio81
งานชี้นสุดท้ายที่ดีที่สุดงานชี้นสุดท้ายที่ดีที่สุด

-งานศิลป/งานเขียน/การแก้ปัญหา

ใช้ประเมินผลสรุปเช่น

-ให้เกรด/ออกใบรับรอง/คัดเลือกเข้าเรียน/จัดกลุ่ม

ประกอบด้วยบทนำ/เนื้อหา/สรุป/ภาคผนวก

ไม่เน้นผลงานสุดท้าย เน้นการรายงานความก้าวหน้าการเรียน-การคิด/ปรับปรุง

สะสมงานชิ้นแรก-ชิ้นต่อมา-ชิ้นสุดท้าย

เก็บผลงานตามผลการเรียนรู้ในแต่ละหน่วย

Portfolio ที่นำมาใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้

แฟ้มสะสมงานดีเด่น

แฟ้มสะสมงานแสดงความก้าวหน้า

slide82

แฟ้มสะสมงานดีเด่นวิชาภาษาไทย ชั้น ม. 1 (15%)

วัตถุประสงค์ของแฟ้ม

ประเมินความสามารถด้านการอ่านและการเขียนโต้ตอบ(ท1.1ม.1/1,2 ท 2.1ม.1/1,2 ท 4.2ม.1/1)

เนื้อหาของแฟ้ม

1.2 รายงานการค้นคว้า 1 ชิ้น

1.3 หลักฐานการแก้ไขงานจากความคิดเห็นของเพื่อนตามแบบฟอร์มที่กำหนด

1.4 ความคิดเห็นตนต่องานแต่ละชิ้น

1. ผลงานด้านการเขียน

1.1 เรียงความ 3 เรื่อง เกี่ยวกับ

การวิจารณ์วรรณคดี/เรื่องของตนเอง

และการเขียนเชิงโต้ตอบคำวิจารณ์

slide83

เนื้อหาของแฟ้ม

3. ส่วนสรุป

3.1 การประเมินตนเองเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการอ่าน การเขียน ตามตัวชี้วัดชั้นปี

3.1 การประเมินโดยเพื่อนเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านการอ่าน การเขียน ตามตัวชี้วัดชั้นปี

3.2 บทวิเคราะห์ขอเสนอแนะของเพื่อนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย

2. ผลงานด้านการอ่าน

2.1 บันทึกการอ่านวรรณกรรมตามความสนใจ 3 เรื่อง

2.2 บันทึกความคิดเห็นที่มีต่อวรรณกรรม แต่ละเรื่อง

2.3 บันทึกเหตุผลการเลือกวรรณกรรมนั้นๆ พร้อมบอกประโยชน์ที่ได้จากการอ่าน

slide84

แฟ้มพัฒนางานวิชาศิลปะ สาระ ดนตรี ชั้น ม. 4 (40%)

วัตถุประสงค์ของแฟ้ม

ประเมินพัฒนาการและความสามารถทางดนตรี(ศ2.1ม.3/ 2 - 7)

เนื้อหาของแฟ้ม

4. ผลการแสดงความสามารถทางดนตรีในชั้นเรียน

5. ผลงานการแสดงความสามารถทางดนตรีที่ตนเองถนัดต่อหน้าสาธารณชน 1 ครั้ง

6. บันทึกการร่วมกิจกรรมทางศิลปะ

1. บันทึกการเรียนรู้ประจำสัปดาห์

2. บทวิจารณ์การแสดงคอนเสิรต์ ทางโทรทัศน์ 1 บท

3. ผลการทดสอบทักษะทางดนตรี

working portfolio

การสะสมผลงาน (Working Portfolio)

1.มีแหล่งเก็บงาน (Working Portfolio)

2.ชิ้นงานตามตัวชี้วัดชั้นปี/ ผลการเรียนรู้/หรือจุดประสงค์การเรียนรู้

หลักฐานกระบวนการผลิต/การพัฒนา

ชิ้นงานจริงหรือตัวแทน

เจ้าของผลงานรับรองคุณภาพ

จัดทำทะเบียนควบคุมงาน

slide86

8. การใช้ Rubrics ประเมินผลงานจริง

Rubricsคือ อะไร

คือเครื่องมือประเมินที่มองหลายแง่มุม

การประเมินในชีวิตจริงเราประเมินแบบ Rubrics

slide87

ลักษณะงานตามสภาพจริง:Wiggins,1998.ลักษณะงานตามสภาพจริง:Wiggins,1998.

เกิดในชีวิตจริง

ความรู้ +ทักษะขั้นสูง

ปฏิบัติอย่างมีกระบวนการ

ถ้าจำลองต้องเหมือนจริง

ประเมินย้อนกลับปรับปรุงงานได้เสมอ

slide88

ลูกเต๋า

Rubric

1. มี 6 หน้า

2. เล่นหน้าเดียว

Static

1. มี หลาย หน้า

2. เล่นทุกหน้า

Dynamic

rubric score scoring rubric

ส่วนประกอบของแบบประเมินค่าผลงาน(Rubric Score /Scoring Rubric)

ส่วนประกอบของ Rubrics

1. แนวทางหรือรายการที่จะใช้พิจารณาผลงาน

2. คำอธิบายระดับคุณภาพของแต่ละรายการหรือ ตัวชี้วัดระดับคุณภาพ

slide90

ทำไมครูต้องใช้แบบประเมินค่าผลงานทำไมครูต้องใช้แบบประเมินค่าผลงาน

1. เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการสอนและการวัดผล

2. ฝึกการคิดขั้นสูง พิจารณางาน ตนเอง-เพื่อน

3. ลดเวลาของครูในการประเมิน

4.ปรับให้เหมาะสมกับความสามารถเด็กได้

5.อธิบายให้ผู้ปกครองเข้าใจความสามารถลูกได้ง่าย

rubrics

แนวทางสำหรับครูในการสร้างRubricsแนวทางสำหรับครูในการสร้างRubrics

1. เน้นประเด็นที่สำคัญของงาน

2. สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการประเมิน

3. คำอธิบายระดับคุณภาพ วัด/สังเกตได้จริง

4.การมีส่วนร่วมในการสร้าง

5.นิยามรายการประเมินให้ชัดเจน

6. กำหนดจำนวนระดับคุณภาพให้เหมาะสม

rubrics92

ขั้นตอนการสร้างRubrics

ขั้นตอนที่ 1 กำหนดรายการประเมิน

1.1 ชิ้นงาน กำหนดตามคุณลักษณะสำคัญหรือองค์ประกอบหลักของชิ้นงาน

1.2 กระบวนการทำงาน กำหนดตามขั้นตอนหลักในการทำงาน

-การวางแผน/การปฏิบัติตามแผน/การประเมินปรับปรุง/การนำเสนอผลงาน

1.3 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ กำหนดจากคุณลักษณะที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน

rubrics93

ขั้นตอนการสร้างRubrics

ขั้นตอนที่ 2 กำหนดระดับคุณภาพพร้อมทั้งคำอธิบาย

2.1 กำหนดระดับคุณภาพ ว่า ควรเป็น กี่ระดับ(3-8 ระดับ)

2.2 กำหนดคำบรรยายคุณภาพหรือตัวชี้วัดคุณภาพแต่ละระดับ

-อธิบายระดับคุณภาพสูงสุดก่อน

-อธิบายคุณภาพระดับถัดมา โดยชี้ข้อบกพร่องในส่วนที่ไม่สำคัญ ลดหลั่นลงมาตามลำดับ จนถึงอันดับคุณภาพระดับต่ำสุด ซึ่งเป็นคุณภาพที่ยอมรับไม่ ได้ จำเป้นต้องปรับปรุง

rubrics94

ขั้นตอนการสร้างRubrics

ขั้นตอนที่ 3 กำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพโดยรวม

3.1 กำหนดระดับคุณภาพ ควรยึดตามที่กำหนดใน Rubrics

3.2 คำนวณพิสัยของคะแนน

3.3 คำนวณช่วงคะแนน โดยนำจำนวนระดับไปหารพิสัย

3.4 กำหนดช่วงคะแนน โดยเริ่มจากคะแนนต่ำสุดไปสูงสุด

3.5 กรณีมีเศษเหลือให้นำไปเพิ่ม ในระดับคุณภาพกลางๆ

rubrics wiggins 1998

ลักษณะRubrics ที่ดี (Wiggins, 1998)

สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของภาระงาน

มี Perfomance Validity

ไม่รวมเกณฑ์การให้คะแนน

วิเคราะห์งานละเอียด

จำแนกคุณภาพงานได้

ตัดสินงานได้ถูกต้อง

คำอธิบายคุณภาพแต่ละระดับชัดเจน

ให้น้ำหนักที่ผลงานมากกว่ากระบวนการ/คุณลักษณะ

rubrics96
ประเภทของ Rubrics

Rubric ย่อย (Analytic Rubric)

ตัวบ่งชี้ตามระดับคุณภาพ

รายการประเมิน ดี (3) พอใช้(2) ปรับปรุง(1)

1.

2.

3.

slide97

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

slide98

แบบประเมินค่าภาระงานติดตาและจำหน่ายแบบประเมินค่าภาระงานติดตาและจำหน่าย

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

ปรับปรุง (1)

ดี (3)

พอใช้ (2)

1. ขั้นเตรียม

1.1เครื่องมือ

1.2วัสดุอุปกรณ์

1.1 เครื่องมือครบ

เหมาะกับงานทุกชิ้น

1.2 วัสดุอุปกรณ์

ครบและเหมาะสมทุก

ชิ้น

1.1 เครื่องมือครบ

แต่บางชิ้นไม่เหมาะสม

1.2 วัสดุอุปกรณ์ไม่

ครบแต่เหมาะสมทุก

ชิ้น

1.1 เครื่องมือไม่ครบ

และบางชิ้นไม่เหมาะสม

1.2 วัสดุอุปกรณ์ไม่

ครบและบางชิ้นไม่

เหมาะสม

slide99

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

ปรับปรุง (1)

ดี (3)

พอใช้ (2)

2. ขั้นปฏิบัติงาน

2.1 การทำตามขั้น

ตอน

2.2 ความคิดสร้าง

สรรค์ในการ

ทำงาน

2.1 ทำตามแผน/ใบ

งานทุกขั้นตอน

2.2 ใช้วัสดุอย่างประ

หยัดคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์

2.1 ข้ามขั้นตอนบาง

ขั้นตอน

2.2 มีความพยายามที่

จะใช้วัสดุอย่างคุ้มค่า

แต่ยังสิ้นเปลืองอยู่

2.1 ไม่ทำตามขั้นตอน

ที่วางแผน

2.2 ใช้วัสดุสิ้นเปลือง

โดยตั้งใจ

slide100

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

ปรับปรุง (1)

ดี (3)

พอใช้ (2)

3. ผลงาน

(งานติดตา)

3.1 ความเรียบร้อย

สวยงาม

3.2 ความสำเร็จ

3.3 การจำหน่าย

3.1พันพลาสติกแนบ

สนิท น้ำไม่เข้า ตก

แต่แผลเรียบร้อย

3.2 แตกยอดทุกยอด

3.3 จำหน่ายหมดและ

ได้กำไร

3.1พันพลาสติกแนบ

สนิท น้ำไม่เข้า ตก

แต่แผลไม่เรียบร้อย

3.2 แตกยอดสองยอด

3.3 จำหน่ายหมดแต่

ไม่ได้กำไร

3.1พันพลาสติกไม่แนบ

สนิท น้ำเข้า ตก

แต่แผลไม่เรียบร้อย

3.2 แตกยอดยอดเดียว

หรือไม่แตกเลย

3.3ไม่ได้ จำหน่ายหรือ

จำหน่ายไม่หมดและ

ไม่ได้กำไร

slide101

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ปรับปรุง (1)

ดี (3)

พอใช้ (2)

4. คุณลักษณะ

การปฏิบัติงาน

4.1ความรับผิดชอบ

4.2 ความสะอาด

4.1 ส่งงานไม่ครบ

ไม่ตรงเวลาเป็นประจำ

4.2 บริเวณปฏิบัติ

งานและชิ้นงาน

สกปรกเลอะเทอะ

เป็นประจำ

4.1 ส่งงานครบไม่

ตรงเวลาบางครั้ง

4.2 บริเวณปฏิบัติ

งานและชิ้นงาน

สะอาดบางครั้งที่

ทำงาน

4.1 ส่งงานครบ

ตรงเวลาทุกครั้ง

4.2 บริเวณปฏิบัติ

งานและชิ้นงาน

สะอาดทุกครั้งที่

ทำงาน

slide102

เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพเกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพ

ช่วงคะแนน

ระดับคุณภาพ

8-12

13-19

20-24

ปรับปรุง

พอใช้

ดี

เกณฑ์การผ่าน

ตั้งแต่ระดับคุณภาพพอใช้ขึ้นไป

slide103

Rubric รวม (Holistic Rubric)

ระดับคุณภาพ ตัวบ่งชี้คุณภาพโดยรวม

ดี

พอใช้

ปรับปรุง

เตรียมวัสดุอุปกรณ์ก่อนการทำงานดี ทำงานตามขั้นตอนทุกขั้นตอน มีการประเมินและปรับปรุงระหว่างทำงาน ผลงานดีเป็นไปตามเป้าหมายงาน ตั้งใจทำงานตลอดเวลา และเมื่องานเสร็จ เก็บกวาดทำความสะอาดเป็นอย่างดี

(16 - 20 คะแนน)

(11-15 คะแนน)

(0-10 คะแนน)

slide104

9. การใช้ข้อสอบแบบความเรียง

1. แบบจำกัดความตอบ (Restricted Response Questions)

คำตอบเฉพาะเจาะจงภายในขอบเขต

ตอบให้ตรงประเด็น

เน้นวัดพฤติกรรมระดับ เข้าใจ นำไปใช้ วิเคราะห์

slide105

2. แบบไม่จำกัดความตอบ (Extended Response Questions)

 • เสรีภาพผู้ตอบในการกำหนดรูปแบบขอบเขตการตอบ
 • ยั่วยุให้ผู้ตอบเกิดความคิดสร้างสรรค์
 • เน้นความลึกซึ้งของพฤติกรรมระดับคิดสร้างสรรค์ คิดสังเคราะห์ ประเมินค่า
slide106
1. ตรวจสอบความสามารถในการเขียน

2. ตรวจสอบความสามารถในการสร้างข้อสอบ/เกณฑ์การให้คะแนน

3. จำนวนนักเรียนที่เข้าสอบ/เวลา

การวางแผนสร้างข้อสอบเขียนตอบการวางแผนสร้างข้อสอบเขียนตอบ
slide107

หลักการสร้างข้อสอบ เขียนตอบสั้นๆ

 • ใช้สถานการณ์ที่เหมาะกับระดับชั้น หากสร้างสถานการณ์ต้องเป็นสถานการณ์ที่เป็นจริง สมเหตุสมผล แต่ละสถานการณ์ ควรตั้งคำถาม 2 คำถามขึ้นไป

๒. ภาษาเข้าใจง่าย ถ้าเป็นการคำนวณควรกำหนดระดับความถูกต้อง

๓. คำถามแต่ละข้อควรอิสระจากข้ออื่น กำหนดคะแนนแต่ละข้อชัดเจน การเว้นช่องให้เติมควรเว้นตอนท้าย และไม่ควรมีหลายที่

slide108

หลักการสร้างข้อสอบ เขียนตอบอิสระ

 • คำถามควรวัดสมรรถภาพสมองขั้นสูง ไม่ควรเป็นคำถามที่เคยถามแล้ว

๒. ภาษาเข้าใจง่าย ระบุขอบเขตการตอบชัดเจนว่าให้ทำอะไร ถ้าเป็นประเด็นแย้งที่หาข้อยุติไม่ได้ ควรมุ่งทดสอบความสามารถในการหาหลักฐานสนับสนุนความคิด

๓. เขียนคำแนะนำการตอบ

-รูปแบบการตอบ/คะแนนแต่ละข้อ/เวลาตอบ

-แนวทางการให้คะแนน

slide109

3. หลักการตรวจให้คะแนนข้อสอบ เขียนตอบ

๑. ตรวจทีละข้อของทุกๆคนจนครบ

๒. ไม่ดูชื่อผู้ตอบ จะลำเอียง

๓. ควรมีเฉลย/แนวทางการตรวจ

๔. เลือกวิธีให้คะแนน (รวม/แยกประเด็น)

slide110

เกณฑ์การตรวจให้คะแนนผลงานการเขียนเรื่องเกณฑ์การตรวจให้คะแนนผลงานการเขียนเรื่อง

คะแนน แนวทางการให้คะแนน

0

1-5

- ไม่มีผลงาน

-เขียนไม่ตรงประเด็น

-ไม่มีการจัดระบบการเขียน

-ภาษาที่ใช้ทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสน

-ใช้ศัพท์ที่เหมาะสม

slide111

เกณฑ์การตรวจให้คะแนนผลงานการเขียนเรื่องเกณฑ์การตรวจให้คะแนนผลงานการเขียนเรื่อง

คะแนน ลักษณะของงาน

6-10

- เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กำหนดไว้

-มีการจัดระบบการเขียน เช่น คำนำ เนื้อห และบทสรุป

-ภาษาที่ใช้ทำให้ผู้อ่านเกิดความสับสน

-ใช้ศัพท์ที่เหมาะสม

slide112

เกณฑ์การตรวจให้คะแนนผลงานการเขียนเรื่องเกณฑ์การตรวจให้คะแนนผลงานการเขียนเรื่อง

คะแนน ลักษณะของงาน

11-15

- เขียนได้ตรงประเด็นตามที่กำหนดไว้

-มีการจัดระบบการเขียน เช่น คำนำ เนื้อหา

และบทสรุป อย่างชัดเจน

-ภาษาที่ใช้ มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ทำให้ผู้อ่าน

เข้าใจง่าย

-มีแนวคิดที่น่าสนใจ ใช้ภาษาสละสลวย

slide113

คุณสมบัติของเครื่องมือวัดผลที่ดีคุณสมบัติของเครื่องมือวัดผลที่ดี

2.ความเชื่อมั่น

1. ความเที่ยงตรง

3. ความยากง่าย

4. อำนาจจำแนก

5. ความเป็นปรนัย

6.ความมีประสิทธิภาพ

slide116

3

แบบฟอร์ม

slide117

3

ตัวอย่าง แบบฟอร์ม

slide118
ตัวอย่างภาระงานสาระภาษาตัวอย่างภาระงานสาระภาษา

การรวบรวมคำศัพท์ การเขียนโคลงกลอน การเขียนสร้างสรรค์ การสัมภาษณ์ การพูดต่อหน้าสาธารณชน การแต่งนิทาน การเขียนบันทึก การทำหนังสือเล่มเล็ก การทำวารสาร

slide119
ตัวอย่างภาระงานสาระคณิตศาสตร์ตัวอย่างภาระงานสาระคณิตศาสตร์

การสำรวจปัญหาและการนำเสนอข้อมูล การแก้ปัญหา การออกแบบ การแก้โจทย์ปัญหาด้วยวิธีการแปลกใหม่ สิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์

slide120
ตัวอย่างภาระงานสาระสุขศึกษา พลศึกษา

ทำบันทึกสุขภาพ บันทึกการออกกำลังกายประจำวัน การแข่งขันกีฬา การออกแบบและจัดทำอุปกรณ์กีฬา การคิดท่ากายบริหารประกอบดนตรี

อุปกรณ์เพื่อความปลอดภัย

slide121
ตัวอย่างภาระงานสาระ สังคมฯ

การสำรวจความรู้ต่างๆ ภูมิปัญญาต่าง

การสาธิตการแสดงทางประวัติศาสตร์ การปฏิบัติตนตามหลักธรรม บันทึกการสังเกตธรรมชาติ การแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม

slide122
ตัวอย่างภาระงานสาระ การงานอาชีพฯ

การประดิษฐ์เครื่องมือ เครื่องใช้ งานฝีมือ งานอาชีพอิสระ การปลูกดูแลต้นไม้ การดูแลสัตว์เลี้ยง การประกอบอาหาร

การค้าขาย

slide123
ตัวอย่างภาระงานศิลปะ

การแสดงละครเวที ละครใบ้ การแต่งเพลง การทำอุปกรณ์ดนตรี การเล่นดนตรี การแสดงจินตลีลาตามท่าทางที่คิดเอง การวาดภาพตามจินตนาการ

ผลงานปฏิมากรรม

slide124
ตัวอย่างภาระงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่างภาระงานวิทยาศาสตร์

การออกแบบและทดลอง สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ การแก้ปัญหาทั่วไป

ตัวอย่างภาระงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สิ่งประดิษฐ์ทางคอมพิวเตอร์ การสร้างโฮมเพจ

slide125
โครงงานแบ่งได้เป็น 4 ประเภท
 • แบบ 1 โครงงานสำรวจหรือโครงงานเชิงประวัติศาสตร์
  • โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานเอกสาร เน้นการสืบค้นข้อมูลจากแหล่งการเรียนรู้อย่างหลากหลาย มีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ เช่น การสำรวจอาชีพในท้องถิ่น สำรวจพืชและสัตว์ในท้องถิ่น โบราณสถานโบราณวัตถุในท้องถิ่น เพลงพื้นบ้าน การละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น

สาระที่เป็นหลักในการบูรณาการ ภาษาไทย ศิลปะ

slide126
แบบ 2 โครงงานสิ่งประดิษฐ์
  • โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงาน เน้นการนำความรู้ตามสาระหลัก ทักษะกระบวนการต่างๆ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาคิดค้น สร้างสรรค์ชิ้นงานที่มีคุณค่า เช่น การประดิษฐ์ของเล่นของใช้ เครื่องมือ เครื่องใช้ สื่ออุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้งานได้จริง งานฝีมือต่างๆ เป็นต้น

สาระที่เป็นหลักในการบูรณาการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ

slide127
แบบ 3 โครงงานแก้ปัญหาหรือโครงงานวิทยาสาสตร์
  • โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงาน เน้นการจัดระบบการสืบเสาะหาความรู้ การสร้างความรู้ ทฤษฎี หลักการใหม่หรือการแสดงรายละเอียดการทำงานที่นำไปสู่การตอบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะเป็นโครงงานที่ผู้จัดทำได้ใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานและแก้ปัญหา

สาระที่เป็นหลักในการบูรณาการ วิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษาฯ

slide128
แบบ 4 โครงงานอาชีพ
  • โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงาน ที่ต้องมีกิจกรรมทางธุรกิจที่สอดคล้องกับสภาพท้องถิ่น มีการดำเนินงานอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเตรียมพร้อมด้านปัจจัย กระบวนการที่ดี การจัดการที่มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดผลผลิตและรายได้ตามความต้องการ และนำไปสู่การประกอบอาชีพอิสระในอนาคต

สาระที่เป็นหลักในการบูรณาการ การงานอาชีพและเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษา

slide129

Rubric

ประเมินการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับ…….

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

ปรับปรุง (1)

ดี (3)

พอใช้ (2)

1. การเขียนบท

1.1 การใช้คำศัพท์สำนวน

ใช้คำศัพท์ถูกต้อง

ตรงความหมายใช้

สำนวนเหมาะสมกับ

เหตุการณ์

ใช้คำศัพท์ผิดความ

หมายบางคำ ใช้

สำนวนผิดบางแห่ง

ใช้คำศัพท์

สำนวนผิดหลาย

แห่ง

1.2 ไวยากรณ์

โครงสร้างไวยากรณ์ ถูกต้องทุกประโยค/สะกดคำถูกต้องทุกคำ

มีผิดทางโครงสร้างไวยากรณ์และการสะกดคำบางประโยคแต่สื่อความได้

มีผิดทางโครงสร้างไวยากรณ์และการสะกดคำหลายแห่งจนสื่อความไม่ได้

slide130

Rubric

ประเมินการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับ…….

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

ปรับปรุง (1)

ดี (3)

พอใช้ (2)

1.3 เค้าโครง

สถานการณ์

สถานการณ์น่าสนใจ

และเกี่ยวข้องกับชีวิต

จริง

สถานการณ์น่าสนใจ

แต่ไม่เกี่ยวข้องกับชีวิต

จริง

สถานการณ์ไม่ น่าสนใจ

และไม่เกี่ยวข้องกับชีวิต

จริง

2. การแสดง

ออกเสียงคำศัพท์/ประโยคถูกต้องเป็นส่วนใหญ่ สื่อสารได้ชัดเจน

ออกเสียงคำศัพท์/ประโยคผิดเป็นบางคำแต่ยัง สื่อสารได้

ออกเสียงคำศัพท์/ประโยคผิดหลายแห่งทำให้ สื่อสารไม่ชัดเจน

2.1 การออก

เสียง

slide131

Rubric

ประเมินการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับ…….

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

ปรับปรุง (1)

ดี (3)

พอใช้ (2)

2.2 การนำ

เสนอเรื่อง

นำเสนอได้น่าสนใจ

ผู้ฟังติดตามเรื่องเข้าใจ

ตลอดทั้งเรื่อง

นำเสนอข้ามขั้นตอน

บ้างผู้ฟังติดตามเรื่อง

เข้าใจตลอดทั้งเรื่อง

นำเสนอเรื่องไม่ต่อ

เนื่อง ไม่ชวนติดตาม

พูดต่อเนื่องไม่ติดขัดไม่มีอาการเคอะเขิน

พูดติดขัดบ้างแต่ไม่มีอาการเคอะเขิน

พูดติดขัดตลอดเวลามีอาการเคอะเขิน

2.3 ความ

คล่องแคล่วเป็น

ธรรมชาติ

slide132

Rubric

ประเมินการแสดงบทบาทสมมติเกี่ยวกับ…….

ระดับคุณภาพ

รายการประเมิน

ปรับปรุง (1)

ดี (3)

พอใช้ (2)

ท่าทางประกอบแนบ

เนียน เหมาะสมกับ

เรื่องและบทบาท

ท่าทางประกอบไม่

ค่อย เหมาะสมกับ

เรื่องและบทบาท

ไม่มีท่าทางประกอบ

2.4 ท่าทาง

ประกอบการ

สนทนา

ช่วงคะแนน ระดับคุณภาพ

เกณฑ์การผ่าน

“พอใช้”

7 - 10 ปรับปรุง

11 - 16 พอใช้

17 - 21 ดี