Министарство
Download
1 / 21

Министарство животне средине и просторног планирања АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ - PowerPoint PPT Presentation


 • 73 Views
 • Uploaded on

Министарство животне средине и просторног планирања АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. ЖИВОТНА СРЕДИНА У СРБИЈИ - ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ У 2008. -. Министарство животне средине и просторног планирања АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ. ЖИВОТНА СРЕДИНА У СРБИЈИ

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about ' Министарство животне средине и просторног планирања АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ' - ulysses-xiong


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Министарство животне средине и просторног планирања

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЖИВОТНА СРЕДИНА У СРБИЈИ

- ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ У 2008. -


Министарство животне средине и просторног планирања

АГЕНЦИЈА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

ЖИВОТНА СРЕДИНА У СРБИЈИ

- ИЗВЕШТАЈ О СТАЊУ У 2008. -

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

Мр Драгана Видојевић

Бранислава Димић

www.sepa.gov.rs


СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА просторног планирања

 • У 2008. години праћење стања земљишта обухватило је истраживања на подручју југоисточне Србије и у урбаним срединама.

 • Постојећи програми и добијени подаци указују на потребу бољег дефинисања и праћења hot-spot тачака кроз развој инвентара контаминираних земљишта и механизама за примену адекватних технологија за њихову санацију и ремедијацију.

 • Законска регулатива у области праћења стања и заштите земљишта је и даље недовољно развијена. Посебно се истиче недостатак граничних вредности за опасне и штетне материје за различите намене коришћења земљишта.

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА просторног планирања

Извештај садржи:

 • Стање земљишта на подручју југоисточне Србије

 • Стање урбаних земљишта на подручју Београда, Новог Сада и Крагујевца

 • Мере заштите земљишта које се односе на рекултивацију

 • Мере заштите пољопривредног земљишта

 • Промене начина коришћења земљишта

Податке доставили:

 • Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде

 • Покрајински секретаријат за заштиту животне средине и одрживи развој

 • Институт за земљиште

 • Институт за ратарство и повртарство

 • Гр. завод за јавно здр., Београд

 • Градска управа за заштиту животне средине града Новог Сада

 • Градска управа за просторно планирање, изградњу и заштиту животне средине града Крагујевца

 • Републички завод за статистику

 • Еврогеоматика д.о.о.

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


СТАЊЕ НА ПОДРУЧЈУ ЈУГОИСТОЧНЕ СРБИЈЕ

 • Узорковање је извршено у грид систему 10x10 km

 • На сваком локалитету узет је композитни узорак који представља просечан узорак земљишта са дубине од 0 – 30 cm.

 • Основна хемијска својства, садржај опасних и штетних материја, бројност и ензиматска активност микроорганизама.

Подручје узорковања

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


ОСНОВНА ХЕМИЈСКА СВОЈСТВА СРБИЈЕ

 • Јако кисела земљишта заузимају 46% површине и углавном су то планинска земљишта на киселим супстратима.

 • Садржај хумуса у 41% узорака је испод 3%, док је највећи број добро снабдевен органском материјом.

pH

 • Слаба снабдевеност фосфором је одлика већине земљишта (71% узорака) док су у једном броју узорака (5%) констатоване високе концентрације фосфора.

 • Снабдевеност калијумом је добра у већини земљишта, низак садржај нађен је у 29% случајева

Хумус

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


САДРЖАЈ ОПАСНИХ И ШТЕТНИХ МАТЕРИЈА

 • У око 19% узорака садржај једног или више елемената указује на потенцијалну загађеност.

 • Као полутант најчешће јавља Аs.

As

 • Остаци испитиваних 18 супстанци које се убрајају у перзистентне органохлорне инсектициде и њихове метаболита, триазинске и хлорацетанилидне хербициде, у преко 95 % анализираних узорака земљишта не представљају ризик за животну средину.

Pb

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


БРОЈНОСТ И ЕНЗИМАТСКА АКТИВНОСТ МИКРООРГАНИЗАМА

 • Бројност и ензиматска активност испитиваних група микроорганизама показују велику хетерогеност.

 • Уочено је да је појава гљивица и актиномицета стабилнија, док је највеће просторно варирање бројности код амонификатора и Azotobactera.

Azotobacter

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


ЗЕМЉИШТА УРБАНИХ ЗОНА МИКРООРГАНИЗАМА

Испитивања вршена:

 • у зони изворишта воде за пиће,

 • у градским парковима,

 • на дечијим игралиштима,

 • поред прометних саобраћајница,

 • у индустријским зонама,

 • у оквиру пољопривредних подручја на простору града.

Локације узорковања

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


ПАРКОВИ МИКРООРГАНИЗАМА

ЗОНА САНИТАРНЕ ЗАШТИТЕ

ЗОНА ПРОМЕТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ БЕОГРАДА

 • 60 узорака земљишта на 30 локалитета

 • У оквиру санитарне зоне заштите изворишта београдског водовода (5 локалитета)

 • У близини великих саобраћајница (3 локалитета)

 • Испитивањем земљишта у оквиру градских паркова и рекреативних површина (22 локалитета)

Локације узорковања

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


ОДСТУПАЊА ОД МДК МИКРООРГАНИЗАМА

 • Ni у 26,7% узорака на 10 cm, и 13,3 % узорака на 50 cm

 • Pb у 26,7 % узорака на 10 cm и 16,7 % узорака на 50 cm

 • Cu у 13,3 % узорака на 10 cm, и 10 % узорака на 50 cm

 • PAU у 36,6 % узорака на 10 cm, и 23,3 % узорака на 50 cm

Проценат одступања од MDK за поједине параметре на дубини од 10 cm и 50 cm

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


ПОЉОПРИВРЕДНО ЗЕМЉИШТЕ МИКРООРГАНИЗАМА

ЗОНА ПРОМЕТНИХ САОБРАЋАЈНИЦА

ПАРКОВИ

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ НОВОГ САДА

 • Пољопривредно земљиште - локације поред фреквентних саобраћајница

 • Пољопривредно земљиште - локације у близини индустријских зона

 • Непољопривредно земљиште (паркови)

Локације узорковања

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ МИКРООРГАНИЗАМАНОВОГ САДА

 • Испитивано земљиште у погледу вредности основних хемијских особина (pH, садржај CaCO3, садржај хумуса) углавном задовољава захтеве пољопривредне ратарске и повртарске производње.

 • Садржај приступачног фосфора у испитиваним земљиштима веома варира, од врло ниског до врло високог и штетног садржаја.

 • Садржај приступачног калијума у испитиваним земљиштима одговара потребама повртарских и ратарских биљних врста.

 • У свим узорцима измерен је нижи садржај микроелемената и тешких метала од МДК.

 • Бројност испитиваних група микроорганизама у пољопривредним земљиштима је висока и није у корелацији са дехидрогеназном активношћу с обзиром да је установљен низак ниво оксидо редукционих процеса за пољопривредна земљишта.

 • У пољопривредном и непољопривредном земљишту на територији града садржај остатака пестицида, полицикличних ароматичних угљоводоника и полихлорисаних бифенила је у прихватљивим границама .

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ МИКРООРГАНИЗАМАНОВОГ САДА – ДЕЧИЈА ИГРАЛИШТА

 • 30 дечијих игралишта предшколске установе „Радосно детињство“

 • Земљиште је узорковано до дубине од 10 cm

 • Концентрације As, Cd, Co, Cr, Mn, Ni и Zn крећу у широком распону вредности, садржај ових елемената у испитиваним узорцима земљишта је генерално низак.

 • Анализирана земљишта нису угрожена повишеним садржајем полихлорованих бифенила и полицикличних ароматичних угљоводоника.

Локације узорковања

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ МИКРООРГАНИЗАМАКРАГУЈЕВЦА

 • 14 локација

 • у оквиру зона изворишта за водоснабдевање града (6 локалитета),

 • градска средина (3 локалитета),

 • индустријска зона (2 локалитета),

 • градска депонија (2 локалитета) и

 • пољопривредна зона (1 локалитет).

Локације узорковања

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


САДРЖАЈ Ni, Cr И Pb У ЗЕМЉИШТУ НА ТЕРИТОРИЈИ КРАГУЈЕВЦА - МАРТ И ОКТОБАР

Март

Октобар

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


ПРОМЕНА НАЧИНА КОРИШЋЕЊА ЗЕМЉИШТА

 • У периоду 2000-2008. године уочава се тренд смањења површина под ораницама, баштама и виноградима, док се површине под ливадама повећавају.

 • Површине под пашњацима се смањују у периоду 2006-2008. године.

 • Анализом Corine Land Cover базе у периоду 1990-2000. године уочава се промена на укупно 1,1 % површине земљишта на подручју Србије (без података са подручја Аутономне покрајине Косово и Метохија).

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


CORINE LAND COVER ЗЕМЉИШТАПРОМЕНЕ У ПЕРИОДУ 1990-2000. ГОД.

 • Највеће промене присутне су у оквиру категорије вештачких површина, при чему се уочава повећање од 3 947 ha.

 • Пољопривредне површине у посматраном периоду се смањују за 8473 ha.

 • Површине под категоријом шума и полуприродних подручја се генерално повећавају за 1975 ha

Промене у намени површина

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


ЗАШТИТА ЗЕМЉИШТА ЗЕМЉИШТА

Министарство животне средине и просторног планирања

израдило је нацрт Уредбе о заштити земљишта.

Уредба садржи:

 • главне принципе заштите земљишта,

 • методологију за утврђивање критеријума за одређивање статуса посебно угрожене животне средине, статуса угрожене животне средине и за утврђивање приоритета за санацију и ремедијацију,

 • листе граничних вредности загађујућих материја у земљишту.

  Ради уређења и коришћења пољопривредног земљишта, Влада

  Републике Србије једонела Програм извођења радова на заштити,

  уређењу и коришћењу Пољопривредногземљишта за 2008. годину

  Програм обухвата:

 • комасацију, изградњу или реконструкцију система за одводњавање, груписање земљишних парцела, изградњу, реконструкцију и модернизацију система за наводњавање, претварање необрадивог у обрадиво пољопривредно земљиште, побољшање квалитета обрадивог пољопривредног земљишта, биолошку рекултивацију пољопривредног земљишта коришћеног за експлоатацију минералних сировина и других материјала, против ерозионе мере, контролу плодности обрадивог пољопривредног земљишта.

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


УМЕСТО ЗАКЉУЧКА ЗЕМЉИШТА

Функцијеземљишта

СТАЊЕ ЗЕМЉИШТА

www.sepa.gov.rs


Животна средина у Србији ЗЕМЉИШТА- Извештај о стању у 2008.


ad