slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Измени и Дополнувања на ЦЗ PowerPoint Presentation
Download Presentation
Измени и Дополнувања на ЦЗ

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 21

Измени и Дополнувања на ЦЗ - PowerPoint PPT Presentation


 • 105 Views
 • Uploaded on

Значањето на примената на новите стандарди за безбедност и олеснување на трговијата во царинското законодавство на Република Македонија. Измени и Дополнувања на ЦЗ. Koi dopolnuvawa se predviduvaat Lice za koe postoi pogolem rizik Ovlasten ekonomski operator Poni{tuvawe i Ukinuvawe na Odluki

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

Измени и Дополнувања на ЦЗ


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Значањето на примената на новите стандарди за безбедност и олеснување на трговијата во царинскотозаконодавство на Република Македонија

slide2
Измени и Дополнувања на ЦЗ
 • Koi dopolnuvawa se predviduvaat
  • Lice za koe postoi pogolem rizik
  • Ovlasten ekonomski operator
  • Poni{tuvawe i Ukinuvawe na Odluki
  • Dokumenti pri elektronski deklaracii
 • Koi izmeni se predviduvaat
  • Prekr{o~ni odredbi
  • Odzemawe na licenci
slide3
Измени и Дополнувања на ЦЗ
 • Зошто се потребни
  • Подготвување за конкурентно поврзување со европските и светските пазари
  • Усогласување со Европските прописи и стандардите кои ги поставува СЦО
 • Диференцирање на компаниите
  • Кои ги почитуваат прописите и кои може да користат олеснувања во постапката
  • Кои претставуваат потенцијален ризик
slide4
Лице за кое постоипоголем ризик
 • База на податоци која перманентно се полни со информации од
  • царински органи,
  • Управа за јавни приходи,
  • Судови,
  • Фондот за пензиско и инвалидско осигурување,
  • Фондот за здравствено осигурување,
  • Централен регистар,
  • Други инспекциски органи.
slide5
Лице за кое постои поголем ризик
 • Релевантни информации за докажани и потврдени неправилности
  • дополнителни наплати на царински долг,
  • Сторени царински прекршоци,
  • Кривични дела од областа на цар. работење,
  • Зачестеност на претходните дела во однос на вкупен број на декларации,
  • Затајување или неплаќање на даноци или јавни давачки од било кој вид,
  • Кривични дела заради затајување или неплаќање на даноци или јавни давачки
  • Неплаќање на придонеси за пензиско и инвалидско осигурување, здравствено осигурување.
slide6
Лице за кое постои поголем ризик
 • Дополнително следење и преку:
    • сопствениците,
    • менаџерите и
    • членови на исто семејство

кои биле доминантни сопственици или менџери на правно лице за кое постои поголем ризик или на правно лице над кое е поведена стечајна постапка, (освен доколку недвосмислено се утврди дека истиот не придонел за таа состојба).

slide7
Лице за кое постои поголем ризик
 • Мерливи и конкретни прагови и критериуми
  • Долгови поголеми од 10.000 евра,
  • Изречена глоба поголема од 10.000 евра,
  • Кривични дела,
  • Неплатени придонеси повеќе од четри месеци
 • Следење пред одобрување и континуирано по одобрение за последни 12 месеци од:
  • момент на проверка заради добивање одбрение за некое повластување
  • Момент на донесена одлука за некоја неправилност (Решение, пресуда, итн)
slide8
Лице за кое постои поголем ризик
 • Доколку лицето се здобие со статус на лице за кое постои поголем ризик тогаш истиот се задржува 12 месеци,
 • За лицата за кои постои поголем ризик постои ограничување за:
  • Добивање на статус на Овластен економски оператор
  • Добивање на разни видови на одобренија (поедноставени постапки, царинско складирање,..)
  • Добивање на намалување на банкарските гаранции
slide9
Овластен економски оператор
 • олеснувања во поглед на царинските контроли поврзани со безбедноста и сигурноста и/или поедноставувања пропишани со царинските прописи
 • Царинските органи не ги проверуваат повторно условите кои биле проверени при издавањето на сертификатот за ОЕО
 • Овластениот економски оператор ќе биде предмет на помалку физички и документарни контроли отколку другите економски оператори
slide10
Овластен економски оператор
 • Употреба на Сертификатите за ОЕО
  • Интерна
  • Меѓународна
 • меѓусебно признавање на сертификати со трети земји врз основа на договори
 • Меѓународно признати гаранции
 • Можност за користење во РМ
  • со Конвенција за заеднички транзит
  • со развој на ЕУ интеграции
slide11
Овластен економски оператор
 • Потребен период за градање на услови за здобивање на статус овластен економски оператор од страна на трговските субјекти
 • Градање на капацитети на царинските органи за доделување на статусот овластен економски оператор
slide12
Овластен економски оператор
 • Одобрување врз основа на Критериуми
  • Почитување на прописите и правилно спроведување на формалностите,
  • не eлице за кое постои поголем ризик,
  • поседување ефикасен систем на управување со деловната евиденција коj овозможува спроведување на соодветни царински контроли,
  • солвентност, и
  • Примена на соодветни безбедносни и сигурносни стандарди.
slide13
Овластен економски оператор
 • Правила и услови во Уредбата за спроведување на царинскиот закон
  • поседување ефикасен систем на управување со деловната евиденција
   • Прифатливи сметководствени принципи погодни за ревизија,
   • Логистички системи кои ја разликуваат домашната и странската стока,
   • Административна организација која овозможува следење на протокот на стоката,
   • Соодветен систем на архивирање на податоци,
   • Внатрешни процедури во кои вработените знаат кога треба да ја известат царината,
   • Соодветни и сигурни информатички ситеми
slide14
Идни измени на царинските прописи
 • Најавување пред пристигнување 48 часа
 • Поголема примена на електронски царински декларации
 • Нов модернизиран царински закон
  • Намалување на видови на царински постапки
  • Одобренија на застапниците
  • Претходни најави и безхартиена околина
slide15
Новини во делот на гаранциите
 • Се укинува 6-месечна просечна пресметка и задолженоста на банкарските гаранции се следи тековно
 • Едноставна и брза постапка за одобрување на 50% намалување на банкараските гаранции за
  • Увоз за облагородување
  • Царинско складирање
slide16
Новини во делот на гаранциите
 • Можност за дополнително намалување
  • 30% од евентуалниот долг
  • 10% од евентуалниот долг
  • Изземање од банкарска гаранција (предлог за укинување на минималниот праг за гаранција од 10.000 евра)
slide17
Новини во делот на гаранциите
 • Барање за намалување на гаранцијата на 50% со изјава дека во изминати 12 месеци
  • нема дополнителни наплати на царински долг поголеми од 10.000 евра,
  • нема сторени царински прекршоци со казна поголема од 10.000 евра,
  • нема кривични дела од областа на цар. работење,
  • нема повеќе од 2% од претходните дела во однос на вкупниот број на декларации,
slide18
Новини во делот на гаранциите
 • Барање за намалување на гаранцијата на 30% со изјава/докази дека
  • Се исполнети услови за 50% - две години,
  • доминантни сопственици/ менџери не биле сопственици или менџери на правно лице над кое е поведена стечајна постапка и кое има неплатени јавни давачки,
  • Уредно се исполнети обврски за спроведување на царин.постапки, плаќање на царински и други јавни давачки
  • Има соодветна евиденција која дава можност за надзор на постапки
slide19
Новини во делот на гаранциите
 • Барање за намалување на гаранцијата на 10% со изјава/докази дека
  • Се исполнети услови за 50% - три години,
  • Се исполнети услови за 30%,
  • Има сигурен внатрешен систем на контрола кој овозжува да не се поднесат царински декларации за кој нема обезбедно 10% од евентуланиот долг,
slide20
Новини во делот на гаранциите
 • Барање за изземање од поднесување на гаранција со изјава/докази дека
  • Се исполнети услови за 10%,
  • Позитивно мислење од независен ревизор,
  • Работи со добивка потвредно од ревизор,
  • Вкупен капитал поголем од 1 милион евра потврдено од финансиски извештаи ревидирани од ревизор.
slide21
Материјалите за јавна расправа се достапни на интернет страната на царинскат управа

www.customs.gov.mk

 • Дискусија

Благодарам за вниманието

Горан Андреев

Началник за Одделение

за даночни и царински постапки

Goran.andreev@customs.gov.mk