คู่มือการออกเสียงภาษาอังกฤษ - PowerPoint PPT Presentation

ulmer
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
คู่มือการออกเสียงภาษาอังกฤษ PowerPoint Presentation
Download Presentation
คู่มือการออกเสียงภาษาอังกฤษ

play fullscreen
1 / 21
Download Presentation
คู่มือการออกเสียงภาษาอังกฤษ
393 Views
Download Presentation

คู่มือการออกเสียงภาษาอังกฤษ

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. คู่มือการออกเสียงภาษาอังกฤษคู่มือการออกเสียงภาษาอังกฤษ The Sounds of Language Scott Hajek & Wichuda Eksuk Ubon Ratchathani ESAO 3

 2. One letter, One Sound ? o - go - woman - women oo - food - book - flood c - cat - face - delicious t - ten - thank - nation

 3. One Sound, One Spelling? weigh - way grey weight - wait straight - strait pale - pail

 4. Consonant Sounds 1. /  / pen pan pie top mop pop 2. /  / bad boy buy rob job babe

 5. 3. // tea tie toy cat sat rat 4. / d / did dad dog bad red good

 6. 5. / k / cat king can back cake look 6. / ɡ / got girl goat pig wig jug

 7. 7. /tʃ/chin cheek cheap rich catch lunch 8. /dʒ/ June gin John age large orange

 8. 9. / f/ fall feet fat leaf knife laugh 10. /v/ voice van very give five love

 9. 11. /θ/ thin thick thank bath tooth both 12. /ð/ then that they bathe with breathe

 10. 13. /s/ so see song kiss chase piece 14. // zoo zebra zero size rise nose

 11. 15. / / she sheep shoe dish fish finish /tʃ/chin cheek cheap 16. / ʒ/ vision Asia measure garage rouge /dʒ/ June gin John

 12. 17. /  / how he hen 18. // man map moon jam some come

 13. 19. // no net nice pen ten bin 20. / / sing ring long thank 21. // leg lie low feel bill call

 14. 22. /  / red read rank 23. /  / yes yellow young 24. /  / wet week won

 15. End of Consonants Questions?

 16. Extra Slides • The following slides are extra • They are in Thai, and they explain some of the phonetics concepts

 17. วัตถุประสงค์ผู้เรียนสามารถวัตถุประสงค์ผู้เรียนสามารถ 1. รู้จักสัทอักษร (phonetic symbols) ในภาษาอังกฤษ 2. ออกเสียงพยัญชนะ (consonants) และ เสียงสระ (vowels) ได้อย่างถูกต้องในระดับ Segmental

 18. 3. ออกเสียงภาษาอังกฤษระดับ คำ วลี ประโยค โดยการเน้นที่การลงเสียง หนัก-เบา (stress) การใช้ทำนองเสียงสูงต่ำ ในประโยค (intonation) และการเชื่อมโยงคำ เข้าด้วยกัน (linking) ในระดับ Suprasegmental ให้ถูกต้อง

 19. 4. มีความสามารถในการใช้พจนานุกรมที่เป็นภาษาอังกฤษ และออกเสียงคำได้ถูกต้อง การใช้พจนานุกรมที่มีคำอ่านเป็นภาษาไทย จะทำให้ผู้เรียนออกเสียงไม่ถูกต้อง เนื่องจากเสียงภาษาไทยหลายเสียงไม่มีในภาษาอังกฤษ และเสียงหลายเสียงในภาษาอังกฤษไม่มีในภาษาไทย

 20. เนื้อหา(Content) ประกอบด้วย 1. เสียงพยัญชนะ (consonants) 2. เสียงสระ (vowels) 3. การเน้นเสียงหนัก-เบา (stress)

 21. 4. ทำนองเสียงหรือระดับเสียงในประโยค (intonation) ประกอบด้วย 4.1 Rising intonation 4.2 Falling intonation 5. การโยงเสียงเข้าด้วยกัน (linking) 6. แถบบันทึกเสียง (cassette) หรือ CD