Download
prvn sv tov v lka n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
První světová válka PowerPoint Presentation
Download Presentation
První světová válka

První světová válka

156 Views Download Presentation
Download Presentation

První světová válka

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

 1. První světová válka

 2. Anotace • Materiál tvoří 18 slidů, v nichž jsou zachyceny nejdůležitější milníky 1. světové války • cílová skupina: 9. roč. • Autor: Mgr. Tomáš Kozák • očekávaný výstup: žák se seznámí s průběhem 1. světové války • použitý materiál: učebnice dějepisu pro 8. roč. SPN a Prodos pro 9. ročník, Wikipedia, Světové dějiny II., www.dejepis.com • průběh: za pomoci prezentace provedeme výklad a provádíme zpětnou vazbu pomocí shrnujících otázek • na konci prezentace následuje možnost zápisu látky do sešitu

 3. Vyhlášení války Srbsku V Lázních Išlu, dne 28. července 1914Mým národům! Bylo mým nejvroucnějším přáním, abych léta, která z Boží milosti jsou Mi ještě dopřána, mohl zasvětiti dílům míru a uchránil Svoje národy před těžkými obětmi a břemeny války. V radě Prozřetelnosti bylo jinak rozhodnuto. Pletichy protivníka plného nenávisti nutí Mne, abych na obranu cti Svého mocnářství, na ochranu jeho vážnosti a moci k zabezpečení jeho državy po dlouhých letech míru chopil se meče. S nevděkem rychle zapomínajícím nastoupilo království srbské, které od prvního začátku své státní samostatnosti až do nejnovější doby od Mých předkův a ode Mne bylo chráněno a podporováno, jež před lety nastoupilo cestu otevřeného nepřátelství proti Rakousko- Uhersku. Když Jsem po třech desetiletích požehnané práce míru v Bosně a Hercegovině rozšířil Svoje vladařská práva na tyto země, vyvolalo toto Moje opatření v království Srbském, jehož práva nižádným způsobem nebyla porušena, a výbuchy nevázané náruživostí a nejrozhořčenější nenávistí. Moje vláda užila tenkráte krásného práva strany silnější a žádala v nejkrajnější shovívavosti a dobrotivosti na Srbsku toliko, aby snížilo počet svého vojska na stav míru a slíbilo, že budoucně setrvá na dráze míru a přátelství. Týmž duchem umírněnosti vedena, obmezila se Moje vláda, když Srbsko před dvěma lety nacházelo se v boji s tureckou říší, na hájení nejdůležitějších životních podmínek mocnářství. Tomuto jednání děkovalo Srbsko v první řadě, že dosáhlo účelu války. Naděje, že Srbské království ocení shovívavost a mírumilovnost Mé vlády a že dostojí svému slovu, se nesplnila. Stále výše šlehá plamen nenávisti proti Mně a Mému domu, stále otevřeněji vystupuje snaha nerozlučná území Rakousko - Uherska násilně odtrhnouti. Zločinné řádění sahá přes hranice, aby na jihovýchodu mocnářství podkopalo základy státního pořádku, aby lid, jemuž Já v otcovské lásce věnuji Svoji plnou péči, zviklalo v jeho věrnosti k panovnickému domu a vlasti, aby svedlo dospívající mládež a podněcovalo ji ke zločinným skutkům nerozumu a velezrady. Řada vražedných útoků, s rozmyslem připravované a provedené spiknutí, jehož hrozný zdar Mne a Moje věrné národy v srdce zasáhl, jest daleko viditelnou krvavou stopou oněch tajných pletich, které ze Srbska byly zahájeny a řízeny. Tomuto nesnesitelnému řádění musí se učiniti přítrž, ustavičná vyzývavost Srbska musí se ukončiti, má-li čest a vážnost Mého mocnářství zůstati neporušena a jeho státní, hospodářský a vojenský rozvoj býti ušteřen stálých záchvěvů. Marně podnikla Moje vláda ještě poslední pokus, dosíci tohoto cíle prostředky míru, pohnouti Srbsko vážným napomenutím k obratu. Srbsko odmítlo umírněné a spravedlivé požadavky Mé vlády a odepřelo dostáti povinnostem, jichž splnění v životě národův a států jest přirozeným a nutným základem míru. A tak jsem nucen přikročiti k tomu, aby se moci zbraní opatřily nezbytné záruky, které mají zabezpečiti Mým státům pokoj unvitř a trvalý mír na venek. V této vážné chvíli Jsem si plně vědom celého dosahu svého rozhodnutí a své zodpovědnosti před Všemohoucím. Vše Jsem prozkoumal a uvážil. S klidným svědomím nastupuji cestu, kterou Mi povinnost vykazuje. Spoléhám na Svoje národy, kteří ve všech bouřích vždy v jednotě a věrnosti kolem Mého trůnu se seřadili a pro čest, velikost a moc vlasti k nejtěžším obětem vždy byli ochotni. Spoléhám na statečnou, obětavým nadšením naplněnou brannou moc Rakousko-Uherska. A důvěřuji ve Všemohoucího, že Mým zbraním dopřeje vítězství. František Josef v. r.

 4. První světová válka • Evropa prožívala období relativního klidu • konflikty se s výjimkou balkánských válek odehrávaly pouze v zámoří • hlavní mocnosti v Evropě udržovaly „klid zbraní“ • tento klid byl však pouze klidem před bouří • vnitřní napětí mezi státy bylo patrné, ale vlády se obávaly rozdílů mezi jednotlivými státy • svou roli hrály i ekonomicko-mocenské nadnárodní skupiny • militarizace států už pomalu přesahovala únosnou mez • vojenská technika se změnila k nepoznání • automatické zbraně • děla s velkým dostřelem • obrněné vlaky, ponorky a v průběhu války i tanky • CHEMICKÉ ZBRANĚ !!!

 5. Válčící strany • během několika dní od 28. 7. 1914, kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, byla díky spojeneckým smlouvám ve válce skoro celá Evropa • proti sobě stojí dva bloky: • Trojdohoda (Francie, Velká Británie, Rusko) se Srbskem, ke kterým se během války přidávají Řecko, Portugalsko, Japonsko, Rumunsko (1916), USA (1917) • Trojspolek (Německo, Rakousko-Uhersko) s Bulharskem a Osmanskou říší (Tureckem) • Itálie – původní člen Trojspolku - válčit zpočátku odmítá, protože se měla do války po boku Německa zapojit pouze v případě, že Německo bude napadeno, což se nestalo • Itálie naopak vstupuje do války po boku Dohody (1915) za slib, že bude moci rozšířit své území u Jadranu

 6. Cíle válčících států • Německo • snaha o sjednocení všech Němců v jednom státě • donutit Francii odstoupit území při pobřeží až k řece Sommě • vytvořit pod vládou Německa středoevropský spolek zahrnující Rakousko, Belgii, Holandsko, Švýcarsko, Rumunsko • získat francouzské a portugalské kolonie v Africe • Rakousko-Uhersko • upevnění pozic na Balkáně • anexe Srbska • rozšíření polských území na úkor Ruska • likvidace problematické národnostní otázky uvnitř monarchie

 7. Cíle válčících států • Francie • snaha o získání území, o která přišla po prohrané válce s Německem (1870) • Rusko • posílení pozic na své západní hranici a vliv na Blízkém východě • Japonsko • snaha získat hegemonii na Dálném východě • cíle všech států bez výjimky byly nasměrovány bez ohledu na skutečné zájmy bojujících národů, což potvrzovalo dobyvačný a tedy neospravedlnitelný charakter války

 8. Fronty první světové války • bojovalo se současně na více frontách • srbská fronta, kde válka začala, byla stejně jako později italská méně významná • další fronty byly otevřeny v Africe i Asii, ale o výsledku války se rozhodovalo v Evropě • východní fronta • převážně manévrová válka • jednotky na takové frontě útočí nebo se brání, pohybují se v terénu (manévrují) • manévrová válka probíhala všude s výjimkou fronty západní • západní fronta • nová forma války – poziční neboli zákopová • srovnatelně silné a vybavené jednotky stojí či spíše leží proti sobě v zákopech a střídavě se pokoušejí prorazit postavení útokem pěchoty, což se prakticky nedaří díky husté síti komunikací, umožňující přivážet posily

 9. Průběh první světové války • počáteční bleskovou ofenzivu (Blitzkrieg) německé armády na západní frontě se podařilo Britům a Francouzům zastavit v září 1914 na řece Marně • tím skončila manévrová válka a změnila se v poziční, která pak trvá prakticky až do konce války • na východní frontě Rusové ustupují až do léta 1915 a ztrácejí Litvu, západní Ukrajinu a část Běloruska • nejtěžší a nejdůležitější bitvy probíhaly na západní frontě

 10. Západní fronta • zastavení německého útoku na řece Marně – září 1914 • bitva u Ypres – první použití bojového plynu • pojmenován jako yperit • bitva o pevnost Verdun – 1916 • bitva na řece Sommě 1916 • 1917 – do války vstupují USA • u Verdunu a na Sommě padly asi 2 000 000 mužů • Rusko se svým spojencům snaží pomoci úspěšnou ofenzivou, v důsledku toho pak do války vstupuje i zatím neutrální Rumunsko

 11. Významné bitvy - mapa

 12. Bitva u Verdunu

 13. Tanka

 14. Stíhačka

 15. Ponorka

 16. Vzorec yperitu

 17. Události v letech 1916-1917 • listopad 1916 • umírá rakousko-uherský císař František Josef I. • vlády se ujímá Karel I. • Německo vyhlašuje neomezenou ponorkovou válku • duben 1917 • do války po boku Dohody vstupují USA • únor (březen) 1917 • revoluce v Rusku • svržen car Mikuláš II. a vyhlášena republika • říjen (listopad) 1917 • bolševický převrat, který pak vedl k občanské válce • Rusko není dále schopno vést válku i za cenu velké územní ztráty • východní fronta přestává existovat

 18. První světová válka - závěr • Dohoda je po vystoupení Ruska z války výrazně oslabena, protože se německá vojska z Ruska okamžitě přesouvají na západ • Dohodu zachránil vstup USA do války • v rakousko-uherské armádě začíná narůstat odpor proti válce • dochází k e vzpourám a revolucím • vojáci masově zbíhají k nepříteli, kde pak bojují pro R.U. • 28. října je vyhlášena samostatná Československá republika • 3. listopadu propuká revoluce v Německu, císař prchá a 11. 11. 1918 je podepsána kapitulace a 1. světová válka definitivně končí • poslední tečku za válkou udělala 18. 1. 1919 zahájená mírová konference ve Versailles

 19. Důsledky války • padlo 10 000 000 lidí • zraněno bylo 20 000 000 lidí • mnoho mužů bylo díky válce invalidy • obrovské ztráty na civilním obyvatelstvu díky strádání • hospodářství států bylo v katastrofálním stavu s výjimkou USA, které se staly velmocí číslo 1 • technický pokrok – letectví, chemický průmysl (umělé hmoty, margarín) • emancipace žen • význam práce žen rostl, prokázaly, že jsou schopny nahradit ve výrobě muže • ženy získávají konečně volební právo a rovný přístup ke vzdělání • vstupují také do politiky

 20. První světová válka - zápis • období relativního klidu • výrazný vzestup průmyslu i techniky • Trojspolek x Trojdohoda • Itálie na straně Dohody – 1915 • východní a srbská fronta nejsou tak důležité jako fronta západní • západní fronta • nejdůležitější • poziční válka • vyrovnané síly • 1917 – vstup USA do války • významné bitvy • 1914 - bitva na řece Marně • 1915 – bitva u Yper – prní použití bojového plynu • 1916 – bitva u Verdunu, bitva na řece Sommě – první využití tanků

 21. První světová válka - zápis • 1916 • umírá František Josef I., císařem R.-U. se stává Karel I. • 1917 • revoluce v Rusku, pád cara • bolševický puč v Rusku – VŘSR • 1918 • Rusko po brest-litevském míru končí ve válce • 28. října vyhlášena ČSR • 3. listopadu revoluce v Německu • 11. 11. kapitulace Německa • válka končí definitivně Versailleskou mírovou konferencí

 22. Shrnující otázky • Které státy proti sobě za první světové války stály? • Kde všude se během první světové války bojovalo? • Jaký je rozdíl mezi manévrovou a poziční (zákopovou) válkou? • Proč na západní frontě vznikla válka poziční? Zkuste přijít na to, proč poziční válka nevznikla na východní frontě? • Popište průběh první světové války • K jakým důležitým událostem došlo v roce 1917? • Kdo vládl v Rakousku-Uhersku na konci 1. světové války? • Kdy vzniklo samostatné Československo? • Kdy a kde byla zahájena mírová konference. Zkuste přijít na to, proč bylo zvoleno právě toto datum a toto místo? • Proč má válka negativní dopad na hospodářství? • Jaké důsledky měla první světová válka? Které z nich jsou negativní a které pozitivní? Zdůvodněte • Který z důsledků první světové války pokládáte za nejvýznamnější? Proč?