1 / 12

MALE

MALE. ..samme ord, flere betydninger. Å male med maling. Det er en dame som maler en vegg. Veggen blir malt rød. Damen maler med rød maling. Å male – maler – malte – har malt. Katen maler. Det er en katt som sover. Den maler ofte når den sover. Når katten maler, lager den en lyd.

ull
Download Presentation

MALE

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


 1. MALE ..samme ord, flere betydninger..

 2. Å male med maling. Det er en dame som maler en vegg. Veggen blir malt rød. Damen maler med rød maling.

 3. Å male – maler – malte – har malt

 4. Katen maler. Det er en katt som sover. Den maler ofte når den sover. Når katten maler, lager den en lyd.

 5. Å male – maler – mol – har malt

 6. Å male korn. Korn kan males. Da blir korn til mel. Med mel kan vi bake brød.

 7. Å male – maler – malte – har malt

 8. En mal brukes til å lage mange kopier. Vi bruker samme mal for å lage like ting flere ganger.

 9. En mal – malen – maler - malene

 10. En malle er en fisk. Bokstaven «L» er en konsonant. Når vi har «LL» kalles det «dobbelt konsonant» Det er viktig å bruke dobbelt konsonant riktig!

 11. En malle – mallen – maller - mallene

 12. Studer denne siden:http://www.norsksidene.no/view.cgi?&link_id=0.1151.4234&session_id=-2Gjør oppgavene!Når du er ferdig med dette, henter du oppgavearket.Lykke til!

More Related